Kronika Sedmpán

počítadlo.abz.cz

www.youtube.com/watch?v=NKvSeFQbZaE&feature=youtu.be

Na této adrese se projdete po Sedmpánech formou fotografií a krátkých sekvencí.

                                                                                       
Chceme touto cestou poděkovati p.Františku Dvořákovi ze Sedmpán, že po mnoho let píše a doplňuje tuto pamětní knihu  a jeho vnučce Andree Bézové za její přepsání do elektronické podoby. S díky AUTOŘI.
 

                                                                                                Pamětní kniha obce Sedmpán

                                                                                                               zal. r.1928

                                                                                                                     kronikář

                                                                                                      Kamarýt Antonín č.p. 24

 

                                                                                                               Letopisecká komise:

                                                                                                                 Martínek Jos. č.p. 34

                                                                                                                 Setnička Ant. č.p. 22

                                                                                                                 Kubík Frant. č.p. 21

                                                                                                                 Babický Frant. č.p. 21

 
Tři hodiny od okresního města Vlašimi na mírném svahu obráceném k východu a na silnici Vlašim-Dolní Kralovice leží česká obec Sedmpány. Původní její poloha byla v podobě podkovy. Jak vznikla není známo, asi zde bylo sedm zemanů nebo vladiků.
Okres vlašimský náleží ke krajinám, jež v Čechách byly nejdříve osídleny. Nasvědčující tomu je nález bohatých popelnic v Domašíně a chovalé památky stavitelské tak dokazují a také křesťanství záhy zapustilo kořeny v této krajině. Z díla: Místopisný sborník historický království Českého od Augusta Sedláčka.
 
1388
Sedmpány ves u Vlašimi v starší době na drobné statky rozdrobená. Jeden měl Bernard ze Sedlice, jiný roku 1415. Mlýnek ze Sedmpanův přivěsil r. 1415 pečeť k listu zaslanému sboru kostnickému. R. 1415 byl na sněmu Čáslavském Výšek ze Sedmpanův. Část patřila do r. 1547 ke Vlašimi, pak ke Štěpánovu a v letech 1596-1664 ke Štemberku, odsud zase ke Štěpánovu. Část patřila do r. 1628 ke Kácovu a pak k Vlašimi. O statek byl svobodný, jež v 18. století na 7 statků rozděleno.
 
1415-1416
Sedlec- v držení Bartoloměje Temného- pak roku 1415 jej spravoval Kuneš z Pavlovic. Roku 1557 prodal jej Ondřej Mezemský z Mezného krčmáři v Sedmpánech poddanému panství Kácovského. Jan Oktavian jal se panství Kácovské rozprodávati. Ves Rataje, ovesné městečko Zdislavice, vsi Chlum, Javorník, Sedmpány a Římovice odprodal r. 1628 Frydrychu z Talnberka Sedmpány. 31.N. rozprodal Sedmpány s několika svobodníky, jak se již hlásilo v Čáslavském kraji.
Výměra rozlohy podle druhu plodin: Rolí 466 jíter 1497 sáhu, luk 67 jíter 1397 sáhu, zahrad 9.j. 605 sáhu, panstvin 70 jíter 1200 sáhu, lesu 217 jíter 708 sáhu, neplodné půdy 26 jíter 353 sáhu, úhrn rozlohy 859 j. 960 s. Zapsal P. Ant. Norb. Vlasák, farář na Hrádku ve své knize Okres Vlašimský.
 
1654
Jiří Blažek, Václav Košatka, Jakub Řezníku, Jiří Blažek drůhy, Václav Zámora, Jakub Tůma, Ján Kůžel. Jakub Dvořák vyhořel 22. října r. 1657, vyškrtnut zplacení daní a byl mu sleven 1 kvartál. Stavení rozbořená a pustá 3. Toho roku bylo v obci Sedmpány 9 rolníků, 3 statky puste, 3 půlláníci a 1 chalupník. Sedláci měli 21 koní, 86 ovcí, 30 krav, 22 jalovic, 27 ovcí, vepř. Dobytka 14.
 
1678
3 statky pusté. Jakub Řezníků vyhořel r. 1663. Jiří Blažek II. r. 1664 a 1702. Jakub Dvořák 1667. Václav Zámora r. 1670.
 
1725
Rolníci: Jiří Blažek, Václav Košatka, Jakub Dvořák, Ludmila Brabcová, August Pokorný, Jiří Balek, Jiří Košátka, Jakub Dvořák, Matěj Kužel, Václav Zámora. Role se jmenovala: pole za Medulánem, u rybníka, za humny, u Božích muk, v hruškách, v hrbku, ke Keblovu.
Zápis: Ves náleží kostelem ke Keblovu, kontribuci odvádí řádně do Vlašimi a není proč si na ní stěžovati. Je tam několik podruhu, 1 tkadlec jinak nejsou v obci řemeslníci.
strychy rolíoseto na jařena zimuúhorladaporostlinyJiřík Blažek30230921Václav Košatka24230136Jakub Řezníku00001019Jiří Blažek drůhý00001230Jakub Dvořák0000822Ludmila Brabcová00001025Václav Zámora26344123Matěj Tůma36666513Jan Kužel3256696Jakub Kužel3668796
 
V roce 1770
V Hauptbuchu gerichte Kladrub, Římovic, Chlum neb runtbuchu. Jiří Brabec, Jiří Blažek, Jan Řezník, Jiří Blažek II., Václav Košatka, Jan Kužel, Jakub Průcha, Václav Hamera, Matěj Bahnata, Tovašovský Jan Tůma. Jsou jmenováni usedlíci. Mimo jinou robotu je v knize uvedená koleda Kantozní.
Obec Sedmpány- Kraj Kouřimský panství Vlašim, Sedmpány r. 1780
č.1. Josef Hataš, č.2 Josef Němec, 3. Pavel Hataš, 4. Pavel Hataš, 5. obecní pastouška, 6. Jakub Setnička, 7. Josef Kocian, 8. Tomáš Setnička, 10. Matěj Kůžel, 11. Jan Balek, 12. Jan Kamarýt, 13. Matěj Martínek, 14. Václav Bílek, 15. Jan Zákostelník, 16. Matěj Svoboda, 17. Martin Říha, 18. Jan Jakel, 19. Martin Vrbický, 20. František Belada, 21. Vít Kejhar, 22. Matěj Kamarýt, 23. Matěj Kamarýt, 24. Tomáš Svodoba, 25. Václav Novotný, 26. Jan Šimánek, 27. Jan Kužel, 28. Josef Blažek, 29. Josef Lebeda, 30. Jan Jelínek.
Před r. 1711 byl majitelem svobodného dvora v Sedmpánech Rytíř pan Ferdinad Antonín Mladota ze Solopisk pán na Souticích a Vostředku, od něho koupil svobodný dvůr jménem Křehulovský za sumu jedenácti set zlatých Václav Kamarýt. Jak to dosvědčuje opis kontrachtu.
S jistým svědomím a povolením J. Milost urozeného a statečného: též vysoce urozeného Mladoty, pána Václava Filipa Hada z Proseče, obojích práv Doktora J.M. výše panského Uherského a Českého Krále a Královské komory České rady a Královského pána prokurátora v Království Českém. Stala se smlouva dobrovolná, trhová, dokonalá a nezrušitelná mezi J.M. Český:
Svobodníky Václavem Kamarýtem ve vsi Sedmpánech prodávajícím a Francem Beladou kupujícím strany druhé, a to taková smlouva jakož jest Václav Kamarýt, od urozeného a statečného rytíře pana Ferdinanda Antonína Mladoty ze Solopisk pana na Souticích a Vostředku, koupil svobodný dvůr ve vsi Sedmpánech jmenem Křehulovský za sumu jedenácte set zlatých, nemoha je Václav Kamarýt takové sumy shledati a výše jmenovanému J.M. panu Mladotovy zaplatit, připustil jest čtvrtý díl te živnosti. Francovi Beladovi J.M. Svobodníku a to za sumu dvěstě sedmdesátpět renských. Čtvrtým dílem, kterýžto peníze Franc Belada při skládání sumy J.M. pánu Mladotovy hned čtvrtý díl obdržel a do jedný sumy přivtelený jsou a tak Franc Belada zaplatil čtvrtý díl obdržel, a to jemu Václav Kamarýt tak jak od J.M. pána Mladoty od starodávna ta živnost v užívání i se vším příslušenstvím to se vynacházelo podstoupit a obdržel jak v polích orních i neorních ladem ležících též s obilím ozimnim, v lukách, paloucích, lesích, porostlinách, v sadu, v rybníce, s dílem v obci, volný výjezd, průhon a pastvy užit má a co by i dosavát vysvětleno nebylo a najevo vyšlo všeho Franc Belada
čtvrtý díl má dostati a užívati.
1. Sídlo dolejší, díl se stavební prostorou je kamenem vyhraněno, čtvrtý díl v stodole. Volný sjezd z toho stavení dolejšího, tak jako z hořejšího, tak jak pán Václav Kamarýt míti může.
2. Pole vedle kříže řískového, pole ležící až k palouku dobíhající, jak kamenem vyhraženo jest. U druhý strany pole od dolejšku pod paloukem ležící, jak kamenem vyhraženo jest.
3. U stráně pole v ty straně proti hrušce dobíhající až k dědinákovému poli.
4. V třetí straně pole za rybníčkem proti dědinákovému poli, jak kamenem vyhrouženo jest.
5. Pole vedle paloučku k rybníku dobíhající, druhý na paděrku, vedle sadu jakšového vedle pole datlového docházejícího k rybníčku.
6.Oulehle čtvrty díl jak vyhraněno jest. Nad sadem na zahrádkách tvrtý díl jak vyhraněno jest.
7. Nad paloukem pole vedle pole jakšova.
8. Nad vochozel dolejší díl vedle tůmového dobíhající k poli dědinákovému.
9. Pole shorní meze v hořejším kuse vedle dvořákového, dobíhající do dědinákového. Kopanina v babiného žlábku.
10. Čtvrtý díl dobíhající k obecnímu lesu. Za lesy porostlina,jak kamenem vyhraněno jest.
11. V druhém díle nad cestou u kapličky čtvrtý díl jak kamenem vyhraněno jest.
12. V rybníku čtvrtý díl k užívání. V lesích ve všech co se jich vynachází, čtvrtý díl k užívání jak ohraněno jest.
13. Studně ve dvoře k společnému užívání, kdyby po čase Franc Belada s tím stejným dílem té živnosti na prodej byl, též bude povinen nejprve držitelů té živnosti pobídnouti, kdy by jak nechtělo neb nemohli tedy má ten na vůli prodat komu se bude líbit.
Stala se tato trh. smlouva i také zdělení toho čtvrtého dílu u přítomnosti osob k tomu požádaných pana Lukáše Blažejovského v ten čas staršího svobodníka z Brzotic, pana Jakuba Dědináka ze Sedmpán též pana Jakuba Březinec Pertoutic.
Pro lepší ujištění a držení toho, dožádali se ze strany na před jmenovaných J.M urozeného a statečného též vysoce urozeného vladyky pana Václava Hada z Trošeče Titul: že jest uráčil k této trhový smlouvě pečeť svou použil, přitisknout, rukou vlastní se podepsal. Stalo se dne 18. května L. Páně 1711. Václav Kamarýt- prodávající, Franc Belada- kupující, Lukáš Blažejovský, J.Mil. r.k. Starší, svobodník a svědek Filip Had z Proseče, Jakub Březina na svědomí.
Tento kontrakt jest povolením J. Mil. r.k. Komory České Rady a Královského pána prokurátora v Království Českém titul knih kde v radě Fiškální ho Libe Libest.
Uro 6: filio Lob VV: Slovo od slova v tělení a vypsání.
A ten prvý jejich Mil. Císaři a Král. Úřadu Fiškálním v Praze dne 4. prosince roku 1711.
Ferdinand Filip Vrba ze Solopisk. Později majitel Křehulovského dvora. B. Vrána vystavěl na svém pozemku za vsí pivovar a přesídlil do něho, za něj pivovar skvétal, dle vypravování starých pamětníků vozili pivo až do Vlašimi. Za pozdějšího majitele Jana Žežuli pivovar upadal, pivo přestali vařit, pozemky rozprodával kus po kuse, prodal jej jako hostinec.
R. 1873. Rozdělení lesů: Obec Sedmpánská dne 26. července prodala a odevzdala lesy ze svých nemovitostí.
Sedmpány měly před r. 1874 346 obyvatelů katolických a 32 židů v 44 domech. Za zřízení patrimoniálního patřilo 19 domů s pivovarem k 1. čtvrti svobodníků kraje čáslavského.
Roku 1901 stavěla se železnice Vlašim, Sedmpány, Dolní Kralovice. Ku konci r. 1902 jíž jezdila dráha. Před r. 1907 měla obec 400 obyvatel.
Roku 1908 založen byl obci sbor dobrovolných hasičů. Obec koupila stříkačku a výzbroj za 2110 Kr., vystavěla skladiště, s příspěvkem zakládajících členů koupila hasičský stejnokroj.
Zakládající členové: Holada Karel 10 Kr., Kužel Jos. 4, Sys Ant. 4., Holada Ant. 5, č.p.23 Setnička Ant. 10, Balek Frant. 4. Vobořil Karel 10, Jenčík Karel 2, Holakovský Ant. 2, Novotný Jos. 10, Bílek Frant. 3, Svoboda Frant. 6, Štecher Ant. 6, Němec Ant. č.p.9 10., Pajer Jos. 10., Jenčík Ant. 4., Hataš Ant. 2., Martínek Vojt. 2., Kraus Jos. 2., Belada Frant. 5., Martínek Jos. 5., Charvát Fr. 2., Vrbický Ant. 4., Kůželová Marie 6., Kamarýt Ant. Praha 5., Frajt Karel 4., Martínek Jan. 10.
 
1914 válka světová
Po Sarajevském atentátu, kde zavražděn byl následník trůnu Rakouského s chotí r. 1914 vzplanula válka světová, dne 26. července r. 1914. vydána byla mobilizace, všechno vojsko v záloze do 38 roků muselo do 24 hod. narukovat. Z každého stavení musel někdo do války. Ve světové válce padli tři ze vsi. Hataš Jos., Kraus Rudolf, Bílek Franc. na frontě Stálské. Následkem útrap válečných zemřeli doma také Kůžel Jos., Charvát Jos., Peroutka Frant. Raněný inval. : 9, Novotný Bohumil, Jenčík Hynek, Kamarýt Ant., Martínek Jos., Vobořil Jan, Hataš Jan, Charvát Frant.., Hataš Ant., Kůžel Jan.
Roku 1917 prvé polovici dubna napadlo sněhu na 1 m. Na pole se jelo až ku konci měs. a v květnu, pak nepršelo až ku konci srpna.
Roku 1917 následkem předchozího roku suchého nebylo čím krmit dobytek a nebylo ani co
jísti, rekvisice stíhala jedna druhou, co kdo měl, musil dáti, měl-li sám co jísti na to se neptali. V září a říjnu moc lidu onemocnělo španělskou chřipkou, tři lidé zemřeli.
 
1918 převrat:
Ponůrný den, dopoledne 28. října r. 1918, lidé pracovali na poli a v lese. K jedenácté hodině jede od Benešova vlak, však co to? Vlak je ozdoben chvoji a práporky, to se stalo asi něco velikého. Cestující vystoupili z vlaku a oznámili velikou událost, je po válce, Rakousko kapitulovalo, máme samostatnost, máme republ. Československou. Tak se dozvěděli občané o té veliké události. 28. říjen je svátkem národním.
Dni následující, pořádaná veřejné slavnosti a průvody, hudba hrála, Kde domov můj, hej slovane. Kdo mohl, jel do Prahy přivítat prvního našeho presidenta T.G.Masaryka.
 
Roku 1919 konala se volba první od převratu, obecního zastupitelstva a starosty volí se jedenáct členů, čtyři členy obecní rady, čtyři členy finanční komise, starosta: Vobořil Karel, členové výboru: Balek Frant., Holada Lad., Štecher Ant., Charvát Frant., Sys Ant., Novotný Boh., Novotný Hynek, Kamarýt Ant., Babický Frant., Setnička Ant., Martínek Jos.
 
Roku 1921 v pondělí dne 5. prosince v deset hodin dopoledne vznikl oheň ve stodole č.p. 16 Ant. Holakovského, rozšířil se na stavení č.p. 17 Ant. Frajta a č.p. 18. Frant. Belady, které vyhořeli i s hospodářskými budovami. K požáru přijelo 9 hasických sborů. Dle sčítání lidu z r. 1921 měla obec 302 obyvatelů.
 
Roku 1922. V obci jsou tři hostince, jeden obchod, kovář, kolář a krejčí. Kostelem a školou patří obec ku Keblovu, do měsťanské školy chodí žáci do Trhového Štěpánova.
 
Roku 1924. Konaly se volby do obecního zastupitelstva a starosty, starostou zvolen: Svoboda Frant., do zastupitelstva: Kamarýt Ant., Kůžel Jan, Charvát Frant., Sys Ant., Novotný Jos., Němec Ant., Balek Frant., Vobořil Karel, Janata Frant., Martínek Jos. a Martínek Jan.
 
Roku 1925 dne 23. listopadu vyhořel domek č.p. 48, zapálil Alois Kotýnek v návalu chorobomyslnosti, dříve vše ve světnici rozbil.
 
Roku 1926 dne 25. března založená v obci Místní Domovina domkářů a malorolníků, zvoleni funkcionáři: před.: Jenčík Jos., místopřed.: Martínek Jos., pokladník: Novotný Boh., hospodář: Sekera Jan, zapisovatel: Kamarýt Ant. Občané hlásí se výhradně k republikánské straně a k domovině.
 
Roku 1928 začala se stavět okresní silnice Trh. Štěpánov, Dubějovice, Sedmpány až na
hranice ku Keblovu nákladem obce 55 500 Kč.
 
Téhož roku založeno též lesní družstvo, žádalo o příděl lesa kopce a náhradníku od panství Vlašimského.
Konali se volby do obecního zastupitelstva a starosty, starostou zvolen: Jenčík Jos., výboři: Novotný Ant., Kamarýt Ant., Setnička Ant., Babický Frant., Svoboda Frant., Martínek Jos., Vobořil Karel, Němec Ant., Sys Ant., Kubík Frant., Sekera Jan.
Roku 1929 napadlo sněhu, celý leden a únor nepřetržitě mrzlo, pomrzlo mnoho ovocných stromů a ptactva, nebylo pamětníka takových mrazů. Čtvrtého července odpoledne přilétla přes obec větrná smršť, jež nadělala mnoho škody, lámala stromy ovocné a lesní, brala střechy, zbyla po ní poušť.
 
R. 1930 jmění obce: Obec vlastní domek č.p.30 s kovárnou, jež má pronajatou kovář Alois Chudoba, dále vlastní 14 ha, 78 a, 92 m rolí, 1 ha, 12 a, 73 m luk, 1 ha, 26 m, zahrad, 24 ha, 61 a 27 m pastvin, 4 ha, 49 a, 55m lesů, 31 a rybníka, 2 a 91 m stavební plocha, 85 a 65 m jiné plochy daně prosté. Celkem 46 ha 23 a 24 m půdy, čistý výnos 214 Kč 23h. Obec dlůhuje 40 000 Kč kampeličce do Keblova na 5,5 % úroku, má knihovnu se 160 knihama, jež spravuje Jos. Svoboda syn rol. č.p. 20.
 
R. 1931 Usedlíci v obci:
č.p.1 Kubík Frant. výměra 19.21 ha , 3. koně , 10 kusů hovězího dobytka, 10 prasat
č.p.2 Sys Frant. výměra 11.45 ha, 2 koně, 4 kusy hovězího dobytka, 4 prasata
č.p.3. Novotný Frant. výměra 25.58 ha, 2 koně, 12 kusů hovězího dobytka, 7 prasat
č.p.6 Štecher Ant. vým. 9.33 ha, 7 kusů hovězího dobytka, 4 prasata
č.p.7. Martínek Jaroslav výměra 12,55 ha, 1 kůň, 3 kusy hovězího dobytka, 5 prasat
č.p.8. Holada Ladislav výměra 12.20 ha, 1 kůň, 3 kusy hovězího dobytka, 2 prasata
č.p.9. Němec Jos. výměra 14.21 ha, 7 kusů dobytka, 6 prasat
č.p.10 Kuželová Františka výměra 11.02 ha,7 kusů dobytka, 10 prasat
č.p.11 Balek Frant. výměra 11.02 ha, 7 kusů dobytka, 3 prasata
č.p.12 Kůžel Frant. výměra 1 ha, 2 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.13 Martínek Jan výměra 10,89, 4 koně, 16 kusů dobytka, 7 prasat
č.p.14 Bílek Jindřich, výměra 12,89 ha, 9 kusů dobytka, 2 prasata
č.p.15 Vobořil Jan výměra 12.83 ha, 7 kusy dobytka, 3 prasata
č.p.16 Holakovský Ant. výměra 10.06 ha, 8 kusů dobytka, 11 prasata
č.p.17 Frajt Ant. výměra 1.20 ha, 3 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.18 Belada Ant. výměra 15,42 ha, 2 koně, 7 kusů dobytka, 4 prasata
č.p.19 Vrbický Ladislav výměra 10.82 ha,8 kusů dobytka, 5 prasat
č.p.20 Svoboda Frant. výměra 10.52 ha, 7 kusů dobytka, 6 prasat
č.p.21 Babický Ant. výměra 11.12 ha, 7 kusů dobytka, 3 prasata
č.p.22 Setnička Ant. výměra 16.75 ha, 2 koně, 9 kusů dobytka, 3 prasata
č.p.23 Havlíček Václav výměra 1.77 ha, 3 kusy dobytka, 1 prase
č.p.24 Kamarýt Ant. výměra 5 ha, 4 kusy dobytka, 3 prasata
č.p. 25 Novotný Ant. výměra 11.26 ha, 6 kusů dobytka, 7 prasat
č.p.26 Jenčík Jos. výměra 10.73 ha, 7 kusů dobytka, 9 prasat
č.p.27 Novotný Boh. výměra 4.20 ha, 4 kusy dobytka, 3 prasata
č.p.28 Kužel Jan výměra 10.0 ha, 6 kusů dobytka, 2 prasata
č.p.29 Pfefferová Emilie výměra 1 ha
č.p.30 obecní kovárna
č.p.31 Kamarýtová Marie výměra 1.73 ha, 2 kusy dobytka, 1 prase
č.p.32 Jenčík Ant. výměra 3 ha, 3 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.33 Douba Jaroslav výměra 2 ha, 3 kusy dobytka, 1 prase
č.p.34 Martínek Jos. výměra 9.54 ha, 1 kůň, 6 kusů dobytka, 4 prasata
č.p.35 Jenčík Boh. výměra 4.90 ha, 4 kusy dobytka, 1 prase
č.p.36 Novotný Jan výměra 4.90 ha, 4 kusy dobytka
č.p.37 Sekera Jan výměra 1 ha, 3 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.38 Janoušek Ant. výměra 2.05 ha, 1 kůň, 2 kusy dobytka, 1 prase
č.p.39 Hataš Ant. výměra 10.94 ha, 9 kusů dobytka, 4 prasata
č.p.40 Bryl František výměra 8.80 ha, 4 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.41 Němec Ant. výměra 2.22 ha, 4 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.42 Bílek Ant. výměra 2 ha, 3 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.43 Anděl Frant. výměra 4.87 ha, 3 kusů dobytka, 1 prase
č.p.44 Frajt Ant. výměra 8.74 ha, 6 kusů dobytka, 6 prasat
č.p.45 Holadová Antonie výměra 11.61 ha, 7 kusů dobytka, 3 prasata
č.p.46 Hataš Alois domek bez polí a dobytka
č.p.47 Vobořil Karel výměra 20.80 ha, 2 koně, 11 kusů dobytka, 6 prasat
č.p.48 Chudoba Václav výměra připachtovaná, 2 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.49 Hosková Frant. výměra 4.83 ha, 4 kusy dobytka, 2 prasata
č.p.50 Janata Frant. výměra 2.85 ha, 3 kusy dobytka, 3 prasata
č.p.51 Hataš Ant. výměra 1 ha, 1 kus dobytka
č.p.52 Janoušek Jos. výměra 0.10 ha, 4kusy dobytka,1 prase
Celý katastr měří 494 ha 42 a 12m. Dle soupisu dobytka měla obec 267 kusů dobytka, 160 kuůl vepřového dobytka, 23 kusů koní.
 
Roku 1932 volby do obce: Starostou zvolen Jenčík Josef, do zastupitelstva Novotný Ant., Kamarýt Ant., Setnička Ant., Sekera Jan, Jenčík Ant., Martínek Jos., Vobořil Jan, Němec Ant., Novotný Frant., Němec Ant., Kubík Frant.
Finanční komise: dvá členové obecního zastupitelstva: Kamarýt Ant., Novotný Ant., dvá občani Vobořil Karel, Hataš Antonín, obecní rada: Novotný Frant., Martínek Jos., Vobořil Jan.
Jména jednotlivých polností a lesů: u třešně, jancových, na leštině, u žlábku, u pivovaru, na kopci, u malého rybníčka, v hrbku, za duby, u podřezalky, v hlavách, k Dubějovicům, na vrchách, u luhů, u Soutic, u Kalné, za voborem, na zahrádkách, v dolcím, k Hulicům, v hruškách, paloucích.
Lesů: v jancových, svobodné, žebrákov u pivovaru, u malého rybníčka ve březí.
Dle pověsti měly být na polích zvaných u podřezalky podřezány páni ze Sedmpánův a přes cestu jsou pole zvané v hlavách tam pohřbení.
Náboženství je obyvatelstvo římsko-katolické, dvá židé.
Nemoce: u malých dětí byl záškrt, měl slabý průběh, jináče kraj zdravý.
 
1933
Hospodářská krize. Ceny obilí, pšenice 1q 130 Kč, žita 66 Kč, ovsa 50 Kč, ječmen se seje jen pro domácí potřebu, mák 1 kg 4.50 Kč. Ceny dobytka, kráva s teletem 1600 až 1800 Kč, jatečných volů 1 Kg 3 Kč, prasat 7 až 8 Kč.
Boží muka: Na cestě ku Keblovu za samou obcí stál starý dřevěný kříž, bez letopočtu mezi cestama v úvoze, obec koupila nový kamenný kříž r. 1899, postavila jej nad úvoz na pole Frant. Kůžela č.p.10, dále u pivovaru, jež dal postaviti majitel pivovaru Bohumil Vrána letopočtem 1839. B.V. Na hranicích Sedmpány Keblov a hranice bývalých okresů Vlašim Dolní Kralovice stojí zděná kaplička bez letopočtu, opravuje se z milodarů. U cesty k Souticům je železný kříž na kamenném podstavci, dal jej postavit Jan a Marie Hatašovi r. 1899 č.p.1. Pode vsí u cesty k Hulicům je obecný
kříž železný na kamenném podstavci bez letopočtu.
Úmrtí: Dne 9. března 1933 zemřel Martínek Vojtěch, výměnkář č.p. 7. Dne 15. května Bílek František, výměnkář číslo 14. Dne 4. září zemřel Holada Antonín, rolník číslo 45. Dne 24. září zemřel Sýsa Ant., člen obecního zastupitelstva číslo 2. Dne 30. listopadu zemřel Pfeffer Rudolf, obchodník se smíšeným sbožím číslo 29. Tohoto roku založeno ,, Ústní sdružení republikánského doroství“ za účasti členů ze Soutic a př. Ant. Tomaidesa. Zvoleni: předseda Martínek Karel, jednatelka Hatašová Jiřina, pokladník Štecher Ant.
 
1934
Roku 1934 byla zima mírná, málo mrazů, blátivá, vyskytovalo se mnoho nemocí, hlavně mezi dětmi. To byly hlavně: záškrt, chřipka. Na počest presidentových narozenin vsazeno na návsi od rybníka nahoru řada lip, celkem 7. Vsadil je Anděl František č.p.48.
Jaro bylo suché. Hojnost mrazů způsobila mnoho škod. Při lukách přimrzlo mnoho obilí, takže nedalo žádné sýpky. Brambory několikráte pomrzly. Jarní dobou nastalo veliké sucho, takže se neuvedlo žádné píce.
Ceny dobytka: Následkem katastrofálního sucha klesly ceny hovězího dobytka, takže za starší krávu se starším teletem bylo 220 Kč. Tohoto roku na jaře založeno klub fotbalistického sportu a nazván ,,Slavoj Sedmpany”. Předseda zvolen Martínek Karel, jednatel Peroutka Stanislav, kapitán Hošek Jaroslav. Tato skupina čítala 12 zakládajících členů.
Dne 15. srpna t.r. byl rozdělen lesní reformou t. zvaný ,,kopec'' mezi 11 občanů obce zdejší od Vlašimského velkostatku.
V druhé polovici měsíce září konány na Českomoravské vysočině veliké vojenské manévry, které zasáhly také náš kraj.
 
1935
Zima tohoto roku byla mírná. Jarní dobou málo pršelo a následkem toho byla malá úroda. Tento rok byl velmi suchý. Špatně se osívala pole, neboť všechno bylo ztvrdlé jako kámen. Ve studních bylo málo vody. V lesích uschlo mnoho stromů. Stýbla obilí byla slabá, neurostlá. Neuvedlo se žádné zeleniny, zelí, řípy, máku. Louky byly vyprahlé a píce málo.
Tohoto roku vypracován obilní ,,monopol'' na hospodářské plodiny.
Dále odstoupil od vlády president Československé republiky T.G. Masaryk pro vysoké stáří, dne 18. prosince zvolen Dr. Edv. Beneš druhým presidentem republiky Československé. T. G. Masaryk odebral se do města Lány na trvalý odpočinek.
U města Vlašimě započata stavba veliké továrny na střelivo tzv. kapslovny. Zdejší zedníci pracovali též na stavbě. Nalezli tam též práci zdejší ženy.
Kolem 20. října byly nalézány pod sněhem chřiby.
 
1936
Zima nebyla žádná, mírná, blátivá a také nezdravá. Hodně lidí onemocnělo. Dne šestnáctého února zkoušel Frant. Sys a Frant. Martínek stříkačku na postřikování ovocných stromů. Stříkačka se roztrhla a zatáhla Frant. Sysa a rozbila mu hlavu, byl odvezen do nemocnice v Benešově. Frant. Martínek měl jenom odřeniny.
Dne 25. února zemřel Novotný Jos. výměnkář čís.3, bývalý starosta dvou období a mnoholetý člen obecního zastupitelstva. Pohřeb konán 28. února do rodinné hrobky v Keblově. Dvacátého pátého února měl oddavky Novotný Lad. čís. 35 s Ludmilou Kyselovou z Bučic. Dne 25. února stala se změna hospodářů. Jan Novotný předal usedlost č.p.35 synu Antonínu.
Při Masarykově vatře dne 7. března ve 20 hodin měl proslov Jos. Jenčík- starosta obce. Proslov je uschován při pamětní knize. Na pole se jelo sít 20. března. Bylo pěkné a suché počasí.
Dne 6. dubna byl poslán archiv od ministerstva vnitra z Prahy, obec zaplatila zaň 232 Kč.
Je uschován při pamětní knize pod. čís. 1691/arch.ai.1936. V dubnu nařízena od okresního hejtmanství civilní protiletecká obrana. Všichni muži od 14 let počínaje do 50 let, vojáci a nevojáci mají se zúčastniti a cvičiti. Dne 24. dubna zemřel v chudobinci Jos. Vovoveský, bývalý cihlář z Vídně. Pohřeb měl 26. dubna. Dne 28. dubna měl oddavky Bedř. Vobořil č.p. 47. s Růž. Beladovou č.p.18, oba ze Sedmpán. Pronajali si hostinec ,,Málkovkaˮ.
Ceny dobytka: Na jaře letošního roku prodala se kráva se savým teletem za 2000 Kč až 3000 Kč. Pěkná až za 3500 Kč. Voli 5 až 6 Kč za 1Kg. Telata 1 kg 6 až 7 Kč. Prasata 8 až 9 Kč.
Ceny obilí: Pšenice 160-170 Kč, žito 120-135 Kč, oves 110-115 Kč, brambory 40-50 Kč za q.
Měsíc květen byl pěkný a deštivý. Následkem toho obilí polehlo. Dne 24. května pořádalo zde Okresní sdružení rep. dorostu slavnost s tímto programem: 1. Selská jízda, 2. Fotbalový zápas ,,Slavoj Sedmpányˮ- S.K.,,Sbosínˮ. Vítězí ,,Slavoj Sedmpány” v poměru 1:3. Dále 3. Cyklistické
závody na trati: Sedmpány, Štěpánov, Zdislavice, Chlum a zpět. 4. Cyklistická jízda po prkně přes rybník. Slavnost se zdařila.
Dne 2. června měli oddavky Ant. Belada č.p.18 s Růž. Balkovou č.p.11. Převzali usedlost č.p.18. Dne 16. června měli oddavky Jos. Svoboda č.p.20 s Anež. Krejčovou z Tomic. Převzali usedlost od Frant. Svobody č.p.20.
Po stálých deštích v měsíci dubnu a květnu až do 13. června změnilo se počasí ve velká tepla, jetele a sena se usušily velmi dobře. Úroda byla nadprůměrná. Žně začaly 13. července. Obilí polehlé se špatně setlo, sekací stroje se vůbec neuplatnily. Slámy bylo hodně a zrna mála. Ku konci srpna, začalo se mlátit na polích, co se nevešlo do stodol. Sedm mlátících garnitur pracovalo kolem vsi. Každé číslo mělo stoh slámy a ještě stoh ovsa, i jetele byly ve stohách.
Dne 16. srpna zemřel Ant. Vrbický, výměnkář č.p.19. Pohřeb se konal 18. srpna. Dne 19. srpna měla oddavky Marie Bílková č.p.14 s Josefem Hrunkem, truhlářem z Tehova. Dne 24. září zemřel Frant. Holada, výměnkář č.p.48. Pohřeb konán 26. září. V měsíci září se vybíraly brambory. Mnoho se jich urodilo. Následkem polehnutí obilí mělo oseté zrno špatnou klíčivost, takže ozimy jsou velmi řídké.
Následkem resignace obecního starosty Jos. Jenčíka, konala se dne 2. prosince volba obecního starosty. Zvolen byl Kamarýt Ant. č.p.24.
 
1937
Zima letošního roku byla bez sněhu. Panovaly velké mrazy, které trvaly celý leden a únor. V polovici měsíce března se oteplilo tak, že se začalo sít okolo 20. března. Pro stálé deště trvalo setí dlouho a tím také opozdilo sázení bramborů.
Dne 17. dubna zemřel Novotný Hynek, výměnkář č.p.25 po krátké nemoci dne. 20 dubna měl pohřeb. V měsíci květnu dne 12. snesla se nad naší vesnicí průtrž mračen s krupobitím, která zaplavila a strhala pole. Mokré počasí potrvalo i v měsíci květnu. Dne 12. zemřel Ant. Bryl, výměnkář č.p.40 v bývalém pivovaru. Začátkem června bylo mokré počasí. Traviny se začaly sekat 6.t.m. Trávy a jetelů bylo hodně a následkem zlepšení počasí se pěkně usušily. Dne 29. června měl oddavky Jenčík Jos. č.p.26 s Růženou Štíchovou z Chabeřic.
Červenec: Žně začaly 15. t.m. Žita se sekaly dobře. Pšenice a ovsi byly moc polehlé, sekačkama se sekalo jen nepatrné množství. Podle mlácení žita a pšenice vykazují dobrou sýpku 5 až 6q. Ceny dobytka: voli 5-6 Kč, krávy 2000 Kč až 3000 Kč, telata 5-6 Kč, prasata 8 Kč.
Srpen: Otavy travnaté a jetelová se pro stálé deště špatně sklízely. Dne 15.t.m stal se okres Vlašimský samostatným okresem. Dne 29 t.m bylo slavnostní otevření okresního úřadu.
Naše obec byla zastoupena včetně obecním úřadem a M.S.R.D.
Září: Dne 14. t.m. zemřel náš první president Československé republiky T.G.Masaryk osvoboditel. V předvečer pohřbu 20.t.m. pálila se vatra za účasti hasičského sboru a všeho občanstva. V den pohřbu ve všech obcích naší republiky vyzváněly zvony.
Dne 10. t.m. započato v naší obci s meliorací polí. Začalo se pracovat ,,dole v paloucích”, pak ,,u Dubějic”, ,,v loužku”, ,,v kopečku” a ,,paděrky”. Pracovalo 25 drenážníkůch cizích i domácích. Říjen: Pro stálé deště se špatně osívalo a přesto ozim dobře vzešla. Práce se protáhla až do 20.t.m.
Listopad: Dne 13.t.m zemřel Frant. Kůžel rolník č.p.10, francouzský legionář, četař, vyznamenán válečným křížem. Dne 15.t.m. konán pohřeb do rodinné hrobky v Keblově. Dne 20.t.m. měl oddavky Ladislav Balek, syn rolníka Frant. Balka č.p.11 s Jiřinou Hatašovou, dcerou Ant. Hataše- rolníka a převzali usedlost po Ant. Hataši č.p.39.
Prosinec: Začátkem t.m. bylo teplé počasí, které potrvalo až do Vánoc. Teprve o Vánocích začal padat sníh a mrzlo.
 
1938
Leden: Začátkem ledna byly kruté mrazy a hodně sněhu a vichřice. 6. ledna zemřela Františka Němcová, výměnkářka č.p.23. Pohřeb se konal 9. ledna. V polovici měsíce přišla obleva a bylo mírné počasí. Dne 25. začaly drenážní práce na odpadu vody v tzv. rybníce ,,Kupsáku”. Po resignaci starosty Ant. Kamarýta č.p.24 převzal úřad náměstek Frant. Novotný č.p.3.
Soupis dobytka: napočteno 155 krav a jalovic připuštěných, 98 telat do 1 roku stáří, 36 volů, 2 býci, 27 koní, 168 kusů vepřového dobytka, 6 koz. V tomto roce bylo v obci: 26 motorů, 19 na benzin, 4 na petrolej, 3 na naftu, 8 čistících mlátiček a ostatní výtřaskové a obyčejné, 24 secích strojů. Únor byl teplý a mokrý. Dne 5. února zemřela Antonie Andělová, výměnkářka č.p.41. Dne 9. března se začalo sít. Na počátku setí byly studené větry. Pak bylo krásné teplé počasí, že stromy začaly rašit a obilí rostlo jako v květnu. Dne 16. a 17. byly bouře s deštěm. Mnozí rolníci měli nasázené brambory a zasetou řepu. Duben začal přeháňkami opravdu aprílovými. Padal sníh a tloukly mrazíky, tak že byly obavy, aby neumrzly stromy, jež v březnu nerašily. 6.t.m. sázel Jan Kůžel a Frant. Anděl na návsi lípy, druhou řadu od cestu.
Ceny dobytka: 3 až 4 Kč za 1 kg živé váhy volů. Kráva s teletem za 1500Kč až 2000. Telata 4 Kč 1 kg, prasata 6-7 Kč za 1 kg mrtvé váhy. Housata 9-10 Kč za kus.
Květen začal nestálým počasím. Dne 2 t.m. zemřela v Praze na Bulovce Pavla Novotná, narozená v č.p.35. dne 8.t.m. Měla pohřeb do Keblova. Pak bylo počasí suché a studené až 18. t.m., kdy namoklo. Dne 21. t.m. před polednem roznesla se zpráva, že se něco chystá na našem pohraničí. Ve 2 hodiny přijelo auto s poručíkem a vojínem, přivezli svolávací lístky 3 vojínům v záloze a to: Jenčík Josef č.p.26, Jenčík Ant. č.p.32 a Jenčík Ant., kočí č.p.1 a narukovali do 6 hodin. O půlnoci přinesl listonoš telegram Holakovskému Antonínu. Narukoval ráno v 5 hodin.
Červen: Sena začala 12.t.m.. Při pěkném počasí se pěkně a brzo usušilo. Práce bylo dostatek.
Červenec: Pěkné počasí. Žně začaly 21.t.m. Žita byly ještě dosti silná, než se posekaly, bylo již všechno zralé. Šlo vše za parných dnů, jedno za druhým, tak že do 15. srpna bylo vše doma až na malé výjimky.
V neděli 28. srpna byl hlášen v obci první případ slintavky a kulhavky u domkáře Jar. Douby č.p.33. Během týdne se rozšířila k rolníkům Janu Martínkovi č.p.13, Josefu Jenčíkovi č.p.26, Karlu Vobořilovi č.p.47 a jiným. Celkem do 10 hospodářských stavení. Dne 4. září uhynul nejlepší kus (kráva) Janu Martínkovi. V obci padlo za dobu nemoci dobytčí 12 kusů: 2 krávy a 10 telat do 1 roku.
Dne 21. září hlášeno radiem, že vláda odstoupí zněmčená území. Byla z toho v obci veliká panika. Dne 24.t.m. byla hlášena mobilizace vojska do 40 roků, museli narukovat do 6 hodin. Narukovali tito vojíni: Jenčík Ant., Sys Frant., Novotný Frant., Chudoba Václ., Chudoba Alois, Martínek Jar., Martínek Frant,. A Jos., Bílek Jos., Holakovský Ant., Vobořil Bedř. a Old., Peroutka Frant., Jenčík Boh., Bílek Ant., Hataš Alois, Novotný Ant., Douba Jar., Jenčík Ant., Sekera Jan, Babický Ant., Setnička Boh., Anděl Frant., Hošek Jar., Jenčík Jos. dne 30.t.m. Na nátlak Anglie, Francie, Itálie a Německa, museli naši odevzdati zněmčené území.
Dne 25.t.m. zemřel Štecher Ant. č.p.6. Pohřeb se konal 28.t.m. Odstoupil president republiky Edvard Beneš a zvolen byl Emil Hácha.
Setí následkem slivtavky a kulhavky a narukovavšich vojínů se vleklo moc pomalým tempem. Koně nemohli vše zastati a ještě některý kůň musel narukovat (evidenční). Při stále příznivém počasí se práce na polích všechna udělala. V listopadu byly dokončeny drenážní práce.
Dne 9. prosinec započla elektrizovat naše obec. Do 19. prosince bylo mírné a teplé počasí. Stále se ještě pracovalo na polích. Teprve po 19. prosinci nastaly mrazy a začal padat sníh.
Z výnosu M.L.H.N.O. Ze dne 21.10.1940 č.j. 129.247 byla kronika obce Sedmpán uzavřena dne 24. listopadu 1940.
Kamarýt Ant.-kronikář, Novotný Frant.- starosta
Další zápisy v této knize, tj. od r. 1938 nebyly činěny neboť po okupaci od 15. března 1939 nebylo radna co zapisovati a proto kronikář upustil od zápisů, činil jen soukromé poznámky, které uschoval a dle nich jsou pořízeny zápisy až do r. 1945. Kniha tato byla odebrána německými úřady a uložena v Národní bance. Odsud přivezl ji předseda Antonín Novotný č.p. 35 v r.1947. V roce 1948 zvolen kronikářem Josef Jenčík č.26.
 
1939
Zima začala brzy, hodně sněhu a velké mrazy. Od prosince obleva a teplo. Řádila chřipka a záškrt. 15. března, v den okupace napadlo hodně sněhu, zavály se silnice a dráhy.
Okupaci od Němců přijali zdejší občané s odporem a hrůzou. Němci naší vesnicí neprocházeli, někteří lidé se šli na ně dívati do Vlašimi, kde byly jejich jednotky ubytovány.
Setí začala 3. dubna. Sena začalo 10. června, při špatném počasí. Mnoho sena na lukách se zkazilo a hodně jetelů shnilo. Žně započaly koncem července a za stále špatného počasí trvaly až do konce srpna.
Frant. Antonín č. 44 a Jaroslav Martínek č.7 stavěli nové stodoly, Josef Svoboda č. 20 dával novou střechu a Jan Martínek č. 13 stavěl nové kůlny a vepřince. Začíná nouze o stavební materiál.
Zvyšují se ceny dobytka a i jiných věcí, vejce stojí 50-55 haléřů, máslo 20 K za kg, za 1 kg dobytka 5-6 K za kg ž.v., selata 16 K za 1 kg, kráva až 4000 RK
Podzim z počátku krásný, později deštivý. Rané setí bylo lepší než pozdní.
 
1940
Zlá zima, až 39°C mrazu. Pomrzlo mnoho ovocných stromů, brambor v krechtech i sklepích a hodně zvěře v lesích. Přes to ale bylo hodně zajíců na podzim.
Němci zavedli povinné dodávky dobytka, mléka, sádla z domácích porážek, brambor, obilí, vajec a sena a slámy. Lidé prohlašovali, že nebudou nic Němcům dávati, ale dodávati. Dostavělo se elektrické vedení a 15. května byla síť napojena elektr. proudem a poprvé rozsvícena elektrická světla. Obec dala na elektrisaci (každý jednotlivec 400 K) na obě přípojky. Jedno světlo stojí
průměrně 100 K, motor o sedmi koňských silách 2000 K.
Ceny živobytí stoupají. Husa stojí 100-150 K kus, krmená až 100 K za 1 Kg. Úroda byla dobrá. Hodně ovsa shnilo ve stodolách.
14. ledna 1941 zemřel František Svoboda z č.p.20. K tomu dni bylo ve zdejší obci dvacet tři vdov a jenom tři vdovci. Řádění Němců jest už velmi cítili. Němci verbují na práce do říše. Nikdo nechce jíti a hodně zlé krve dělá nařízení těm, kteří určují kdo půjde. Z naší vesnice museli jíti do říše: Bílek František z č.p.14, syn Jindřicha Bílka, Antonín Janata z č.p.50, syn Františka Janaty, Štěcher František z č.p.6, syn Antonína Štechera.
Sekera Josef a Ladislav Kadleček do říše hned nejeli a za to byli gestapem odvezeni do vězení do Terezína, kde mnoho zkoušeli. Sekeru po několika měsících pustili domů a Kadlečka odvezli až do Osvětimi v Polsku. Vrátil se domů před koncem války. V Německu zahynul kočí od Ladislava Vrbického, který tam musel na práci.
Rekvisice zle řádějí a lidé schovávají obilí kam se dá, nejčastěji zakopávají do země. I slepice se schovávají, které nejsou přihlášeny a mnoho se jich podusilo. Dne 11. května večer shořela stodola Františka Peroutky č.p.15.
Není snad účelem psáti zde o věcech všeobecných, ale zapsati jenom význačnější události, které se staly ve zdejší obci a proto jen takové zapisuji.
Slouží ku cti zdejším občanům, že nevyskytl se u nás ani jeden případ přisluhování Němcům, všichni zachovali se jako dobří vlastenci a jen to nejnutnější pod nejostřejšími výhrůžkami Němcům dávali.
V roce 1942 dne 5. května byl odebrán z naší obce zvonek, který pořídila obec v r.1921.
V r. 1043 musela z naší obce odejíti Emilie Pfefferová, rozená Krausová, židovka, se svým synem Arnoštem do Terezína. Z Terezína byli odvezeni do Osvětimi a dle zpráv v únoru 1945 tam zavražděni v plynové komoře. Měli domek č.p. 20 a v něm smíšený obchod. Jejich odchodem obchod zanikl. V jejich domku byla zřízena strážnice pro hlídky, které konali vždy dva občané.
V zimě 1944-1945 musel odejíti kopati zákopy na uherské hranice Antonín Novotný z č.p. 27, syn Bohumila Novotného. Na zákopy musel také jíti Josef Jenčík z č.p.26, syn Josefa Jenčíka.
K semílání obilí byla zdejší obec přidělena nejprve do Štěpánova k Tomaidesovi ( Panský mlýn), později k Václavu Klingerovi a posléze do Sedlice k Antonínu Zelenkovi, kdež se mlelo až do konce okupace.
 
1945
Přes velké řádění německých úřadů nestalo se v naší obci nic význačnějšího až do konce války. V únoru při vymáhání obilí stalo se mnohým občanům, že jim nezbylo dosti na živobytí, ale zase jim druzí vypomohli, takže žádná bída nenastala.
V květnu, při útěku německých vojsk, zřízeny byly hlídky, které hlídaly na kopci ke Keblovu a ke Štěpánovu. Jejich výzbroji byly dvě lovecké pušky.
Dne 5. května ustaven byl revoluční národní výbor. Členy byly: Kužel Frant. č.28, Kubík Frant. č.1, Novotný Frant., č.3 ( předseda), Němec Jos. č.9, Martínek Josef č. 34, Novotný Ant. č. 35, Jenčík Ant. č.32, Sekera Jan č. 37, Setnička Ant.č.25, ( Kužel), Bílek Jindř. č.14, Frajt Ant.č.44, Jenčík Jos. č.26
Zdejší obcí prošlo a projelo mnoho německého vojska. Dva dny a dvě noci bez ustání se valila německá vojska na automobilech a všech různých vozidlech. Lidí se před nimi schovávali, ale později klidně na ně se dívali. K žádnému neštěstí při tomu nedošlo. Měli jsme předem udělané překážky na silnici, skácené stromy, ale odklidili jsme je než Němci přijeli z obavy, že by do vesnice stříleli.
Za nimi hned přijelo vojsko Rudé armády. Ještě zadní část německého vojska u nás zajmuli. První rusové přijeli k nám 12. května ráno. Rozdávali tabák a cigarety všem kuřákům. S lidmi se objímali a lidé je hostili. A pak už se valili stále a stále. Vyměňovali u nás koně. Celkem vyměnili u nás 18 koní, 8 vozů, 11 postrojů,.
Ve zdejší obci zřízen byl koňský lazaret a byl zde 14 dní. Ošetřovna byla u Ant. Novotného č.25 a nejvíce koní u Setničků a Martínků v č.13. Ke konci června odešlo ruské vojsko z naší obce nadobro. Skoro každý rolník dostal od nich něco na památku. Také mnoho koní zde zůstalo, které ale museli jsme odevzdat našemu státu.
Revoluční národní výbor byl vystřídán novým národním výborem, jehož předseda byl Václav Havlíček č.p.23.
Členové: Němec Josef č.9, Sys Frant., Anděl Frant., Němec Ant. č.43, Frajt Ant. č.35, Janata Ant. č.50, Jenčík Ant. č.32, Sekera Jan č. 37, Svoboda Jos. č.21.
Havlíček předsedal jenom několik měsíců a po něm převzal úřad předsedy Antonín Novotný č.p.35.
Pro hospodářství byl rok 1945 celkem příznivý. Obilí i brambor bylo dosti. Všechny předepsané kontingenty splnila zdejší obec úplně. Mnoho vepřů zahynulo na obrnu, kteráž to nemoc zavlečena sem byla za okupace. V mnohých hospodářství nezbyl ani jeden vepř.
1946
Na jaře 1946 započalo se stavbou čekárny na zastávce, na které měl největší zásluhu předseda Antonín Novotný. Celá stavba byla provedena místními řemeslníky zdarma, dříve vzato z obecního lesa. Tvárnice a tašky stály 22 000 Kčs. Na stavbu dali příspěvek: Obec Hulice Kčs 2 075, Kalná Kčs 600, občané zdejší Kčs 9000 ( devět tisíc), zbytek doplatila obec. Ve volbách konajících se tohoto roku, 31. května, bylo odevzdáno 118 platných hlasů. Pro stranu komunistickou 45 hlasů, národně soc. 29 hlasů, lidovce 28 hlasů, soc. dem. 16 hlasů. Nově sestavený místní výbor měl tyto členy: Novotný Ant. č.35, Martínek Frant. č.34, Havlíček Václav č.23, Babický Ant. č.21, Kadleček Stanislav z č.10 za stranu kom., Martínek Frant. č.13, Novotný Boh. ml. č.27, Kužel Frant. č.28- lidovec, Balek Lad. č.39- soc. dem., Němec Jos. č.9, Jenčík Ant. č.32, Jenčík Jos. č.26- nár. soc. Předseda zvolen byl všemi hlasy dosavadní předseda Antonín Novotný č.35.
Na návsi u hasičské zbrojnice před domem Ant. Štechera, nasazen pamětní kámen za osvobození, vedle něho zasazeny dvě lípy a kolem seřízena zahrádka. Všechno uděláno svépomocí občanů zadarmo a uspořádáno bylo slavnostní předání.
V r.1946 odstěhovali se do pohraničí z naší obce: Václav Chudoba- kolář č.48, Jenčík Bohumil č.36, Josef Kužel č.12, Hataš Ant. č.51, Hataš Alois, Hataš Jan, Bílková Anna č.42. Všichni se usídlili v Olšových Vratech na Karlovarském okrese. Jejich domky zůstaly prázdné, až později se obydlovaly. Před nimi, v r.1945, vystěhovali se: Ladislav Šitler z č. 31 a Josef Martínek z č.13 do Kralovic okres Litoměřice, kde hospodaří a Alois Chudoba, kovář, se vystěhoval do Českých Křédlovic okres Znojmo, na Moravě. František Anděl z č.p. 41 zanechal hospodaření a odstěhoval se do Prahy, kde přijmul službu u dráhy jako posunovač. Také chalupa Hoškova byla prázdná, když Oldřich, mladší syn odešel k policii a jeho matka se odstěhovala k němu. Celkem bylo prázdných chalup 9, počítaje s kovárnou. Hataš Jan bydlel ve vagoně u pivováru, který byl pak rozebrán a zničen. Dnes tam stojí břízy na tom místě. V důsledku tohoto hromadného vystěhování ubylo ze zdejší obce 38 lidí.
V r. 1946 založeno bylo zde strojní družstvo. První jeho stroj byl samovazač, druhý to stroj toho druhu v obci. První samovazač v naší obci pořídil si František Novotný č.3 v r.1945. Byla to tehdy významná událost, bezmála taková, jako když byl sem přivezen první benzinový motor. Ten měl zde první Antonín Holada č.45 v r.1914. Tehdy se nikomu nechtělo uvěřiti, že ta obluda bude točiti mlátičkou a co bude se tomu dávati žrát. Při zkoušce byl se také podívati starý výměnkář Martínek z č.13 a neviděl, že ta potvora dostala dříve benzin, ale viděl jenom, že tam Holada lil vodu, a když se to začalo točiti samo a stále mlátička jen hvízdala, byl tak užaslý, že běžel honem domů a křičel na syna, tehdy hospodáře: ,,Honzo, musíš si to taky koupiti, dali tam dvě putny vody
a ono to chodí jako čert! Proč by si týral koně v žentouru''. Snad sem tahle událost nepatří, ale zapsal jsem ji jenom proto, že jest z toho příklad, kdy některá nová věc najde hned přívržence a zájem když nic nestojí, ale naopak jak těžko se uvádí věc nebo podnikání, když vyžaduje určité, třebas i snadno překonatelné oběti. A tak i Martínků měli práci a hodně mluvení s dědečkem, aby ho přiměli k souhlasu ke koupi motoru, protože se dověděl, že ten prevít musí také dostávati benzin a 1 kg že stojí 3.20 Kč a tak to bylo i v obci, když předseda ohlásil svůj plán pro zvelebení obce a při tom ohlásil, že má obec dluhu 41 000 Kč. To bylo 1946 a stála už čekárna také postavená na dluh.
V zimě 1946-1947 byla dosud prázdná kovárna pronajata Ant. Peroutkovi, kováři z Čestína, zdarma na 6 roků s podmínkou, že ji svým nákladem opraví. Opravu provedl velice dobře. V r.1947 vrátil se z pohraničí Bohumil Jenčík zase na svoje hospodářství.
Za tento rok měla obec dodati 1.010q obilí a dodala ho 1.275q ač bylo veliké sucho a celý rok nepršelo. Otavy žádné nanarostly a jenom skrovný jetel na semeno, toho bylo dosti. Podzim byl též velice suchý, selo se do úplně suché země, takže obilí nevzešlo a až začátkem zimy vzcházelo. Neosvědčilo se staré přísloví ,,Na podzim zapraš, z jara zamaž” neboť bylo prachu velmi mnoho, obilí se dostalo velice hluboko a když pak vzešlo a přišli deště, upadávalo k zemi, sotva mělo po jednom lístku, následkem zapaření uhynulo, takže z jara 1948 byla pole holá, totiž pole osetá žitem, pšenice vydržela a byla pěkná.
V zimě 1947-48 začato bylo lámání kamene na silnici k Hulicům. Kámen se lámal v lese Kopci a lámání zahajoval předseda M.N.V. se dvěma dělníky. Později chodili všichni občané a nalámalo se ho 800 m3. Od lámání bylo vyplaceno 74 tisíce Kčs a z lomu placeno Josefu Martínkovi, jehož byl lom, pět Kčs z každého m3 ulámaného kamene. V této práci, kdy všichni muži chodili do lomu, majíce na mysli novou silnici, odehrával se zápas vládnoucích politiků a do údobí této pilné práce zapsáno jest u nás též vítězství pracujících nad ostatními. Vítězství toto došlo u nás plného pochopení a ihned utvořen byl Akční výbor národní fronty: předsedou jest Václav Havlíček č.23, členy: Němec Josef, Janata Ant., Sekera Jan, Douba Jaroslav, Kadleček Stanislav, Frajt Ant. č.44.
Národní výbor se převytvořoval a zůstal v předešlém obsazení i s dosavadním předsedou Ant. Novotným č.35. Členové pak jsou: Novotný Ant. č.25, Douba Jar. č.33, Martínek Frant. č.34,Jenčík Ant. č.32, Havlíček Václav č.23, Němec Josef, Jenčík Jos. č.26, Kužel Frant. č.28, Balek Lad. č.39, Novotný Fr. č.3, Kadleček Stan. č.10 a Martínek Frant. č.13.
Ustanovena byla též nové rolnické komise, která však nevyvíjela již činnost jako předešlá, protože zbylá půda po vystěhovavších se občanech, bylo k spokojenosti rozděleno.
Nově se vyvíjející socialistické zřízení bylo chápáno s radostí a začalo se s větší chutí pracovati a všechny dodávky obilí a všech produktů se zvyšovaly dobrovolně. Stavěla se silnice k
Hulicům, lidí bylo dosti domácích a jenom dva nebo tři dělníci cizí ze Soutic. Obnovena byla regulace rybníka na návsi a předseda M.N.V. dal návrh na kanalisaci obce a za tím účelem žádal o vyměření a povolení potřebné peněžní částky na tuto velice důležitou stavbu.
 
1949
Protože začíná se nová éra života, jak vidno ze zkušeností v minulém roce, bude zajisté dobře zapsati zde data o stavu obyvatel k 1. lednu t.r. Obytných domů jest v obci čtyřicet devět. Obydlených jest čtyřicet šest, prázdných tj. neobydlených jsou tři a to: č.p.42 po rodině Bílkově, kteří jsou v pohraničí v Olšových Vratech. , č.p.51 po Antonínu Hatašovi, který i s rodinou jest v Olšových Vratech. Poslední prázdný domek jest č.p.29 po rodině Krausových. Všechny tyto domky velice rychle chátrají. V obci jest šest statků, ostatní malé a střední usedlosti, jeden dělník na vrchní stavbě u Čsl. drah, dva dělníci ve zbrojovce ve Vlašimi, jeden úředník zbrojovky.
Politická strana jest jedna, strana komunistická, jejíž členové jsou v národním a akčním výboru. Předsedou akčního výboru jest Václav Havlíček, předsedou národního výboru jest dosud Antonín Novotný z č.p.35. Zásluhou předsedy M.N.V. začala se stavěti silnice k Javorníku. Bude se dělat jen kus úvozem za vesnici.
Táboru lidu na Konopišti zúčastnilo se 5 občanů.
K prvnímu lednu t.r.1949 bylo ve zdejší obci: koní 34, hovězího dobytka 243 kusů, prasat 187, z toho 12 prasnic, koz chovných 13. Rozděleny byly hospodářství na třídy a jsou zde tyto: do 2 ha není žádný závod, od 2 do 5ti ha jest 8 závodů, od 5ti do 10ti ha jest 23 závodů, od 10ti do 15ti ha jsou 3 závody, od 15 do 20 ha jsou také 3 závody a nad 20 ha jest jeden závod. Celkem 38 závodů.
Pro zemědělství byl rok nepříznivý a nebyly splněny proto předepsané dodávky. Nedostalo se pšenice 1 750 Kg, žita 2.710 kg, ovsa 1.000 kg, olejnin 87 kg, luštěnin 20 kg, brambor 62.475 kg. Vajec dodalo se 47 tisíc kusů.
 
1950
Rok tento začínal se vyvíjeti velikým nadšením k budování lepší obce. Hned na počátku sjednáno opět o kanalizaci obce a předseda M.N.V. byl s Josefem Němcem v této záležitosti v Praze, když jim slíbeno, že věc tato bude uskutečněna.
10.února byla ve zdejší obci komise, která měla vykoupiti větší hospodářské stroje. K dohodě nedošlo a komise odjela bez jakéhokoliv ujednání.
25. dubna byl reorganisován národní výbor. Zůstali v něm všichni dosavadní členové a rozšířen byl o Frant. Holakovského č.p.16, Antonína Janatu č.p.50 a Bohumila Jenčíka č.p.36. Sedmého června byl dostavěn obecní rozhlas a ten den prvně byl dán do provozu.
Tento rok byly na povolenou kanalizaci obce dováženy cementové roury od fi. Turek ze Zbraslavic. Odstěhoval se ze zdejší obce Josef Kužel z č.p.12 se svojí rodinou na okres Český Brod.
Pro zemědělství byl rok příznivější předchozího a všechny předepsané dodávky byly splněny.
 
1951
Tento rok jest třetím rokem první pětiletky. Začíná zvyšováním výnosů výroby o značnou část proti roku předešlému. Rolníci sami dobrovolně zvyšují si dodávky.
Nově zavedení smlouvy o státních dodávkách byly u nás všemi zemědělci podepsány. Podpisování mělo slavností ráz a byli při něm účastni redaktoři ,,Zemědělských novin” z Prahy. Psali pak v ,,Zemědělských novinách'' o této věci a dávali za vzor rolníky Kubíka, Němce č.p.43 a Němce č.p.9., kteří zvýšili své dodávky.
V květnu byly zde vykoupeny hospodářské stroje a to: od strojního družstva a od Františka Novotného č.p.3- vazače a od Frant. Martínka č.p.13 a Františky Kuželové č.p.10 výfukové řezačky. Výkup prováděl O.N.V. svými úředníky Brzoněm a Kuklíkem. Odváželi je na vozech za traktory.
U třech rolníků byla provedena revise osevního plánu a bylo zjištěno, že naseli více pšenice a proto byli za to potrestáni následovně. Josef Jenčík č.p.26 pokutou deset tisíc Kč, Františka Kuželová č.p.10 pokutou padesát tisíc a František Novotný č.p.3 pokutou osmdesáti tisíc Kčs. František Novotný pokutu nezaplatil, neboť za týden po tom se oběsil na půdě svého domu.
Tohoto roku byl prvně nařízen osev cukrovky ve zdejší obci. Seli je jen zemědělci od 6 ha a to někteří 10 arů, větší hospodářství 20 arů. Cukrovka se nad vší očekávání urodila a výnos byl
průměrně 250q na 1ha. Vozila se na nádraží v Keblově a posílala se do cukrovaru v Modřanech u Prahy.
Na jaře byly na obecním dolíčku u ,,Spáleného lesa” nasázeny olše. Začal se vyčisťovati obecní rybník na návsi. Předseda M.N.V. vypůjčil si na to polní drážku a jeden vozík ze Soutic. Kaly vozejí se na hráz, odkud si je odebírají lidé a vozí je na pole a zaváží se jimi také hořejší cíp rybníka.
Pro lepší pohodlí občanů zřízena byla v bývalém Krausově krámu prodejna Jednoty a jako vedoucím dosazen Josef Koukol, obchodník z Trhového Štěpánova.
Na nedokončené silnici k Hulicům pracovalo se u Janouškových, kdež bylo uděláno kus planýrky až k Peroutkově zahradě a v zimě pak pracováno na kanalizaci a tato kanalizace byla zhotovena od vyústě pod silnicí až nad Bílkovu stodolu. Pro nedostatek rour musela se další práce přerušiti.
Při těchto pracích byl stávající křížek pode vsí posunut o 10 m do pole Ant. Frajta. Starší lidé mu říkali červený kříž. Provázela ho pověst, že deset sáhů od něj jest zakopaný poklad. Někteří lidé pokoušeli se ho najíti, ale nevěděli na kterou stranu a proto od samého hledání upustili. Jde nejpravděpodobněji o fantastickou pověst, jakých v dřívějších dobách bylo velice mnoho. V zimě dokončila se též silnice k Javorníku. Stavbami silnice jak k Hulicům, tak k Javorníku, zrušeny byly tak zvané jámy na brambory, které lidem nemající sklepy nahrazovaly. Takové jámy byly také na návsi před Kamarýtovými, které zanikly už asi před 40ceti lety.
Od žní určena zdejší obec mletím do Soutic, do bývalého Donátova mlýna, který jest nyní družstevní.
V tomto roce bylo také předepsáno dodávati dříví z lesů. Z jednoho ha lesa dává se přibližně 2 a půl metru. Palivové dříví odváželo se na dráhu do Keblova, dlouhé na pilu do Dolních Kralovic. Rozpisy dodávek prováděly třídně, menším zemědělcům na 1 ha méně. Čím více ha, tím více na hektar.
Celý rok byl příznivý na počasí, úroda byla dobrá a všechny dodávky všichni občané splnili úplně a naše obec byla ve splnění mezi prvními na okrese.
Na vojnu odešli: Miroslav Jenčík č.p.32, Miroslav Bílek č.p.14, Josef Němec č.p.43. Z mladých odešli na zemědělskou školu v Říčanech Jarmila Frajtová č.p.44, Věra Novotná č.35, Marie Novotná č.p.25 a Miroslav Babický. Antonín Sys č.p.2 nastoupil do učení ve strojnictví ve Zbrojovce ve Vlašimi.
( Do této strany prověřil dne 25. července 1957 Zdeněk Bruna- vedoucí oddělení kultury, ONV Vlašim)
 
1952
Úřadovna MNV
Počátkem roku byla zřízena úřadovna pro místní národní výbor v opuštěném domku č.p.51 po Antonínu Hatašovi, v němž předseda MNV Antonín Novotný jednu místnost opravil a opatřil nejnutnějším nábytkem.
Tajemníci MNV
Jako tajemník MNV byl jmenován Josef Vávra z Hulic, kterého po půl roce vystřídal Jan Kadleček ze Soutic.
Počasí a jeho vliv na úrodu
Tento rok byl pro zemědělskou úrodu vcelku nepříznivý. Ozimé kultury, zvlášť žito a řepka špatně přezimovaly. Jarní práce byly včas skončeny, později však přišlo deštivé a studené počasí, které zdrželo všechnu vegetaci a noční mrazy zničily naději na úrodu ovoce. V červnu a červenci nastala vedra a velice chladné noci a následkem toho po usušených pícninách otruby nerostly a byl citelný nedostatek krmiv.
Žně
Žně začaly 25. července a přes nedostatek pracovních sil rychle pokračovaly, takže termín stanovený pro splnění dodávek- 31. srpen- byl dodržen.
Příděl elektřiny
Obci byl vyměřen odběr elektrické energie na 7kW dopoledne, 15 odpoledne a 30kW na noc, proto byla více než třetina úrody vymlácena v noci.
Cukrovka a brambory
Největší svízel však byla cukrovka a brambory, které se sklízely v dešti, sněhu i za mrazu. Přes všechnu tuto nepřízeň přírody splnili zemědělci dodávky z naplánovaných osevných ploch následovně:
Dodávky plodin a jejich osevní plocha
ostatní dodávky
Dodávka mléka stanovena na 125.000 l,masa vepřového 172 q, hovězího 180 q, vajec 45.000 kusů, drůbeže 6,40 q.
Zástav dobytka
Koncem roku bylo v obci 334 kusů hovězího dobytka, 296 prasat, z toho 30 prasnic.
Kulturní život
V tomto koloběhu života neměli zemědělci kdy myslit na zábavu a osvěžení. Byla pořádána pouze jedna zábava, a to tradiční hasičský ples, a promítány tři úzké filmy. Počátkem roku bylo v obci 172 obyvatel, z nichž během roku zemřeli tři, všichni sociální důchodci: Marie Petrů č.p.46, Vojtěch Stehlík č.p.1, Alois Kotýnek č.p.8. Mimo tyto tři sociální důchodce zemřeli v 1952 též Hataš Antonín č.p.39, Janoušek Josef č.p.52, Novotný Jiří č.p.3 ve věku 21 let. Naproti tomu se narodilo jedno děcko a to narození Stanislavu a Jiřině Kůželovým č.p.10. Doufejme, že příští rok bude radostnější!
Zápis kroniky za rok 1952 zapsal Zdeněk Bruna, toho času vedoucí oddělení kultury v odboru pro školství a kulturu rady ONV ve Vlašimi, a to proto, aby sám vyzkoušel, jak dlouho asi trvá pořízení přepisu pamětního zápisu do knihy z čitelného konceptu při normálním tempu psaní ( ne krasopisném, ale tak, aby text byl čitelný), jednak proto, aby kronikáři ukázal, jak asi má být zápis označován po straně orientačními hesly dle obsahu jednotlivých odstavců.
Ve Vlašimi ve čtvrtek dne 25. července 1957
druh plodinosevní plocha v hadodávka v qžito59970pšenice16260ječmen13170oves63330hrách17,5vikev letní213,5řepka ozimá218mák1,57,5len přadný7Stonku 50, semene 22cukrovka61.1.1980brambory453500
 
1953
Mírná zima v únoru a březnu dovoluje dokončit hlubokou orbu, kterou zemědělci nedokončili na podzim.
Jarní práce započaly 25. března a konce dubna skončily. Na vzešlé jařiny napadal v polovině května sníh a byly až 7 stupňové mrazy, které poškodily hlavně ovsy. Porosty byly špatné a snětivé. Žita byla řídká a polovinu jetelů bylo nutno zaorat. Zajímavé jest, že stromy byly v plném květu a přece byla slušná úroda ovoce, snad sníh chránil květy před zmrznutím.
Nedostatek píce z minulého roku pokračoval a zemědělci sekali louky na krmení tak, že se usušilo málo sena. Koncem července zapršelo posledně a pak bylo trvalé sucho až do konce roku.
Žně započaly 20. července a za příznivého počasí rychle pokračovaly a po svezení úrody mnohé stodoly byly poloprázdné tak, že jsou špatné vyhlídky na zimní krmení hospodářského zvířectva. Zaseté strniskové snisky nevyrostly a rovněž ozimy špatně vzcházejí. Po prvé letos bude zemědělcům předpisovat povinné dodávky zemědělských výrobků okresní plnomocník ministerstva výkupu. Jak se tohoto úkolu zhostil plnomocník vysvítá z následujícího.
Dodávky plodin a jejich osevní plocha
Průměrná dodávka na 1 ha osetých obilovin jest 15,23 kg. Po odvolání proti výměru, které podal předseda Místního národního výboru Antonín Novotný z obce, byla upravena dodávka obilovin na 183 418 kg celkem. Dodávka brambor 517 287 kg, cukrovky 1620 g, luštěniny jedlé 2737 kg, olejniny 9474 kg, sláma 14,379 kg, mléko 144,337 l, vejce 67,910 kusů. Hovězí maso 33,941, vepřové maso 23,200 kg, drůbež 677 kg. Pro slabou úrodu všech plodin nemohli zemědělci splnit povinné dodávky jak rostlinné tak živočišné výroby. Vysokými výměry dodávek bylo zemědělcům odpíráno mlecího povolení okresním plnomocníkem a nepovolení domácích porážek prasat byli zemědělci tlačeni ke vstupu do J.Z.D.
Vládním usnesením v září bylo stanoveno, že nikdo nesmí býti násilným způsobem donucován ke vstupu do J.Z.D., jedině přesvědčováním ke dobrovolnému zakládání J.Z.D.
Dne 1. června byla provedena měnová reforma. Každému jednotlivci bylo za 300 starých korun vráceno 60 nových,za zbytek hotových peněz dostal 2 koruny nové za 100 starých. Současně
druh plodinosevní plocha v hadodávka v qpšenice22107.290žito5555,21ječmen2347,8oves4515,1
byl přesušen přídělový lístkový systém a upraveny ceny zemědělských výrobků. Pšenice za 10 kg 80 korun, žito 65 korun, ječmen 66 korun, oves 50 korun. 1 kg živé váhy hovězího masa od 1.50 korun do 3 korun. Prasata 1 kg od 4 do 6.50 korun. Po žních byly ceny zvýšeny, pšenice o 20 Kčs, žito o 26 Kčs, ječmen o 25 Kčs, oves o 5 Kčs.
Pro nedostatek hotových peněz lidé kupovali jen nejnutnější denní potřeby a zvolna zvykali si na volný obchod, který byl dodatečně zásoben zbožím. Dále bylo povoleno opravovati hospodářské budovy a obytná stavení. Stavební materiál byl příliš drahý. Suché a teplé počasí až do Vánoc umožnilo hospodářům, že si mohli opatřiti náhradní stelivo za slámu, které jest velký nedostatek. Ke konci roku žilo v obci 160 obyvatel. Během roku zemřeli Anna Charvátová č.p.43, Karel Jenčík č.p.26 a František Babický č.p.21. Nenarodilo se žádné děcko.
 
1954
Zima byla mírná, jarní práce začaly 15. dubna a skončili 15. května. Měsíc květen byl měsícem voleb do národních výborů. Členové výboru byli zvoleni Balek Ladislav, předseda M.N.V. Novotný Antonín, tajemník M.N.V. Holakovský František, člen rady Martínek František č.p.34, Kůžel František č.p.28, Kadleček Stanislav, Janata Antonín, Sekera Jan, Holada Ladislav.
V tomto roce se nic zvláštního nepřihodilo, pro hospodářství byl rok celkem příznivý, obilí a brambor bylo dosti. Všechny předepsané dodávky obec celkem splnila. Zemřeli tři občani- Brýlová K. 19/1. 1954, Jenčík Antonín 7.9.1954. Narodili se tři děcka- Martínek Josef 29/3.1954 .
1955
1956
V r.1952 byla tato kniha tehdejším předsedou M.N.V. Ant. Novotným odebrána a další záznamy nesměl jsem psáti, protože jsem byl prohlášen vesnickým boháčem ( kulakem).
 
J.Z.D 1957
K létům od r.1954 do r.1966, kdy nebyly zápisy pořizovány, jest zaznamenati, že v době do r.1957 byl činěn veliký nátlak na zemědělce, aby sami zakládali společné hospodaření, všechno odevzdali a hospodařili společně. Spolek ten měl oficiální jméno: Jednotné zemědělské družstvo. Lidé se tomu bránili, ale přece se dali ,,přesvědčit”, nemohli odolat nátlaku, který byl na ně činěn. Vyhrožovalo se jim vystěhováním, kriminálem a vším možným zlem. Přesvědčování se dělalo obyčejně navečer a někteří rolníci utíkali v tu dobu do polí, aby se nemuseli vymlouvat, že družstvo nechtějí.
Všechen odpor nebyl nic platný,27., 28. a 29. září 1957 podepisovali se přihlášky a 30. září byla konána ustanovující schůze. Prvních členů bylo 32, 29 mužů a 3 ženy, vdovy. Ostatní ženy nechtěly, ale později vešly do družstva všechny.
Samostatní rolníci
Do družstva nevstoupilo šest rolníků a hospodaří dosud samostatně. Jsou to: Kužel František č.p.28, Martínek Jaroslav č.p.7, Rýva Antonín č.p.24, Janoušek Antonín č.p.52 a Peroutka Antonín č.p.40 ( starý pivovar).
Druhý den po ustavení družstva, pořídil úředník O.N.V. soupis všeho zvířectva a to muselo být odevzdáno družstvu. Zůstalo zatím u dosavadních majitelů, protože družstvo nemělo svoje stáje.
Zvířata do družstva
Do družstva bylo odevzdáno 30 koní, 127 kusů hovězího dobytka různé velikosti, 73 krav, 21 prasnic, 144 prasat.
Při předávání bylo moc křiku, někomu se udělala výhoda, někomu se ublížilo. Každý člen družstva ponechal si jednu krávu a 50 arů pole, kterému se říká záhumenek, třeba byl ode vsi vzdálen. Založením družstva nastával nový život, žel Bohu, neshodami a hádkami. Předsedou národního výboru jest Stanislav Kadleček od r.1964.
Rybník
Obnovila se práce na čištění rybníka započatá v r.1951. V r.1959 postavilo J.Z.D. nový kravín pod vesnicí na 95 krav umístilo tam všechny krávy. V r.1965 zbořena byla chalupa č.42 po rodině Bílkových, kteří se vystěhovali do pohraničí. Na jejím místě udělal si Jaroslav Douba zahrádku na zeleninu. Zbořena byla také chalupa č.49, Hoškova. Na jejím místě udělal zahrádku Antonín Rýva č.24 a připojil ji ku své.
K lednu 1966 bylo obyvatel 143, z toho mužů 61, žen 82, vdov 18, vdovec 1, svobodných mužů, starých mládenců přes 45 roků 9, žena 1, důchodců 39, z toho mužů 15, žen 24.
V obci jest 7 osobních automobilů, 30 motocyklů, 44 radiojových přijímačů, 28 televizorů.
1966
Pro zemědělství byl rok příznivý a J.Z.D. splnilo všechny dodávky.
 
1967
Celý rok byl příznivý, úroda pěkná. Lidé si již zvykli na společné hospodaření, daří se jim dobře, opravují si domy a zařizují hezké bydlení. Obce zdejší dotýká se stavba přehrady u Nesměřic. V lese ,,Kopci” otevřen lom ,odkud se bude na přehradu vozit kámen. Na loukách pode vsí zřizuje se záchytný rybník- na kaly tekoucí z vesnice.
 
1968
Tento rok proběhl ve velké nervositě, šířily se zprávy, že se bude naše vesnice stěhovat, že jest blízko přehrady. Zprávy by nebyly pravdivé, naopak bylo rozhodnuto, že budou se stavět nové budovy pro J.Z.D.
Odstěhovala se odkud Marie Vrbická, která se provdala za V. Pitráčka do Opatovic u Červených Janovic. Tím vymizelo odsud jedno z nejstarších jmen usedlých na č.19 od r.1780. Dokončeno bylo vyčistění rybníka na návsi a započato s jeho obezdíváním.
Pro zemědělství byl rok příznivý, výnosy obilí byly veliké, u pšenice až 45 q na 1 ha.
 
1969
Připravovala se stavba nového kravína a druhých budov. Vystřídalo se zde spoustu komisí. Předseda Národního výboru a J.Z.D. byli stále na schůzích mimo obec, popsalo se spoustu papíru, nadělalo mnoho plánů a také mnoho chyb. Kravín bude jiný než se původně chtělo a místo senážních věží budou starodávné silážní jámy.
Schváleno radou 2.1.1974
 
1972
Přestože zima v roce 1969-70 byla tuhá a dlouhá, se sněhem, který napadl 25. listopadu a ležel do poloviny dubna, byla v letech 1970-71 a 1971-72 velmi příznivá, téměř bez sněhu. Krásné jarní počasí bylo již 8. ledna letošního roku.
Rok 1972 byl ve znamení dosti význačných světových událostí, například ukončení války ve Vietnamu, jednání o evropské bezpečnosti a spolupráci národů, navázání přátelských vztahů USA-SSSR, jednání o snížení ozbrojených sil v Evropě. Snad i tyto události mají vliv na lepší vztahy mezi lidmi.
Sloučení JZD
Podle usnesení min. zemědělství pro zvýšení efektivnosti výroby nastal i pro naši obec úkol- sloučení místního JZD se dvěma sousedními a to Dubějovicemi a Hulicemi. Neobešlo se to samozřejmě bez různých nedorozumění a názorů. Zajímavé je, že neshody byly i v názor na název ,,JZD 8. sjezdu”, což i člen. schůze odhlasovala, ale družstevníci z Hulic žádali, aby se celek jmenoval ,, JZD Hulice”. Nakonec došlo k jakémusi kompromisu a nové představenstvo určilo název ,,JZD Hulice- Dubějovice se sídlem v Sedmpánech”. Sloučením vznikl celek s výměrou 800 ha zemědělské půdy. Předsedou tohoto družstva byl zvolen Miroslav Novotný z Hulic. Během roku si družstvo vedlo velmi dobře o čemž svědčí to, že ukončilo žně jako druhý zemědělský závod na okrese a při sklizni brambor bylo rovněž mezi prvními.
Požárníci
Můžeme konstatovat, že požární sbor v naší obci byl v tomto roce velmi aktivní a práce jeho příslušníků velice prospěšná pro celou obec, obětavě odpracovali celkem 5000 brigádnických hodin. Byla například dokončena protipožární nádrž, na návsi a ostatních veřejných prostorách,
které byly během roku upraveny, vysázeno bezmála 1000 kusů okrasných keřů a jehličin. Při těchto akcích se zapojila i mládež, která je poslední dobou velmi aktivní.
Úmrtí
V září zemřela paní Bílková č.p.14, 5. října tragicky zahynul Jar. Orlický ve věku 29 let. Byl zaměstnán u Vranových dolů Příbram.
V letošním roce (prosinec) bylo v obci:
150 obyvatel
41 obydlených domů
17 osobních automobilů
36 televizorů
38 ledniček
 
1973
Zima jako již tradičně byla velice mírná, téměř bez sněhu, který padal koncem listopadu a vydržel jenom 14 dnů Třetího prosince byla naměřeno -24ºC mrazu. Během roku bylo mnoho dešťových přeháněk, což mělo vliv na to, že v měsíci červenci a srpnu rostlo hodně hub. Začátkem září bylo 30ºC .
V sedmpánském lomě byl 13. dubna proveden clonový odstřel, 500 m3 kamene, pro vydláždění hráze přehrady ,,Želivka”, která pokračovala druhou etapou výstavby.
V měsíci červnu byla zahájena výstavba naváděcího zařízení pro letadla přistávající na letišti Praha-Ruzyň. Pro moderní letadla se budovalo na poli u Kalné a dodavatelem tohoto zařízení byla Kanada. Pro starší typy letadel se začalo budovat v ,, v Rybničku” za Havlíčkovi.
Během roku se upravovaly veřejné prostory, udržovaly se trávníky, aby místní občané měli příjemné a hezké prostředí kolem svých domovů.
3. září došlo za farmou JZD k požáru stohu slámy, jehož následkem vznikla JZD škoda 66 800 Kčs. Hašení požáru se zúčastnilo 8 požárních sborů. Požár vznikl od elektrického kabelu metače slámy a rychle se rozšířil na celý stoh. Byla ohrožena celá farma Sedmpány, která má hodnotu cca 10 milionů Kč.
Sloučené JZD si i v tomto roce vedlo velmi dobře o čemž svědčí i druhé místo v
socialistické soutěži ,,O nejlepší hektarové výnosy” na okrese Benešov. V měsíci březnu byla na farmě Sedmpány zahájena výstavba boxové bramborárny, která má vyřešit problém uskladnění brambor.
MNV
Místní národní výbor pracoval ve složení:
Vošický Vladislav č.35 tajemník
Douba Karel č.9 tajemník
Martínek Frant. č.34 člen rady
Kadleček Stanislav č.10 člen rady
Dvořák František č.25 člen rady
Vojta Miloslav č.26 člen MNV
Jenčík Miroslav č.32 člen MNV
Douba Jaroslav č.42 člen MNV
Belada Bedřich č.18 člen MNV
Novotný Antonín č.35 člen MNV
Požárníci
Požárníci byli v tomto roce velice aktivní a kromě svých požárnických povinností odpracovali 5000 brigádnických hodin při úpravě obce a v zemědělství. Jako kulturní akci uspořádali po 18ti letech opět staročeskou maškaru s průvodem po vsi. Všem občanům se tato akce velmi líbila.
V měsíci červenci uspořádali opět po 37 letech ,,Jízdu zručnosti” na kole po prkně přes rybník. Na tuto zajímavou soutěž se přišlo podívat asi 800 diváků. Lidé tuto akci vítali a byli bychom rádi, kdyby se stala v Sedmpánech tradiční.
Vítězové jízdy:
1. Ryšavý Antonín, Praha
2. Martínek František, Sedmpány
3. Kůžel František, Sedmpány
Po skončení závodů byla uspořádána taneční zábava na parketě, který byl postaven pod Peroutkovou zahradou.
O pouti 19. srpna proběhlo na hřišti u ,,Pivovaru” pouťové sportovní odpoledne se zábavným programem: 1) závody v pytlích, 2) závody na chůdách, 3) vzpírání pšenice, 4) přetahování lanem,
5) prokousávání koláčů, 6) fotbalové derby starých pánů ,,Pokus” Sedmpány- ,,Zázrak” Dubějovice.
Fotbalové utkání těchto udatných mužstev skončilo vítězstvím dubějovických v poměru 6:1. Soutěží se zúčastnili mladí i starší a všichni se dobře pobavili.
Svatby
29. března se ženil ing. Martínek č.34.
14. dubna se ženil František Holakovský s Evou Bézovou z Hulic.
22. září se vdávala Věra Kuželová s Františkem Pacákem ze Smržovky.
Narození
17. července se narodila Miroslava Beladová č.18.
17. listopadu se narodil Petr Jeřábek č.28.
Úmrtí
7. února zemřel 64letý Jaroslav Oulický č.29.
7. února zemřel 72letý Josef Bílek, bratr Marie Martínkové č.34.
3. května zemřela paní Emilie Janatová č.50 ve věku 48 let.
1. července zemřela paní Novotný č.27 ve věku 84 let.
11. července zemřel Antonín Štecher č.p.6 ve věku 68 let.
29. července zemřela paní Žofie Novotná č.35 ve věku63 let.
18. prosince zemřela slečna Marie Kamarýtová č.31 ve věku 78 let.
 
1974
Rok 1974 začal jako již několik tel mírnou zimou, téměř bez sněhu a teploty vysoko nad normálem. Jako příklad lze uvést skutečnost, že 19. ledna byly sázeny růže okolo vodní nádrže v naší obci. Denní teploty v měsíci březnu se pohybovaly okolo 20ºC nad nulou. Jarní měsíce byly bez dešťových srážek, a protože nebyl téměř žádný sníh, začal tento rok velkým suchem. Tato situace se změnila až koncem měsíce května, kdy začaly deště. Potom již pršelo skoro celé léto, což mělo i za následek, že hezkých letních dnů bylo skutečně málo. Příznivě se léto zachovalo k houbařům. Tento rok rostlo nevídané množství hub. Podzimní měsíce přinesly ještě větší dešťové srážky. Do konce měsíce října nebyl pomalu den kdy nepršelo. 18. srpna, kdy byla v Sedmpánech
pouť, padaly v odpoledních hodinách kroupy o velikosti holubích vajec. Začátkem dubna rozkvetly téměř všechny ovocné stromy, ale ve dnech 11. a 16. dubna přišly mrazy, proto bylo tento rok málo ovoce.
Zemědělství
Jednotné zemědělské družstvo neslo název JZD Hulice a mělo sídlo v Sedmpánech. Nepříznivé počasí letošního roku mělo vliv i na začátek žní, které začaly 12. srpna. Také podzimní práce ztěžovaly vytrvalé deště, takže sklizeň brambor byla ukončena 7. listopadu a to s pomocí brigádníků, protože bramborové kombajny nebylo možno použít a z velké části při vyorávání brambor používalo ,,čertů''. Na farmě Sedmpány byla dobudována boxová bramborárna a dále byla prováděna výstavba silážních žlabů. Je nutno však zapsat, že jedny z nejvyšších hektarových výnosů byly právě (na okrese) na farmě Sedmpány. V obci bylo v tomto roce celkem 26 záhumenkových krav.
Činnost v obci
V měsíci březnu byl bagrován podjezd pod dráhou u Hulic a materiál by navážen na cestu do ,,Medulánu”, čímž se tato cesta zvýšila až o 2 metry. Letecký maják EBM byl 1. října uveden do provozu. Protože dodavatel tohoto zařízení byla Kanada, byli v naší obci montéři z Kanady. Letecký maják VOR byl ke konci roku téměř hotov, ale v provozu ještě nebyl. Místními občany byla v tomto roce opravena požární zbrojnice, byla provedena generální oprava budovy MNV a byl opraven památník osvobození sovětskou armádou.
Ukončení vlaku
V důsledku vybudování vodního díla ,, Želivka” a vystěhování městečka Dolní Kralovice, byla tento rok ukončena i osobní vlaková přeprava z Trhového Štěpánova do Dolních Kralovic. 5. srpna jel v 900 hodin z Dolních Kralovic poslední motorový vlak. Slavnostní zakončení bylo však již provedeno 23. července, kdy z Trhového Štěpánova odjel vlak ověnčený a doprovázený dechovou hudbou. Cestujícími byli představitelé obcí, kterých se tato záležitost týkala a zástupci organizací, které budovaly nové nádraží pro konečnou stanici v Trhovém Štěpánově a zástupci vodního díla ,,Želivka”. Lidé, kteří byli za léta na vlakovou dopravu zvyklý a vyhovovala jim se příliš neradovali, i když vlak nahradilo autobusové spojení.
Požárníci
Požárníci i v tomto roce byli velmi aktivní. Mimo svých požárních povinností, byli i v tomto roce hlavním šířitelem kulturního a společenského života. Po osmnáctileté přestávce uspořádali v sále u Peroutků v pivovaru požárnický ples. Uspořádali opět ,, Staročeskou maškaru” zakončenou plesem opět u Peroutků. 31. března byla uspořádána taneční zábava, kde poprvé v Sedmpánech hrála hudba ,, Lesanka” z Konopiště řízena Antonínem Hebíkem, synem Ant. Peroutky.
Druhý ročník ,, Jízdy zručnosti” na kole přes rybník se konal 21. července. Byli zde přítomni i pracovníci Československé televize, kteří zde natočili krátký film, který byl 24. července vysílán v televizi. Požární sbor se 4. srpna zúčastnil slavnostního otevření nové požární zbrojnice v Dubějovicích. Do Dubějovic byla vypravena stará dubějovická stříkačka, pamětník starých zašlých časů. Posádka stříkačky byla oblečena v dobových historických uniformách, ostatní členové sboru šli ve vycházkovém stejnokroji. Stříkačka byla tažena párem koní, který byl již poslední v naší obci. I tento fakt stojí za zaznamenání. Nová technologie zemědělské výroby a jí doprovázející technika stále výrazněji mění život kolem nás.
13.srpna uspořádal opět požární sbor ,, Pouťové hrátky”na hřišti u pivovaru. Program byl zajímavý a hlavně takový, aby byl pro nejširší veřejnost: závody v pytlích, na chůdách, stíhání kohouta, prokousávání koláče a přetahování lanem. Fotbalové utkání za stavu 1:1 přerušily kroupy. Rovněž celou noc byla velká bouře, která narušila i taneční zábavu u pivovaru.
Sňatky
2. února se vdávala Zdeňka Svobodová č.p.20 s Janem Vojtou ze Znosimi.
21. září se ženil Ant. Holakovský č.p.16.
Narození
V měsíci květnu se narodil Martin Holada č.p.8.
V měsíci červenci se narodil Petr Douba.
Úmrtí
11. ledna zemřel František Hildebrant ve věku 72 let.
28. května zemřel Josef Jenčík č.p.26 ve věku 74 let.
Pohyb obyvatel
Odstěhovala se Zdeňka Svobodová č.20.
Do č.p.16 se přistěhovala novomanželka Antonína Holakovského.
Do č.p.21 se nastěhovali manželé Tomanovi se synem Antonínem.
 
1975
Rok 1975 proběhl ve znamení oslav 30. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Také v naší obci bylo vzpomenuto slavných květnových dnů roku 1945, kdy i do naši obce přišli sovětští vojáci- osvoboditelé. Toto oživení vzpomínek proběhlo na jarní veřejné schůzi MNV a v besedě nad kronikou, která se konala 7. listopadu.
Tento rok došlo v naší zemi k volbě nového presidenta. Stávající president Ludvík Svoboda pro své těžké onemocnění nemohl tuto funkci vykonávat, byl navržen a zvolen do funkce presidenta generální tajemník ÚV-KSČ s. Gustav Husák, který nyní vykonává obě tyto funkce.
Rok 1975 byl posledním rokem pátého pětiletého plánu, ve kterém se udělalo velmi mnoho při zvelebování obcí a ochraně životního prostředí. Také v naší obci za pomoci všech občanů se mnoho změnilo, o čemž svědčí to, že naše obce v celookresní soutěži na počest 30. výročí osvobození obsadila 3tí místo.
Počasí
Zima deštivá, ojediněle sněhové přeháňky. Nejvíce sněhu napadlo 19. února-15 cm sněhu. Lednové denní teploty se pohybovaly od +3 do 8ºC, noční slabě pod nulou. Rovněž i jarní měsíce byly deštivé, 15. března přišla velká bouře, při které napadlo mnoho krup, které na porostech sloučeného JZD nadělaly velké škody. Podzim byl velmi teplý o čemž svědčí i to, že 20. září bylo naměřeno více než 30ºC. Počasí ovlivnilo i hektarové výnosy brambor, které byly v průměru na celém JZD jen 90 q hektaru.
Zemědělství
JZD si v tomto roce vedlo velmi dobře, takže patřilo opět k nejlepším družstvům na okrese Benešov. Kolem roku 1975 se toto družstvo sloučilo s JZD Trhový Štěpánov, čímž vznikl nový hospodářský celek s výměrou více jak 2600 ha zemědělské půdy. Tento nový celek měl sídlo v Trhovém Štěpánově a sdružoval farmy Dálkovice, Střechov, Trhový Štěpánov, Dubějovice, Sedmpány a Hulice. Do vedoucích funkcí byli postaveni: Boušek z Trh. Štěpánova jako předseda, Hraběta z Dálkovic hlavní zootechnik, Nekvasil ze Štěpánovské Lhoty jako hlavní agronom. Toto
nové JZD začalo společně hospodařit až od 1.1.1976. V obci bylo 19 záhumenkových krav. Každý záhumenkář zabíjel tak jako jiná léta před tím jednoho až dva záhumenkové vepře, držel králíky,15-20 slepic. Husy v naší obci téměř vymizely, poněvadž bylo zakázáno vyhánět je na náves, která byla zasázena parkovými keři.
Výdělky v živočišné výrobě byly více než 2000 Kčs, výdělky traktoristů přesahovaly ve špičkových měsících 3000 Kčs. Další sloučení přinese ještě lepší výsledky.
V obci
Během roku byly udržovány veřejné prostory a porosty, byla vybudována nová autobusová zastávka a kanalizace v celkové délce 350 m. Občané si opravovali své rodinné domky. Byla dokončena výstavba rodinného domku Fr. Dvořáka č.p.25, rozestaven domek Jiřího Balka č.p.39, Zdeňka Sedláka č.p.11, Ladislava Martínka č.p.7, nástavba Ant. Holakovského v rodinném domě Vladimíra Setničky č.p.22. V březnu 17. a 18. navštívil naši obec montér z USA, který překontroloval maják VOR a pokusně bylo navedeno letadlo z Bratislavy do Prahy a to bez závad. I když maják byl automatický, konroloval jeho činnost místní občan Anděl František č.p.41.
1.května byla ukončena nákladní vlaková doprava. Byl zrovna deštivý den a vlak, který celou nepřetržitě houkal byl daleko slyšet, čímž se definitivně rozloučil s tímto krajem.
V měsíci červenci došlo ke sloučení MNV Sedmpány s MNV Trhový Štěpánov, které mělo zlepšit řízení MNV a přinést lepší využití finančních prostředků. V současné době patřily ke Trhovému Štěpánovu, který byl střediskovou obcí již obce Dálkovice a Dubějovice. Spolupráce již od samého začátku byla velmi dobrá a prospěla i naší obci. Bývalá rada MNV Sedmpány se stala občanským výborem, který byl řídícím článkem pro obec Sedmpány. V občanském výboru byli tito členové: Vošický Vl., Dvořák FR., Douba Karel, Martínek Fr. a Kadleček Stanislav.
Úmrtí
28. ledna zemřela pí. Anna Jenčíková č. 32 ve věku 72 let.
23. února zemřel p. Frant. Martínek č.13 ve věku 72 let.
21. června zemřel p. Josef Frajt č.19 ve věku 70 let.
31. prosince zemřela pí. Antonie Holadová č.45 ve věku 80 let.
Narození
V měsíci únoru se narodil Tomáš Holakovský č.16.
V měsíci srpnu se narodil Milan Jeřábek č.28.
Sňatky
22. srpna se ženil Vladimír Setnička č.12 s Alenou Sedlákovou z Chlumu, která se přistěhovala do Sedmpán.
29. listopadu se vdávala Hana Jenčíková č.32 s Milanem Blažkem ze Strojetic, který se přistěhoval do Sedmpán.
Požárníci
Také v tomto roce byli velmi aktivní. Mimo jiné uspořádali:
4. ledna se konal požárnický ples u pivovaru.
29. června pořádali okrskovou soutěž pož. družstev.
27. července III. Ročník ,,Jízdy zručnosti” na kolech po prkně přes rybník. V tomto ročníku zvítězil Ant. Kadleček z Vlašimi, druhý byl Ant. Ryšavý z Prahy a třetí ing. Ladislav Martínek ze Sedmpán.
31. srpna byla v naší obci uspořádána požárníky z Kácova estráda, při které vyhrávala kapela Františka Kmocha, doprovázená zpěvem děvčat. Bylo to velmi hezké odpoledne, při kterém se diváci hezky pobavili.
 
1976
Rok 1976 probíhal ve znamení dvou významných událostí a to XV. sjezdu Komunistické strany československé a voleb do zastupitelských orgánů.
Volby
Přestože naše obec byla sdružena národním výborem do Trhového Štěpánova, probíhaly volby ve dnech 22. a 23. října i v naší obci. Volební místnost byla připravena v obecním domku v bývalé kanceláři MNV Sedmpány, nyní kancelář občanského výboru. Místnost byla velmi pěkně vyzdobena a komise, která kontrolovala výzdobu ji hodnotila jako jednu z nejlepších z obcí sdružení MNV. Místní volební komise pracovala ve složení: Kůžel Jaroslav č.p.43 předseda, Holeček František č.p.1, Burián František č.p.6, Filipová Věra č.p.24, Sedlák Zdeněk č.p.6 jako členové. Kandidátka byla jednotná pro sdružený MNV a byla sestavena z 35 poslanců a naše obec jako i některé další měla 2 poslance. Trhový Štěpánov měl poslanců 20. Za obec Sedmpány byl na kandidátce Dvořák František č.p.25- 38letý strojní zámečník , zaměstnanec u p. Blanické strojírny Vlašim a Douba Karel č.p.9- 41letý soustružník kovů, zaměstnanec u p. Blanické strojírny Vlašim,
závod 02.
 
17. listopadu v 19 hodin v sokolovně v Trhovém Štěpánově za účasti aktivistů OV KSČ a ONV proběhlo ustanovující plenární zasedání MNV. Do funkce uvolněného předsedy byl jednohlasně zvolen s. Štěpán Johanis z Trhového Štěpánova. Do funkce tajemníka ( funkce neuvolněná) byl rovněž jednohlasně zvolen s. Václav Vinš z Dubějovic, bývalý předseda MNV Dubějovice. Zástupci obce Sedmpány: Dvořák Fr.- člen 11 členné rady MNV, současně předseda občanského výboru v Sedmpánech a Karel Douba, člen MNV a člen komise veřejného pořádku.
Počasí
Měsíc leden byl velmi proměnlivý s neustále silnými větry a téměř každodenním deštěm. 22. ledna v 6 hodin ráno přišla silná sněhová bouře. Zima se hlásila ještě v měsíci březnu, kdy na svátek Josefa 19. března napadlo hodně sněhu a asi týden noční teploty klesly na -10ºC. 16. dubna byla veliká bouře, napadlo hodně krup. Letní měsíce se vyznačovaly vedry bez dešťů. V měsíci červnu teploměr vystoupil dokonce na 36ºC. Podzim byl pak velmi deštivý a první sníh napadl 19. listopadu. O vánočních svátcích panovalo krásné zimní počasí.
Zemědělství
Sloučené JZD Trhový Štěpánov hospodařilo na 2600 ha zemědělské půdy, mělo 325 stálých pracovníků. Na jednoho pracovníka připadalo 7 ha zem. půdy. Velké sucho mělo vliv i na hektarové výnosy obilí. Průměrný výnos pšenice 29,91 q, ječmena 31, 90 q, oves 25,71 q. Výnos brambor byl 182,12 q/ ha. V důsledku deštivého podzimu brambory narostly během tří týdnů, takže při manipulaci docházelo k jejich praskání a později hnilobě. Největší výnos byl v Trh. Štěpánově na pozemku ,,Za ulicí” a to 47 q pšenice. 27. září byli prodány poslední koně v Sedmpánech, s kterými jezdil Alois Vobořil č.p.47.
Úmrtí
18. března zemřel Bohumil Novotný ve věku 89 let.
9. září zemřela Božena Martínková č.p.7 ve věku 77 let.
Narození:
12. června se narodil Martin Blažek č.p.32.
27. ledna se narodil Vladimír Setnička č.p.22.
24. března byl odvezen do ústavu sociálního zabezpečení u Mnichova hradiště Antonín Janata
č.p.50. Jeho opatrovnicí byla jeho sestra Jana Zemková bytem Teplice.
Železnice
V důsledku ukončení vlakové dopravy byly koncem měsíce května vytrhány koleje a do 6. června až do Trhového Štěpánova.
Požárníci
25. července byl uspořádán 4. ročník ,,Jízdy zručnosti” na kole po prkně přes rybník. Tento rok bylo opravdu velmi špatné počasí, takže taneční zábava na parketě, který byl zapůjčen v Dubějovicích, se pro déšť nekonala. V závodě zvítězil Vl. Málek z Hulic před Fr. Kuželem ze Sedmpán a Ant. Ryšavým z Prahy. Závodu se zúčastnilo i 9 závodníků z Kácova.
Na oplátku se děti ze Sedmpán zúčastnily dětského sportovního odpoledne v Kácově a to dne 7. srpna, kde o silné konkurenci vybojovala Dvořáková Eva 1. místo v závodě na chůdách a Sedláková Zdena 2. místo v závodě v pytlích. 9. října byla uspořádána v sokolovně v Trh. Štěpánově estráda pro občany ze Sedmpán. Estrádu uspořádali občané z Kácova za řízení kapelníka Fr. Kmocha. Tento rok byly zachovány i tradice pálení ,, čarodějnic” a stavění máje. Máj byla 24 m vysoká. Požárnická organizace měla 32 členů a ve sběru železného šrotu se na okrese umístila na 8 místě s průměrem na člena 556 Kg a obdržela od ONV odměnu 300 Kčs.
V obci
Byla vyporážena rokle nad Kopečkovou cestou pro skládku odpadků. Byla vybudována kanalizace od č.p.39 a č.p.2, kanalizace pod Beladovi s napojením od č.p.13 a č.p.19. Byly vyrobeny formy na obrubníky, zhotoveno a zabudováno 500m obrubníků. Byla zbourána budova obecní váhy.
 
1977
Rok 1977 byl ve znamení oslav 60. výročí Velké říjnové revoluce. I v naší obci tento rok bylo velké pracovní úsilí na základě závazků, které byly zajištěny od občanů na počest tohoto výročí. Byly uskutečněny dvě veřejné schůze a to z jara, které se zúčastnilo 58 občanů a na podzim 43 občanů. 1. prosince Československý červený kříž uspořádal zdravotnickou přednášku, které se
zúčastnilo 40 občanů. Brigádnickou prací byla provedena demolice obecní kovárny, kanalisace v délce 70 m od č.p.43 podél požární zbrojnice před Holadovi č.p.8, prodloužení ústí kanalisace u kravína, veřejný prostor před Holečkovou zahradou včetně kanalisace a obrubníků, vyčistění a výměna skruží u obecní studny a započata výstavba nové prodejny Jednoty. Požárníci uspořádali 5. ročník ,,Jízdy zručnosti” na kole po prkně přes rybník a to v neděli 3. července, kterého se zúčastnilo opět mnoho návštěvníků. Na farmě JZD byla z ocelové kolny vybudována odchovna brojlerů.
Počasí
Rok začínal poměrně slušnou zimou. V měsíci lednu bylo poměrně dost sněhu a noční teploty -10ºC až -15ºC. Výjimkou byl 29. a 30. leden, kdy bylo téměř jarní počasí, ovšem v noci na 31. ledna napadlo 20 cm mokrého sněhu, který nadělal velké škody hlavně v lese. 1. února ráno bylo na teploměru naměřeno -13ºC. Sníh padal ještě o velikonočních svátcích. Letní měsíce se vyznačovaly každodenními dešti, což způsobilo téměř 100% polehnuté obilí. Sklizeň obilí se z těchto důvodů špatně zajišťovala, přesto však výnosy obilí byly jedny z největších za poslední léta. Špatně se sklízela i kukuřice na krmení, která vlivem dešťů narostla do značné výšky a místy tahaly krmivářskou řezačku i dva traktory. V tomto roce rostlo hodně hub. Rovněž ovoce bylo mnoho, hlavně hrušek a švestek.
Výstavba prodejny
Do volebního programu byla zařazena výstavba nové prodejny Jednoty. I když výběr staveniště byl proveden již 26. ledna, měly projektové a organizační věci potřebné ke schvalovacímu řízení určité zpoždění. Projektovou dokumentaci vyhotovil až pátý projektant, který mohl zajistit termín vyhotovení do konce měsíce května. Následovala vyjádření a schválení celé řady organizací, která byla potřeba pro vydání jednotného souhrnného stanoviska, na jehož základě bylo svoláno svolávací řízení a to na den 29. srpna. Z počátku měsíce září bylo vydáno stavební povolení a 15. září zahájena výkopem sklepů výstavba nové prodejny smíšeného zboží v hodnotě díla 550 000 Kčs. Úkol od ONV prostavět do konce roku částku 150 000 Kčs se zdál některým občanům nesplnitelný, avšak nakonec ke konci roku bylo prostavěno téměř 200 000 Kčs. Vedení stavby se ujal zedník Antonín Rýva č.p.24, který pracoval na stavbě i mezi týdnem spolu s dalšími občany, převážně důchodci, kteří udělali velký kus práce. Měsíc po zahájení výstavby byly sklepní prostory zastropeny a zhotoveny veškeré základy. 22. a 23. října bylo vystaveno obvodové zdivo prodejny, která je převážně z pilinosilikátových tvárnic. Do konce roku byla stavba zastropena, provedena tepelná isolace, zhotoveny vnitřní příčky, topné kanály a podkladní betony.
Za tyto necelé čtyři měsíce odpracoval Rýva Antonín 668 hodin, Dvořák František 315 hodin, Anděl Fr. 307 h., Vojta Miroslav 262 h., Filip Stanislav 232 h., Burián Frant. 180 h., Holada Mirosl. 164 h., Jenčík Miroslav 105 h., Novotný Ant. 104 h., Vobořil Alois 74 h., Vošický Vlad. 73 h., Kužel Fr. č.p.28- 61 h., Kužel Jaroslav 74 h., Holeček Fr. 88 hodin. Na stavbě se vystřídalo ještě dalších 22 brigádníků, kteří odpracovali jako jednotlivci méně než 60 brigádnických hodin.
Jízda zručnosti
V neděli 3. července byl místními požárníky uspořádán 5. ročník ,,Jízdy zručnosti” na kole po prkně přes rybník. Tento den bylo velmi pěkné letní počasí, které přilákalo asi 800 diváků. Zvítězil Ladislav Málek z Hulic, který obdržel náramkové hodinky. Závodu se opět zúčastnili závodníci z požárního sboru z Kácova, z nichž František Moucha se umístil na 3. místě. Na oplátku se místní děti zúčastnily sportovního dětského odpoledne v Kácově a to 5. srpna, kdy vyhrály závod na chůdách a soutěž se džberovkami.
Na závodě přes rybník vyhrávala k poslechu hudba rodáka Novotného. Prodalo se 41 kg vuřtů, 25 beden limonád, 300 l piva a za 1 100 Kčs cukrovinek. Čistý zisk byl 3 000 Kčs.
Narození
23. února se narodil Radek Holakovský č.p.16.
Úmrtí
30. ledna zemřel Jan Sekera č.p.37 ve věku 80 let.
15. května zemřel Josef Svoboda č.p.20 ve věku 76 let.
12. června zemřel Bohumil Jenčík č.p.36 ve věku 74 let.
3. července zemřela Marie Kuželová č.p.10 ve věku 87 let.
Svatby
11. září se ženil Stanislav Kužel č.p.10 s Květou Pleserovou z Javorníka.
8. října se vdávala Alena Setničková č.p. s Pavlem Picem z Prahy.
22. října se ženil Antonín Setnička č.p.22.
Různé
V tomto roce koupili Janatovu chalupu manželé Nohovi z Prahy. Č.p. 51 koupila Marcela Vacková z Ústí nad Labem. Do č.p.44 se přistěhovala p. Jelínková z Bílkovic.
 
1978
Počasí
Počasí v tomto roce bylo vcelku normální až na některé výkyvy. V době od 10. února do 20. února se noční teploty pohybovaly od -15ºC do -20ºC. Z 29. listopadu na 30. listopad napadlo 20 cm mokrého sněhu a po několik dnů následovaly mrazy až do -25ºC. Prosinec byl však teplotně nadnormální s denními teplotami nad nulou. Na silvestra 31. prosince bylo večer 10ºC nad nulou, pršelo a ráno na Nový rok byl silný vítr provázen sněhem a teploměr ukazoval -18ºC mrazu. Tato velká teplotní změna znamenala velké škody v lesích, vypínání elektrického proudu a to i naší obci, poněvadž jeho výroba v této době byla velmi obtížná. V elektrárnách vznikl nedostatek uhlí, poněvadž po zamrzlých řekách jeho doprava byla nemožná. Rovněž na dolech byla zamrzlá rypadla, dopravníky, vagony a další.
Zemědělství
Rok pro zemědělství byl velmi příznivý, což se nakonec projevilo i na hektarových výnosech u obilovin. Jednotné zemědělské družstvo dosáhlo nejvyššího hektarového výnosu v historii vůbec a to 40,5 q stonků po hektaru, což byl nejvyšší ha výnos v České republice. Tento rok byly v naší obci prováděny rozsáhlé meliorační práce na pozemcích JZD. Odvodnění bylo prováděno asi na 70 hektarech zemědělské půdy a to na pozemcích ,,u pivovaru”, ,,u malého rybníčka”, za drůbežárnou, v hrbku, k Dubějovicům, u Lupínkových a k Souticům. Práce prováděli dva pracovníci melioračního družstva se strojem. Ze Sedmpán neustále pomáhali Bohumil Setnička č.p.22 a Jaroslav Douba č.p.33.
Výstavba prodejny
Vesnice žila výstavbou nové prodejny Jednoty, proto se ani žádná jiná akce nekonala a ani se jiného v obci nedělalo. Postup práce byl asi takový. V měsíci lednu se udělalo v lese dříví na vazbu, které se řezalo na pile v Kácově. V únoru bylo nepříznivé počasí, které nedovolovalo pokračovat v práci na stavbě. V březnu byla zhotovena vazba a štíty a začátkem dubna budova přikryta vlnitým červeným eternitem. V květnu a červnu byly provedeny vnitřní omítky, vodácké práce a kanalisace. Jádro venkovní fasády bylo naházeno v měsíci červenci a 5. srpna březolitová omítka. Během podzimních měsíců byly udělány obklady stěn, ústřední vytápění, podlahy, dlažby a dokončovací práce uvnitř stavby. Stavba byla kompletně hotova a připravena ke kolaudaci. Na stavbě opět pracovala jen určitá část občanů. Kteří měli zájem, aby zde byla nová prodejna a aby byla co nejdříve postavena. Někteří lidé nechodili vůbec na brigády a někteří z nic ještě tuto stavbu
kritizovali a při tom si neuvědomovali, že novou prodejnu budou všichni potřebovat a v některých případech víc než ti, kteří byli všechny soboty a neděle na brigádě. Za 15 měsíců stavby této akce vypadala aktivita občanů takto:
Po dobu výstavby zde nepřetržitě pracoval zedník Rýva Antonín č.p.24, který současně vykonával stavební dozor a nesl hmotnou zodpovědnost.
Antonín Rýva odpracoval 3 400 hodin.
Dvořák František č.p.25- 1 340 h.
Filip Stanislav č.p.24- 911 h.
Vojta Miroslav č.p.26- 675 h.
Anděl František č.p.41- 466 h.
Jenčík Miroslav č.p.36- 293 h.
Holeček František č.p.1- 267 h.
Burian František č.p.6- 264 h.
Novotný Antonín č.p.35- 239 h.
Kužel Jaroslav č.p.43- 235 h.
Vobořil Alois č.p.47- 225 h.
Setnička Bohumil č.p.22- 211 h.
Kužel František č.p.28- 184 h.
Vošický Vladislav č.p.35- 158 h.
Peroutka Antonín č.p.40- 156 h.
Holada Miroslav č.p.45- 155 h.
Setnička Vladimír č.p.22- 139 h.
Douba Karel č.p.9- 134 h.
Belada Bedřich č.p.18- 133 h.
Blažek Milan č.p.36- 119 h.
Martínek Ladislav č.p.7- 97 h.
Holakovský Antonín č.p.16- 96 h.
Balek Jiří č.p.39- 95 h.
Douba Jaroslav č.p.33- 90 h.
Noha Ferdinand č.p.50- 62 h.
Jeřábek Antonín č.p.28- 61 h.
Holada Ladislav č.p.8- 58 h.
Toman Antonín č.p.21- 48 h.
Kucharčík Jan č.p.28- 48 h.
Douba Jaroslav č.p.46- 47 h.
Martínek František č.p.34- 36 h.
Ještě několik občanů odpracovalo méně a někteří neodpracovali vůbec nic.
Během roku stavbu kontrolovali pracovníci ONV v Benešově a pochvalně se vyjadřovali o průběhu prováděcích pracích. Celkem se prostavělo do konce roku 1979- 387 000 Kč. Rozpočet stavby nebyl překročen.
Úmrtí
21. ledna zemřel Antonín Peroutka č.p.40 ve věku 70 let.
V květnu zemřel Antonín Janoušek č.p.52 ve věku 78 let.
26. srpna zemřel Josef Oulický č.p.29 ve věku 42 let.
6. září zemřela Anna Novotná č.p.25 ve věku 72 let.
30. listopadu zemřel František Belada ve věku 71 let.
Narození
V měsíci květnu se narodila Markéta Setničková č.p.22.
 
1979
Počasí
Celý leden poměrně dost sněhu a mrazy. Z počátku ledna v noci -20ºC, přes den -12ºC. Měsíc únor se sněhem a teplotami pod nulou. Březen měsíc poměrně studený se sněhovými přeháňkami a nočními teplotami kolem -5ºC. Od 7. května teplé počasí, teploty během měsíce i přes 30ºC, velké sucho, což mělo vliv na zemědělské porosty. V letních měsících se střídalo teplo s deštěm. Toto počasí vyhovovalo okurkám, kterých se tento rok urodilo velmi mnoho. Podzim patřil k normálům ostatních roků.
Nová prodejna
3. ledna byla provedena kolaudace nové prodejny smíšeného zboží. Komisi, která byla u řízení se nová stavba velmi líbila a v zápise bylo uvedeno, že je provedena ve vzorné kvalitě. Po tomto řízení Jednota dodávala postupně nový nábytek a vybavení. Poněvadž vzorek vody pro prodejnu v této době ještě plně nevyhovoval po stránce mikrobiologické Československé státní
normě, byla prodejna slavnostně otevřena až 28. dubna. Před otevřením byla v obci bohatá výzdoba, která byla zaměřena rovněž k májovým dnům. Na veřejných budovách byly státní vlajky, kolem rybníka třepetolky a po veřejných prostorách napíchány májky.
28. dubna bylo špatné počasí. Dopoledne vydatně pršelo a odpoledne mrholilo, to však nemohlo ubránit tomu, aby ve 14 hodin bylo provedeno slavnostní otevření. Předem vyhrávala kapela ,,Sázavanka”, vystoupili místní pionýři s kulturní vložkou.
Předseda občanského výboru v Sedmpánech Fr. Dvořák zhodnotil průběh výstavby a aktivitu jednotlivých občanů. Dále promluvil předseda Národního výboru v Trhovém Štěpánově Štěpán Johanis, zástupce Jednoty soudruh Fiala a zástupce Okresního národního výboru v Benešově soudruh Motyčka, kteří ve svých projevech se vyslovili velmi pochvalně o celé této akci.
Zástupce okresu potom přestřihl pásku a tím otevřel a předal do užívání všem místním občanům tuto krásnou stavbu. Po otevření následovala prohlídka a první nákupy. Všichni, kteří se této akce zúčastnili byli v buffetu této budovy pohoštěni. Za zvuků hudby se potom volná zábava spojena s tancem protáhla až do půlnoci. V myšlenkách občanů zůstaly hezké vzpomínky na tuto akci. Škoda jen, že se nezúčastnili všichni občané, poněvadž těm, kteří odpracovali málo nebo nic se tam pochopitelně nechtělo.
Dále v obci
Z počátku roku byly dodělány některé drobné nedodělky na prodejně, které zjistila kolaudační komise a některé doplňky, které nebyly v projektu, ale pracovníci Jednoty je ze zkušeností doporučovali.
V měsíci březnu byla provedena demolice Bílkovi stodoly, která jednak byla komunikační závadou v obci a dále byla v havarijním stavu, poněvadž Jednotné zemědělské družstvo do ní řadu let uskladňovalo umělá hnojiva. Stodola stála na klínu před č.p.51 a č.p.52.
Dále byla zhotovena opěrná zeď mezi prodejnou a betonovým platem na místě staré kovárny, opěrná zeď kolem požární nádrže v délce 30 metrů včetně sloupků pro oplocení. Nový nátěr dostala i autobusová čekárna a lavičky v obci. Okolo prodejny byly provedeny vozovky s asfaltovým povrchem, včetně vjezdu do požární nádrže. Byl přeložen soukromý vodovod paní Martínkové č.p.13, proveden překop silnice před Beladovi č.p.18, zhotovena šachta a položeny kanalisační rošty, což zabránilo vtoku povrchové vody do dvora. Byla vybudována kanalisace od Antonína Jeřábka v délce 40 metrů. U kanalisace, která vede přes travnatou náves, byl proveden odklon v délce 15 metrů, který byl zaveden do starého ústí přívodu vody do požární nádrže. Bývalá vlaková čekárna byla demolována a materiál byl převezen do obce. Na betonovém platu na místě staré kovárny byla započata stavba nové společenské místnosti včetně podsklepeného jeviště v
rozměrech 19x12 metrů. Do konce roku bylo vyzděno obvodové zdivo a hodnota díla se pohybovala okolo 100 000 Kč.
Na tuto stavbu byl použit materiál, co kde v obci byl. Převážná část materiálu byla získána v roce 1974, kdy požárníci provedli demolici administrativní budovy ČSAD ve Vlašimi. Tento materiál byl převezen do Sedmpán a uskladněn v drůbežárně Jednotného zemědělského družstva a ve stodole u Kuželů č.p.10, kde bylo uskladněno veškeré dřevo včetně oken a dveří. Budova ČSAD ve Vlašimi měla rozměry 25x13 metrů, byla stará pouze 15 roků a její demolici provedli požárníci za pouhých 14 dní. Kromě tohoto materiálu byly ještě tvárnice z vlakové čekárny, cihly z obecní váhy, cihly a kámen ze staré kovárny, což postačilo na vybudování obvodového zdiva o výšce 3,80 metru a v prostoru podsklepeného jeviště o výšce 5,5 metru.
Se stavbou se začalo v měsíci říjnu a 30. prosince byl betonován ztužovací pás. Brigádnická pomoc byla obdobná jako při výstavbě prodejny, dá se říct i horší. Požárníci použili ze své pokladny 6 500 Kč na doplňkové materiály jako je cement, vápno a betonové prefabrikáty. Tato částka byla jedinou finanční potřebou, co si stavba v tomto roce vyžádala.
Zemědělství
Jednotné zemědělské družstvo provádělo v Sedmpánech druhou etapu odvodňování pozemků. Byly odvodněny louky pod obcí ,,Pode vsí”, jak se tomu říkalo, kde byla rovněž jedna ze dvou hrází odstraněna, kde pravděpodobně v minulosti byly rybníky. Louky byly rekultivovány. Dále byly odvodněny pozemky ,,Na zahrádkách” a na ,,Leštině”. Toto přispěje k vyššímu výnosu plodin a k lepšími přístupu těžké mechanisace na tyto dříve zamokřené pozemky.
Velké sucho v měsíci květnu mělo vliv na obiloviny, poněvadž klasy se suchem nenarostly do požadované velikosti, takže průměrný hektarový výnos činil 33 metrických centů po hektaru. Letní a podzimní deště pomohly zemědělcům k tomu, že bylo dostatek zeleného krmení, hlavně kukuřice. Jednotné zemědělské družstvo vykupovalo od občanů, tak jako několik let předtím, seno. Seno bylo ze zahrad, příkopů a dalších nepřístupných ploch. Celkem bylo v Sedmpánech vykoupeno 237 metrických centů. Platilo se 60 Kčs za jeden metrák a 70 Kčs za jeden metrák uskladněného sena z minulé sklizně.
Na sedmpánském katastru se tento rok pěstovalo žito, pšenice, ječmen, len a kukuřice. Brambory zde zasázeny nebyly. Lidé pro svou potřebu, i když od Jednotného zemědělského družstva dostávali naturálie, si brambory a řepu pěstovali na svých zahrádkách.
Téměř každá mladší rodina měla 10 až 15 slepic, 1 kus dobytka a zabíjela ročně 1 až 2 vepře. Podle soupisu hospodářského zvířectva k 31. prosinci 1979 bylo v obci Sedmpány 17 kusů dobytka, 43 prasat, 430 slepic, 8 ovcí.
Výstavba silnice
V důsledku zániku drážního tělesa byla započata výstavba silnice z Keblova do Sedmpán a to k bývalému pivovaru. Pro vyrovnání několika zatáček a zmírnění stoupání byl zvolen odklon od staré silnice nad novým keblovským hřbitovem vpravo. Vozovka byla proti původní rozšířena na 6 metrů jízdní plochy. Tento rok byla stará vozovka od Keblova až na nový hřbitov rozšířena kamenným štítem a tentýž odkloněná vozovka měla povrch. Ze Sedmpán povede silnice po staré železniční trase do Trhového Štěpánova. Hřiště ,,u pivovaru” sloužilo dočasně jako skládka písku a kamene pro novou silnici.
Svatby
24. března se ženil Jiří Lonský č.p.3 s Marií Ryšavou z Hulic.
20. října se vdávala Hana Doubová č.p.9 s Jiřím Štěpánkem z Rataj.
1. prosince se ženil Miroslav Vojta č.p.26 s Marií Neužilovou z Dubějovic.
Narození
5. dubna se narodila Kateřina Málková č.p.29.
30. května se narodila Jitka Ryšavá č.p.32.
Zvláštností tohoto roku bylo to, že v obci nikdo neumřel.
Jízda zručnosti a požárníci
1. července uspořádali požárníci 7. ročník ,,Jízdy zručnosti” na kole po prkně přes rybník. Počasí tento den nebylo zrovna na koupání a ještě před zahájením pršelo a tento den bylo pouze 15ºC. Přesto ze závodu zúčastnilo 24 závodníků z toho 8 z Kácova. Zvítězil již potřetí Ladislav Málek ze Sedmpán a obdržel náramkové hodinky. Vyhrávala kapela ,,Sázavanka” a přihlíželo asi 800 diváků. Přes nepříznivé počasí se tato akce vydařila a výtěžek byl 4000 Kč pro požárnickou organizaci.
Požárníci i tento rok plnili své povinnosti. Dělali námětová cvičení, zúčastnili se okresního poplachového cvičení ve Střechově, odevzdali do sběru 75 metrických centů starého železa. V obci odpracovali 1964 brigádnických hodin. Nejvíce hodin odpracovali Dvořák František č.p.25- 434 hodin, Filip Stanislav č.p.24- 205 hodin, Vojta Miroslav č.p.26- 140 hodin, Vobořil Alois č.p.47- 112 hodin, Jeřábek Antonín č.p.28- 102 hodin, Belada Bedřich č.p.18- 90 h., Jenčík Miroslav č.p.32- 86 hodin, Martínek Ladislav č.p.7- 72 hodin, Setnička Vladimír č.p.22- 65 hodin, Holeček František č.p.1- 64 hodin.
Měsíční přehled brigádnických hodin:
Leden- 124
Únor-0
Březen-55
Duben-121
Květen-20
Červen-348
Červenec- 159
Srpen- 55
Září-76
Říjen-124
Listopad- 257
Prosinec- 625
Různé
Miroslav Jenčík provedl demolici stodoly, poněvadž se připravoval na stavbu nového domku. Stodola tvořila s usedlostí č.p.32 jednu budovu. Z části byla provedena demolice č.p.31, kterou provedl pan Jaroš z Prahy, který byl majitelem tohoto domku. Domek dříve patřil Marii Kamarýtové. Po její smrti je pan Jaroš získal z příbuzenského poměru. Byla to poslední obytná stavba, která měla před demolicí ještě doškovou krytinu. Ladislav Martínek č.p.7 provedl demolici starého špýcharu, který stál uprostřed dvora. Špýchar byl dřevěný, srubový a patřil k nejstarším stavbám v obci. Tyto stavby sloužily k uskladnění vymláceného obilí. František Holeček č.p.1 dokončil demolici stodoly. Stavba byla rovněž dřevěná, srubová s doškovou krytinou a z jižní strany uzavírala prostor dvora usedlosti č.p.1. Stodoly dříve sloužily k uskladnění nevymláceného obilí a po výmlatu k uskladnění slámy. Tyto stavby byly dříve u každé usedlosti a o jejich velikosti rozhodovalo, kdo kolik měl pozemků, jak usedlost či statek byl velký. Po založení Jednotných zemědělských družstev byly užívány některé lepší a prostorné stodoly družstvem a to asi do roku 1970, kdy již družstvo mělo dostatek svých skladovacích prostorů.
Seznam obyvatel k 31. prosinci v Sedmpánech
číslojméno a příjmenípovolánízaměstnavatel11Holeček Františektraktorista JZDJZD Trhový Štěpánov2Holečková Jaroslavakrmička skotuJZD Trhový Štěpánov3Holeček MiroslavstudentGymnázium Vlašim4Holeček ZdeněkškolákZDŠ Trhový Štěpánov52důchodcečlen JZD Trhový Štěpánov6důchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov73Novotná Boženadůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov8Lonský JiříPraha9Lonská MariezahradniceJZD Trhový Štěpánov106Burián FrantišekstrojníkBS Vlašim11Buriánová Karladůchodcev domácnosti127Martínek Jaroslavdůchodce13Martínek LadislavJZD Trhový Štěpánov14Martínková AnnadělniceElko Trhový Štěpánov15Martínek LadislavškolákZDŠ Trhový Štěpánov16Martínková HanaškolákZDŠ Trhový Štěpánov17Martínek Milanpředškolní188Holada Ladislavtraktorista JZD Trhový Štěpánov19Holadová Boženapracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov209Němec Josefdůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov21soustružníkBS Vlašim22pracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov23učební poměrVlašim2410Kadleček Stanislavdůchodcečlen JZD. Trhový Štěpánov25pracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov26opravářJZD Trhový Štěpánov2711Sedlák Zdeněkautomechanikautoservis28Sedláková Alenapracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov29Sedláková Alenastudujícíekonomická škoda Příbram30Sedláková Ivanaučební poměrPoděbrady31Sedláková Zdenaškolačkasport. Škola Vlašim3212Prokop Joseftruhlář33Prokopová Jiřinapracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov34Prokop JoseftruhlářKotva Praha3513Martínková Kristýnadůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov3616důchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov37pracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov38zedníkVodní dílo Želivka39cukrářkav domácnosti40předškolní41předškolní4218důchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov43traktorista JZD Trhový Štěpánov44pracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov45školačkaZDŠ Trhový Štěpánov46školačkaZDŠ Trhový Štěpánov4719důchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov48vyučená obuvniceSnaha Vlašim4920Svobodová Anežkadůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánovčís.pop.Sys FrantišekSysová Annaopravář zem.strojůopravář zem.strojůDouba KarelDoubová BoženaDoubová IrenaKůželová JiřinaKůžel FrantišekDrupol VlašimHolakovská MarieHolakovská AnnaHolakovský AntonínHolakovská LíbaHolakovský TomášHolakovský RadekBeladová RůženaBelada BedřichBeladová LudmilaBeladová LudmilaBeladová SlávkaFrajtová BoženaFrajtová Marie
5021Toman Antoníndůchodce51Tomanová Mariedůchodcev domácnosti52Toman AntonínsvářečMetrostav Praha5322Setnička Bohumildůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov54Setničková Annadůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov55Setnička VladimírzedníkJZD Trhový Štěpánov56Setničková Alenapracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov57Setnička Vladimírpředškolní58Setničková Markétapředškolní5923Havlíčková Antoniedůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov60Havlíček Františeksociální důchodce6124Rýva Antoníndůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov62Rývová Mariedůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov63Filip StanislavřidičPrůmstav64Filipová věraslabopr.elektr.Elko Trhový Štěpánov65Filip LadislavškolákZDŠ Trhový Štěpánov66Filip PetrškolákZDŠ Trhový Štěpánov6725Dvořák Františekstrojní zámečníkBS Vlašim68Dvořáková MarieúčetníJZD Trhový Štěpánov69Dvořáková EvastudujícíGymnázium Vlašim70Dvořáková JanaškolačkaZDŠ Trhový Štěpánov71Dvořáková ŠtěpánkaškolačkaZDŠ Trhový Štěpánov7226Vojta MiroslavseřizovačBS Vlašim73Vojtová Mariepracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov74Vojtová AlenaúčetníJZD Trhový Štěpánov7527Novotný Bohuslavsociální důchodce7628Kůžel Františekdůchodce77Kůželová Anežkapom. Dělnicenemocnice Vlašim78Jeřábek AntonínřidičČSAD Vlašim79Jeřábková AnežkadělniceTesla Dolní Kralovice80Jeřábková MartinaškolačkaZDŠ Trhový Štěpánov81Jeřábek Petrpředškolní82Jeřábek Milanpředškolní8329Oulická Růženadůchodce84Málek LadislavklempířVodní dílo Želivka85Málková Růženapracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov86Málková Kateřinapředškolní8732Jenčík Miroslavtraktorista JZD Trhový Štěpánov88Jenčíková Mariepracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov89Ryšavý AntonínVodní dílo Želivka90Ryšavá Slávkaučitelkamateřská škola T. Štěpánov91Ryšavá Jitkapředškolní92Blažek MilantruhlářDrupol Vlašim93Blažková Hanacukrářkav domácnosti94Blažek Martinpředškolní9533Douba Jaroslavdůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov96Doubová Annadůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov9734Martínková Mariedůchodce98Martínek Františekdůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov99Martínková Mariedůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov
100Martínek FrantišekřidičJZD Trhový Štěpánov10135Novotný Antoníndůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov102Vošický LadislavelektrikářBS Vlašim103Vošická MariedělniceBS Vlašim104Vošická JitkastudujícíGymnázium Vlašim105Vošický VladislavškolákZDŠ Trhový Štěpánov10636Jenčíková Mariedůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov10737Sekerová Mariedůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov108Sekera JaroslavzámečníkBS Vlašim109Sekerová Evasociální důchodce110Sekerová JaroslavakuchařkaJZD Trhový Štěpánov11139Balek Ladislavdůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov112Balková Jiřinadůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov113Balek Jiřítraktorista JZD Trhový Štěpánov114Balková Boženapracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov115Balek JiříškolákZDŠ Trhový Štěpánov116Balková MichalaškolákZDŠ Trhový Štěpánov11740Peroutková Annadůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov118Peroutka AntonínlakýrníkDrupol Vlašim11941Anděl Františekdůchodce120Andělová Růženadůchodce12143Němcová Antoniedůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov122Kůžel JaroslavmistrElko Trhový Štěpánov123Kůželová MarieprodavačkaJednota Sedmpány124Kůžel Jaroslavtiskařtiskárna Vlašim125Kůželová Janastudujícíhotelová škola Poděbrady12644Frajt Antoníndůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov127Frajtová Antoniedůchodcečlenka JZD Trhový Štěpánov12845Holada Miroslavkovářčlen JZD Trhový Štěpánov12946Douba JaroslavzedníkČSAD Vlašim130Doubová Jindřiškapracovnice ŽVJZD Trhový Štěpánov131Douba JaroslavškolákZDŠ Trhový Štěpánov132Douba PavelškolákZDŠ Trhový Štěpánov133Douba Petrpředškolní13447Vobořil Aloisdůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov135Vobořil Oldřichdůchodcestavby silnice13648Martínek Kareldůchodcečlen JZD Trhový Štěpánov13750Noha Ferdinanddůchodce138Nohová MariedůchodcePolovodiče Praha13952Janoušková Annadůchodce14053Hildebrantovádůchodce
Sedmpány měly k 31. prosinci 140 obyvatel. Z toho 10 dětí předškolního věku, 16 dětí navštěvovalo základní devítiletou školu, 7 dětí chodilo na střední školu nebo bylo v učebním poměru. Do dvaceti let věku žilo v obci 37 občanů a 44 občanů bylo starších přes 60 roků a pobírali starobní důchod. Lidé žili celkem spokojeně, poněvadž i na vesnici byla vysoká životní úroveň. Svědčí o tom i maloobchodní obrat v prodejně smíšeného zboží, který činil průměrně měsíčně okolo 50 000 Kčs. Rozpočteno asi na 50 popisných čísel znamená, že z každého čísla se do prodejny došlo pro nákup v částce 1 000 Kčs.
Občané si opravovali rodinné domky, upravovali zahrady, které byly travnaté a podobaly se spíše okrasným zahradám.
V obci bylo 25 osobních automobilů, několik automatických praček, jejichž cena se pohybovala od 6 000 do 7 000 Kčs. Cena automobilu se pohybovala okolo 60 000 Kčs.
V šestnácti rodinných domcích bylo zavedeno ústřední vytápění a v ostatních bylo topení lokální. Topilo se dřívím i uhlím. Příděl uhlí byl 25 metrických centů na jednu domácnost, příděl na ústřední vytápění byl v podstatě vyšší a určoval se počtem topných článků a počtem vytápěných kubických metrů jednotlivých místností. Palivové dříví lidé získávali buď, že koupili hotové metry, anebo si ho udělali sami a srovnali do metrů. Za takto nadělané dříví se pochopitelně platil menší poplatek. Dříví se většinou zdělávalo motorovými pilami.
Každá domácnost vlastnila televizní přijímač. První barevný přijímač vlastnil František Holeček č.p.1.
Veřejné schůze MNV
Již po řadu let se téměř v každé obci na okrese konaly veřejné schůze místního národního výboru. Každá tato schůze byla nějak zaměřená a to buď mládeži, životnímu prostředí, tělovýchovně a podobně. Po zahájení vždy vystoupili místní pionýři s hezkou kulturní vložkou, následoval referát předsedy MNV, co se mělo k zaměřenému úkolu udělat v obci. Pochopitelně, že v diskusi se projednávaly připomínky všeho druhu. Tyto schůze měly v Sedmpány velmi dobrou úroveň. Podzimní veřejná schůze, která se konala 11. listopadu v buffetu nové prodejny byla zaměřena k tělovýchově. Delegátem z okresního národního výboru byl vedoucí organisačního odboru soudruh František Kocáb, za okresní výbor Komunistické strany Československa soudružka Svobodová a za MNV předseda soudruh Štěpán Johanis. Našich občanů se této schůze zúčastnilo 51, což bylo víc jak 30 procent všech našich obyvatel.
Směny Národní fronty
Tak jako veřejné schůze, konaly se dvakrát do roka směny Národní fronty a to z jara v
měsíci dubnu a na podzim v měsíci říjnu. Směny byly vlastně brigády na pomoc plnění volebních programů. Uklízely se a zvelebovaly se obce, prováděl se sběr železného šrotu a pomáhalo se v zemědělství. Směny se konaly na benešovském okrese vždy v určenou sobotu a v neděli ve všech obcích najednou a o výsledku se podávalo hlášení. V Sedmpánech se těchto brigád vždy z dospělých většinou zúčastňovali jen pravidelní brigádníci, za to děti braly tyto brigády vážně, což dokazovala jejich účast a aktivita. Svědčí o tom i to, že když tato brigáda byla v místním rozhlase vyhlášena na osmou hodinu ráno, děti již půl hodiny předem pobíhaly a sháněly se co se bude dělat a jaké si mají vzít nářadí. Chodily i ty nejmenší, ať již třeba hrábě neunesly, pocit být na brigádě v nich probouzel určitou hrdost a společně s ostatními i radost z toho, že obec po těchto směnách byla vždycky čistá.
Schváleno radou MNV dne 11. února 1980, Za MNV Johanis Š.
Zapsal František Dvořák, Sedmpány.
1980
Počasí
Leden byl měsícem skutečně zimním, se sněhem a mrazy, zatím co v únoru bylo téměř jarní počasí bez sněhu, noční teploty zřídka klesly pod nulu. Měsíc březen podstatně horší, studený a se sněhem. Z počátku dubna a ještě přes Velikonoce padalo dost sněhu a ještě do poloviny května byly noční mrazíky.
Teplotní výkyvy přišly ještě na podzim, kdy 28. října odpoledne byla naměřena teplota 28ºC nad nulou. Byl to nejteplejší 28. říjen za posledních 200 roků, ovšem od 1. listopadu nastoupilo zimní počasí, kdy i přes den se teploty pohybovaly pod nulou. Koncem měsíce listopadu bylo opět teplé počasí, avšak zima se trvale přihlásila již 29. listopadu.
Budování klubu požárníků
V měsíci lednu byly přivezeny vazníky na vazbu z drůbežárny, kde byly rozebrány, zhotovena nová jádra a znovu podle šablony sešroubovány. V měsíci únoru byla sejmuta střecha ze staré úřadovny a zhotovena vazba na klub. Vazníky se zvedaly jeřábem od Jednotného zemědělského družstva. Bylo uděláno laťování a stropnice, schodiště na jeviště, přemístění telefonu, přivezen stavební materiál na jižní štít z Trhového Štěpánova a provedena demolice staré
úřadovny. V březnu byl z požárnických prostředků zakoupen a přivezen stavební materiál (betonové stropnice, cement a vápno). Byl zhotoven strop ve sklepě, vyzděn štít na jižní straně, zazděny okna, vyzděn severní štít a udělány komíny.
V dubnu byly zhotoveny lemovky, eternitová krytina a byly prováděny vnitřní omítky. Vnitřní práce pokračovaly i v měsíci květnu. V červnu bylo zabetonováno jeviště, provedeny klempířské práce, oházení sklepa a podbit strop v sále. V červenci se prováděno štukování sklepa a sálu, byl vykopán odpad přes sál, drážky pro elektroinstalaci, hromosvody a březolitová omítka. V srpnu zhotoven kabřinový obklad, isolace a betonování podlahy.
V září- vrchní beton pod parkety, bílení, vybetonovány základy pro příslušenství, isolace, odvodové zdivo a věnec. V říjnu zhotoven strop, římsa, příčky a vazba. V listopadu elektroinstalace, jádro jižní strany, schodiště do sklepa, jádro severní strany, omítky, akumínový strop v sále a vymalování sálu. V prosinci vodoinstalace, betony, obklady, nátěr oken, chodník před budovou, lištování stropu, dlažky a isolace stropu v sále.
Během roku byl zhotoven záhon na místě demolované stodoly po paní Bílkové a asfaltový koberec na místní komunikaci.
Během tohoto roku bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin, což stálo některé občany mnoho úsilí a svého osobního volna, zvláště pak o sobotách a nedělích.
Návštěva u presidenta
Dne 29. prosince byl jako delegát Středočeského kraje u presidenta republiky mladý člověk z naší vesnice a to František Kužel č.p.10. Po svém příjezdu řekl: ,,Těžko bych mohl v několika větách vyjádřit, jaké jsem měl pocity, když jsem vstupoval na Pražský hrad. To je neskutečně zážitek na celý život. Všechna tréma ze mne ale rychle spadla, když se rozhovořil soudruh Husák. Přijal nás velice mile, srdečně, jako by byl jedním z nás” řekl František Kužel- opravář zemědělských strojů z JZD Trhový Štěpánov. Pak jeho vzpomínky patřily k letošním žním. Zahájil je se svými spolupracovníky na Slovensku v JZD Petrova Ves v okrese Senica. Obstáli všichni na výbornou stejně jako později ve svém družstvu, kde sklízeli proudovou methodou.
Jako mládežnický kolektiv obhájili ve žňové soutěži v okrese druhé místo. Vzpomínky ze setkání budou hřát celý život a budou také zavazovat k další ještě lepší práci.
Narození
28. ledna se narodil Luboš Balek č.p.39.
V měsíci březnu se narodil Jiří Lonský č.p.3.
Úmrtí
12. května zemřela Anežka Kuželová č.p.28 ( plicní embolie).
V srpnu zemřel Karel Martínek č.p.48
V listopadu zemřela Antonie Martínková č.p.34 ve věku 83 let.
Stav zvířectva
Podle soupisu hospodářského zvířectva bylo v obci: 405 slepic a 19 kohoutů, 27 kachen, 6 koz, 9 ovcí, 37 prasat, 4 záhumenkové krávy, 12 kusů ostatního hovězího dobytka.
Soupis proveden k 31. prosinci 1980.
10. února 1981 zapsal: Dvořák František.
1981
Počasí
V měsíci lednu poměrně krutá zima. V noci mrazy okolo -15ºC. Celý únor zima se sněhem. Koncem měsíce března se přihlásilo jaro a začátkem dubna byly teploty okolo 20ºC nad nulou. Rok byl poměrně suchý bez dešťových srážek, což mělo vliv i na hektarové výnosy obilovin. V listopadu se přihlásilo opět zimní počasí, které bylo začátkem tuhé zimy, která potom následovala.
Klub požárníků
Z počátku roku až do 9. května pokračovaly práce na Klubu požárníků. Pokládaly se parkety a dělal se modřínový obklad stěn v sále a na chodbách. Dále byly zhotoveny různé doplňky, věšáky do šatny, pulty do šatny, pult a stolice na točení piva, police ve sklepě a byla vybavena kuchyňka.
Do 9. května bylo místními občany odpracováno 2 200 brigádnických hodin. Parketovou podlahu prováděli pracovníci okresního stavebního podniku v Benešově.
Slavnostní otvírání klubu požárníků
9. května bylo provedeno slavnostní otevření klubu požárníků. Slavnosti se zúčastnila místo předsedkyně okresního národního výboru v Benešově Olga Manichová, předseda MNV Štěpán Johanis, předseda JZD František Boušek, zástupci požárního sboru z Kácova, se kterými
přijeli jejich manželky.
Před otevřením vyhrávala hudba Jaroslava Kučery z Vlašimi. V úvodu přednesly místní děti kulturní pásmo. Slavnostní přestřižení pásky provedla místopředsedkyně ONV Olga Manichová. Potom za zvuku hudby účastníci vešli dovnitř, kde zasedli v krásném prostředí k připraveným stolům. Následovala družná zábava spojená s tancem do pozdních nočních hodin.
Všem zúčastněným se novostavba velmi líbila a odnesli si na tento den hezké vzpomínky.
Volby do zastupitelských orgánů
Ve dnech 5. a 6 června probíhaly v celé naší vlasti volby za zastupitelských orgánů. S kandidátkou byli občané seznámeni na předvolební schůzi, která se konala v polovině měsíce května. Do Místního národního výboru v Trhovém Štěpánově byli opět navrženi Dvořák František a Douba Karel. Volební místnost byla připravena v novém Kulturním domě v Sedmpánech, kde místní občané přišli zvolit své zástupce do místního národního výboru. Dne 5. června v 21 hodin byly u nás volby provedeny na 100%. V naší obci bylo tento rok 104 voličů z toho 10 voličů šlo k volební urně poprvé. Na ustavující schůzi, která se konala v kině v Trhovém Štěpánově, byl Dvořák František zvolen členem rady MNV, současně předsedou občanského výboru v Sedmpánech a členem komise pro výstavbu, Douba Karel členem komise veřejného pořádku. Do čela národního výboru byl jednohlasně zvolen navržený Štěpán Johanis z Trhového Štěpánova.
Cyklistické závody
10. května byly uspořádány cyklistické závody mládeže. Závody byly uspořádány jako vzpomínka na dětské oběti za druhé světové války. Pořadatelem byla organisace svazu požární ochrany v Kácově a byli přítomni i zástupci československé televize. Ze Sedmpán se závodů zúčastnili Petr Filip, Douba Pavel, Dvořáková Jana, Martínková Hana, Balek Jiří a Filip Ladislav. Po odjetí dělaly děti testy bezpečnosti silničního provozu. Ze Sedmpán bodoval jenom Petr Filip, který ve své kategorii obsadil třetí místo.
4. neckiáda v Kácově
V sobotu 18. července odpoledne se konala v Kácově 4. neckiáda, kterou pořádala místní organisace Svazarmu. Na programu byly tři disciplíny a to soutěž historických a atraktivních plavidel, jízda na kole po prkně přes řeku Sázavu a na stejném prkně i soutěž dvojic v jízdě s trakařem. Při jízdě zručnosti v Sedmpánech jsme byli do Kácova pozváni. Jeli jsme jednak ze zvědavosti a za druhé dva naši chlapci se přímo zúčastnili závodů a nakonec i čestně obstáli, neboť
Anděl Vladimír v jízdě na kole přes řeku Sázavu obsadil druhé místo a získal skleněnou vázu. V jízdě dvojic s trakařem jsme získali rovněž druhé místo a to Anděl Vladimír společně s Vladimírem Martínkem. Počasí této neckiádě nepřálo. Bylo sice teplo, ale celé odpoledne drobně a nepřetržitě pršelo. Přesto jsme s místní mládeží z Kácova vraceli spokojeně.
Zájezd do východních Čech
Dne 11. července byl uskutečněn zájezd Jednotného zemědělského družstva do východních Čech. Na zájezd byly vypraveny dva autobusy, z nichž jeden vezl účastníky z Trhového Štěpánova, Dálkovic, Střechova a druhý z Dubějovic, Sedmpán a Hulic. Nebyl to první zájezd, neboť družstvo pořádalo podobné akce nejméně jednou do roka. Z naší vesnice byl odjezd v 5 hodin ráno. Účastníci si postupně prohlédli unikátní betlém v Třebechovicích pod Orebem, krásný zámek v Opočně, zámek v Novém Městě nad Metují, kde byl připraven oběd v hotelu Metuj.
Odpoledne se pokračovalo do kraje Boženy Němcové s prohlídkou ratibořského zámku. Větší část odpoledne patřila prohlídce zoologické zahrady v Dvoře Králové. Večeře byla připravena v Jičíně, odkud se v 9 hodin večer odjíždělo domů. Účastnický poplatek byl stanoven 20 korun na osobu. Zájezd byl uspořádán v sobotu a i když počasí nebylo příznivé, tak se všem zúčastněným velmi líbil.
Jízda zručnosti
5. července ve 14 hodin se uskutečnila další již tradiční jízda zručnosti na kole po prkně přes rybník. I když v pátek 3. července v 18 hodin přišla silná bouře, která zapříčinila silné ochlazení , které trvalo ještě v sobotu dopoledne, přesto se v neděli udělalo krásné letní počasí s teplotou 26ºC.
Během týdne se nadělalo mnoho práce. Vysekaly se trávníky, natřelo oplocení u rybníka a na straně pod prodejnou bylo zhotoveno řetězové zábradlí. V klubu požárníků byl udělán pult a stolek na točení piva, ve sklepě předělána udírna a zhotoveny pulty na jejich prodej.
Na start se přihlásilo 31 závodníků z toho 12 závodníka z Kácova, kteří se již tradičně zúčastňovali a přispěli i v tomto roce svým smyslem pro zábavu ke zdárnému průběhu závodů. Zvítězil Ladislav Málek ze Sedmpán před Miroslavem Kotorou z Prahy a domácím závodníkem Miroslavem Holečkem. Celkem bylo zakoupeno 11 cen a první cena byly náramkové hodinky za 360 Kčs. Diváků platících i neplatících včetně dětí bylo asi 1200. Vstupné se vybíralo 10 Kčs, které se vybíralo i na taneční zábavu, která ihned po skončení jízdy zručnosti následovala v Klubu požárníků. Odpoledne i večer vyhrávala kapela ,,Sázavanka” vedena Josefem Brožem ze Zruče. Všem zúčastněným se u nás tuto neděli líbilo a vyjádřili se o vykonané práci místních občanů
pochvalně.
Během této akce se vytočilo 600 l piva, 700 limonád, prodalo 60 kg vuřtů. Za pivo, vuřty a další zboží se prodejně jednoty zaplatilo 8 400 Kčs. Celkový obrat ve zboží a vstupném činil 17 450 Kčs. Výtěžek pro základní organisaci Svazu požární ochrany byl 6 500 Kčs.
Setkání rodáků z Dubějovic
8. srpna provedli občané z Dubějovic velmi zdařilou akci a to setkání rodáků. Za krásného, slunečného počasí 3 autobusy přivezly víc jak dvě stě dubějovických rodáků, kteří usedli k bohatě prostřeným stolům, kde společně zavzpomínali na svoji rodnou obec a svoje mladá léta. Nechyběla ani zábava s tancem, kde vyhrávala kapela rodáka z Dubějovic Františka Studničky. Hlavním organisátorem byl dubějovický občan Stanislav Žáček, kterému se tato akce povedla.
Ostatní akce
v srpnu- pouťová taneční zábava- hudba Sázavanka
10. října- taneční zábava- hudba Akcent Pelhřimov
17. října- posvícenská taneční zábava- hudba Jaroslava Kučery
5. prosince- mikulášská taneční zábava- hudba Akcent Pelhřimov, téměř 400 lidí a čistý výtěžek 5 225 Kčs
Různé
Tento rok bylo v obci sebráno 88 metrických centů železného šrotu. Požárníci v celookresní soutěži při sklizni sena z nepřístupových ploch získali 1. místo na okrese.
Úmrtí
1. února zemřela Marie Rývová ve věku 60. let.
10. března 1982 zapsal: František Dvořák
1982
Tento rok začal velmi krutou zimou. Od 6. ledna nastaly mrazy, přes den -10ºC a v noci přes -20ºC až -26ºC. Na Josefa napadlo přes 20 cm mokrého sněhu. Jinak byl rok velmi suchý, s krásným podzimem, který trval téměř až do konce roku.
Rostlo hodně hub a úroda jablek byla taková, že není pamětníka. Stromy byly doslova obaleny těmito krásnými plody a mnohdy se pod tíhou jablek lámaly. Stejná úroda byla i u třešní.
Jednotné zemědělské družstvo- úkoly státního plánu
Plán Jednotného zemědělského družstva na rok 1982
Plánované úkoly jsou již se začleněním Soutic. Jednotné zemědělské družstvo hospodaří nyní na výměře 2 865 hektarů zemědělské půdy. Státní plán na rok 1982 klade důraz zejména na kvalitativní stránky rozvoje, to je na zvýšení kvality veškeré produkce, maximální hospodárnost a zintenzivnění rozvoje ekonomiky České socialistické republiky. Jde o to dosáhnout vyšších úspor, lepšího zhodnocování a využívání všech druhů paliv, energie, surovin a materiálů, úspornost v investování a zásadní obrat ve využívání běžných základních a oběžných prostředků, dosažení podstatě vyšší kvality potravinářských výrobků k uspokojování požadavků obyvatelstva na trhu potravin.
Rostlinná výroba:
Živočišná výroba:
druhplánovaný výnosvýrobadodávkahaobiloviny39,7q5 100 tun2 000 tun1300brambory180 q2 500 tun1 670 tun140len stonky40 q640tun640 tun160úsušky70 tunmák5 tunzelenina3 tuny
mléko2 600 000 litrůmaso jateční celkem 445 tunz toho skot220 tunprasata220 tuntelata5 tunjalovice20 tun, 50 kusůzástavný skot60 tun, 300 kusůdrůbež130 tunstavy dojnic995 kusů, prasnic 150 kusů
25. výročí založení JZD
Dne 6. srpna byla otevřena k 25. výročí založení Jednotného zemědělského družstva v Trhovém Štěpánově síň tradic. Při této příležitosti přednesl předseda JZD v Trhovém Štěpánově soudruh František Boušek referát, ve kterém vzpomněl na bývalé členy JZD, kteří tyto družstva zakládali. Tito členové jsou již v současné době v důchodu a nebo nejsou již mezi námi. Soudruh František Boušek poukázal na těžkou práci těchto pracovníků při zakládání zemědělských družstev. Je tomu právě 33 let, co jednání slavného historického IX. sjezdu Komunistické strany Československa vytýčilo socialistickou přeměnu zemědělství. Nastal historický přelom- přechod od individuálního hospodaření k družstevnímu způsobu hospodaření. Bylo nutné překonávat staré myšlení lidí.
První družstva hospodařila jako družstva I. a II. typu, což bylo charakterizováno společnou prací na polích, společným využíváním zemědělské techniky, společnou rostlinou výrobou. Tento stav převládal do roku 1950- u nás v JZD Střechov. Od roku 1950 dochází k zakládání družstev III. A IV. typu, což je charakterizováno nejen společným hospodařením v rostlinné výrobě, ale i společnou živočišnou výrobou a rozdělením důchodu dle pracovní činnosti. Jako družstvo tohoto typu byla založena z celku JZD Trhový Štěpánov jako největší samostatné družstvo, založené 6. srpna 1957,dále JZD Dubějovice, Sedmpány, Hulice, Lhota Štěpánovská, Dálkovice, Střechov. Zakládání družstev probíhalo převážně v roce 1957 až 1959, část soukromých zemědělců se připojila ke společnému hospodaření v roce 1961.
Družstevníci- funkcionáři i manuální pracovníci byli v této době vlastně průkopníky řízení socialistického zemědělského podniku neboť každé družstvo mělo své problémy a potřeby, nebyly k dispozici zkušenosti a praxe k jejich překonání a nebylo mnohdy ani materiální zajištění k rychlému odstranění příčin neúspěchu a to jak ve výrobě, tak v ekonomice.
Mladí družstevníci i ostatní mladší generace z řad občanů a dělníků toto nezná a pro mnohé z nich se uvedení skutečnosti zdají neuvěřitelné.
Produktivita práce rok od roku narůstala, mechanizační prostředky byly stále dokonalejší a zhruba po 15 letech družstevního hospodaření se začala v malých JZD projevovat stísněnost v podnikání, využití nové moderní techniky, využití nových forem řízení. Nastalo postupné slučování těchto malých družstev. Jako první k JZD Trhový Štěpánov v roce 1965 byla začleněna Lhota Štěpánovská, dále od 1.1.1972 JZD Dálkovice a Střechov, současně proběhlo sloučení družstev Dubějovice, Sedmpány a Hulice v jeden celek, takže k 1.1.1972 hospodařila dvě větší družstva. Trhový Štěpánov- výměra 1420 hektarů zemědělské půdy a Hulice- výměra 747 hektarů zemědělské půdy. V další fázi slučování obě uvedená družstva vytvořila celek o výměře 2187 hektarů. Další zatím poslední sloučení nastalo k 1.1.1982, kdy JZD převzalo hospodářství
státního statku Dolní Kralovice-Soutice s osadou Kalná a Černýš. Vznikl celek o výměře 2 865 hektarů zemědělské půdy a 328 hektarů lesa.
Jednotné zemědělské družstvo se specializuje na chov skotu- především výrobu mléka a vlastní odchov jalovic. Na úseku rostlinné výroby se pěstuje v tomto roce 1 250 hektarů obilovin, 140 ha brambor, 160 ha lnu a mimo menší výměry luskovin a máku, se zaměřuje na pěstování krmných plodin pro výrobu objemné píce.
Žně 1982
Příprava na žně si každoročně vyžaduje značné úsilí nejen řídících pracovníků na všech úsecích rostlinné výroby, ale i všech ostatních.
I když hospodářské výsledky jsou odvislé od celé rostlinné výroby, obiloviny, které tvoří asi 40% plánu hrubé rostlinné produkce, jsou i nadále v popředí zájmu. V této etapě jde nejen o výživu lidí, ale i o zabezpečení krmiv pro plnění náročných úkolů v živočišné výrobě. Je nutné dosáhnout soběstačnosti ve výrobě potravin.
Neradostná bilance roku 1981 znamenala vyčerpání reserv krmných fondů a zhoršila podmínky roku 1982.
Průběh jarních prací, zejména jejich první etapy byl uspokojivý. Veškeré práce byly provedeny kvalitně a včas. U některých ploch ozimů byly navrženy zaorávky a byly také uskutečněny. Výsledky roku byly do značné míry ovlivňovány poměrně extrémním projevem vývojem povětrnostních podmínek, zvláště na počátku vegetace. Ve žních se poprvé uplatňuje jako limitující faktor nafta.
V tomto roce bylo velice důležité setí a využití strniskových směsek, ať již sloužily jako krmení nebo zelené hnojení.
Osevní plán obilovin celkem: 1 250 ha
Z toho: pšenice ozimá 390 ha, pšenice jarní 80 ha, žito 55 ha, ječmen jarní 458 ha, ječmen ozimý 112 ha, oves 155 ha.
Příčinou dobrých povětrnostních podmínek byla sklizeň ukončena velmi brzo. Plánované hektarové výnosy nebyly splněny.
Podzimní práce
Průběh podzimního počasí byl velice příznivý pro rychlý postup podzimních prací v polích. Díky dobrému počasí byly některé plodiny sklizeny velmi brzy při minimální spotřebě pohonných hmot. Sklizeň lnu postupovala rychle díky využití moderní mechanizace, která mohla být nasazena ve větší míře. Jednalo se především o obracecí a obří svinovače lnu.
Vzhledem k dobrému počasí byla i výroba siláže ukončena v krátkém časovém období. Do 30. září bylo ukončeno silážování kukuřice ze 200 hektarů. Kukuřice v tomto roce měla velmi optimální podmínky pro svůj růst, takže narostla vysoká i s pěkným klasem. Stejná situace byla i se sklizní brambor.
Z dubějovické kroniky
Nejstarší písemné zprávy o Dubějovicích jsou z roku 1379. To již zde lidé žili a hospodařili. Jak žili a jak hospodařili, aby by dlouhá historie vyprávět, a proto se přeneseme až do druhé poloviny devatenáctého století.
Katastr obce Dubějovice je odedávna nezměněn a jeho objem zemědělské půdy byl 200 hektarů. Podle zápisů v kronice vykazuje Palacký z roku 1850 v Dubějovicích 45 chalup a 351 obyvatel. Od té doby začíná pokles obyvatelstva v obci, jak se postupně zemědělský venkov vylidňuje.
V roce 1874 je v Dubějovicích už jen 276 obyvatel z toho 24 židů. V roce 1893 vykazuje zde úřední statistika 43 domy a 264 obyvatele. V roce 1910 rovněž 264 obyvatel a v roce 1913 43 domy a 244 obyvatel. Tedy od roku 1850 do roku 1910 je úbytek 107 obyvatel ze stejného počtu chalup. Nutno podotknout, že v tomto období odjelo několik rodin do Ameriky.
V roce 1946 bylo obydlených 45 chalup a žilo v obci 202 obyvatel. V roce 1956 zůstává stejný počet chalup se 198 obyvateli. V roce 1963 je obydleno 43 chalup a žije v nich 188 obyvatel. V roce 1971 je zde 167 obyvatel. A konečně při sčítání lidu, domů a bytů v roce 1980 zaznamenala statistika v Dubějovicích celkem 47 domů, z toho 39 obydlených a k trvalému pobytu přihlášených 124 osob. Takže za 130 roků ubylo z obce ze stejného počtu domů 227 obyvatel.
V roce 1850 připadá na jednu chalupu necelých 8 osob a to bylo většinou v chalupě po jedné obývací místnosti. V současné době připadají 3 osoby na jednu chalupu a průměrně ve 3 obývacích místnostech. Tehdy nebyly koupelny, prádelny, pračky a ještě mnoho dalších domácích zařízení. I na polích se mnohem méně sklízelo a protože v obci i v okolí nebyla jiná možnost výdělku, provozovala se domácí řemesla.
V Dubějovicích bylo ještě po II. světové válce 5 zedníků, 2 tesaři, 5 obuvníků, 5 krejčích, 2 kováři, 3 koláři, 2 truhláři, 1 kožešník, 1 opravář pušek, jedno hokynářství, 1 bednář, 1 výrobce cementového zboží, 1 samouk na kleštění vepřů a ještě několik jiných amatérských umění pro svoje potřeby.
Požárníci a kulturně společenské akce
22. ledna v pátek byl uspořádán požárnický ples. Pozváni byli i občané ze sousedních Dubějovic, kde požárníci Filip Stanislav a Setnička Vladimír při zvání vybrali 780 Kčs. V Sedmpánech zvali Holeček František a Vojta Miroslav. Na vstupu bylo vybráno 2 550 Kčs. Hrála hudba závodního výboru Jednota Benešov. Ples skončil v 5 hodin ráno. Při plese ve 23:50 hodin zemřel Oldřich Vobořil ve věku 71 let na srdeční infarkt přes okamžitou pomoc lékaře.
13. února byl v Klubu požárníků uspořádán společenský ples. I když se plesu zúčastnilo hodně mladých lidí, byl dodržen společenský oblek. Hrála hudba ,,Akcent” Pelhřimov. Velmi pěkný ples, který skončil v 5 hodin ráno. Placeno za prodané zboží v Jednotě 4 185 Kčs.
5. března- oslava MDŽ. Na oslavu bylo pozvánkami pozváno 60 žen z naší obce. Pozvánky roznesly Dvořáková Štěpánka a Balková Michala. V 19 hodin následovalo pásmo básniček místních dětí. K poslechu a tanci hráli 2 muzikanti z Vlašimi na trubku a harmoniku. Hudbu posílili Holada Miroslav na housle a Jeřábek Antonín na vozembouch. Ženy dostaly pohoštění. Byla to velmi pěkná akce, které se zúčastnilo 26 žen a 7 mužů.
8. března- oslava MDŽ Jednotného zemědělského družstva. Dne 8. března probíhala v Klubu požárníků oslava MDŽ a to za přítomnosti žen ze Soutic, Hulic, Sedmpán a Dubějovic. Celkem 46 žen z těchto vesnic. Mužů bylo přítomno 12. Hudbu tvořili Prokop Josef a Kadleček František z Trhového Štěpánova, Hraběta Josef z Dálkovic a Vlasák Bohumil z Kalné. Ženy se dobře bavily a tancovaly jedna s druhou. Pilo se pivo, víno a káva, ke které se prodávaly zákusky. K jídlu se prodávaly párky s rohlíkem. Tuto akci, kterou pořádalo Jednotné zemědělské družstvo si všichni pochvalovali. Po skončení byly ženy rozvezeny do svých domovů.
24. dubna byla uspořádána taneční zábava. Hudba ,,Akcent” Pelhřimov, 7 hudebníků a zpěvačka. Vybráno na vstupném bylo 3 270 Kčs. Vstup byl 15 Kčs a čistý výtěžek 3 956 Kčs. Placeno za zboží v Jednotě 5 765 Kčs.
9. května se děti ze Sedmpán zúčastnily tradičních cyklistických závodů, které pořádali kácovští požárníci ve spolupráci s příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Závodů se zúčastnilo 9 dětí, které získali řadu předních míst a věcných cen, ze kterých měly po návratu domů radost.
15. května- estráda. Dne 15. května ve 20 hodin uspořádalo 22 ochotníků z Neveklova velmi pěknou estrádu. Za vystoupení bylo ochotníkům podána večeře a zaplacena doprava. Bylo poměrně málo diváků.
4. července byl ve 13.30 hodin uspořádán desátý ročník ,,Jízdy zručnosti” na kole po prkně přes rybník. Den předtím v sobotu bylo 30ºC a v neděli dopoledne jenom 14ºC tepla a ještě těsně před zahájením akce byl vydatný déšť. Zúčastnilo se 21 závodníků, z toho 9 požárníků z Kácova. Zvítězil Vladimír Anděl z Prahy. Druhý byl domácí Jiří Balek. V soutěži o nejrychlejší jízdu s
trakařem zvítězila dvojice František Procházka a Jaroslav Pavel z Kácova. Na tuto akci každoročně pekla paní Balková č.p.39 krabici buchet, které se rozdávaly závodníkům. Po skončení se konala v Klubu požárníků taneční zábava. Odpoledne i večer vyhrávala hudba ,,Sázavanka” řízená Josefem Brožem. Vytočilo se 600 litrů piva a prodalo 55 kilogramů vuřtů z udírny. Na vstupném bylo vybráno 3 840 Kčs a u zábavy 700 Kčs. U zábavy se vybíralo 5 Kčs. V Jednotě se za zboží zaplatilo 8 160 Kčs. Čistý výtěžek činil 3 072 Kčs.
Zřícení stodoly č.p.15
Z 30. ledna na 31. ledna došlo ve tři hodiny ráno ke zřícení stodoly při neobydleném č.p.15 a to následkem silného větru. Krov a štít při pádu zasáhl obytný dům Aloise Vobořila č.p.47, kterému způsobil škodu. V neděli 31. ledna dopoledne byla část sesunuté stodoly uklizena. Na úklidu pomáhali Douba Jaroslav č.p.46, Martínek František č.p.34, Belada Bedřich č.p.18, Dvořák František č.p.25, Šmejkal Jan č.p.50, Jaroš a Vobořil Alois č.p.47.
V měsíci únoru bylo zahájeno řízení s majitelem Stanislavem Peroutkou a jeho opatrovníkem Josefem Peroutkou z Chocně o výkupu opuštěné nemovitosti č.p.15.
Středisková knihovna
Následkem sloučení místních národních výborů do Trhového Štěpánova byla v některých obcích zrušena bývalá obecní knihovna a to pro malý počet čtenářů. V Sedmpánech byla obecní knihovna v úřadovně bývalého místního národního výboru. Úřadovna byla demolována, poněvadž na tomto místě byl postaven klub požárníků. Středisková knihovna byla v Trhovém Štěpánově. Od 1. září tohoto roku byla rozšířena a sjednocena výpůjční doba. Knihovna je pravidelně otevřena v úterý a v pátek od 12 do 19 hodin.
V letošním roce vstoupil v platnost nový výpůjční řád, podle něhož se knihy a časopisy půjčují zdarma. Knihy je možno si zapůjčit na 3 týdny, časopisy na týden. Knihy, které knihovna nevlastní, může čtenáři obstarat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Vlastní fond činí více než 5 tisíc knih. Zároveň je možno si vybrat z 27 různých časopisů, na příklad ABC mladých techniků, Sedmička pionírů a další. Týdeníky jako Vlasta, Květy, Stadion, pro ženy módní časopisy české i zahraniční. Zajímavosti ze světa je možno se dozvědět z časopisů 100+1 zahraničních zajímavostí a Lidé a země.
V této knihovně si mohli také půjčovati občané ze Sedmpán. Knihovna byla v příjemném prostředí. Knihy byly čisté a suché.
Výstavba zbrojnice
V tomto roce byla dne 29. července zahájena výstavba nové požární zbrojnice. Materiál na stavbu byl použit jednak z demolice staré požární zbrojnice, která byla postavena v roce 1910 a byla celá z cihel, dále pak veškerý stavební materiál z budované nové prodejny smíšeného zboží a Klubu požárníků. Železná vrata byla získána od Vojenských staveb z Bernartic. Střešní hliníková krytina a stropní podhled rovněž z hliníku darovalo Jednotné zemědělské družstvo. Vazníky na vazbu byly zhotoveny z příhrad, které zbyly z demolice objektu ČSAD ve Vlašimi. Do základů byly použity vytrhané silniční patníky od silnice k Dubějovicům. Na stavbu byl prakticky zakoupen jen cement, písek, březolit a elektroinstalace.
Koncem července bylo velmi teplé počasí, takže do 1. srpna byly zhotoveny základy, betonové plato a asfaltová isolace. Hodně pomohlo Jednotné zemědělské družstvo, které zde několik týdnů ponechalo Vladimíra Setničku, který jinak pracoval jako zedník u stavební čety Jednotného zemědělského družstva.
Ostatní občané a požárníci pomáhali o sobotách a nedělích, takže celá budova byla úplně hotova již koncem měsíce listopadu. Hodnota díla nově vybudované stavby činí 115 000 Kčs a je to již během posledních 5 let třetí hodnotná stavba.
Budování kanalisace
Koncem roku byla budována podpovrchová kanalisace, která vedla od čísla popisného 31 bývalou úvozovou cestou k Dubějovicům. Délka 200 běžných metrů. Potrubí má světlost 20 centimetrů a je zhotoveno z kameninových trub dlouhých 150 cm. Kanalisace se dělala proto, že úvozná cesta podél silnice sloužila jako skládka pevných odpadků a byly do ní svedeny hlavníky meliorace. Po zavezení úvozu by meliorace pozbyla svého účinku, proto se hlavníky napojovaly do této nové kanalisace, která byla napojena na obecní kanalisaci a ústila pod vesnicí do kravína. Kameninové trubky byly přivezeny z Benešova. Okresní národní výbor poskytl finanční příspěvek 60 000 Kčs a celá stavba se dělala v akci Z.
Na této akci nejvíce hodin odpracovali Burián František č.p.6, Setnička Bohumil č.p.22 a Vobořil Alois č.p.47. Celý úvoz byl zarostlý křovím, které muselo být vysekané předem. Celá tato akce byla do konce roku téměř hotova až na některé drobné nedodělky. Po dokončení bude úvoz sloužit jako skládka pevných odpadků až do úplného zavezení a po zavezení přijde urovnaný terén osázet okrasnými dřevinami. Celková hodnota díla činí 120 000 Kčs.
Úmrtí
5. ledna zemřela Anežka Svobodová č.p.20 ve věku 72 let na rakovinu.
20. ledna zemřel Jaroslav Douba č.p.33 ve věku 70 let na rakovinu.
22. ledna zemřel Oldřich Vobořil č.p.47 ve věku 71 let na srdeční infarkt při požárnickém plese.
V září zemřela Marie Tomanová č.p.21 ve věku 69 let na mozkovou mrtvici.
Narození
16. května se narodila Jana Ryšavá č.p. 32
V tomto roce se také narodil Ladislav Málek č.p. 29.
Sňatky
Alena Vojtová č.p.26 s Ladislavem Prokopem z Trhového Štěpánova, který se přistěhoval.
Marie Frajtová č.p.19 s Ladislavem Rejhonem z Kasanic.
 
1983
Počasí
V měsíci lednu bylo poměrně teplo. Sníh napadl až 20. ledna a to jen slabá souvislá pokrývka, která se udržela jen 3 dny. Některé denní teploty dosahovaly až +14ºC, nejnižší teplota v noci -7ºC a to jenom jednu noc v měsíci. Jarní měsíce bylo velmi pěkné počasí s vydatnými dešťovými srážkami. Letní měsíce se vyznačovaly vysokými denními teplotami. 18. července byla naměřena nejvyšší denní teplota a to 38,5ºC. Takto vysoká teplota nebyla naměřena za posledních 200 let. Podzimní měsíce i závěr roku se rovněž vyznačoval pěkným počasím. Počasí v tomto roce bylo příznivé zejména pro zemědělce, což se odrazilo při sklizni píce a obilovin.
Zemědělství a Jednotné zemědělské družstvo
Jednotné zemědělské družstvo bylo rozděleno na 2 závody. Závod 01 ( Trhový Štěpánov, Dálkovice, Střechov a Štěpánovská Lhota). Závod 02 (Soutice, Hulice, Sedmpány a Dubějovice).
Stav zemědělské půdy celého družstva k 31.12.1983:
Zemědělská půda podle evidence 2 809,05 hektarů
-z toho dočasně neobděláváno 25 hektarů
-dočasně odňato zemědělské výrobě 13 hektarů
-předáno na smlouvy 5,46 hektarů
-zahrady a sady 14,37 hektarů
-orné půdy mělo družstvo 2445,91 hektarů
Využití orné půdy v roce 1983
Pěstované plodiny:
pšenice ozimá, pšenice jarní, žito, ječmen ozimí, ječmen jarní, oves, hrách, brambory, řepa krmná,
jetel na semeno, len stonky na semeno, mák, řepice osivo
Pěstované pícniny:
jetel, vojtěška, trávy na orné půdě, kukuřice, směsky a meziplodiny
obiloviny celkem 1 220 ha
luštěniny celkem 54 ha
brambory celkem 140
len celkem 165
krmná řepa 130 tun
olejniny celkem 9
pícniny celkem 814,14
zahradnictví 3,5
ostatní plochy/ zelené hnojení po zaorávce obilí 25
neoseto- nepřístupné plochy 2,27
celkem orná půda 1445,91
49,88% z orné půdy
2,21%
5,72%
6,75%
0,53%
0,37%
33,29%
0,14%
1,02%
0,09%
100%
stav půdy podle závodů O1 O2
orná půda ha 1189,19 1256,72
louky a pastviny 157,88 142,5
zemědělská půda celkem 1347,07 1399,22
Přehled plánovaných a skutečných hektarových výnosů hlavních plodin v roce 1983 ( uvedeno
v tunách)
Živočišná výroba
Stav zvířat k 31.12.1983 v kusech
Plnění hlavních ukazatelů živočišné výroby za rok 1983
plodina plán skutečnost
pšenice ozimá 4 4,69
pšenice jarní 3,9 4,47
žito 3,9 3,73
ječmen ozimý 3,9 5,53
ječmen jarní 4 4,05
oves 3,93 4,79
obilí celkem 3,97 4,45
hrách 2,2 2,01
brambory 20 19,23
řepa krmná 50 41,23
jetel semeno 0,25 0,25
len stonky 4 3,81
len semeno 0,55 0,35
zelená hmota
jetel červený 38 43,88
vojtěška 40 44,36
trávy na orné půdě 28 24,76
louky 16 12,64
pastviny 2,15 6,6
kukuřice 38 33,62
jarní směsky 19 28,74
pícniny celkem, průměr 32,6 33,12
druh početní stav k 1.1.1983 skutečný stav k 31.12.1983 rozdíl
dojnice 1000 952 -48
ostatní skot 1216 1271 55
skot celkem 2216 2223 7
prasnice 150 134 -16
ostatní prasata 1769 1648 -121
prasata celkem 1919 1780 -137
ukazatelměrná jednotkacelkový plánskutečnost k 31.12.83% plnění ročního plánuvýroba mlékatisíc litrů28263018107výroba hovězíhotuna320,3302,294výroba vepřovéhotuna231,6217,294odchov telatkusy99094095Odchov selatdchov telatkususy2960257787výroba drůbežetuna80,690,6101úhyn telatkuusy5034mrtvě narozená telatakusy081úhyn selatkusy15036
Na plánovanou výrobu masa celkem nebylo v roce 1983 vyrobeno 22,50 tun masa, z toho hovězího 18,1 tun.
plán výroby masa celkem 632,5 tun
skutečná výroba celkem 610 tun
pokles výroby masa oproti roku 1982 činil 72 tun
V roce 1983 bylo dodáno 2852 043 litrů mléka a to převážně v první jakostní třídě. Za jeden litr mléka Jednotné zemědělské družstvo obdrželo při jeho odvozu do mlékárny 3,72 Kč (korun).
V tomto roce družstvo prodalo 1906 kusů jatečných vepřů o celkové váze 209 731 kilogramů. V současné době existovalo 6 jakostních tříd. Nejvíce vepřů bylo zařazeno do druhé jakostní třídy a to 1754 kusů o celkové váze 192 201 kilo. Průměrná cena byla docílena v roce 1983 za jeden kilogram bylo 16,66 korun.
Na státní dodávku bylo dodáno 174 kusů jatečných býků a jalovic o celkové váze 70 784 kilogramů. Z toho 125 kusů v první jakostní třídě, 5 kusů ve třídě druhé. Průměrná cena docílená v tomto roce byla pro družstvo 23,26 korun za jeden kilogram. Dále bylo dodáno 359 kusů jatečných krav o celkové váze 180 647 kilogramů. Jateční krávy byly vyřazené krávy a to ve většině případů z důvodu malé dojivosti. Prodejní cena byla nižší a to 17,62 korun.
Na sedmpánském kravíně, kde byly umístěny prvotelky se v tomto roce nadojilo 247 000 litrů mléka, což bylo o 13 000 litrů méně než ukládal plán.
Přehled dojivosti dojnic k 31.12.1983
Sedmpány rok 1981- 3723 litrů, rok 1982-3467 litrů, rok 1983- 3230 litrů
Sedmpány rok- denní užitkovost rok 1981- 10,20 litrů, rok 1982- 9,50 litrů, rok 1983- 8,85 litrů
Spotřeba jádra na výrobu jednoho litru mléka činila v roce 1983 na kravíně v Sedmpánech 23 dekagramů. Celodružstevní průměr spotřeby jádra byl v tomto roce byl 21 dekagramů. Na sedmpánském kravíně se narodilo 123 kusů telat.
Chov brojlerů ( kohoutů) v Sedmpánech:
celoroční plánovaný objem výroby v roce 828 000 korun
skutečná produkce brojlerů 774 000 korun
nesplněno proti plánu 54 000 korun
plánované tržby za brojlery 1 600 000 korun
skutečné tržby celkem 1 377 000 korun
Náklady na výrobu brojlerů za rok 1983:
krmiva 749 000 korun
opravy 1000 korun
léky 10 000 korun
odpisy 16 000 korun
mzoly 42 000 korun
ostatní služby 15 000 korun
práce- závady 2000 korun
režije živočišné výroby 228 000 korun
režije podniková 148 000 korun
celkem 1 211 000 korun
Po odpočtu podnikové režije -148 000 korun činily náklady celkem 1 063 000 korun.
Investiční výstavba:
V plánu byla odchovna mladého dobytka v Trhovém Štěpánově v hodnotě 2 295 000 korun. Splněno v termínu do 31.12.1983
Úrazy:
Jednotné zemědělské družstvo mělo 18 pracovních úrazů.
Mzdy:
Pracovní nárůst na 1 trvale činného pracovníka za rok:
1980- 2201 korun
1981- 2182 korun
1982- 2363 korun
1983- 2464 korun
Přehled hodinových odměn dle profesí- odměny bez podílů:
19811983traktorista- kombajnér11,8512,5ostatní pracovníci rostlinné výroby8,029,08ošetřovatel dojnic12,2713,25ošetřovatel ostatního skotu10,511,47ošetřovatel prasnic11,4911,98ošetřovatel ostatních prasat9,611,83ošetřovatel drůbeže 9,549,72dílny a řemesla11,511,99stavba11,5812,2811,2713technicko hospodářští pracovníci
K základní mzdě byly vypláceny jednou za rok podíly na hospodářském výsledku celého Jednotného hospodářského družstva. Plán výplaty podílů za rok 1983 činil 750 000 korun. Skutečná výplata podíĺů na rok 1983 činila 800 000 korun. Podíly pro jednotlivého pracovníka se připočítávaly počtem korun na každou vydělanou stokorunu.
Zisk z jednoho hektaru oseté plochy:
obilí 1420 korun
hrách 3574 korun
brambory 3310 korun
len 2960 korun
pícniny 946 korun
Pícniny jsou myšleny na orné půdě.
Přehled o čerpání kulturního fondu družstva za rok 1983 v tisících korunách
příděl z fondu na člena- základní 379 korun, doplňkový 732 korun
počet členů 546
čerpání na člena v roce 1983- 474 korun
Životní jubilea v Sedmpánech
Ladislav Holada č.p.8- 15. ledna 60 roků
Marie Nohová č.p.50- 3. října 65 roků
Marie Sekerová č.p.37- 20. října 82 roků
základní příděl209207doplňkový příděl112400zdroje celkem423709použití na:provoz106na tuzemské rekreace2016zahraniční rekreace4036pionýrské tábory106na tělovýchovné účely107na sociální výpomoci120104nepeněžní odměny a dary2010ostatní kulturní akce plus závodní stravování9174čerpáno celkem321259plánovaný zůstatek102450
Jaroslav Martínek č.p.7- 21. listopadu 82 roků
Antonín Rýva č.p.27- 26. července 70 roků
Anna Janoušková č.p.52- 8. května 75 roků
Antonie Němcová čp.43- 4. června 80 roků
Antonín Frajt č.p.44- 19. června 83 roků
Ladislav Balek č.p.39- 27. června 70 roků
Marie Holakovská č.p.16- 28. června 91 roků
Alois Vobořil č.p.47- 20. dubna 70 roků
Antonie Havlíčková č.p.23- 13. března 83 roků
Kultura
Kulturní akce v klubu požárníků a obci
15. ledna byl pořádán požárnický ples, na kterém hrála hudba Klubového zařízení z Trhového Štěpánově, řízená Josefem Koktou. Výtěžek z plesu byl 1840 korun.
12. února v sobotu si v Klubu požárníků uspořádali svůj ples požárníci z Trhového Štěpánova. Veškerou organizaci si zajišťovali sami. Topení v pátek a v sobotu obstaral náš občan Holada Miroslav. Nájem z klubu činil 500 korun.
27. února v neděli ve 13.30 hodin byl uspořádán dětský karneval, kterého se zúčastnilo 45 dětí z toho 25 masek a 75 dospělých. Bylo zakoupeno cukroví, které bylo rozdáno dětem. Tato akce i když byla v Sedmpánech poprvé, tak byla velmi vydařená.
9. března proběhla v klubu celopodniková oslava Mezinárodního dne žen Jednotného zemědělského družstva. Začátek byl stanoven na 18:30 hodin. Autobus svezl ženy ze Střechova, Dálkovic, Trhového Štěpánova, Dubějovic a Hulic. Děti přednesly kulturní vložku, následoval projev Václava Nekvasila- zástupce Jednotného zemědělského družstva k ženám a následovala volná taneční zábava. Zúčastnilo se asi 100 žen a 15 mužů. Ženy tančily samy mezi sebou.
26. března v sobotu si svazáci z Dubějovic uspořádali oslavu Mezinárodního dne žen. Byla to vlastně taneční zábava, na které hrála nově vytvořená hudební skupina ,,Kontakt” z Trhového Štěpánova v počtu čtyř hudebníků, se kterými zpívala Eva Kadeřábková z Dubějovic. Skupina měla tak zvanou barevnou hudbu. Celý večer svítilo pouze jedno světlo v sále a osvětlení doplňovaly barevné žárovky, které se střídavě rozsvěcovaly. Byl to takový jiný druh zábavy než jsme byli zvyklí. Zúčastnilo se asi 60 svazáků z Dubějovic, Sedmpán, Trhového Štěpánova, Javorníka a Hulic.
3. července v neděli za velmi krásného počasí byla uspořádána za účasti 35 závodníků, z toho 10 z Kácova, Jízda zručnosti, na kole po prkně přes rybník. Vydařená a opět velmi legrační akce. Hudba
,,Sázavanka” za řízení Josefa Brože. Po ukončení následovala taneční zábava. Čistý výtěžek z této akce činil 6538 korun.
9. července se konala taneční zábava. Pořadatelem bylo Klubové zařízení při místním Národním výboru v Trhovém Štěpánově a Socialistický svaz mládeže z Trhového Štěpánova. Opět hrála hudba ,,Kontakt''.
20. srpna byla místními požárníky uspořádána pouťová taneční zábava, na které hrála hudba ,, Melodie”. Výtěžek ze zábavy činil 1100 korun.
Úmrtí
31. ledna zemřela Růžena Beladová ve věku 67 let ( mozková mrtvice při práci v bramborárně), dále Růžena Oulická č.p.29 ve věku 77 let, Antonie Havlíčková č.p.23 ve věku 83 let, Antonín Forman č.p.21.
6. prosince zemřel František Martínek č.p.34 ve věku 69 let.
Proměny v obci
Milan a Hana Blažkovi začali stavět rodinný domek. František a Marie Kuželovi č.p.10 začali stavět rodinný domek. Vojta Miroslav provedl patrnou nástavbu na svůj rodinný domek. Manželé Kuželovi, kteří byli majiteli č.p.31 začali stavět rekreační domek. V obci se pokračovalo s kanalizací za č.p.27.
1984
Činnost v Klubu požárníků
V sobotu 7. ledna v 19:30 hodin byl uspořádán Sdružením rodičů a přátel školy v Trhovém Štěpánově ples rodičů a přátel školy. Přípravu plesu provedli rodiče dětí ze Sedmpán a členové výboru sdružení z Trhového Štěpánova. K tanci vyhrávala hudba s názvem ,,Sázavanka” řízená Josefem Brožem – pracovníkem zručského Sázavanu, jinak bytem v Nesměřicích. S touto hudbou hrál náš rodák Bohumil Novotný, který bydlel v Trhovém Štěpánově, kde až do důchodu učil v základní škole, mimo jiné vyučoval i hudební výchovu. Hudba měla celkem 7 muzikantů. Svoz účastníků plesu zajistil autobus Jednotného zemědělského družstva z Trhového Štěpánova. Byla to vydařená akce, která skončila v 5 hodin ráno.
V sobotu 21. ledna od 19:30 byl uspořádán v Klubu požárníků ples požárníků ze
Sedmpán. Na tomto plese hrála hudba Kulturně klubového zařízení z Trhového Štěpánova. Hudbu řídil Josef Kokta z Trhového Štěpánova. Hudba měla 9 hudebníků a jednu zpěvačku z Vlašimi. Na svoz účastníků plesu byl rovněž použit autobus Jednotného zemědělského družstva . Jednotné zemědělské družstvo poskytlo do tomboly finanční příspěvek ve výši 300 korun a dva metráky obilí. Na plese bylo vstupné 15 korun. Při zvaní občanů na ples bylo předem vybráno v Sedmpánech 900 korun a v sousedních Dubějovicích 680 korun. Při plese pak vybráno 840 korun. Výtěžek z tomboly činil 1100 korun. Čistý výtěžek z plesu činil do požárnické pokladny 1730 korun.
V sobotu 11. února pořádali v Sedmpánech ples požárníci z Trhového Štěpánova. Na tomto plese hrála hudba vedená rovněž Josefem Koktou. Do Klubu požárníků byly přidány stoly a židle, poněvadž návštěva byla asi 250 návštěvníků. Byla to velmi zdařilá akce. Požárníci z Trhového Štěpánova provedli po plese sami úklid a odevzdali klub v naprostém pořádku.
V neděli 26. února odpoledne ve 13:30 hodin byl místními požárníky uspořádán karneval pro děti. Vyhrávala čtyřčlenná skupina pod vedením Františka Trávníčka. Na karneval bylo zakoupeno 100 kousků cukroví. Vstup byl dobrovolný. Karnevalu se zúčastnilo 70 masek a 40 dospělých.
V pátek 2. března v 19 hodin byla uspořádána oslava Mezinárodního dne žen. Na oslavu byly napečeny dorty a rolády. Prodávala se káva, pivo a víno. Na oslavě vyhrával Bohumil Vlasák z Kalné na harmoniku a přivezl si další 3 muzikanty. Celková účast byla 70 lidí.
Ve čtvrtek 8. března uspořádalo oslavu jednotné zemědělské družstvo z Trhového Štěpánova.
V sobotu 25. srpna uspořádali sedmpanští požárníci taneční zábavu. Na zábavě hrála hudba ,,Sázavanka” vedená Josefem Brožem. Tuto sobotu byla malá účast, takže tato kulturní akce byla prodělečnou.
V sobotu 3. listopadu se konala v klubu taneční zábava. Pořadatelem byli sedmpánští požárníci. Hrála zde hudba, která měla název ,,Melodie”. Byla to hudba, která hrála jak moderní skladby pro mládež, tak i lidovky pro starší účastníky. U zábavy bylo prodáno 130 vstupenek, i když kapacita sálu byla 250 míst k sedění.
25. prosince pořádali u nás v Sedmpánech si taneční zábavu požárníci z Mnichovic, poněvadž v Mnichovicích podobné kulturní zařízení v této době neměli. Hrála zde hudba ,,Akcent” z Pelhřimova. Vcelku měli dobrou účast. Úklid provedli o druhém svátku vánočním rovněž požárníci z Mnichovic. Později jsme zjistili, že některý z účastníků ustřihl spodní okraj jedné záclony v šířce asi 30 cm.
Stěhování jeřábu
V měsíci červnu dopravovali přes naši obec veliký jeřáb na budování vodního díla ,,Želivka” a to směrem od Keblova do Nesměřic. Délka jeřábu nedovolovala projetí v zatáčce mezi vodní nádrží a číslem popisným 37, kde bydlel Jaroslav Sekera se svou manželkou a dcerou Jaroslavou, poněvadž vodní nádrž byla několik metrů od vodní plochy kolem dokola oplocena. Kvůli projetí byly odřezány železné sloupky a vrátka u nádrže. Plot v této době z drátěného pletiva byl sejmut. Po tomto zákroku jeřáb zatáčku projel. I když přepravce sliboval,že vše dá do původního stavu jaký byl před průjezdem jeřábu, dalo nám hodně práce než se podařilo celou věc dát do pořádku. Nakonec jsme si některé práce museli udělat sami.
Požár
1. srpna odpoledne se přes Sedmpány hnala zlá bouře doprovázená silným lijákem vody. V době, kdy lidé čekali na autobus, který jezdil z Prahy přes naši vesnici do Sněta, asi ve čtvrt na šest odpoledne zazněla v obci prudká, silná rána a úder blesku zasáhl stodolu v čísle popisném 24, kde bydlel Antonín Rýva společně s rodinou Stanislava Filipa, který měl za manželku dceru Antonína Rývy. Poněvadž tento den bylo přes den velké horko, odjel se Stanislav Filip se svou rodinou vykoupat a když se vracel, sám nevěděl, co se stalo. Vesnice byla plná lidí a sjížděli se i požárníci z okolí. Požár byl prakticky neuhasitelný, chránily se pouze okolní budovy.
Stodola byla plná slámy a bylo zde uskladněno zemědělské nářadí, mlátička, traktor, i valník. Po úderu blesku se rozlítla tašková krytina a okamžitě vyšlehly vysoké plameny, které provázel hustý dým, který vítr nesl směrem ke kravínu. Lidé, kteří přímo neviděli zásah blesku byli zmateni, poněvadž nevěděli co se vlastně děje. Sousední objekty byly vodní clonou požárníků ochráněny, ale stodola lehla popelem. Shořely i zemědělské stroje včetně mlátičky, traktoru i valníku. Velký oheň nedovoloval nic zachránit. Stodolu měl Antonín Rýva pojištěnou. V podzimních měsících začal Antonín Rýva společně se Stanislavem Filipem stavět novou stodolu. Na pile udělali novou vazbu a prkna na nové vrata. Tato stavba byla minimálně o 4 metry nižší než původní. Jako krytina byly použity velké eternitové desky. Po velkém úsilí dal téměř do původního stavu Stanislav Filip ohněm zničený traktor a valník.
V roce 1984 jsem jako první občan Sedmpán navštívil Afriku, africký stát Etiopii. Byl jsem zde pracovně a to od podniku, kde jsem byl zaměstnán. Byly to Blanické strojírny ve Vlašimi. Do země jsem odletěl 27. dubna linkou našich aerolinií do Frankfurtu nad Mohanem a po několika hodinách čekání etiopskou linkou z Frankfurtu do Adis Abeby. Přistání v tomto hlavním městě bylo v půl osmé ráno 28. dubna. První dojmy byly dost silné, poněvadž zde byla třicetistupňová teplota,
jiní lidé, jiné stromy, prostě něco jiného než u nás. V hlavním městě, kde jsem byl ubytován bylo vidět moderní domy, hezké rodinné domky, ale i různé chatrče, kterých zde bylo mnoho a sloužily jako obydlí chudému obyvatelstvu. Několikrát jsem viděl i africký venkov, kde obyvatelé žili ještě velmi primitivně, poněvadž samotné zemědělství bylo hodně pozadu. Samotné klimatické podmínky, kde převážná část roku se vyznačovala značným suchem, nedovolovaly místním zemědělcům lepší výsledky. V období sucha byla země spálená od slunce a půda úplně popraskaná. Období dešťů přicházelo v měsíci květnu a trvalo asi čtyři měsíce. Teprve po měsíci deště se začala zelenat tráva. Obyvatelé této země, i když byli velmi chudí, byli velmi přátelští. Domů jsem se vrátil 26. srpna, takže doba pobytu trvala 4 měsíce. Přivezl jsem celou řadu fotografií této země, které společně se zážitky sloužily při besedách o této zemi, kterých jsem provedl v následujícím období několik. Beseda byla provedena i v Základní škole v Trhovém Štěpánově.
1985
Počasí
Z počátku ledna velké mrazy, které dosahovaly teploty -25ºC až 30ºC. Koncem ledna mrazy povolily, nastalo oteplení a padl mokrý sníh. Při velkých mrazech zamrzala voda v potrubí vodovodů obytných domů. Mrazy nadělaly velké škody. Byl vypínán elektrický proud a vytápění domácnosti si vyžádala celkem velkou spotřebu dřeva a uhlí. Začátkem února nastaly větry a sněžení. Protože přes den se teploty pohybovaly okolo 0ºC docházelo i k mrznoucímu mrholení, což bylo příčinou ledovek na silnicích. Ostatní měsíce roku byly v celku normální s vydatnými dešťovými srážkami, tak rok byl příznivý pro zemědělství.
Činnost v klubu
5. ledna se v klubu konal ples Sdružení rodičů a přátel školy v Trhovém Štěpánově. Klub byl zapůjčen bez nájmu jako každoročně a rovněž úklid provedli rodiče dětí ze Sedmpán.
12. ledna rovněž v sobotu pořádali místní požárníci svůj ples. Hudba byla Kulturně klubového zařízení, kterou řídil Josef Kokta. Na tomto plese byla poměrně malá účast, poněvadž někteří lidé navštívili první ples 5. ledna a na ples požárníků již nešli.
9. února u nás pořádali svůj ples požárníci z Trhového Štěpánova. Hudba byla stejná jako na našem požárnickém plese. Účastníky z Trhového Štěpánova svážel autobus. Úklid prováděli štěpánovští požárníci sami. Topení obstarával jako při každé akci v tomto roce František Burián č.p.6.
16. února se konal ples rodáků a přátel z naší obce. Pořadatelem byla základní organizace Svazu požární ochrany v Trhovém Štěpánově. Pozvánky byly rozeslány 83 rodákům. Začátek plesu byl stanoven již na osmnáctou hodinu. Klub byl zcela naplněn. Hudba byla tentokrát z Kácova a jmenovala se ,,Lesanka” a řídil ji Jiří Jaroš. Ukončení bylo ráno o půl páté. Tuto akci lze hodnotit jako velmi vydařenou.
24. února v neděli se konal dětský karneval. Pořadatelem byli požárníci ze Sedmpán. Začátek byl o půl druhé odpoledne. Na karneval bylo zakoupeno 100 kousků cukroví, které děti dostávaly zdarma. V prodeji pak byly ještě další cukrovinky. Hudbu řídil Frant. Trávníček. Byl to jeden z nejlepších dětských karnevalů jaký doposud v Sedmpánech byl pořádán.
8. března v den Mezinárodního dne žen byla pořádána u této příležitosti oslava od Jednotného zemědělského družstva. Začátek byl stanoven na 16 hodin. Kulturní vložku uspořádala mateřská škola z Trhového Štěpánova. Přítomno bylo asi 150 žen z obcí, které patřily pod Jednotné zemědělské družstvo. Ženy dostaly pohoštění, dobře se pobavily. Konec byl ve 23 hodin.
15. března byla uspořádána oslava mezinárodního dne žen pro sedmpánské ženy. Přítomno bylo 80 lidí. Kulturní vložku provedly místní děti. Tuto vložku si samy připravily. Zakoupeno bylo sto kousků cukroví, které se podávalo se kávě. Tato vydařená akce za doprovodu hudby skončila o půl šesté ráno.
21. dubna pořádali mladí požárníci ze Sedmpán taneční zábavu. Zábava byla vyloženě pro mladé. Hrála zde hudba, která se jmenovala ,,Emitor rock”. Při takových zábavách byl v sále většinou velký nepořádek, a proto je nechtěli požárníci pořádat.
9. května se konalo v Kácově dětské odpoledne, kterého se zúčastnily tak jako v minulosti děti ze Sedmpán. Úvodem na hřišti v Kácově proběhla místní spartakiáda. Následovaly dětské disciplíny na kole. Vítek Kucharčík zvítězil v kategorii druhé a třetí třídy. Petr Jeřábek odsadil druhé místo v kategorii čtvrté a páté třídy. Děti, které soutěžily ze Sedmpán: Vítek Kucharčík, Tomáš Holada, Milan Jeřábek, Petr Jeřábek, Martina Jeřábková, Slavina Beladová, Martin Blažek, Milan Martínek a Petr Douba. Děti byly dopraveny i s koly do Kácova nákladním automobilem od Jednotného zemědělského družstva. Každé dítě dostalo ze sedmpánské požárnické pokladny 10 korun jako dietu na občerstvení.
8. června se v Sedmpánech konala oblastní soutěž požárních družstev. Od 12 hodin se konalo vítání sborů, od 13 hodin pak soutěž. Zúčastnila se tato družstva:
1) Zdislavice A, 2) Zdislavice B, 3)Chlum, 4) Javorník, 5) Chmelná, 6) Miřetice, 7) Malovidy, 8) Trhový Štěpánov, 9) Dubějovice, 10) Dálkovice, 11) Soutice, 12) Hulice.
Takovéto bylo i celkové pořadí, jak se výše napsáno. Vyhrávala hudba odpoledne i večer. Hudbu řídil Josef Kokta. Soutěž skončila v 17 hodin. Pak následoval společný odchod do Klubu požárníků,
kde hrála opět hudba. Celá akce byla ze strany sedmpánských požárníků velmi dobře zajištěna, škoda, že odpoledne byly dešťové přeháňky, které přinesly značné ochlazení.
4.srpna se konala ,,Jízda zručnosti” na kole po prkně přes rybník. V poledne ještě pršelo, odpoledne však vyšlo. Zúčastnilo se 27 závodníků a to 6 závodníků až z Heřmanova Městce. Soutěžilo se i v jízdě na vodních lyžích a pochopitelně i s trakařem, kde se zúčastnilo 9 posádek. Hrála hudba ,,Sázavanka”.
Umístění na kole: Dresster Josef- Praha, 2) Kubík Vladimír- Sedlice, 3) Kucharčík Tomáš- Vlašim, 4) Šanda Petr- Vlašim, 5) Vít Jiří- Němčice, 6) Vít Ladislav- Němčice,7) Černý Petr.
Vodní lyže: 1) Ježil- Keblov, 2) Jeřábek Milan- Sedmpány.
Při této akci bylo prodáno 550 litrů piva, 70 kilogramů vuřtů a další. Po taneční zábavě někdo kamenem prohodil skleněnou výplň ve dveřích u klubu a skleněnou výplň u autobusové čekárny.
15. září v neděli byl uspořádán autobusový zájezd do Heřmanova Městce k sehrání přátelského utkání ve stolním tenise. Toto utkání vzniklo již při jízdě zručnosti. Tento den bylo pěkné počasí. Autobus byl zapůjčen od Jednotného zemědělského družstva a zájezdu se zúčastnilo 37 občanů ze Sedmpán. Dopoledne nás přátelé provedli městem a oběd byl zajištěn v hotelu ,,Bílý beránek”. Odpoledne nastávalo dohodnuté přátelské utkání ve stolním tenisu. Dále bylo dohodnuto, že soupeř bude hrát levou rukou, poněvadž soupeř v této době hrál divizi stolního tenisu. I když jsme toto utkání prohráli 7:5, přesto jsme přivezli pohár a diplom, který visel později v Klubu požárníků. Hráči za Sedmpány: Filip Vladislav, Filipová Věra, Béza Miroslav z Hulic, Kůžel Jaroslav-mladší, Douba Jaroslav- mladší, Kucharčík Jan, Martínková Hana, Douba Pavel. Zájezd byl vydařený a všem se líbil. Odjezd ze Sedmpán byl ráno o půl osmé a příjezd v sedm hodin.
13. října v neděli v dopoledních hodinách se z nádrže na návsi vychytaly ryby a to asi 25 kilogramů a odpoledne se konalo přátelské posezení ve sklepě klubu. Od 14 hodin se pekly ryby a podávalo se točené pivo. Reprodukovaná hudba z magnetofonu doplňovala dobrou zábavu. Další ryby se ještě odpoledne dochytaly.
20. října se konala v Klubu požárníků taneční zábava. Pořadatelem byla základní organizace Svazu požární ochrany v Sedmpánech. Hrála zde hudba, která se jmenovala ,,Melodie”. Byla to hudba, která zahrála jak lidové písničky a i písničky moderní. Této zábavy se zúčastnilo poměrně málo lidí, přestože hudba hrála velmi dobře.
Požár u Andělů
V neděli 13. ledna ve dvacet hodin večer vypukl v čísle popisném 41 u Andělů požár. Požár vznikl od žhavého popela, který byl vysypán do popelového sudu pod kolnou a vítr tento žhavý popel zanesl do sena, které bylo uskladněno v půdním prostoru kolny. Dále v půdním
prostoru byla uskladněna i sláma, prkna, řezivo a několik desítek pletených nových košíků, které František Anděl sám pletl. Kolna byla připojena k obytnému stavení a co bylo nejhorší, že půdní prostory obytného stavení a kolny byly propojeny dveřním průlezem, ale dveře zde chyběly. Celý požár mohl dopadnout tak, že kromě stodoly mohlo vyhořet i obytné stavení. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby oheň vznikl někdy v noci, poněvadž stavení bylo v poměrně dobré zástavbě obytných domů. Požár byl rychle místními požárníky lokalizován, takže prohořela vlastně střecha nad kolnou.
Byla to ukázka jako z požárnické učebnice. Oheň první zpozoroval Ladislav Holada číslo popisné 8, který náhodou se šel podívat na dvůr, kde stát družstevní traktor se kterým jezdil, protože tento večer byl čtrnácti stupňový mráz. Okamžitě utíkal uvědomit Stanislava Filipa, Františka Dvořáka. Rovněž paní Holadová obíhala další požárníky. Stanislav Filip okamžitě běžel se sekyrou prosekat poměrně silný led na vodní nádrži. Začalo se zvonit na zvon a než byla vysekaná díra v ledu, byli požárníci již se stříkačkou na místě. Byla trochu náhoda, že stříkačka byla den předem v provozu. Trvalo tedy několik minut a dva proudy uhasily oheň. Byla i náhoda, že tuto neděli večer byli všichni občané doma, v televizi tento večer dávali televizní seriál ,,Sanitka”, takže v okolních obcích, které byly přizvány na pomoc, občané byli trochu zmateni houkáním sanitek v televizi a požárních sirén venku. I když okolní sbory požárníků nakonec přijely, nezasahovaly. Domácí požárníci již měli oheň téměř lokalizován. Poměrně silná vrstva sněhu na krytině obytného domu dopomohla i k tomu, že se oheň nerozšířil, poněvadž střechu značně ochlazovala.
Zemědělství
Přehled hlavních plodin a hektarové výnosy:
pšenice jarní 45,3 metrických centů po hektaru,
pšenice ozimá 47,8
žito 35,3
ječmen jarní 47,1
ječmen ozimý 45,1
oves 51,7
obilí celkem 47,2 metrických centů po hektaru
brambory celkem 190
len- semeno 5 metrických centů po hektaru
len stonky 47,7
krmná řepa 189,7
jetel semeno 2,5
zelená hmota:
kukuřice 307,9
jarní směsky 206,4
jetel červený 564
vojtěška 380
víceleté trávy 316,4
louky 181,2 metrických centů po hektaru
Živočišná výroba Jednotného zemědělského družstva
Stavy zvířat v kusech
dojnice k 31.12. 1985 925 kusů
ostatní skot 1448 kusů
prasnice chovné 119 kusů
ostatní prasata 1647 kusů
Realizační ceny v korunách
jateční krávy 1 kilogram 18,24 korun
ostatní skot 1 kg 24,51 korun
prasata 1 kg 7,30 kg
vepřové maso 1kg 17,25 korun
brojleři 1 kg 16,49 korun
mléko 1 litr 3,82 korun
zástavný skot 1 kilogram 25,50 korun
užitkové prasnice v roce 1985- 20,34 kusů
spotřeba krmné směsi na 1 odchované sele 80,3 kilogramů
denní užitkovost skotu v Sedmpánech byla 0,52 kilogramu
počet pracovních úrazů v roce 1985 byl 13
počet zameškaných dnů těmito úrazy- 360 dní
počet mimopracovních úrazů- 25 úrazů
počet zameškaných dnů těmito úrazy- 798 dní
počet dnů pracovní neschopnosti- 3879 dní
Změny v členské základně v roce 1985
přijato 7, odešlo mimo Jednotné zemědělské družstvo 11, zemřelo 16, učňové- v učilišti 15, ukončení výuky 5
Kádrová a personální práce
počet členů celkem 525, z toho žen 196, důchodců 198, pracujících důchodců 59, stálých pracovníků 340 z toho 172 žen
Pracovní zařazení
traktoristé a kombajnéři 39
ostatní pracovníci rostlinné výroby 63
ošetřovatelé ostatního skotu 25
ošetřovatelé ostatních prasat 4
ostatní pracovníci živočišné výroby 12
pracovníci stavební skupiny 14
řidiči nákladních automobilů 9
technicko hospodářští pracovníci 49
ostatní profese 13
brigádníci 11
kočí 3
ošetřovatelé dojnic 60
ošetřovatelé prasnic 6
ošetřovatelé drůbeže 2
pracovníci v dílnách 32
Hospodářský fond kulturních a sociálních potřeb
Jednotné zemědělské družstvo mělo dvě kuchyně pro vyvařování obědů. A to v Trhovém Štěpánově a Souticích. V Trhovém Štěpánově bylo prodáno celkem 31 517 obědů, v Souticích 13 698 obědů. Průměrný počet obědů byl v Trhovém Štěpánově 124, v Souticích 56. Celkový náklad na 1 oběd byl v roce 1985 v Souticích 11,96 Kčs ( korun), v Trhovém Štěpánově 11,88 korun.
Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb
kulturní činnost včetně zájezdů 92 000 korun
příspěvek na stravování 45 000 korun
tuzemská rekreace 11 000 korun
zahraniční rekreace 62 000 korun
sociální potřeby ( příspěvky důchodcům, doplatky nemocenských dávek, prac. úrazy) 144 000 korun
Úmrtí
V sobotu 26. ledna zemřel Miroslav Holada číslo popisné 45 ve věku 65 let (srdeční selhání). V poledne byl ještě na dvoře bez jakýkoliv známek a odpoledne byl na lůžku mrtev. Miroslav Holada byl svobodný mládenec a bydlel v domku sám. Než odešel do důchodu, pracoval dlouhá léta v obecní kovárně. Po jeho úmrtí koupil koupil domek číslo popisné č.45 soused Holada Ladislav číslo popisné 8, který měl s Miroslavem Holadou společný dvůr.
1986
Počasí
Počasí v lednu velmi přívětivé. Střídal se sníh s deštěm, teploty stále v noci pod nulou. V pátek 17. a v sobotu 18. ledna napadlo asi 25 cm nového sněhu. V neděli večer byl prudký vítr, který trval ještě v pondělí, kdy po sněhu nebylo ani památky. Vítr nadělal značné škody v lesích. Místy vyvracel stromy. Závěrem měsíce ledna byly sněhové přeháňky, noční teploty slabě pod nulou. Z počátku měsíce února opět nastaly silné větry a mírná zima. Druhá polovina února byla se sněhovou pokrývkou, noční teploty některé dny okolo -20ºC. 24. února- 18ºC, 25. února -18ºC, 26. února -20ºC, 27. února -18ºC, 28. února- 15ºC, 1. března -10ºC, 3. březen napadlo 10cm sněhu. Okolo 10. března nastalo jarní počasí. První polovina března přes den teplota +5ºC v noci okolo 2 ºC. 23. března napadl sníh. První dubnové dny byly deštivé. 7. dubna přes den +20ºC, 8. dubna +24ºC, večer v 21:30 hodin ještě +15ºC. 9. dubna ráno +8ºC ( krásné počasí), 10. dubna odpoledne bouřka, 19. dubna napadla souvislá pokrývka sněhu a nastalo značné ochlazení, které následovalo několik dnů. Závěrem měsícem dubna nastalo opět letní počasí s denními teplotami okolo 25ºC. Z počátku května krásné letní počasí. Teploměr v některých dnech koncem měsíce května dosahoval teploty přes den +30ºC, v noci okolo -15ºC.
Poslední den v květnu a začátkem června se počasí úplně změnilo. Byla zima a deštivo. Od 13. června bylo opět letní počasí. V týdnu od 16. do 22. června tropická vedra přes 30ºC. Červenec a začátek srpna krásné letní počasí. 4. srpna 34ºC. V noci z 3. na 4. srpna v noci 21ºC. V Noci ze 4. na 5. srpna rovněž přes 20ºC. Velmi teplé počasí doprovázely bouřky. V polovině srpna četné srážky, teplé noci, vlhko. Konec srpna a začátek září chladná rána a přes den 15 až 20ºC.
Vydatné srážky byly příčinou toho, že rostlo nadměrné množství hub. Říjnové počasí bylo rovněž krásné, v druhé polovině noční teploty okolo nuly nebo slabě pod nulou, ale přes den krásné počasí od 15ºC do 20ºC. Pěkné podzimní počasí skončilo 21.října, kdy déšť a silný vítr přinesl značné ochlazení.
Narození
5. ledna se narodila Dagmar Kuželová číslo popisné 10.
Svatby
20. prosince se vdávala Eva Dvořáková číslo popisné 25 s Antonínem Barešem z Borové Lhoty.
Tento rok se ženil Jaroslav Douba číslo popisné 46.
Úmrtí
14. května zemřel Jaroslav Martínek číslo popisné 7.
V prosinci zemřela Marie Jenčíková číslo popisné 36 ve věku 80 let.
Koncem měsíce prosince zemřel Josef Němec ve věku 89 let. Byl v současné nejstarším mužem.
15. srpna v 7 hodin ráno tragicky zahynul Zdeněk Holeček číslo popisné 1 a to při jízdě do práce na malém motocyklu se střetl v zatáčce u skály pod Dubějovicema s osobním autem ,,Trabant”. Osobní automobil řídil pacient z rehabilitačního ústavu v Kladrubech, který měl před čtyřmi roky těžkou autohavárii, po které mu byly amputovány obě nohy. Automobil byl upraven pouze pro ruční ovládání. Údajně jel ze svou spolujezdkyní do Sedmpán na houby. Celá obec byla touto událostí zarmoucena. Pohřeb zesnulého Zdeňka Holečka se konal ve čtvrtek 21. srpna. Pohřbu se zúčastnilo dvacet párů družiček a mládenců ze Sedmpán a 14 požárníků ze Sedmpán. Účast přátel ze širokého okolí byla veliká. Po skončení pohřebního obřadu bylo pro družičky, mládence a požárníky v Klubu požárníků v Sedmpánech připraveno pohoštění. Protože Zdeněk byl svobodný, pokračovalo se v Klubu požárníků taneční zábavou až do 22 hodin, kde hrála hudba ,,Sázavanka”.
Výjezd požárníků
Dne 18. června ve večerních hodinách provedli požárníci ze Sedmpán rychlý výjezd k požáru do Trhového Štěpánova. Při bouři uhodil blesk do stodoly Ladislava Kadlečka. Oheň se rychle šířil a zachvátil i část střechy nad obytným stavením. Protože sedmpánští požárníci nasadili veškerou techniku, kterou měli k dispozici, podařilo se jim, aby se oheň nerozšířil nad obytné stavení. Požární sbor v Sedmpánech již se svou technikou nezasahoval.
Činnost Klubu požárníků
4. ledna byl uspořádán místními požárníky požárnický ples. Hrála zde hudba, jejíž zřizovatelem byla Jednota Benešov a řídil ji Jaroslav Kučera z Vlašimi. Byla to vydařená akce, která začala v 19 hodin a skončila ve 4 hodiny ráno.
11. ledna se konal ples Sdružení rodičů a přátel z Trhového Štěpánova. Hudbu ,,Sázavanka” řídil Josef Brož. Účast byla poměrně velká asi 230lidí. 36 účastníků bylo ze Sedmpán. Přípravu i úklid po plese provedli rodiče ze Sedmpán.
17. ledna v pátek byla uspořádána beseda o Etiopii doplněna promítáním barevných fotografií. Beseda trvala 2 hodiny a zúčastnilo se jí 28 občanů.
25. ledna v sobotu se konal ples požárníků z Trhového Štěpánova. Hudba byla Kulturně klubového zařízení z Trhového Štěpánova a řídil ji Josef Kokta. Účast 250 přítomných, bohatá tombola.
3. února v sobotu pořádali místní požárníci společenský ples. Přítomno 120 lidí. Hudba opět Jednoty Benešov řízena Jaroslavem Kučerou. Topení obstarával František Burián při všech akcích tento rok.
16. února v neděli se konal dětský karneval. Na tomto karnevalu byla velká účast, celkem 120 lidí z toho 75 dětí. Dětem se zdarma rozdávaly zákusky a prodávaly se drobné cukrovinky.
7. března v sobotu se v Klubu požárníků konala oslava Mezinárodního dne žen ze Sedmpán. Pěknou kulturní vložku předvedli chlapci a děvčata ze Sedmpán. Hudba: Vlasák, Hospergr, Olišar. Příspěvek od dohlížecího výboru jednoty činil 1000 korun. Byla to vydařená akce, které se zúčastnilo 70lidí. Začátek byl v 19 hodin a konec až o půl třetí ráno.
10. března v pondělí se konala oslava Mezinárodního dne žen Jednotného zemědělského družstva z Trhového Štěpánova. Žáci základní školy a mateřské školy z Trhového Štěpánova předvedli dvacetiminutovou kulturní vložku. Žen z celého družstva ze zúčastnilo celkem 130. Ženy dostaly jako večeři řízek a salát. Podávala se i káva a zákusky. Tato akce začala v 16 hodin a skončila o půlnoci. Hrála zde hudba z Havlíčkova Brodu.
11. května byl uspořádán zájezd do Národního divadla na starou scénu. Představením byla činohra ,,Noc pastýřů”. Zájezdu se zúčastnilo 40 občanů ze Sedmpán. Odjezd byl ve 12 hodin ze Sedmpán do Prahy. Před přestavením předcházela prohlídka Národního divadla, které bylo před krátkým časem zrenovováno. Naši občané měli vstupenky: 6 kusů po 60 korunách, 7 kusů po 44 korunách, 17 kusů po 30 korunách, 10 kusů po 22 korunách. Byl to velmi vydařený zájezd, který si všichni pochvalovali, neboť každý chtěl vidět divadlo. Rovněž úroveň představení byla výborná.
17. května v sobotu se konalo setkání s českobudějovickou dechovkou ,,Budějčankou”. Tato kapela měla 11 muzikantů a 2 zpěváky. Vzdálenost mezi Českými Budějovicemi byla po silnici 120 km. Každý byl z naší obce zvědavý, jak hrajou, protože v klubu se vystřídala celá řada kapel. V sále
bylo 220 účastníků. Jihočeši přijeli navečer o půl sedmé a zábava začala ve 20 hodin a skončila ve 4 hodiny ráno. Všichni si pochvalovali úroveň dechovky i zpěvu a odcházeli spokojeni domů.
6. července se konala ,,Jízda zručnosti” na kole po prkně přes rybník. Jízdy se účastnilo 30 závodníků z toho 6 závodníků z Kácova. Tuto neděli bylo krásné počasí, odpoledne 30ºC. V závěru oblačno. Po skončení přišel déšť. Zvítězil František Jeřil z Keblova před Vladislavem Vošickým ze Sedmpán. Účast diváků byla 830 platících. Prodalo se 600 litrů piva, 75 kg uzenek, 45 beden limonád. Hudba byla opět ,,Budějčanka” z Českých Budějovic, která měla 11 muzikantů a 4 zpěváky. V oběhu bylo 23 000 korun. Všem se líbilo u taneční zábavy, která byla od 18 hodin do 24 hodin. Při odpolední jízdě se stal osmnáctiletému Františku Procházkovi z Keblova poměrně nepříjemný úraz, který při pádu utrpěl lehký otřes mozku a nárazem na vodu si protrhl ušní bubínek. Úraz si vyžádal pracovní neschopnost.
20. prosince pořádali mladí požárníci ze Sedmpán taneční zábavu. Hrála zde hudba ,,Mottoband” z Mladé Vožice. Účast 120 mladých lidí.
Jednotné zemědělské družstvo
stav zemědělské půdy k 31.12.1986- 2 790,15ha
z toho dočasně neobděláváno- 23,60 ha
z toho odňatá zemědělské výrobě- 12,65 ha
zemědělská půda ke sklizni v běžném roce- 2 738,92 ha
z toho orná půda- 2423,87 ha
Využití orné půdy v roce 1986
hektary% z orné půdyobiloviny celkem114547,24luštěniny celkem903,71brambory celkem1405,78len celkem1656,8krmení170,7pícniny celkem778,2632,11mák502,06jetel semeno301,24zahradnictví3,71,15ostatní plochy4,910,2
Orientační ukazatel státního plánu
závazné ukazatele státního plánu
obiloviny plán- 2 200 tun, skutečnost- 1890 tun
jatečná zvířata celkem bez drůbeže plán- 498 tun, skutečnost 501,7 tun
Hektarové výnosy v metrických centech v roce 1986
pšenice jarní 34,4
žito neseto
ječmen ozimý 49,2
obilí celkem 42,3
len semeno 2,1
krmná řepa 431,9
zelená hmota:
kukuřice 379,7
jetel červený 434,0
víceleté trávy 210,9
pšenice ozimá 41,1
ječmen jarní 41,7
oves 45,4
brambory celkem 190,9
len stonky 33,6
jetel- semena 2,3
jarní směsky 171,7
vojtěška 420,7
louky 176,5
plán v tunáchskutečnost v tunáchbrambory tržní660604560494luštěniny200205len stonky660228zelenina5042mák4040jatečný skot260268jatečná prasata230231jatečná drůbež110112mák28502791z toho pozsní konzumní
Živočišná výroba- stavy zvířat k 31.12. 1986
dojnice 920 kusů
ostatní skot 1488 kusů
ostatní prasata 1599
chovné prasnice 128
Realizační ceny v korunách za 1 kilogram
jateční krávy 17,54 korun
ostatní skot 24,25 korun
telata 7,50
vepřové maso 17,30 korun
brojleři 16,54 korun
zástavný skot 24,05 korun
mléko za 1 litr 3,93 korun
Plnění výroby hovězího masa k 31.12.1986
Odchovna mladého dobytka v Sedmpánech
celoroční úkol 35 tun
skutečnost k 31.12.80- 39,5 tun
splnění ročního plánu 112,9%
denní přírůstek u jalovic 0,65 kilogramu
spotřeba na kus a den byl 0,96 kilogramu
V odchovně v Sedmpánech bylo 168 kusů jalovic.
Výstavba rybníka
V Sedmpánech byly do roku 1986 dvě vodní plochy. Oplocená protipožární nádrž na návsi měla sloužit především jako zdroj vody v případě požáru, ovšem každoročně sloužila ještě pro ,,Jízdu zručnosti” na kole po prkně přes rybník a byly v ní pěstovány i ryby. Druhou vodní plochou byl asanační rybník pod vesnicí v místech, kde se dříve říkalo ,,v Meduláně”. Tento rybník vybudovali pracovníci, kteří stavěli vodní dílo ,,Želivka” a sloužil pro zachycování nečistot z obce do Želivské nádrže. Plošně tento rybník měřil přes jeden hektar. Pod cestou do ,,Medulánu” a rybníkem asi uprostřed vede vodovodní potrubí ze Želivské nádrže do Humpolce, Pelhřimova a Pacova. Když se tento vodovod budoval, užívalo se pro jeho stavbu zkratky ,,Hupepo”.
Třetí vodní plocha byla vybudována v roce 1986 v katastrálním území Sedmpán v místech, kde se vlastně říkalo ,,v Kupsáku”. Hráz tohoto rybníka vlastně někdy v minulosti zde tomuto účelu také sloužila, ovšem byla protržena. Tím byly zamokřené louky v těchto místech století možná i dvě století, to dnes již nikdo nepamatuje. Hráz pro nový rybník byla pochopitelně vyvýšena, rozšířena a zpevněna. Ze strany k Sedmpanům jako hráz postačila silnice, která byla vybudována po zrušené železniční trati. Plocha měla být údajně asi tři hektary, ovšem po napuštění tomu tak nebylo, byla menší. Tento rybník má sloužit i rybářské organizaci v Souticích, ale i ke koupání. Celou tuto akci dělala organizace ,,Stavby silnic a železnic”, která před tím budovala silnici po železniční trati od štěpánovského nádraží k sedmpánskému ,,pivovaru''.
Veřejná předvolební schůze
Veřejné schůze se konaly každoročně a to z jara a na podzim. Vždy se zúčastnili zástupci národního výboru, Jednotného zemědělského družstva, okresního národního výboru, ale i vyšších orgánů. Protože v tomto roce se konaly volby do zastupitelských orgánů, proběhla v Sedmpánech veřejná schůze v pátek 25. dubna v Klubu požárníků. Byla to vlastně veřejná předvolební schůze. Schůze se z naší obce zúčastnilo 47 občanů. Schůze se dále zúčastnil předseda vesnické organizace Komunistické strany Československa soudruh Josef Malý z Trhového Štěpánova, poněvadž Sedmpány neměli vesnickou organizaci a byly stranicky sdruženy do Trhového Štěpánova. Za Trhového Štěpánova z Jednotné zemědělské družstvo se zúčastnil Václav Seidl, který kromě kádrové práce u družstva vykonával funkci předsedy celozávodního výboru Komunistické strany Československa, dále soudružka Průchová, která byla přítomna předsedkyní volební komise, soudružka Hana Špičková byla ve funkci tajemníka místního národního výboru, soudruh Mirtl z Trhového Štěpánova předseda národního výboru Národní fronty i soudružka Setničková ze Základní školy v Trhovém Štěpánově jako vedoucí dětí, které přenesly kulturní vložku. Za okresní národní výbor byl přítomen soudruh Slavomír Kadlec.
Jaký byl program schůze:
1) Zahájení a přivítání hostů provedl předseda občanského výboru v Sedmpánech soudruh František Dvořák
2) kulturní vložka dětí- vložka byla zaměřena k volbám a přednesly ji děti ze Sedmpánech
3) referát předsedy Místního národního výboru z Trhového Štěpánova, který zhodnotil uplynulé volební období a nastínil úkoly příštího volebního období
4) Byli představeni kandidáti pro volby do národního výboru a to 37 poslanců z pěti sdružených obcí do Trhového Štěpánova.
Ze Sedmpán byli 3 kandidáti
1) Stanislav Filip číslo popisné 24, jeho věk byl 47 roků, zaměstnán u Pražských vodáren v Hulicích
2) Antonín Holakovský číslo popisné 16, zaměstnán u podniku Metrostav v Nesměřicích
3) František Dvořák číslo popisné 25, stáří 48 roků, zaměstnán u národního podniku Blanické strojírny ve Vlašimi.
Připomínky, které nenesli občané diskusi byly asi takové.
1) Občané požadovali, aby byl prováděn odvoz pevných odpadů z obce a požadovali za tímto účelem popelnice.
2) Ostře odsuzovali pálení igelitových pytlů v lomě. ( Pytle zde pálili pracovníci agrochemického podniku, který byl vybudován v Trhovém Štěpánově. Tam, kde se netěžil kámen byl v ,,Kopci” ke Keblovu).
3) Obec hyzdila polozbořená usedlost číslo popisné 15, kde byly nevyřízeny majetkoprávní otázky a celá tato záležitost se po léta vlekla.
4) V současné době nebylo v obci hřiště, především pro děti, neboť záborem půdy pro vybudování silnice po železniční trati došlo i k záboru hřiště a tím se hledal náhradní pozemek pro toto hřiště. Závěr této schůze provedl Slavomír Kadlec- vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Benešově.
V pondělí 28. dubna se konala veřejná předvolební schůze v Trhovém Štěpánově, která obsahově měla stejný charakter jako schůze v Sedmpánech. I zde byli představeni kandidáti na poslance do národního výboru. Jak již jen výše uvedeny kandidátky za Sedmpány, představeni byli tři poslanci včetně stručné charakteristiky.
Volby
V pátek a v sobotu ve dnech 23. a 24. května se konaly v celém státě volby do zastupitelských sborů. Volební místnost byla i v Sedmpánech. Byla v Klubu požárníků ve vstupu, kde jinak byla šatna. Volební místnost byla připravena a zkontrolována již ve čtvrtek 22. května. Sváteční ráz místnosti doplňovaly květiny. Složení volební komise: předseda: Kužel Jaroslav číslo popisné 43, členové: Blažek Milan, Ryšavý Antonín, Filipová Věra, Holeček Zdeněk. Volební komise patřila k nejmladším v celém štěpánovském obvodě.
Sedmpány měly tento rok 98 voličů. Ve volební místnosti hrál magnetofon, který reprodukoval hezké písničky, takže svátečně ustrojení voliči z vesela přistupovali k urně, aby odevzdali svůj hlas navrženým kandidátům. Noční ostrahu z pátku na sobotu zajistili občané Ferdinand Noha číslo popisné 50 a František Burián číslo popisné 6. Po odvolení všemi občany byly hlasovací lístky převezeny do Trhového Štěpánova, kde zasedala obvodní volební komise.
Všichni navržení kandidáti byli zvoleni. Krátce po volbách následovalo ustanovující zasedání místního národního výboru, které ustavilo jednotlivé funkce. Jako předseda místního národního výboru byl zvolen Miroslav Votruba, který před tím pracoval v Blanických strojírnách. Jako tajemník byl zvolen Zdeněk Kopecký rovněž z Trhového Štěpánova. Byly ustaveny jednotlivé komise při národním výboru včetně jejich předsedů a jedenáctičlenné rady. Do rady místního národního výboru byl za Sedmpány zvolen Stanislav Filip, který každých čtrnáct dnů vždy v pondělí dojížděl do Trhového Štěpánova.
Podzimní veřejná schůze
10.října se v 19 hodin v místnosti Jednoty konala podzimní veřejná schůze. Na této schůzi se představil nově zvolený předseda místního národního výboru Miroslav Votruba a tajemník Zdeněk Kopecký. Ve svém referátu přednesl velké úkoly,které národní výbor čeká v osmé pětiletce. Diskuzní připomínky byly téměř totožné jako na jarní schůzi, ale předseda slíbil, že budou vyřešeny. Na schůzi byl zvolen nový občanský výbor v Sedmpánech a to ve složení: Dvořák František jako předseda, Filip Stanislav jako tajemník, Holakovský Antonín jako místopředseda, Vošický Vladislav, Douba Karel, Jeřábek Antonín, Vojta Miroslav jako členové. Občanský výbor čekaly rovněž velké úkoly, poněvadž blížící se šestisté výročí založení obce Sedmpán je již za dva roky
Změny v obci
Milan Blažek dokončil výstavbu rodinného domku a koncem roku se do něho nastěhoval. Dříve bydlel ve společné domácnosti rodičů jeho manželky v čísle popisném 32.
František Kužel číslo popisné 10 dokončil výstavbu rodinného domku a v tomto roce se rovněž nastěhoval.
Jaroslav Havlíček, který pocházel z čísla popisného 23, které nyní užívají manželé Drobníkovi z Prahy jako chalupu, rozparceloval zahradu, která patřila k chalupě na čtyři parcely a rozprodal na zahrádky. Zahrádkáři kromě zeleniny a brambor ve dvou případech zhotovili studny a postavili drobné stavby na nářadí.
Do čísla popisného 29, které bylo majetkem jednotného zemědělského družstva se nastěhovali manželé Dobrovi, kteří pracovali ve družstvu.
Číslo popisné 45 po zemřelém Miroslavu Holadovi koupili manželé Holadovi číslo popisné 8, kteří sousedili přes dvůr.
V obci se vyasfaltovaly některé cesty a to okolo požární zbrojnice k číslu popisnému 2,3 a 39. Dále cesta mezi čísly popisnými 43 a číslem 1. Jako poslední úsek, který se tento rok udělal
kromě vjezdů do čísla popisného 7, čísla 34 a 35 byla cesta okolo Aloise Vobořila, Holakovských, Martínkové a Kuželových včetně vjezdu k Sedlákovým. Vznikla tak hodnota díla asi 150 000 korun.
Během roku se dělala celá řada drobných prací. Byl proveden nátěr plotu u pomníku, nátěr vrat u požární zbrojnice, údržba veřejné zeleně, úprava skládky k Dubějovicům. Dále bylo zakoupeno 40 kameninových koryt, do kterých byly sázeny květiny. Většinou před nějakou kulturní akcí se udělala mnohá potřebná práce a rovněž se udělal pořádek ve vesnici. Třikrát se po vsi sbíral železný šrot, kterého se sebralo 77 metrických centů.
V klubu požárníků se natřely okna, podlaha ve sklepě, vybílilo sociální zařízení a udělal celkový pořádek.
Zapsal František Dvořák
1987
Tento rok se setkáváme s velmi deštivými obdobími hlavně v měsíci květnu, které byly nepříznivé především pro zemědělství. Veškerá plocha zasetého lnu nebyla vůbec sklizena, poněvadž deštivé počasí lnu vůbec nesvědčilo. Polehlé porosty byly nakonec vypalovány, aby oseté plochy bylo možno zaorat. Špatně se sklízelo i seno a to nejen na pozemcích Jednotného zemědělského družstva, ale i na zahrádkách, kde přece jen péče o seno byla větší. Tento rok bylo i v místních lesích poměrně málo borůvek, které s největší pravděpodobností vymrzly. Během roku však v těchto lesích rostlo poměrně dost hub, zvláště pak k podzimu. V klubu požárníků se uspořádala řada úspěšných kulturních akcí, oslavilo se 30. výročí založení Jednotného zemědělského družstva. V obci se udržovaly veřejné prostory, byla provedena další výsadba zeleně, pokládány obrubníky a asfaltace některých úseků místní komunikace. Poněvadž příští rok 1988 naše malá obec oslaví 800. výročí existence první písemné zmínky, začínají se pomalu dělat přípravy pro oslavy tohoto výročí.
Počasí, které ani o volných sobotách ani v neděli pomalu nedovolilo nafotografování barevných diapozitivů pro barevné pohlednice obce Sedmpány. Diapozitivy byly provedeny až koncem měsíce srpna. Pro 800. výročí bude muset každý něco udělat. Život místních občanů byl v tomto roce poměrně klidný a spokojený.
Obec měla koncem roku 118 obyvatel. Nejstarší ženou je paní Holakovská ( 95 roků).
Úmrtí
V měsíci březnu zemřel Antonín Frajt č.p.44 ve věku 87 let. Několik posledních let bydlel u své dcery v Soběslavy.
Sňatky
Tento rok se vdávala Zdena Sedláková č.p.11, která si vzala za manžela Vratislava Hrubanta z Malovid. Po svatbě odešla bydlet do Malovid. Ženil se také Vladimír Martínek č.p.7.
Narození
V roce 1987 se nenarodilo žádné dítě.
Kulturní a společenské akce
Základní organizace požární ochrany pořádala 17. ledna ples přátel dobré dechovky. Účast na tomto plese byla velká. Hrála dechová hudba ,,Budějčanka” z Českých Budějovic řízená Josefem Zemanem. Plesu přecházela celá řada brigád v Klubu požárníků a to proto, aby všechno bylo čisté a dobře připravené. Hudba opět dobře zahrála, vše proběhlo v pořádku, takže kdo se zúčastnil, nikdo nelitoval.
10. ledna, tedy týden před naším plesem byl v klubu ples Sdružení rodičů a přátel školy. Na tomto plese jako již tradičně hrála ,,Sázavanka”. Ples nebyl účastníky plně obsazen, i když doprava z okolních vesnic byla zajištěna autobusem. Názory účastníků se sjednocovali v tom, že je třeba již pro tento ples změnit hudbu, tak jak to dělají ostatní organizace.
7. února uspořádali u nás svůj ples požárníci z Trhového Štěpánova, byli dopraveni autobusem Jednotného zemědělského družstva. Na tomto plese hrála hudba z Trhového Štěpánova řízená Josefem Koktou. Byla to rovněž vydařená akce.
22. února v neděli byl požárníky ze Sedmpán pořádán dětský karneval. Byla to rovněž tradiční akce a vždy dobře zajištěna. Škoda, že se zúčastnilo poměrně málo dětí, poněvadž v samotných Sedmpánech jej již málo dětí a ostatní obce, i když tuto akci pro děti nedělají,jako by neměly zájem. Na karnevalu hráli hudebníci: František Trávníček ze Zdislavic, František Kužel z Javorníka, Pavel Jirka ze Zdislavic a Josef Prokop z Trhového Štěpánova.
2. května pořádalo Jednotné zemědělské družstvo v Trhovém Štěpánově zájezd do Olomouce na celostátní výstavu květin ,,Flora Olomouc”. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 18 občanů ze Sedmpán. Kromě výstavy se prohlédly některé památky v Olomouci, dále kostel na svatém Kopečku u Olomouce, vesnice Javoříčko, která byla za druhé světové války vypálena a současně byla i prohlídka jeskyně u Javoříčka. Tento den bylo poměrně teplé počasí, které zaručilo úspěšný výlet.
V neděli 10. května se děti ze Sedmpán zúčasnily dětského odpoledne v Kácově na hřišti- cyklistické závody spojené s požárním útokem. Tohoto odpoledne se z dětí účasnily: Jeřábek Milan, který získal stříbrnou medaili, Holakovský Radek (bronzová medaile), Holakovský Tomáš, Kucharčík Vítek, Douba Petr, Setnička Vladimír.
16. května v sobotu se v Sedmpánech uskutečňuje čtvrté setkání s Budějčankou, dechovkou z Českých Budějovic, zpěváky Zdenkou Zemanovou a Hankou Faktorovou a Ladislavem Chyňavou. Dalším naším hostem je hudební skladatel, autor mnoha jihočeských písniček, Ada Doško. Ada Doško se 9. dubna dožil 50 let. I když od jeho narozenin uplynulo ne jak měsíc, přesto od nás obdržel dort s padesátkou, publikaci ,,Benešovsko-Podblanicko” a dřevěný talíř připomínající padesáté narozeniny. Autor byl nadmíru spokojen. Následoval večer hezkých písniček, z nichž některé sám složil. Osobně dirigoval i dechovku Budějčanku, dále podepisoval upomínkové vstupenky. Účast milovníků dobré dechovky byla maximální a spokojenost rovněž.
30. května v sobotu se v rámci družby s Budějčankou uskutečňuje zájezd do Českých Budějovic. Autobus tentokrát zapůjčilo Jednotné zemědělské družstvo Zdislavice, které vlastnilo pěkný zájezdový autobus. V osm hodin plně obsazený autobus odjíždí ze Sedmpán. Před desátou hodinou se před Českými Budějovicemi setkáváme se zástupci dechovky, kteří se nám po celý den věnují. Následuje prohlídka historického jádra tohoto města za krásného počasí.
Účastníci zájezdu navštívili obchodní dům pěší zóny ,,Prior”. V odpoledních hodinách se odjíždí na státní zámek Hluboká. Po prohlídce tohoto zámku následuje návrat do Budějovic ke společnému posezení v restauraci.
31. října v sobotu k nám přijíždí opět českobudějovická kultura. Je to pořad domu kultury Revolučního odborového hnutí v Českých Budějovicích. Komponovaný pořad písniček Ady Doška ,, K Budějovicům cesta”. V pořadu účinkuje dechová hudba Škodovanka řízená Františkem Svobodou, zpívají Irena a Petra Došková, Bojko Mavrodiev a dále pak profesionálové z jihočeského divadla: Věra Zabilková a Zdeněk Plachý. Pořad vtipně uváděl dr. Štádler. Během pořadu jsou na plátno pomocí barevných diapozitivů promítány jihočeské vesnice, o kterých se zpívá. Dechovku diriguje Ada Doško. Pořad je dobře režírovaný a přinesl plnou spokojenost mezi diváky. Diváků tentokrát nebylo tolik, snad to bylo proto, že následovaly dny, kdy se uctívá památka zesnulých. V samotném pořadu byla uskutečněna hudební anketa dotována gramofonovými deskami. Ada Doško podepisoval upomínkové vstupenky a kazety.
Nelze ani opomenout, že v měsíci březnu se uskutečnila oslava Mezinárodního dne žen, na které hrál Bohumil Vlasák se svou skupinou ke spokojenosti všech zúčastněných žen v Sedmpánech.
Obec Sedmpány se v tomto roce dvakrát objevila v biletinu, který každoročně vydává Ada Doško.
Oslava 30. výročí JZD
7. srpna oslavilo JZD trhový Štěpánov 30 let společného hospodaření. Na tuto oslavu byla zpracována třicetistránková brožura, která stručně charakterizovala historii po současnost, dále pak vlaječky, na kterých bylo katastrální území hospodářského celku včetně bývalých samostatných družstev, mezi nimi i sedmpánský katastr. Jako upomínku na toto výročí dostal každý družstevník velký a malý barevný talíř s tiskem zmíněného výročí. 30 roků bylo i dřívějšímu sedmpánskému družstvu.
Družstvo v Sedmpánech bylo založeno 2. září 1957. Jeho zakládajícími členy byli František Martínek č.p.34, Josef Němec, Stanislav Kužel, František Martínek č.p.13, Josef Prokop, Antonín Holakovský, Ladislav Holada, Anna Novotná a Jan Sekera. Prvním předsedou se stal střední zemědělec František Martínek č.p.34, který funkci zastával bez čtyř roků celé období až do sloučení. V období oněch čtyřech let byl předsedou Antonín Novotný. Členy představenstva na volební období delší než pět let byli František Martínek (34), Stanislav Kadleček, Ladislav Balek, Antonín Novotný, Jaroslav Douba, František Sys, Josef Jenčík (26). Ve funkci agronoma Stanislav Kadleček, Antonín Němec, Bohumil Setnička. Ve funkci účetního pracovali František Holakovský, Ladislav Holada a Růžena Vobecká. V průběhu kolektivizace bylo sdruženo 32 hospodářství. Dvacet pět mělo výměru od 5 do 10 ha. Sedm dalších usedlostí mělo více jak 10 ha.
V roce 1961 nastal kritický stav při obsluze dojnic v kravíně. Žádný na tuto práci nechtěl nastoupit. Proto představenstvo schválilo řešení, že se všichni budou povinně střídat po popisných číslech. Jako první začal předseda JZD František Martínek s manželkou. V obci Sedmpány, obdobně jako v jiných vesnicích, došlo v době činnosti JZD k podstatnému zlepšení životních podmínek občanů. Byla to vizitka aktivní činnosti občanů obce Sedmpány, jejichž podstatná část je členy družstva. Přesto i zde, snad měně než v jiných obcí obvodu Trhový Štěpánov, dochází k úbytku trvale žijících obyvatel.
Jednotné zemědělské družstvo Sedmpány začíná hospodařit společně s JZD Hulice a Dubějovice a to od 1. ledna 1972. Etapa slučování pokračovala a tak od 1. ledna 1976 se toto družstvo slučuje se štěpánovským družstvem. Za tři roky společné činnosti patřilo mezi nejlepší podniky (zemědělské) okresu Benešov.
Předseda JZD 1987
Předsedou byl František Boušek z Trhového Štěpánova, který byl předsedou již od samých základů družstva, tedy 30 roků. Za tuto dobu byl vyznamenán jako zasloužilý pracovník rezortu ministerstva zemědělství. V roce 1981 mu bylo propůjčeno státní vyznamenání ,,Za vynikající práci”. V roce 1987 obdržel vysoké státní vyznamenání ,,Řád práce”. Poněvadž v této době byl již v důchodu, bylo to vlastně ocenění jeho celoživotní práce v zemědělství a ve veřejných funkcích, kde rovněž dlouhá léta pracoval.
Nový předseda JZD
Od 1. listopadu 1987 nastoupil na funkci předsedy družstva ing. Pavel Navrátil, který předtím pracoval jako ekonom zemědělského družstva Zdislavice. 34letý předseda měl v Trhovém Štěpánově postavený rodinný domek, což bylo i příčinou, že od samého začátku se mohl plně věnovat této funkci. Od samého začátku požadoval dodržování pracovní doby na jednotlivých pracovištích a zvýšené nároky kladl na technicko-hospodářské pracovníky. Jaké budou výsledky jeho práce ukáže až pozdější doba.
Hektarové výnosy 1987
pšenice jarní- 36,1 q
pšenice ozimá- 40,2 q
žito nebylo seto
ječmen jarní- 38,6 q
ječmen ozimý- 44,4 q
oves- 38,5 q
obilí celkem- 40,1 q
brambory celkem- 202,8 q
len semeno- 3,6 q
len stonky- 24,2 q
krmná řepa- 268,6 q
jetel semeno(nebyl)
zelená hmota kukuřice- 413,7 q
jarní směsky- 142,9 q
jetel červený- 468,9 q
vojtěška- 140,9 q
víceleté trávy- 284,2 q
louky- 135,6 q
hrách- 18,5 q
Roční užitkovost v sedmpánském kravíně byla 3 493 litrů mléka na jednu dojnici. Denní užitkovost krav v kravíně Sedmpány byla 9,57 litrů ( průměr na jednu dojnici). V Sedmpánech bylo v odchovně jateční drůbeže vyprodukováno 122,6 tuny brojlerů. Stanovený plán byl 120 tun.
Zlatá svatba
21. listopadu oslavili manželé Ladislav a Jiřina Bálkovi padesát let společného života. Místní národní výbor v Trhovém Štěpánově předal manželům při této příležitosti květiny a upomínkový dárek. Za národní výbor se zúčastnil předseda Miroslav Votruba a Františka Pacovská- pracovnice národního výboru. Za občanský výbor v Sedmpánech byl přítomen František Dvořák- předseda občanského výboru. Oslava se konala v 19 hodin večer. Sešli se rodinný příslušníci a příbuzní. Každý přinesl květiny a upomínkové dárky a přál manželům pevné zdraví do dalších let jejich společného života. Byl to krásný večer, kde sehrálo, zpívalo a tancovalo, ale i vzpomínalo.
Veřejná schůze
V pátek 20. listopadu proběhla v místnosti Jednoty podzimní veřejná schůze Národní fronty. Schůze se zúčastnilo 52 občanů, dále pak vedoucí odboru kultury okresního národního výboru s. Hromas, předseda národního výboru s. Votruba a předseda Národní fronty s. Mirtl. Místní děti přednesly pěknou kulturní vložku, následovaly projevy a diskuze, ve které občané vznášeli připomínky k místnímu národnímu výboru. Účast na této schůzi a její organizaci byla velmi vysoko hodnocena.
Práce v obci
Z počátku roku 1987 bylo provedeno prodloužení kanalizace pod vesnicí za cestou pod číslem popisným 47. Délka prodloužení činila 110 metrů a bylo použito betonových trub o průměru 40 cm. Dalších 30 m kanalizace z trub o průměru 30 cm bylo položeno podél zahrady číslo popisné 9 u silnice.
Byla provedena oprava kříže u kravína, kterou provedl Vladimír Setnička. Během roku byl prováděn úklid veřejných prostor a silnic.
18. dubna došlo k náhlému úniku vody z požární nádrže. Po vyhrabání výkopu ve výpusti se provedla řada pokusů o zastavení vody, ale jak se později ukázalo, voda unikala dál. Než se
podařilo vodu zastavit, následovala během roku řada dalších pokusů.
V obci byly osazeny obrubníky před číslem popisným 13, délka 80 m, před číslem popisným 45 a 7. Dále pak u Františka Holečka č.p.1, Jaroslava Kužela č.p.43 a Františka Sysa č.p.2.
Požární sbor zakoupil do Klubu požárníků 100 nových židlí, takže již nebylo třeba si dlužit židle ze zemědělského družstva a nebo ve školní jídelně.
22. listopadu byla před Klubem požárníků instalována železná bouda, která sloužila jako dočasný sklad dřeva a uhlí. V měsíci listopadu byla provedena výstavba jehličin a to u požární zbrojnice, pod Holečkovým špýcharem, u Antonína Holakovského, Kristiny Martínkové, Františka Kužela č.p.10 a veřejný prostor u č.p.50. Požárníci v měsíci listopadu sebrali 3 vozy železného šrotu o celkové váze 98 metráků. Koncem roku byla v jednání demolice usedlosti č.p.15, která byla již v této době polozbořeništěm.
Zapsal František Dvořák
 
1988
Tento rok byl rokem oslav 600. výročí první písemné zmínky o obci Sedmpány, tedy z roku 1988.
Úvodem uvádím článek ze Zemědělských novin, kde v rubrice dopisy čtenářů píše pan Jenčík z Prahy 9 toto:
Sedmpány jubilující
Ze tří směrů vedou silnice do nevelké obce Sedmpány v benešovském okrese. Na začátku obce jsou u nich umístěny tabule, které oznamují, že Sedmpánům je 600 let.
Pravdou je, že tato obec se nemůže pochlubit historickou stavbou či jinou památkou, za zmínku by snad stál bývalý pivovar, který již řadu let není v provozu. Sedmpány se ale nemusejí stydět za pěkně upravenou náves s požární nádrží na místě dřívějšího bahnitého rybníka a také za svůj požární dům a budovu s obchodem a pohostinstvím. Je to maličkost, ale i stále čistá skla u autobusové zastávky jsou vizitkou místních občanů, kterým vzhled jejich obce není lhostejný.
Zpestřením jubilejního roku byla soutěž v jízdě po prkně přes požární nádrž, která se uskutečnila první červencovou neděli. S pořádáním této podívané mají sedmpánští dlouholeté zkušenosti. Pamatuji, že již před takovými padesáti lety se zde jezdilo po prkně přes rybník-
samozřejmě v létě, kdy se téměř jisté vykoupání dá snést s úsměvem. Dnešní generace tedy tuto tradici udržuje a je pěkné, že i když se Sedmpány staly součástí integrované obce Trhový Štěpánov, 600. výročí trvání obce nebylo přehlídnuto.
S oslavou 600. výročí se počítalo již nejméně rok předem. Počítalo se se setkáním rodáků a lidí, kteří léta v Sedmpánech bydleli. Za tímto účelem se nechalo zhotovit v Děčíně šest tisíc velkých pohlednic. Pohlednice byla šestidílná. Po celý rok se brigádně pracovalo na úpravě obce. Obec musela být na setkání rodáků připravena co nejlépe. Byla provedena demolice usedlosti č.p.15 po bývalém majiteli Františku Peroutkovi. Provedení demolice nebylo jednoduché, neboť celý tento objekt byl prorostlý statnými stromy a keři, které bylo třeba napřed odstranit. Střechy byly propadeny mezi zdivo, rovněž zde muselo být veškeré dřevo předem vytrháno a spáleno. Teprve potom mohla v měsíci dubnu nastoupit potřebná mechanizace. Část materiálu byla odvezena na skládku u pivovaru a ostatní materiál se odvážel do Trhového Štěpánova k nádraží, kde byl rozhrnut. Plocha, která vznikla po demolici byla srovnána, povežena ornicí, oplocena a vzniklo zde vlastně dlouho očekávané dětské hřiště. Téměř všechny keře a stromy, které byly z počátku sedmdesátých let zasázeny byly prořezány a upraveny.
Upravovaly se vozovky, pokládaly se obrubníky a bývalý kámen v oplocené zahrádce před číslem popisným 6, který sloužil jako památník obětem druhé světové války, je nahrazen novým leštěným kamenem. U pomníčku byla postavena nádoba z nerezu s podstavcem, kde je možno při určitých příležitostech zapálit oheň. Občané si tento rok natřeli oplocení u svých domků. Dále pak okna, vrata a podobně. Pochopitelně, že i veřejné prostory před rodinnými domky byly udržovány snad ještě lépe než minulé roky. Pracovat od začátku roku dovolovala mírná zima téměř bez sněhu. Trochu sněhu napadlo v polovině ledna, když denní teploty se předtím pohybovaly okolo deseti až třinácti stupňů nad nulou.
Akce, které byly v tomto roce v obci a v klubu požárníků
Přípravami akcí a úklidu po nich se zabývala řada lidí, kteří rovněž odpracovali velké množství brigádnických hodin.
8. ledna se konal ples Sdružení rodičů a přátel školy. Plesu se zúčastnilo 235 lidí, převážně mladých, kterým chodily děti do školy v Trhovém Štěpánově. Účastníky svážel autobus a to z Kladrub, Tehova, Soutic, Dálkovic, Střechova, Kalné, Hulic, Dubějovic a Keblova. Na plese hrála hudba ,,Melodie”.
9. ledna se konal sousedský ples, kteří pořádali sedmpánští požárníci. Ples se konal v 19 hodin a účastnilo se ho 250 lidí. Hrála hudba ,,Budějčanka” s kapelníkem Josefem Zemanem z Českých
Budějovic. Za zboží se v Jednotě zaplatilo 10 470 korun. Čistý výtěžek z plesu byl 3 558 korun.
30. ledna se konal požárnický ples, který pořádali požárníci z Trhového Štěpánova.
6. února se konal požárnický ples, který pořádali sedmpánští požárníci. Na plese hráli ,,Staropražští heligonkáři”. Účast na plese byla 160 lidí.
14. únor- tento den připadal na neděli. Od půl druhé odpoledne je pořádán dětský karneval. Děti i s okolních vesnic se v maskách a při hudbě Františka Trávníčka řádně vydováděly. Na karneval se zakupovalo pro děti asi sto kousků cukroví.
25. února se v Klubu požárníků konala předvýroční schůze Jednotného zemědělského družstva Trhový Štěpánov. Schůze se zúčastnilo 250 členů. Výroční členská schůze se pak konala 16. března ve Zdislavicích. Na výroční schůzi hrála dechová hudba ,, Budějčanka”, která hrávala u nás.
7. března se konala oslava Mezinárodního dne žen Jednotného zemědělského družstva Trhový Štěpánov. Oslavy se zúčastnilo 105 žen a 20 mužů. Začátek byl v 18 hodin a ukončení ve tři hodiny ráno. Ženám vyhrávala hudba státního statku Dolní Kralovice.
5. března u nás hrála dechová hudba ,,Vlachovka”. Byla to jihočeská dechovka Jednotného zemědělského družstva Žimutice. ,,Vlachovka” se jmenovala proto, že kapelník byl Jan Vlach z Bečic. Lidem se tato muzika velmi líbila a celovečerní zábava pokračovala až do půl páté ráno.
11. března Jednotné zemědělské družstvo Trhový Štěpánov pořádalo v našem kulturním zařízení školení bezpečnosti práce pro své členy pracující v živočišné výrobě.
3. dubna se koná taneční zábava, kterou pořádají místní požárníci. Na zábavu přišlo 141 platících. Hudba byla ,,Jednota Benešov” a řídil ji Jaroslav Kučera z Vlašimi. Zbytek z této zábavy činil 1960 Kčs.
9. května se konalo dětské odpoledne v Kácově. Byly zde různé dětské soutěže. Děti ze Sedmpán obsadily jedno první, dvě druhá a pět třetích míst. Nebyla pomalu soutěž, kde by se děti neumístily.
Ze Sedmpán se zúčastnily děti: Jeřábek Petr, Jeřábek Milan, Holakovský Tomáš, Holakovský Radek, Dobrý Pavel, Setnička Vladimír, Hájek a Řehoř. Poslední dva byly vlastně děti chalupáři, kteří měli chalupu č. popisné 14, kde dříve bydleli Bílkovi.
3. července se konala ,,Jízda zručnosti” na kole po prkně přes rybník. Této jízdy se zúčastnilo 28 závodníků. Startovní číslo 1 Milan Míka u Pardubic, 2 Miroslav Lízner Pardubice, 3 Jan Stoplasa Pardubice, 4 Jiří Moudrý Vlašim, 5 Josef Duda Vlašim, 8 Luděk Duda Vlašim, 9 Jan Holada Vlašim, 10 Zdeněk Horálek Vlašim, 11 Vladimír Kubík Sedlice, 12 Luboš Ryšavý Keblov, 13 Miroslav Martínek Radošovice, 14 Josef Hejhal Radošovice, 15 Karel Karabello Radošovice, 16 Stanislav Hejhal Radošovice, 17 Jiří Brůna Radošovice, 18 Petr Srb Radošovice, 19 Jan Král Praha, 20 Jan Lízner Čechtice, 21 Josef Kamarýt Čechtice, 22 Antonín Sedláček Čechtice, 23 Josef Borek Miřetice, 24 Miroslav Lalouček Miřetice, 25 Filip Jaroslav Chmelná, 26 Igor Pavelčák Liberec, 27
Roman Jankovský Zdislavice, 28 Antonín Pastorek Zdislavice. Vítězem se stal Vladimír Kubík ze Sedlice, který na 35 metrové lávce, kterou pochopitelně přejel a to v čase 27,8 vteřiny. Druhý byl Jan Lízner z Čechtic s časem 27,4 vteřiny. Třetí byl Josef Kamarýt z Čechtic s časem 25 vteřin. Po skončení následovala v kulturáku taneční zábava. Počasí během odpoledne vydrželo. Večer pak pršelo. Akce to byla vydařená, ale vcelku náročná na organizaci.
K 600. výročí nám složil náš hudební skladatel Sedmpánskou polku a to na základě informací, které získal o naší vesnici. Premiéru měla u nás na setkání rodáků a to 20 srpna 1988 a hrála ji dechová hudba ,,Budějčanka” z Českých Budějovic. Originál polky byl odevzdán a uschován u nás v Sedmpánech.
Slova Sedmpánské polky:
Za tou naší vesnicí
stojí pivovar
pojď půjdem tam k němu
když v srdci máš zas žal
lesy plné borůvčí
snad vzpomínáš
[:Jak jsem tě nosil v náručí, jak les byl náš:]
to už bylo dávno
dávno před léty
co u pivovaru hrály trumpety
oba tam dnes rádi
lesem chodíme
[:a k nám do Sedmpán rádi se vracíme:]
Polka měla poměrně velký úspěch u nás v Sedmpánech. Během dalších dní a měsíců byla rozeslána dalším jihočeským dechovkám, takže se tato polka hrála v jižních Čechách. Na premiéru přijel do Sedmpán sám autor této skladky Ada Doško z Českých Budějovic. Polka byla později natočena v českobudějovickém rozhlase a to pod názvem ,,Za vesnicí” a nahrála ji dechová hudba ,,Božejáci” z Božejova.
20. srpna se konala oslava 600. výročí obce ze Sedmpán. Pochopitelně, že nechyběli ani rodáci a lidé, kteří někdy v Sedmpánech bydleli. Tomu předcházelo sehnání všech adres, což se podařilo a tak asi půl měsíce předem byly na pohlednicích Sedmpán, které sloužily pozvánky, všichni pozváni.
Na nikoho se nezapomnělo. Každý zaslal 50 korun na úhradu režie. Pro účastníky byl jako upomínka malovaný talíř s nápisem 600 let obce Sedmpány. Dále bylo z pohostinství z Kondrace přivezeno tři sta řízků s bramborem jako občerstvení. Na stolech v kulturáku byly květiny a láhve s vínem. Počasí nebylo zrovna radostné neboť pršelo. V pátek před tím bylo skutečné letní počasí a zrovna tak v neděli potom.
Začátek je stanoven na čtvrtou hodinu odpolední a tak se i stává. Před kulturák začínají přicházet rodáci a místní obyvatelé, které vítá jihočeská dechovka ,,Budějčanka” z Českých Budějovic. Když se všichni sešli, následoval průvod po vesnici. Šlo se okolo č.p.13, k Holakovským okolo Vobořilů k bývalé usedlosti pana Františka Peroutky, kde bylo vybudováno hřiště, které bylo při této příležitosti slavnostně otevřeno. Dále průvod pokračoval k novému pomníčku, kde je položen věnec obětem druhé světové války a zapálen oheň za zvuků hudby. Průvod vchází do kulturáku, následuje přivítání a seznámení s historií Sedmpán, což provede František Dvořák. Je podáno občerstvení, předány upomínkové talíře a následují děkovné projevy rodáků, kteří jsou dojati. Je čteno několik omluvných dopisů. Přechází se od stolu ke stolu neboť někteří se nemohou poznat, vždyť nebyli ve své rodné obci víc jak čtyřicet let a to zejména rodáci z Olšových Vrat u Karlových Var, kam jich po druhé světové válce odešlo nejvíc. K tomu všemu vyhrávala muzika. Tancovalo se, zpívalo a dobrá nálada byla až do rána. Byla to vydařená akce, na kterou se dlouho bude vzpomínat.
10. září do Sedmpán přijíždí ke své druhé produkci v tomto roce opět žimutická Vlachovka, která nenechala nikoho na pochybách, že patří mezi nejlepší jihočeské dechovky. Vždyť i ona v roce 1988 oslavila 30. výročí svého vzniku a právě u nás ho chtěla oslavit. Proto s dechovou hudbou přijelo i pět zpěváků a průběžně se mluveným slovem vzpomínalo na její třicetiletou historii. Hrálo se i na přání i k životním jubileím. Oboustranně dobrá atmosféra přinesla další pěkný večer.
30. září- Kdo by před deseti lety, než byl postaven kulturák vyslovil, že v Sedmpánech budou zpívat členové opery Národního divadla, byl by brán s reservou. Ovšem toto se také stalo skutečností v pátek 30. září, kdy Kulturně klubové zařízení Trhový Štěpánov ve spolupráci se sedmpánskými požárníky zajistili průběh festivalu Podblanický hudební podzim. Národní umělec Václav Zítek se svou žákyní Pavlou Zobalovou za klavírního doprovodu profesora Jiřího Pokorného připravili další pěkný večer. Právem jsme byli zvědavi, jak zdejší divák přijme po deseti produkcích jihočeské dechovky operní zpěv a jaká bude akustika našeho zařízení. Obojí dopadlo dobře a bylo velkou škodou, že tato akce nebyla navštívena větším počtem lidí z okolních obcí.
15. října- Jaké by to bylo posvícení, kdyby při něm nebyla tancovačka. A tak v sobotu 15. října se zaplnil sál našeho klubu ukázněnou společností, která se i při této akci dobře pobavila.
15. prosince- Na tento den je přes kulturní pracovnici Okresního národního výboru v Benešově
dohodnut kulturní pořad s herečkou Ljubou Hermanovou. Pořad má název ,,Jediná láska paní Hermanové”. Počasí venku bylo poměrně sychravé, takže kulturák se nepovedlo dost dobře vytopit. Paní Hermanová skutečně přijíždí v půl sedmé večer. Byla vcelku překvapena, že je v sále zima, dále pak postrádala šatnu, neboť si přinesla několik kostýmů na převlečení. Paní Hermanové bylo tento rok 76 roků. Z počátku byla velmi nespokojena a již vypadalo, že by mohla i odjet. Poněvadž my jsme nenašli předem podepsanou smlouvu o podmínkách, neodjela a udělala jakési ,,Křeslo pro hosta” pořad podobný, jaký jsme v této době měli možnost vidět v televizi. Pořad provedla sice v kožichu, ale provedla. Účast byla menší než na ostatních akcích. Nakonec byla u nás spokojena a slíbila, že když budeme mít zájem, přijede zase. Na toto setkání se v Sedmpánech dlouho vzpomínalo.
Úmrtí
V měsíci lednu zemřela paní Babická, která sice bydlela ve Vlašimi, ale dlouhá léta bydlela v Sedmpánech č.p.21.
23. ledna tragicky zahynul další rodák ve věku 37 let a to Antonín Setnička, který byl vojákem z povolání.
6. února zemřela A. Janoušková ve věku 79 let.
 
1989
Tento rok měl také takové výročí v naší obci a to 150 let našeho sedmpánského pivovaru. Velmi znatelný letopočet na kamenném podstavci železného křížku a to 1839 s iniciály jména Antonín Wrána A.W. Roční produkce tohoto malého pivovaru byl 2 600 hektolitrů piva. Pivo se zde vařilo velmi dobré a vozilo se daleko. Toto výročí bylo během roku několikrát připomenuto. Kulturní akce byly k tomuto výročí směřovány.
6. ledna (pátek) se konal ples Sdružení rodičů a přátel školy. Ples byl jako vždy plně obsazen. Hudba ,,Melodie” řízená kapelníkem Dědkem.
7. ledna v sobotu se konal sousedský les, který pořádali místní požárníci. Na plese hrála ,,Budějčanka”. Byla to její poslední produkce u nás, poněvadž krátce po tomto plese se tato kapela rozpadla. Byla to škoda, poněvadž v tomto kraji (Sedmpány, Radošovice a Zruč nad/Sáz.) zahrála vždy velmi dobře.
11. února v sobotu se konal pivovarský ples, který připomněl 150. výročí sedmpánského pivovaru. Předem bylo obesláno 15 pivovarů v Čechách s požádáním o nějaký propagační materiál, který by ples obohatil. Nakonec se ozval pouze jediný pivovar a to pivovar v Hlinsku, který zaslal nálepky
na láhve a to všechny druhy co vyrábí. Tombola byla směřována pouze k pivovarským výrobkům, které bylo možno vyhrát. Na tomto plese hrála jihočeská muzika ,,Božejáci” řízená kapelníkem Janem Březinou.
14. ledna v sobotu pořádali u nás svůj ples požárníci z Trhového Štěpánova. Na plese hrála hudba Kulturně klubového zařízení z Trhového Štěpánova řízená Josefem Neradem z Chlumu.
5. února v neděli pořádali sedmpánští požárníci dětský karneval. Akce tohoto druhu, i když byly dotovány místními požárníky, byly vždy vydařené.
11. března v sobotu se konala oslava Mezinárodního dne žen. 58 účastníků této akce se bavilo od sedmé hodiny večerní do páté hodiny ranní. Na oslavě hrála skupina čtyř muzikantů vedená Boh. Vlasákem z Kalné.
20. května v sobotu se konala v kulturáku taneční zábava, kterou pořádali místní požárníci. Hrála hudba ,,Melodie”.
19. srpna se konala vlastní oslava ke 150. výročí sedmpánského pivovaru. Původně se uvažovalo s průvodem k pivovaru, pochopitelně s hudbou, kde by byla připomenuta historie pivovaru a ochutnávalo by se několik druhů piva za zvuku dechovky a odchod do kulturáku, kde by následovala taneční zábava. Protože majitel pivovaru Antonín Peroutka byl v této době na rekreaci, byla tato akce uskutečněna na návsi, která posloužila jako pivovarská zahrada. Na návsi zahrála svůj koncert jihočeská dechovka ,,Božejáci” s kapelníkem Březinou. Jako host se zúčastnil i náš přítel z jižních Čech, hudební skladatel, Ada Doško se svou manželkou, která si večer zazpívala se zpěváky Božejáků při taneční zábavě v kulturáku.
8. dubna v sobotu zde svou produkci žimunická Vlachovka s kapelníkem Janem Vlachem z Bečic. I když tato akce neměla ráz 150. výročí založení pivovaru, byla to akce velmi vydařená, neboť tato muzika opět dokázala, že patří k nejlepším jihočeským dechovkám.
16. září jsme pozváni do Munic nedaleko Týna nad Vltavou, kde při taneční posvícenské zábavě hrála právě Vlachovka. Tomuto předcházel zájezd do jižních Čech. Navštívili jsme město Třeboň a jeho zámek, muzeum keramiky v Bechyni a muzeum a město Týn nad Vltavou, kde jsme povečeřeli. Potom jsme odjeli do Munic, kde jsme patřili mezi první účastníky a to ještě dost dlouho po zahájení posvícenské zábavy. Dechová hudba Vlachovka nás řádně přivítala a pochopitelně že zahrála i sedmpánskou polku. Domácí účastníci na nás koukali jako by celá akce patřila nám, neboť nás bylo 46. O večeři, která byla dlouho po půlnoci, jsme z tohoto výletu odjeli domů do Sedmpán.
17. listopadu- Na tento den měla naše obec zajištěno 50 lístků do Národního divadla na divadelní představení Dantonova smrt. Vstupenky byly vcelku lacinější, takže naši občané seděli poměrně daleko nebo vysoko na galerii. Představení nebylo zrovna líbivé pro oko diváka ze Sedmpán. Když
představení skončilo a odcházeli jsme na stanoviště autobusu, viděli jsme za novou scénou Národního divadla kordony policistů jak masakrují studenty. Okolo nás projížděli sanitní vozy rychlé záchranné služby, které odvážely zraněné studenty. 17. listopad se stal začátkem tak zvané Sametové revoluce.
Tento rok se v obci udělalo svépomocí několik prací, které zvelebily obec. Za požární zbrojnicí a okolo se položilo na záhon, který tam vznikl z třiceti pěti metrů obrubníků. Obrubníky pokládali manželé Balkovi, kteří si tuto akci vzali za úkol. Zrovna tak byl udělán záhon před číslem popisným 45, které vlastně po koupi patřilo k číslu popisnému 8 manželů Holadových. Proto manželé provedli zhotovení záhonů včetně obrubníků, povezení ornicí a výsadby. Během roku se sekaly a sušily veřejné travnaté porosty.
Požárníci sebrali v obci tři traktorové valníky železného šrotu, který byl odevzdán do sběrny Kácov. Za železný šrot se platilo 50 haléřů za kilogram.
Úmrtí
Zemřel František Kužel číslo popisné 28.
Zemřel Antonín Novotný číslo popisné 35.
Zemřel Ferdinand Noha číslo popisné 50.
Tento rok několikrát došlo k úniku vody z požární nádrže. Nebylo vůbec možné tuto vodu zastavit. Na podzim byly sejmuty dva panely na delší straně téměř u výpustě. Bylo vypůjčeno vibrační dusidlo z přehrady a pod panely byla dusána mazná hlína. Tento způsob byl proveden ještě okolo trub, které vedou z výpustě. Vodu se tímto způsobem konečně podařilo zastavit. Proto se ani tento rok nejezdilo přes rybník.
 
1990
Akce v kulturáku:
6. ledna- sobota. Od 20 hodin se zde konal ples rodičovského sdružení z Trhového Štěpánova. Hrála hudba ,,Melodie” řízená St. Dědkem.
13. ledna v sobotu se konal ples sedmpánských požárníků. Na tomto plese hrála posádková hudba z Tábora. Hudba hrála i sedmpánskou polku. Vojákům se u nás moc líbilo.
27. ledna (sobota) pořádalo u nás Jednotné zemědělské družstvo Trhový Štěpánov I. zemědělský ples. Ples se vcelku vydařil, poněvadž družstvo sváželo účastníky vlastním autobusem, mělo bohatou tombolu včetně stokilového vepře. Hudba byla z Vlašimi a řídil ji Josef Hroch.
10. února v sobotu měli u nás ples požárníci z Trhového Štěpánova. Hrála hudba Kulturně klubového zařízení z Trhového Štěpánova. Ples byl plně obsazen. I štěpánovští požárníci sváželi své účastníky autobusem.
17. února v sobotu pořádali sedmpánští požárníci ples přátel dobré muziky. Na tomto plese hrála jihočeská hudba ,,Božejáci” řízená Janem Březinou. Pochopitelně že tato dechovka hrála sedmpánskou polku. Jinak hráli i písničky, které se dříve nesměly hrát nebo zpívat. Oni se stejně hrály a zpívaly, ale tentokrát to bylo již úplně legálně.
10. března v sobotu místní požárníci pořádají oslavu Mezinárodního dne žen pro místní ženy. Jinde v okolí již se tyto akce nepořádaly nebo jen zřídka, protože za nového režimu se bude opět slavit nebo připomínat svátek matek. Oslavu MDŽ novým režim neoslavuje. Tyto oslavy z minulosti přinesly ženám sice nějaký ten dárek nebo květinu od podniku, kde byly zaměstnány, ale na druhé straně nutno připomenout, že tento den byl příležitostí pro muže něco vypít. Tato akce je i u nás v Sedmpánech naposledy. Ženy dostaly jako každý minulý rok pohoštění, potom kávu a zákusky a potom následovala volná zábava doprovázená tancem. Na oslavě hrála čtveřice muzikantů vedená Boh. Vlasákem z Kalné. Pochopitelné je, že i při této oslavě se nějaký ten alkohol vypil.
19. května v sobotu pořádali místní požárníci country bál, na kterém hrála country skupina ,,Šlahouni” z Vlašimi. Na tyto produkce chodila velká návštěva, protože to nebylo ještě tolik okoukané a nechala se vydělat i nějaká ta koruna. Za zisk z této zábavy byl zakoupen členský televizor do klubovny v ceně 3100 Kčs.
9. června v sobotu pořádali u nás country bál se Šlahouny členové Sokola Keblov.
25. srpna v sobotu pořádali u nás country bál se Šlahouny ženy ze Soutic. Účast měly rovněž velikou.
8. září v sobotu pořádali mladí požárníci ze Sedmpán první diskotéku. Účast byla rovněž veliká.
15. září v sobotu se koná druhá diskotéka.
6. října v sobotu se koná třetí diskotéka.
20. října se v kulturáku pořádá místními požárníky posvícenská taneční zábava. Na této zábavě hrála vlašimská kapela Jaroslava Kučery.
10. listopadu v sobotu je pořádána čtvrtá diskotéka.
17. listopadu v sobotu je pořádána pátá diskotéka.
8. prosince v sobotu je pořádána šestá diskotéka. Na těchto diskotékách se dalo vydělat post peněz, ale byl po nich i pěkný nepořádek. Mladí si jejich pořádáním chtěli vydělat na barevný televizor a
video. To si také za vydělané peníze koupili a umístili v klubovně, kde se téměř každodenně scházeli.
Úmrtí
Zemřela paní Anna Setničková číslo popisné 22.
Zemřel pan František Anděl číslo popisné 41.
Tento rok zemřela i sedmpánská rodačka Věra Pacáková rozená Kuželová z čísla popisného 10. Bydlela sice ve Vlašimi, ale tento údaj zaznamenávám proto, že zemřela ve věku 38 roků na rakovinu.
Narození
Tento rok se narodila Naďa Prokopová číslo popisné 26.
Tento rok byl bohatý na sňatky, za poslední léta vůbec nejbohatší.
1) Ženil se Miroslav Holeček číslo popisné 1 a zůstal se svou manželkou bydlet v Sedmpánech.
2) Ženil se Pavel Douba číslo popisné 46 s Janou Charvátovou z Keblova a zůstal rovněž bydlet v Sedmpánech.
3) Vdávala se Jana Dvořáková číslo popisné 25 s Oldřichem Kukrechtem z Brna. Jana odešla za svým manželem do Brna, kde učila na základní škole.
4) Vdávala se Ludmila Beladová číslo popisné 18. Za manžela si brala Romana Filipa z Keblova. Zůstali rovněž bydlet v Sedmpánech.
5) Vdávala se Štěpánka Dvořáková číslo popisné 25. Za manžela si brala Milana Bézu z Hulic. Zůstali bydlet v Sedmpánech.
6) ženil se Josef Prokop číslo popisné 12, který měl přechodné bydliště v Praze. Za manželku si bral Štěpánku Andělovou. Trvalé bydliště si našli z počátku v Praze.
7) Vdávala se Jana Kuželová číslo popisné 43. Jana měla přechodné bydliště v Praze a protože si našla manžela v Praze, zůstala v Praze bydlet trvale.
Do čísla popisného 28 se trvale nastěhovala Marie Kucharčíková dcera Františka Kužela, který minulý rok zemřel.
V měsíci květnu nouzově přistálo bulharské letadlo pro poruchu motoru na polích za sedmpánským kravínem po pravé straně silnice k Hulicům. Protože přistávací plochou bylo pole s porostem pšenice, která rychle rostla a bylo nebezpečí, že letadlo překáželo sklizni, proto bylo asi
po dvou měsících přetaženo přes další hon pšenice velkým nákladním autem na kukuřičné pole za Setničkovou stodolu. Přes cestu bylo vlastně malé naváděcí zařízení na letiště Praha. Zde bylo další dva měsíce, takže i kukuřice vyrostla a letadlo málem zarostlo v kukuřici. Bulhaři potom dvakrát měnili motor a na podzim konečně odletěli. Jednalo se o sovětský typ Antonov 2 pro 12 osob a náklad.
V tomto roce se konaly komunální volby do obecních zastupitelstev. Zanikly vlastně národní výbory. Místo místních národních výborů přišly okresní úřady. Krajské národní výbory byly zrušeny. Volby byly 24. listopadu v Trhovém Štěpánově a Souticích. Kandidátky byly rozdány do rodin několik dnů předem, aby si každý volič mohl vybrat. Na kandidátce byly tyto politické strany: strana lidová, socialistická, zemědělská, komunistická, občanské fórum a nezávislí kandidáti. Za zemědělskou stranu Kužel František č.p.10, Dobrý Pavel č.p.29, Setnička Vladimír za občanské fórum. Jako nezávislí kandidáti byli Antonín Holakovský č.p.16, Ryšavý Antonín, Vošický Vlad. č.p.35,Martínek Vladimír č.p.55 a Dvořák František č.p.25. Zastupitelstvo obecního úřadu bylo v počtu patnácti členů. Za Sedmpány se počtem hlasů do obecního zastupitelstva dostal Kužel František a Dvořák František.
 
1991
Rok byl povětrnostně průměrný, příznivý i pro zemědělství, které je závislé i na počasí. V naší obci se brigádničilo jako za minulého režimu. Lidé si opravovali své obydlí a pochopitelně byly upravovány i veřejné prostory a občanská vybavenost.
V kulturním domě opět vystoupili muzikanti z jižních Čech. 11. ledna zde vystoupila ,,Strážnická 8”z Českých Budějovic, typická dechová hudba s jihočeskými písničkami, která hrála i Sedmpánskou polku. Pro zajímavost uvádím cenu, za kterou hráli, cena za celovečerní vystoupení byla 2 840 Kčs. Cena za dopravu autobusem soukromým podnikem z Netolic činila 2 354 Kčs, takže doprava vyšla pomalu tak draho jako produkce.
6. dubna u nás vystoupila další jihočeská kapela a to ,,Babouci”, kteří hráli svou typickou dechovku s mužským zpěvem. Taneční zábava ,od osmé hodiny večerní do třetí hodiny ranní, stála včetně dopravy 3 700 Kčs. Pořadatelem těchto obou akcí byli místní hasiči.
 
Jaký byl majetek ve vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů v roce 1991:
Seznam inventovaných předmětů ve vlastnictví SDH Sedmpány k 31.12.1991:
100 kusů židle celodřevěná á 85 korun 8 500 korun
1 kus barevný televizor 10 640 korun
1 kus video přehrávač SHIWAKI 14 670 korun
1 kus kamna na pevná paliva (Petry) 710 korun
1 kus míč na kopanou 320 korun
1 kus drábkovací stroj 6 760 korun
1 kus sektorová kuchyňka 3 240 korun
2 kusy elektr. dvojvařič á 800 korun 1 600 korun
1 kus pinpong. stůl 700 korun
1 kus bater. nástěnné hodiny v KD 360 korun
5 kusů šatnový věšák á 400 korun 2 000 korun
1 pult na pivní sklenice 1 500 korun
2 kusy barový pult á 1 500 korun 3 000 korun
2 kusy šatnový pult á 1 500 korun 3 000 korun
1 kus skříňový stojan na televizi a video 700 korun
150 kusů pivní sklenice á 16 korun 2 400 korun
96 kusů jídelní talíř á 10 korun 960 korun
150 kusů sklenice na kávu á 4 koruny 600 korun
150 kusů sklenice na víno á 3 koruny 450 korun
14 kusů vycházkový stejnokroj á 1000 korun 14 000 korun
celkem 76 310 korun
Dvořák František
Narození
26. března se narodil Radek Holeček číslo popisné 1.
22. srpna se narodila Andrea Bézová číslo popisné 25.
Úmrtí
25. července zemřela Miroslava Ryšavá číslo popisné 61 ve věku 31 let.
 
1992
Tento rok byl povětrnostními podmínkami podobný předcházejícím rokům. Podobné byly i výnosy v zemědělství. Houby rostly v našich lesích vždy až k podzimu, většinou až po keblovské pouti, které většinou vysbíraly chalupáři z Prahy, takže na domácí obyvatele zbylo jen málo a to na místech , které dobře znali. Borůvky jako by se v sedmpánských lesích vytratily, i když v minulosti jich rostlo tolik, že na ně jezdily i zájezdy z Prahy. Příčinou vymizení borůvkových plodů bylo určitě to, že v sedmpánském lomě pálil agronomický podnik z Trhového Štěpánova veškeré igelitové pytle od hnojiv.
Tento rok mohl každý, kdo vlastnil nějaké polnosti požádat uživatele Jednotného zemědělského družstva Trhový Štěpánov o vyčlenění výměry a mohl začít soukromě hospodařit. Většinou se tak ale nestalo, protože majitelé zestárli a mladí se do hospodaření nehrnuli, protože si zvykli na trochu jiný život a začínat znovu jako jejich předci by bylo náročné, byla to těžká práce závislá i na počasí. Kdo daroval polnosti státu z určitých důvodů a to i kvůli budoucnosti dětí, byly mu polnosti vráceny opět do vlastnictví, i když uživatelem bylo Jednotné zemědělské družstvo.
Jednotné zemědělské družstvo, které dříve hospodařilo i v lesních pozemcích navrátilo lidem lesy do užívání majitelů. Někdo dostal les vyporážený, někdo, a to většinou funkcionáři, si dokázali lesy pošetřit. Lidé mnohdy neznali ani hranice, protože les se za víc jak třicet let změnil a později se na požádání zdarma vyměřovaly.
Tento rok, kdy byl starostou obecního úřadu pan Josef Tomaides, začala podle zákona možnost dělení obcí a to tak, že Sedmpány měly opět svůj obecní úřad, tak jak tomu bylo před rokem 1975. Totiž v roce 1975 v měsíci červenci byla veškerá agenda předána do Trhového Štěpánova a tím zanikl tehdejší Místní národní výbor v Sedmpánech. Sedmpány, tak i Střechov, Dubějovice a Dálkovice tuto možnost nevyřešily.
6. května dostali hasiči přihlášku k registraci od finančního úřadu a byla možnost kontroly daně ze mzdy, kterou by hasiči případně vypláceli.
Občané se zúčastnili různých zájezdů od Jednotného zemědělského družstva, především na výstavu ,,Země živitelka” do Českých Budějovic. Rovněž v Sedmpánech byly pořádány různé kulturní akce, pořádané místními hasiči.
Hlavní kulturní akcí bylo vystoupení dechové hudby ,,Keramičky” z Bechyně s kapelníkem Františkem Tůmou. Akce se konala 4. dubna 1992 v kulturním domě od 20 hodin do 03 hodin, tak sál byl zcela zaplněn. Honorář orchestru činil 5 300 korun. Slovy pět tisíc tři sta.
 
1993
Povětrnostní podmínky
V první polovině ledna byly poměrně mrazivé noci s teplotami okolo 15 stupňů pod nulou. Potom se situace obrátila. Ranní teploty se střídaly tak, že jeden den bylo +10°C a druhý den na nule. Měsíc leden byl téměř bez sněhu. Po dvanáctém lednu byl několik dní vítr, což mělo vliv i na výpadky elektrického proudu. 25. ledna v pondělí přišla sněhová vánice, která také způsobila výpadek elektrického proudu.
V únoru byly noční teploty mrazivé. První tři dny mráz dosahoval -20°C. Denní teploty byly do poloviny měsíce pod nulou. 6. února byl přes den mrznoucí déšť a náledí. Březen byl také měsícem poměrně studeným. 12. března bylo teplé počasí, takže na polích roztál sníh, že byly vidět části ornice. 29. března napadlo 7 cm sněhu, který do konce měsíce roztál. Dubnové dny před velikonočními svátky byly studené, přes den okolo 3 stupňů nad nulou. O samotných svátcích, včetně soboty bylo již poměrně pěkně. 22. dubna ve čtvrtek bylo 25°C tepla, odpoledne přišla bouřka. V Sedmpánech sice nepršelo, ale v okolí se blýskalo a hřmělo. Koncem měsíce ranní teploty byly až +6°C až +10°C, přes den bylo letní počasí s teplými větry vysušujícími půdu.
Květen a červen se vyznačovaly letními teplotami. Červenec s proměnlivým počasím přinesl konečně dešťové srážky a v druhé dekádě vydatné deště. I podzim byl poměrně teplý, přes den okolo 20°C nad nulou. První sníh napadl koncem listopadu a udržel se 14 dnů. Další sníh napadl až na Hod Boží vánoční a deseti centimetrová vrstva se délky mrazíkem udržovala do konce roku.
Nový rok 1993- Nový rok byl přivítán v kulturním domě, kde kromě poslechu televize se hodovalo a popíjelo.
9. ledna se v kulturním domě konal ples Sdružení rodičů a přátel školy z Trhového Štěpánova. Hrála zde hudba ,,Melodie”. Byla to vydařená akce, takže všichni zúčasnění byli spokojeni. Čistý zisk pro školu byl 12 000 korun.
15. ledna v pátek se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Sedmpánech v 19 hodin ve sklepení kulturáku. Dvakrát za schůzi se podával guláš, který uvařila paní Barešová, kuchařka ze zemědělského družstva. K zapíjení dobrého guláše bylo připraveno 100 litrů piva. Z celkového počtu 36 hasičů bylo přítomno 27 hasičů. Následný den po výroční valné hromadě byl proveden úklid, ke kterému se sešlo 12 hasičů. Odpoledne pak zvali do hasičského bálu Petr Jeřábek a Miroslav Holeček.
23. ledna v sobotu pořádali místní hasiči od 20 hodin bál. Předcházelo tomu celotýdenní pracovní úsilí v kulturáku včetně drábkování parket. V sobotu odpoledne se dokončila tombola. V tombole
bylo celkem 158 cen. Večer bylo v tombole 158 lístků, takže každý vyhrával. Cena lístku byla 10 korun. Na vstupu bylo celkem vybráno 4 150 korun, to znamená, že na bále bylo 166 platících. Hrála hudba pana Nerada z Chlumu v počtu šesti hudebníků. Odměna hudebníků činila 1810 korun. Vytočilo se 200 litrů piva. V obchodě za zboží se zaplatilo přes 5000 korun. V neděli od 13 hodin byl proveden úklid po akci, kterého se zúčastnil Vošický Vladislav starší, Dobrý Pavel, Dobrá Irena, Holakovský Antonín a Ryšavý Antonín.
13. února v sobotu pořádal v našem kulturáku Sbor dobrovolných hasičů z Trhového Štěpánova svůj ples. Hrála hudba pana Nerada z Chlumu. Kulturák byl plně obsazen. Náš sbor dostal nájemné 500 korun plus hřídel a pouzdra na stříkačky.
13. března v sobotu pořádali místní hasiči dětský karneval. V kulturáku bylo přítomno 130 lidí, z toho bylo asi 80 dětí. Byla to jedna z největších účastí, co se dětský karneval pořádal. Tentokrát se dělaly s dětmi různé soutěže a jako vždy dostaly zákusky. Hrála hudba pana Nerada v počtu pěti hudebníků. Karneval sponzorovala Ivana Martínková částkou 1000 korun. Výtěžek byl 500 korun. Karneval skončil v 17 hodin.
Protože zde byla živá hudba, bylo naplánováno, že od 18.30 hodin bude sonseónské posezení s tancem. Rovněž na tuto akci byl navařen guláš a zakoupeny zákusky ke kávě. Lidé jako by neměli zájem. Na plánovaný čas přišlo jen 10 občanů a teprve postupně se stav doplnil asi na 40. Tato akce byla pro malou účast ve 22.30 hodin ukončena.
17. dubna v sobotu od 19 hodin se konala taneční zábava, kterou pořádali místní hasiči. Hrála zde hudba z Ledče nad Sázavou, která se všem zúčastněným líbila. Škoda, že bylo v sále jen 70 platících.
9. října se prováděl výlov požární nádrže na návsi. Dopoledne se chytalo na udici. Po obědě se provedl výlov sítí. Večer se v kulturáku pekly ulovené ryby . Družný večer při pivě se protáhl přes půlnoc.
16. října v sobotu pořádal Sbor dobrovolných hasičů Sedmpány posvícenskou taneční zábavu. Hrála zde opět ,,Melodie” z Ledče nad Sázavou,. Kulturní dům byl poměrně obsazen. Čistý výtěžek pro hasičský sbor činil 2700 korun.
25. prosince na Hod Boží vánoční se konala v Sedmpánech myslivecká taneční zábava s mysliveckou tombolou. Sál byl zcela zaplněn. V sále byla instalována i myslivecká výzdoba. Ze Sedmpán byli členy mysliveckého sdružení ,,Diana“ Keblov Blažek Milan, Blažek Martin a Jeřábek Petr.
Zemědělské družstvo
22. února v pondělí zemědělské družstvo Trhový Štěpánov dává 36 000 kusů drůbežích brojlerů z farmy v Sedmpánech. Z Prahy-Libuš přijíždí sedm nákladních aut s vlekem. 14 žen chytá kuřata do samého poledne.
V tomto roce se urodilo následkem vydatných dešťů velké množství brambor. Družstvo dosáhlo průměrný výnos 400 metráků po hektaru.
V Sedmpánech byly zasázeny brambory nahoře od kalnické cesty vlevo až k cestě u Tůmového kříže. Byla zde sázena odrůda Sante.
15. října v pátek byly ze Sedmpán odvezeny všechny dojnice, které byly ustájeny v původním kravíně v počtu 87 kusů včetně malých telátek, která byla ustájena v malých buňkách pod tímto kravínem. Tento kravín zůstal po 36 letech prázdný . Z počátku měsíce prosince byla do starého kravína ustájena malá telata, takže kravín byl od 15. října opět zaplněn.
Ceny potravin
Ceny potravin byly zvýšeny od 1. ledna 1993 asi o 5%. Cena kávy asi jako jediná potravina byla snížena. Rovněž v důsledku daně z přidané hodnoty se zvýšily ceny průmyslového zboží a ostatních výrobků. To se týkalo i cen piva, alkoholu a cigaret. Nejlacinější cigarety s filtrem stály 13 korun. Tyto cigarety se vyráběly v Kutné Hoře a měly značku ,,Start”. Cigarety této značky stály v roce 1990 4 koruny bez filtru.
Prodejnu v Sedmpánech měla v nájmu od Jednoty paní Marie Kuželová č.p.43.
Výměna peněz
4. února od se 9 hodin začaly měnit peníze a to měna Československá za kolkované peníze, tedy stokoruny, pětisetkoruny a tisíce koruny za kolkované v téže hodnotě. Každý si mohl vyměnit 4000 korun na občanský průkaz a 1000 korun na dítě do 15 let. Výměna se odehrávala na základě měnové odluky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Na výměnu byly stanoveny 4 dny. Od pondělí 8. února začaly platit okolkované peníze. Naši občané prováděli výměnu v Trhovém Štěpánově, kde byly dvě pracovnice ve spořitelně a dvě na poště.
Ostatní události
Tomáš Kucharčík reprezentuje Českou republiku na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švédském Stockholmu. V zápase Česko-Rusko, který skončil naším vítězstvím 6:1 na jednoho góla
přihrával.
Od 1. dubna začala pracovat v obci na veřejně prospěšných pracích nezaměstnaná Marie Kuželová. Udržovala pořádek v obci, prováděla nátěry, stříhala keře a udržovala pořádek v kulturáku. Tyto práce se prováděly půl roku, to znamená do konce září.
V neděli 25. dubna ve 14:30 hodin havaroval v Sedmpánech jeden mladík z Mnichovic s autem. Velkou rychlostí, která dosáhla přes 100 km v hodině, vletěl na křižovatku u Holadů. Byl nadnesen, takže několik metrů byl vůz nad vozovkou, stal se neovladatelný a skončil u Beladů v zahradě. Urazil dopravní značku a dva betonové sloupky v oplocení. Vůz byl sice nepojízdný, ale mladíkovi se naštěstí nic nestalo.
30. dubna večer se pálily čarodějnice za vsí na bývalé cestě do Javorníka. Tentýž večer se stavěla máj na návsi u rybníka. Místní mládenci tuto máj hlídali do 9 hodin ráno.
18. května v kulturním domě od 19 hodin prodávali pracovníci jedné firmy z Pelhřimova textil a to punčochové zboží, tepláky, teplákové soupravy, ručníky, riflové zboží, montérky a podobně. I když lidé v této době textil moc nekupovali, přesto asi za jednu hodinu zde utratili přes 7 tisíc korun.
3. září odletěl do Kanady Tomáš Kucharčík, kde asi měsíc hrál hokej.
Růst hub v tomto roce
Po 20. září rostlo tolik hub, že není pamětníka. Lidé nosili plné košíky, nehledě na to, že byl les plný houbařů. Toto velké množství neustalo ani v měsíci říjnu a to po našem posvícení, které bylo v neděli 16. října.
Svatby
3. dubna se ženil Petr Filip č.p.24
17. dubna se ženil Vladislav Vošický č.p.35
4. září se ženil Jaroslav Kužel č.p.43
Úmrtí
30. března zemřela Irena Doubová v nedožitých 31 letech. Své narozeniny by oslavila v měsíci srpnu. Ráno ji její matka Božena Doubová našla v posteli mrtvou. Kremace se konala v Praze v pondělí 5. dubna, na kterou odjely dva autobusy a to jeden ze Sedmpán a jeden z Vlašimi, kde byla zaměstnávána jako kadeřnice.
30. března zemřela Antonie Němcová č.p.43, která by se v měsíci červenci dožila 90. let. Pohřeb zesnulé se konal v úterý 7. dubna.
29. května zemřel náhle Jaroslav Kužel č.p.43 v nedožitých 58 letech. Poslední rozloučení se konalo
v Táboře.
11. července zemřela sedmpanská rodačka Jarmila Urbanová rozená Andělová v nedožitých 57 letech. Příčinou úmrtí byla rakovina. Na poslední rozloučení do Prahy jel autobus.
14. července zemřela paní Kristýna Martínková č.p. 13 ve věku 80 let a to po krátké nemoci.
14. července zemřela paní Emilie Hildebrantová č.p. 52 ve věku 86 let.
14. srpna zemřela Anna Sysová č.p.2 ve věku 82 let.
19. srpna zemřel náhle Stanislav Kadleček ve věku 78 let. Pohřeb se konal v pátek 27. srpna ve 14 hodin v Keblově. Pohřbu se zúčastnilo 18 hasičů.
Proměny v obci
Během roku 1993 manželé Blažkovi z Prahy, kteří v tomto roce zakoupili usedlost č.p. 44 včetně stodoly č.p.64, ve které zřídili v podkrovním prostoru další dvě místnosti, takže v podkroví měli 3 místnosti. V přízemí byly dvě místnosti včetně příslušenství. Instalovali ústřední topení, nový rozvod vody a elektrické energie.
V měsíci září provedli manželé Quaiserovi č.p.37, což je domek zakoupený od zemědělského družstva, nástřik fasády bílým březolitem, nátěr říms a okolí hnědou barvou. Domek byl původně Jaroslava Sekery.
Během letních měsíců zhotovil u čísla popisného 20 majitel Josef Svoboda plot z cihelných plotovek, čímž nahradil dřívější hůlkový plot.
 
1994
Vichřice
28. ledna před šestou hodinou ranní byla několikacentimetrová vichřice, která za poslední desetiletí neměla obdoby. Nadělala velké škody v lesích, vyvracela velké stromy, lámala ovocné stromy, dělala škody i na obytných domech.
Oslava 80 narozenin pana Buriana
5. ledna ve vší svěžesti oslavil 80. narozeniny jeden z nejstarších mužů v Sedmpánech pan František Burián č.p.6, který bydlel v domku sám. Tohoto dne večer se kromě příbuzných zúčastnili oslavy manželé Balkovi, Martínkovi, Vojtovi a František Dvořák. Druhý den 6. ledna přijeli gratulovat z obecního úřadu z Trhového Štěpánova.
Hasiči
14. ledna se konala výroční valná hromada hasičského sboru. Bylo to v pátek. Začátek byl stanoven na 19 hodinu. Přítomno bylo 26 hasičů. Úvodem bylo vzpomenuto úmrtí dvou sedmpánských hasičů a to Jaroslava Kužela č.p.43 a Stanislava Kadlečka č.p.10. Chvilkou ticha byla uctěna jejich památka. Následně bylo popřáno k 80. narozeninám panu Františkovi Burianovi. Tato schůze byla velmi rušná tím, že někteří členové výboru nepracují a dokonce nejsou ani na valné hromadě, proto bylo usneseno tuto otázku řešit na příští schůzi a to 11.února. Po projednávání ostatních záležitostí následovala volná zábava, kterou zpestřil harmonikář Vratislav Neuman ze Strojetic, kterého odvezla jeho manželka ve 3 hodiny ráno. V toto dobu také valná hromada skončila.
Koncem roku 1994 zakoupil Sbor dobrovolných hasičů v Sedmpánech z vlastních prostředků terénní automobil značky ARO od pana Táboříka z Voticka. Automobil byl starší, ale pro potřeby sboru zcela postačil. Koupě se uskutečnila za dohodnutou cenu 15 500 korun.
V měsíci prosinci zakoupil Obecní úřad v Trhovém Štěpánově pro hasiče v Sedmpánech novou hasičskou stříkačku a to v pražské hasičské výzbrojně. Cena této stříkačky byla 98 000 korun. Tímto byl sbor vybaven a mohl vstoupit do různých hasičských soutěží.
Kulturní akce
8. ledna se konal ples rodičů a přátel školy. Sál byl plně obsazen. Účastníci byli sváženi autobusem. K tanci hrála hudba ,,Melodie“ řízená panem Dědkem z Daměnic.
29. ledna v sobotu se konal v kulturním domě hasičský bál sedmpánských hasičů. Hrála hudba pana Nerada z Chlumu. Účast byla velmi malá, i když bylo poměrně hezké počasí. Celkem se prodalo 61 vstupenek, ale tolik lidí na bále ani nebylo, poněvadž někteří občané měli koupeny vstupenky předem a pak nešli. Výtěžek byl 1450 korun.
5. února pořádali svůj ples hasiči z Trhového Štěpánova. Přítomno bylo asi 140 lidí, kteří měli možnost přijet autobusem.
18. února v neděli ve 14 hodin pořádali sedmpánští hasiči dětský karneval. I když tuto neděli ležel sníh a bylo vcelku mrazilo, zúčastnilo se asi padesát dětských masek v doprovodu svých rodičů. Karneval se vydařil.
Úmrtí
V září zemřel Ladislav Balek č.p.39 dlouholetý funkcionář Jednotného zemědělského družstva v Sedmpánech. Pro občan naší obce prováděl zabijačky, protože byl vyučen řezníkem.
1995
Počasí
Z počátku ledna byly v noci dva větší mrazy a to okolo -15°C. Jinak zima nebyla tak zlá, poněvadž denní teploty byly spíše nad nulou. V květnu a červnu dost pršelo, takže se špatně sušilo seno. Letní měsíce byly poněkud teplé, ale listopad a prosinec byla zima doprovázená sněhem, jako by si chtěla zima vynahradit teplejší měsíce z počátku roku.
Stavební proměny
V letních měsících majitel domku číslo popisné 25 pan Jaroslav Drobník si nechal od stavební firmy zbourat celou střechu, včetně štítových zdí. Střecha předtím nebyla rovná a byla pokryta taškami z několika druhů. Firma provedla nástavbu, novou vazbu, takže v podkrovním prostoru vznikly nové místnosti. Jako krytina byl položen bonský šindel. Zbývající staré zdivo bylo očištěno a na celou chalupu byla dána štuková omítka.
Pan František Beneš, který stavěl zděnou rekreační chatu na bývalé Havlíčkově zahradě, dokončil stavbu včetně krovu, krytiny a omítky venkovních zdí.
Úmrtí
14. října zemřel pan Bohumil Setnička z č.p. 22 ve věku nedožitých 84 roků, který pracoval několik let jako rostlinář v zemědělském družstvu a za druhé světové války jako velitel ozbrojeného sboru.
V listopadu zemřel pan František Holeček ve věku 64 roků. Pan Holeček byl téměř 30 roků pokladníkem hasičského sboru.
Narození
V tomto roce se narodily 3 děti:
Lucie Vošická č.p. 35
Radim Douba č.p. 46
Štěpán Kužel č.p. 43
Aukce prodejny potravin
21. června byla v aukci v Benešově sedmpánská prodejna potravin, která byla majetkem Jednoty. Spotřební družstvo Jednota dávala tento den do aukce 22 objektů. Odhadní cena naší prodejny byla 2 100 000 korun. Cena vyvolávací začala na 350 000 korunách. Za cenu koupil náš Obecní úřad v Trhovém Štěpánově prodejnu, čímž se stala majetkem obce. Byla to výhodná koupě, neboť
pořizovací cena při výstavně byla daleko vyšší. Této aukce se zúčastnil starosta obce pan Josef Tomaides z Trhového Štěpánova a František Dvořák ze Sedmpán.
Akce a činnost v obci
V sobotu 14. ledna se v kulturním domě konal hasičský bál sedmpánských hasičů. Na bál přišlo poměrně málo lidí. Hrála hudba ,,Profil“, které bylo zaplaceno 3600 korun. V bále nechyběla ani tombola. Firma Rabbit dala sponzorský příspěvek 1000 korun.
V sobotu 21. ledna se v kulturním domě konal bál Sdružení rodičů a přátel školy z Trhového Štěpánova, který byl plně obsazen. Účastníky svážel autobus.
V sobotu 4. února pořádali v našem kulturním domě svůj ples hasiči z Trhového Štěpánova. Ples vzhledem k tomu, že byl zajištěn autobusovou dopravou, byl rovněž plně obsazen. Hrála hudba pana Josefa Nerada z Chlumu.
V neděli 12. března od 14 hodin byl uspořádán Sborem dobrovolných hasičů v Sedmpánech v kulturním domě dětský karneval. Tuto neděli bylo krásné slunečné počasí, což se projevilo i na účasti. Byla to zatím největší účast v historii dětských karnevalů. V maskách byla více jak stovka dětí a zbytek židlí obsadili dospělí. Hry a soutěže s dětmi obstarala paní Brožová z Trhového Štěpánova. K úrovni karnevalu přispěl i kouzelník z Prahy. Pan Jaroslav Randáček, bratr paní Blanky Quaiserové, předvedl řadu pěkných kouzel s kartami, kroužky, prsteny a dalšími kouzelnickými pomůckami, které zaujali i dospělé. Hrála skupina tří hudebníků včetně harmonikáře Slávy Neumana. Při karnevalu se dětem podávalo cukroví. Byla to opět jedna z vydařených akcí sboru dobrovolných hasičů.
V sobotu 2. dubna od 19 hodin do 03 hodin u nás vystoupila jihočeská dechovka ,,Šumavská osmička” z Českých Budějovic se zpěváky Ivanem Zemanem a s Petrem Mrkáčkem. Protože smlouva byla podepsána na 9000 korun, včetně dopravy autobusem z Českých Budějovic, vstupné na natištěných vstupenkách bylo stanoveno na 40 korun. Protože se jednalo o akci pro starší generaci poskytl obecní úřad částku 5000 korun, která bylo odeslána jako záloha na konto dechovky. V sále bylo připraveno k sedění 200 míst. Na vstupném se vybralo 8120 korun. I při této příležitosti účasti jihočeské dechovky se zahrálo k životním jubileím. Zahrálo se Františku Burianovi, který se 5. ledna dožil 81 let a stejného věku se dožila 24. dubna paní Jiřina Balková, pro kterou se hrála písnička ,,Na podzim, když kvetou Jiřiny“. Oba oslavenci vydrželi až do konce.
Tato kapela hrála i Sedmpánskou polku a protože její autor Ada Doško se 9. dubna dožíval 58 let, byla odeslána na pohledu Sedmpán zdravice k jeho narozeninám podepsána některými hasiči, muzikanty a zpěváky. Ada Doško několik dní poté odpověděl poděkováním.
Hasiči
Křest nové stříkačky
27. ledna večer se konala v kulturním domě výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Sedmpánech. Kromě místních hasičů se zúčasnily i manželky a starosta obce Josef Tomaides. Valnou hromadu řídil starosta obce František Dvořák. Po vyčerpání normálního programu se přistoupilo ke křtu stříkačky. Úvodem starosta sboru připomněl historii sboru od roku 1908 a historii stříkaček, které sedmpanští hasiči v minulosti měli. Kmotrou nové stříkačky byla zvolena členka sboru Blanka Quaiserová, která navrhla, aby se jí říkalo ,,Růža“. Toto jméno na ni bylo vyznačeno. Byl podepsán křestní list, jehož originál byl pověšen v sále kulturního domu a kopie byla předána starostovi obce. Stříkačka byla velitelem sboru Vladislavem Vošickým skropena šampaňským vínem s přáním, aby úspěšně sloužila všem občanům. Na této akci nechyběl ani hudební doprovod harmonikáře Slávy Neumana, kterého doprovázel pan Hildebrant na saxofon. Družná zábava za zpěvu a tance se protáhla do ranních hodin.
Okrsková soutěž
V sobotu 10. června od 13 hodin byla provedena na loukách pod vsí okrsková hasičská soutěž okrsků Trhový Štěpánov a Zdislavice. Zúčastnila se hasičská družstva Zdislavice A, Zdislavice B, Chmelná, Trhový Štěpánov, Sedmpány, Miřetice, Dálkovice, Kuňovice, Dubějovice a Keblov. I když po celý den bylo nepříznivé počasí provázené deštěm, zvláště pak v pátek před soutěží, v sobotu svítilo slunce a bylo teplo, což přispělo ( i když část luk byla nasycena vodou) ke zdárnému průběhu soutěže.
Od 12 do 13 hodin přijížděly sbory a po příjezdu následovalo jejich přivítání. Od 13 hodin po slavnostním nástupu hasičů, ke kterým promluvil okresní požáru rada podplukovník Josef Dvořák, začala soutěž. Sponzory soutěže byla firma Růžola Keblov ve spolupráci s pivovarem Bráník, firma Rexim Praha a pan Miroslav Blažek z pivnice u Černého orla rovněž z Prahy. Součet sponzorských příspěvků činil 12 500 Kč. Z této částky byla zaplacena hudba 4 000 Kč, zakoupeny věcné ceny v hodnotě 3 000 Kč v podnikové prodejně ve Světlé nad Sázavou, kelímky na pivo, kávu a tácky na uzeniny v částce 2 500 Kč. Rovněž byly hrazeny plakáty a upomínky. Hrála dechová hudba ,,Sebranka” z Vlašimi, kterou řídil Luboš Průša. Vytočilo se 10 sudů piva Bráník a prodalo 40 kg vuřtů, které se pekly na tradičním vuřtopeku.
Pořadí v soutěži:
1) Zdislavice A, 2) Chmelná, 3) Trhový Štěpánov, 4) Zdislavice B, 5) Sedmpány, 6) Miřetice, 7) Dálkovice, 8) Kuňovice, 9) Keblov, 10) Dubějovice
Akce skončila po 18 hodině a ihned po soutěži byl proveden celkový úklid.
Okresní soutěže
V sobotu 24. června se po celý den konalo ve Vlašimi okresní kolo v požárním sportu. Protože čas sedmpánských hasičů v okresní soutěži v Sedmpánech stačil účast v okresním kole, odejeli mladí hasiči brzo ráno do Vlašimi a spolu s nimi i celá řada diváků na povzbuzení. Po prvních dvou disciplínách to vypadalo na páté nebo šesté místo, což by byl historický úspěch. Přišel pak však požární útok, při kterém se nepodařilo Milanovi Jeřábkovi dobře našroubovat sací koš, který při vhazování savice do vody spadl. Rozhodčí si toho všimla a naše družstvo v požárním útoku diskvalifikovala. Bylo to velké zklamání pro naše hasiče, ale i škola do budoucna. V podobných situacích se ocitly i lepší hasičské sbory.
V neděli 25. června dopoledne se naši hasiči zúčastnili další hasičské akce a to v Trhovém Štěpánově. Bylo to svěcení sošky svatého Floriána, který byl potom vystaven do vitríny na věži hasičské zbrojnice. Zbrojnice byla vyklizena, hrála zde hudba pana Nerada, točilo se pivo a tancovalo. Škoda, že po celou tuto akci vydatně pršelo.
5. července na svátek Cyrila a Metoděje pořádal u příležitosti u 700. výročí založení obce Hulice, Sbor dobrovolných hasičů z Hulic soutěž v požárním útoku. Byly pozvány sbory ze Sedmpán, Dubějovic, z Trhového Štěpánova a Soutic. Požární útok se prováděl dvakrát. Protože naši hasiči byli v této době dost natrénovaní, tak v této soutěži zvítězili.
Výsledek soutěže:
1) Sedmpány, 2)Trhový Štěpánov, 3) Hulice, 4) Soutice, 5) Dubějovice. Bylo to první vítězství našich hasičů v historii. Vítěz obdržel pohár a pamětní list k 700. výročí založení obce Hulic.
16. září sobota- naši hasiči se zúčastnili memoriálu Františka Procházky v Divišově. Tato hasičská soutěž byla zařazena do Velké ceny České Republiky, takže byla i řádně obsazena. Zúčastnilo sejí i několik špičkových sborů z Čech i Moravy. Sedmpánští hasiči odjeli jako jediní z štěpánovského okrsku na tuto soutěž. Pochopitelně, že mezi přední hasičská družstva neměli šanci se prosadit, neboť ty s profesionální jistotou obsadila prvních šest míst. Naši z dvaceti tří družstev skončili na 12. místě. Umístění nebylo tak špatné, ale při troše tréninku to mohlo být ještě lepší. Soutěž mužů vyhráli hasiči z Mistřic-okres Uherské hradiště.
28. září odpoledne se v Sedmpánech konalo okrskové námětové cvičení s cílem nácviku podávání vody od požární nádrže směrem k pivovaru. Cvičení se zúčastnily hasičské sbory a to Sedmpány, Trhový Štěpánov, Střechov a Keblov.
Kultura zemědělského družstva
V sobotu 18. listopadu pořádalo zemědělské družstvo zájezd do Prahy na Vlachovku. Téměř polovina účastníků byla ze Sedmpán. Všem se to na Vlachovce líbilo. Hrála zde dechová hudba
,,Česká Svitorka”. Kapelníkovi Ctiboru Mestekovi byly předány noty Sedmpánské polky. Kapelník slíbil ,že jejich dechovka polku nacvičí.
Setkání důchodců zemědělského družstva- Setkání se konalo 30. května a 1. června 1995. Opět se zahajovalo snídaní u družstva a potom následoval výlet do Terezína. Následoval zámek ve Veltrusích. Oběd byl ve Slaném a potom se jelo do Lidic, do Lán a na Křivoklát. Po tomto pěkném výletě následovalo besedování s vedoucími funkcionáři družstva a večeře v jídelně zemědělského družstva. Všichni odjížděli do svých domovů spokojeni.
1996
Rok byl povětrnostně průměrný až na letní měsíce, kde nepřízeň počasí opozdila zemědělcům žně tak, že zemědělské družstvo nepořádalo ani zájezd na celostátní výstavu ,,Země živitelka”, která se konala koncem měsíce srpna v Českých Budějovicích.
V naší obcí udržování pořádku bylo samozřejmostí. Vozovky zametala údržba silnic a dálnic z Bernartic. Veřejné plochy a náves sekal Pavel Dobrý. Obecní lavičky byly opraveny a natřeny,byl zhotoven nový odpadkový koš u autobusové čekárny, opraven rozhlas, opravena místní komunikace. Na výměnu obložení ve sklepení kulturního domu byl zakoupen materiál včetně osvětlení.
Hasiči dostali od obecního úřadu nové hadice, pákový rozdělovač a náhradní díly na hasičské auto za 17 500 Kč.
Stavení proměny
22. července byla vedle autobusové čekárny instalována telefonní budka na telefonní automat, který umožnil občanům volat na kartu. Automat byl dodán až v měsíci listopadu.
- Jan Šmejkal postavil na zahradě garáž.
- Josef Svoboda vyměnil krytinu a provedl venkovní omítku číslo popisní č.p. 20.
- Ladislav Prokop č.p. 26 zboural starou stodolu.
- František Martínek rodák z č.p. 13 zboural starý špýchar a na tomto místě stavěl rekreační domek.
- Vjezd do Březí, který byl propadlý, byl opraven a byly dány nové betonové roury pod tento přejezd.
 
Žně 1996
V tomto roce jsou žňové práce oproti létům minulým značně opoždění. V roce 1995 se začal mlátit ozimý ječmen 13. července a skončil 17. července. Velké žně trvaly od 31. července do 11. srpna. Letos vlivem špatného počasí obilí špatně dozrává a tak malé žně se prolínají s velkými.
Mlátit se začalo 28. července. Ozimé ječmeny se dosekaly 19. srpna, s nízkým hektarovým výnosem. Další plodinou je řepka. Sklízela se od 5. srpna do 20. srpna s četnými přestávkami kvůli nepříznivému počasí. Výnos řepky byl dobrý. Úkolem těchto žní bylo sklidit 1 334 hektarů ploch (včetně bobu, máku a řepky). K 21. srpnu je sklizeno 480 hektarů, což bylo 36 procent. Dále čekala sklizeň slámy ze všech ploch, podmítky, setí strniskových směsek a zároveň začíná sklizeň brambor. Bylo to velice náročné na organizaci práce i na pracovní nasazení pracovníků.
Sklizeň brambor- Vyorávat se začalo 19. srpna. Celkem bylo zasázeno 145 hektarů brambor. Tento rok byla velmi pěkná úroda, horší situace nastala s odbytem.
Hasičské soutěže v roce 1996
1. června je pořádána hasičským sborem v Malovidech okrsková soutěž okrsků Zdislavice a Trhový Štěpánov.
Pořadí: 1) Chmelná, 2) Zdislavice, 3) Sedmpány
29. června- Okresní soutěž v požárním sportu ve Vlašimi. Sbor dobrovolných hasičů Sedmpány se umístil na 7. místě. Vladislav Filip bodoval v soutěži jednotlivců. Stínem okresního kola byla zlomená noha Milana Jeřábka, který byl tímto z požárních soutěží dlouhodobě vyřazen.
17. srpna byl náš hasičský sbor pozván na soutěž, která byla pořádána k 100. výročí založení hasičského sboru v Ratajích nad Sázavou. Jako první se umístili hasiči z Uhlířských Janovic. Náš sbor skončil na druhém místě pouze jednu vteřinu za vítězem.
31. srpna pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Zdislavicích soutěž k 100. výročí založení sboru. Soutěže se zúčastnilo 13 sborů.
Pořadí: 1) Zdislavice A, 2) Zdislavice B, 3) Zdislavice C, 4) Chmelná, 5) Sedmpány
21. září pořádali hasiči v Divišově memoriál Františka Procházky. I zde náš sbor dosáhl dobrého místa
1) Zdislavice A, 2) Chmelná, 3) Zdislavice B, 4) Zdislavice C, 5) Sedmpány
Akce v kulturním domě
V sobotu 6. ledna se v kulturním domě konal bál sedmpánských hasičů. Na bále bylo přítomno asi 80 lidí. Řada lidí ze vsi ani nešla a přespolních tu bylo poměrně málo, protože v okolí bylo asi 6 bálů. Hrála dechová hudba ,, Sebranka” z Vlašimi. Hrála velmi dobře a úplně nahradila jihočeské
kapely. Celkem hrálo 12 muzikantů a dva zpěváci. Hudbě se platilo dohodnutých 6 000 Kč, což se ani na vstupu nevybralo a tak se doplatilo z výtěžku tomboly. Zbytek z bálu činil něco přes 1 400 Kč.
V sobotu 20. ledna pořádala štěpánovská škola u nás svůj tradiční ples. Pořadatelé nemuseli mít obavy, že nebude obsazeno. Účastníky svážel autobus zemědělského družstva a to až z Vlašimi. Každý, kdo měl děti ve školním věku, cítil povinnost se zúčastnit. Na tomto plese byly v tombole pěkné ceny od podnikatelů. Hrála zde hudební skupina ,,Spektrum” a ples byl do páté hodiny.
Sobota 11. února se konal ples štěpánovských hasičů. I na této akci byl náš kulturák plně obsazen. Svoz byl proveden rovněž autobusem zemědělského družstva. Štěpánovští hasiči na tomto plese vydělali dost peněz, protože každý kdo obdržel pozvánku, zaplatil vstup. Dále pak zajistili bohatou tombolu, která jim vynesla vždy dost finančních prostředků.
Neděle 12. března se konal dětský karneval, jehož pořadatel byl Sbor dobrovolných hasičů v Sedmpánech. Karneval se vždy vydařil, byl vždy dobře obsazen, ale výdělek z něho nikoli nebyl. Protože to byla akce pro děti, hasiči byli ochotni zaplatit i případný prodělek.
11. Května 1996- veřejná schůze občanů v Sedmpánech
Přítomni: starosta obce Josef Tomaides, místostarosta Antonín Vošický a 40 občanů ze Sedmpán.
Řešení potřeb obce Sedmpány a připomínky občanů:
1) nehraje místní rozhlas
( do provozu uvede firma Kopelent z Vlašimi současně s montáží veřejného osvětlení)
2) telefon- záměna linky 51118, která je vedena jako veřejná telefonní stanice v současné době umístěná v kulturním domě za telefonní automat. ( bude uplatněno u Telekomu)
3) osvětlení uličky k majáku pro všechny občany a majitele usedlostí v příslušné lokalitě (Svoboda, Snášel, Blažek, Setnička, Drobník, Hašek, Beneš).
( zajistí firma Kopelent z Vlašimi)
4) pákový rozdělovač a cvičné hadice pro hasiče
( zajistí Hasičský sbor Sedmpány- obecní úřad podle finančních možností bude refundovat)
5) venkovní nátěry prodejny
( obecní úřad zajisté materiál- práce bude zajištěna z místních zdrojů brigádnicky)
6) údržba obce
( jednotlivé akce projedná zástupce obce na obecním úřadě)
7) oprava místní komunikace
( bude provedena současně s asfaltací školního hřiště)
8) kaplička se zvoničkou
( povolení v kompetenci obecního úřadu- využití materiálu, který je v místě a provedení finanční
sbírky)
9)trafostanice
( na základě diskusních příspěvků bude pozván na výjezdní zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v Sedmpánech kompetentní zástupce)
10) čistička odpadních vod
( starosta obce poskytl dostupné informace)
11) vysekání návsi a přeměna na hasičské hřiště
( vysvětleno, zamítnuto)
26. listopadu se konalo výjezdní zasedání obecního zastupitelstva, které bylo jako vždy veřejné, takže přišli i místní občané. Na zasedání byli občané seznámeni s tím, jak se vyřešily připomínky z veřejné schůze z 10. května.
Ostatní akce
18.října pořádali místní hasiči posvícenskou taneční zábavu, na které hrála hudební skupina ,,Profil”.
19. října bylo v kulturním domě tradiční pečení a pojídání ryb, kterému předcházel dopolední výlov rybníka.
Setkání důchodců zemědělského družstva
Setkání se uskutečnilo 28. a 30. května 1996. Důchodci navštívili město Litomyšl. Když prohlédli centrum města, navštívili tehdejší zámek. Odpoledne odjeli do Kladrub nad Labem na koníčky. Po návratu zpět do Trhového Štěpánova je čekala procházka po farmě a pak večeře a beseda v jídelně.
V létě tohoto roku postihla mozková příhoda pana Františka Buriana č.p. 6, který se 5 ledna 1996 dožil 82 let. Po návratu z nemocnice odešel ke svým příbuzným do Vítonic, protože sám v Sedmpánech nemohl zůstat.
 
1997
Pojednání
Počasí v tomto roce bylo průměrné, žádné velké teplotní výkyvy ani silné větry, které by způsobily škody na majetku nebo v lesních porostech. Během roku byla připravena projektová dokumentace na stavbu nové kapličky. Hasiče čekal náročný rok obstát v různých hasičských soutěžích. Občané se oprávněně obávali uzavření místní prodejny smíšeného zboží, neboť paní Kuželová, která zde prodávala v Sedmpánech víc jak třicet roků, měla právo skončit a záleželo na ni, jak dlouho se nechá přemlouvat.
Ada Doško nechal Sedmpánskou polku přeložit do němčiny, takže se začíná hrát a zpívat v německy mluvících zemích. Dále tu polku upravil jako písničku pro různé kulturní příležitosti.
Obec byla po celý rok udržována, veřejné prostory řádně sečeny, takže působila dobrým dojmem.
10. ledna se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Sedmpány, na které bylo přítomno 29 členů. Bylo co řešit, neboť náš sbor patřil v této době k nejlepším na okrese. Nálada bylo dobrá. Výborný guláš pro tuto příležitost připravil Milan Blažek a nechybělo ani sto litrů piva. Příjem do hasičské pokladny byl z roku 1996 12 760 Kč a vydání činilo 7 283 Kč.
16. března pořádali hasiči pro děti dětský karneval. Na karnevalu hrála hudební skupina Pavla Jirky ze Zdislavic. Kulturní dům byl obsazený a děti se dobře bavily při soutěžích, které pro ně připravila paní Brožová z Trhového Štěpánova. Po takového akci byl vždy pořádek, dalo by se říci, že se ani nemuselo uklízet.
Okrsková hasičská soutěž
V sobotu 7. června proběhla v Chlumu okrsková soutěž požárních družstev.
Výsledky byly takové: 1) Chmelná, 2) Zdislavice A, 3) Zdislavice B, 4) Sedmpány
Náš sbor se nemohl umístit lépe, protože sbory na prvních třech místech měly upravené stříkačky pro zvýšený výkon.
28. června okresní soutěž hasičů
V sobotu 28. června od ranních hodin se konalo okresní kolo soutěže požárních družstev. Představilo se 24 nejlepších družstev z okrskových soutěží. Soutěž proběhla ve Vlašimi a naši hasiči dosáhli dobrého umístění.
1) Bystřice, 2) Zdislavice, 3) Kondrace, 4) Sedmpány
I v tomto pořadí rozhodoval výkon upravených strojů.
Asfaltace návsi
V pondělí za poměrně krásného počasí byla provedena asfaltace místní komunikace na návsi v délce asi 250 metrů. Současně byly naasfaltovány některé vjezdy, na které si občané přispěli. Náklad této akce činil 328 000 Kč a financoval ho Obecní úřad v Trhovém Štěpánově, kde byl v obecním zastupitelstvu v této době František Kužel.
Nové obložení ve sklepení kulturního domu
V měsíci březnu se začalo s výměnou obkladu stěn. Původní obklad z roku 1980 byl dřevotřískový s oboustrannou kombinací. Obklad nebyl dostatečně odvětrán od zdiva a nasával vlhkost, což se během let dostatečně projevilo, proto musel být sejmut a nahrazen novým s dostatečným odvětráním. Tuto práci prováděli mladí hasiči, kteří tyto dvě místnosti nejvíce používali.
Současně byla provedena v těchto klubovnách výměna osvětlení. Původní vodotěsná svítidla byla nahrazena pohlednými zářivkami. Současně s výměnou osvětlení byla nainstalována dvě venkovní světla na fasádě nad vstupními dveřmi.
Veřejná schůze
Na pondělí 3. července svolal starosta obce pan Josef Tomaides v 19 hodin veřejnou schůzi ohledně připomínek k územnímu plánu obce Sedmpány. Přítomni byli i pracovníci Okresního úřadu v Benešově. Občané byli podrobně seznámeni a měli možnost připomínkovat svoje náměty k tomuto plánu. Do tohoto plánu byla zařazena i stavba nové kapličky, aby mohla být v budoucnu postavena. Diskuse k ostatním záležitostem v obci byla bouřlivá a to především k posílení elektrické sítě.
Pomoc lidem postiženým záplavami na Moravě
28. července se konala mimořádná schůze Sboru dobrovolných hasičů v Sedmpánech za účelem provedení finanční sbírky lidem a hasičským sborům na Moravě, kteří přišli o střechy nad hlavou a majetek. Hasičské sbory přišly o hasičské vybavení. Sbírku po obci provedli Ryšavý Antonín, Vošický Vladislav a Holeček Miroslav v sobotu 2. srpna. Vybráno a odesláno bylo 9 640 Kč.
Intenzivní brigády v kulturáku
Koncem měsíce července a začátkem měsíce srpna se po večerech brigádničilo v kulturáku, aby byl v pořádku, Drábkovaly se parkety, myla se okna, dlažky a obklady. Brigád se zúčastnilo celkem 19 občanů a někteří chodili každý večer.
9. srpna měli půjčený kulturní dům manželé Vrzalovi z Hulic na svatbu své dcery, kde bylo přítomno přes sto svatebčanů.
Nátěry oken žlabů na prodejně- V měsíci srpnu provedl Antonín Peroutka veškeré nátěry na prodejně. Práci prováděl za úplatu od obecního úřadu.
Úmrtí
22. srpna zemřela v této době nejstarší občanka obce Sedmpány paní Božena Novotná č.p.3 ve věku 91 let.
Zájezd do Českých Budějovic
29. srpna pořádalo Zemědělské družstvo Trhový Štěpánov zájezd na celostátní zemědělskou výstavu ,,Země živitelka”do Českých Budějovic. Zájezdu se zúčastnilo 15 občanů ze Sedmpán.
Odstranění pomníků na starém hřbitově
Do konce měsíce srpna 1997 museli museli naši občané odstranit všechny pomníky ze starého hřbitova, který byl okolo keblovského kostela. Kdo tak neučinil, byl mu pomník odstraněn Obecním úřadem v Keblově. Prostor byl potom zatravněn. U kostela zůstal jediný hrob a to pana faráře Soněka.
Výlov rybníka
V sobotu 6. září lovili místní hasiči rybník na návsi a večer pořádali v kulturním domě rybí hody, kam byl pozváni všichni občané.
13. září pořádala místní mládež družný večer, kdy se odpoledne na návsi grilovala kuřata.
Hasičská soutěž v Divišově
14. září pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Divišově memoriál Františka Procházky. Hasičská soutěž proběhla na počest bývalého hasičského funkcionáře v Divišově. Náš
sbor, který se rovněž zúčastni,l se v celkovém pořadí umístil na desátém místě.
Zájezd do Polska
13. září uskutečnilo Zemědělské družstvo Trhový Štěpánov zájezd za nákupy do polského Klodska, kde ceny zboží byly přece jen nižší než u nás. Ze Sedmpán jelo 13 občanů.
Celorepublikový zemědělský aktiv
15. října je v sedmpánském kulturním domě pořádán celorepublikový aktiv českých zemědělců. Aktiv je zaměřen na sklizeň kukuřice a sjelo se na něj asi 250 zemědělců.
Besídka pro důchodce
3. prosince ve štěpánovské sokolovně uspořádal obecní úřad besídku pro důchodce, kde nejprve školní děti přednesly pásmo básniček a písní. Důchodci dostávali zdarma občerstvení a potom měli možnost si při muzice zazpívat a zatancovat. Důchodce svážel přepravník zemědělského družstva. Sedmpánských důchodců se zúčasnilo 13 a návrat byl stanoven na 22 hodinu.
5. prosince je dodržena tradice chození svatého Mikuláše, kterého u nás nahradil František Kužel, anděla Martin Blažek a hrozivého čerta Antonín Ryšavý. I když děti nevěří, přesto mají respekt.
6. prosince se pořádala v Sedmpánech taneční zábava, na které vystoupila skupina hudebníků pod názvem ,,Minor rock”.
25.prosince pořádali u nás taneční zábavu hasiči z Keblova. Hudbu z Prahy si přivezl hudebník Jarek Filkus.
30. prosince ve 13 hodin vznikl požár v kolně s lisovanou slámou v Hulicích, Hašení se zúčastnili i naši hasiči.
31. prosince skončila v prodejně dlouholetá prodavačka paní Marie Kuželová č.p 43.
Stavební proměny
Během roku 1997 postavil pan Šmejkal č.p. 65 na zahradě u svého domku garáž.
František Sys, který v Sedmpánech soukromě hospodařil, postavil na zahradě velkou dřevěnou kolnu na zemědělské stroje.
Setkání důchodců
Třinácté setkání bylo už jen jeden den, protože se počet účastníků snížil. Bylo to 14. května 1997. Na programu byl výlet do Prahy, prohlídka zahrad Pražského hradu, odpoledne návštěva
Holešovické tržnice a projížďka historickým kolesovým parníkem po Vltavě. Ukončení setkání bylo jako tradičně v Trhovém Štěpánově.
 
1998
Tento rok lze označit za povětrnostně normální. Výjimkou byl 22.červen , kdy se přehnala vichřice doprovázena prudkým lijákem.
Obec měla 109 trvale žijících obyvatel a tento rok nikdo nezemřel. Z úmrtí je třeba připomenout, že 17. února zemřel bývalý předseda místního národního výboru Štěpán Johanis z Trhového Štěpánova, který působil ve funkci v době, kdy se v Sedmpánech stavěla prodejna, kulturní dům a hasičská zbrojnice a nutno říci, že naší obci pomohl. Další člověk, který zemřel, byl pan Antonín Slavíček z Hulic, dlouholetý rostlinář Jednotného zemědělského družstva, které mělo sídlo v Sedmpánech a sdružovalo Hulice a Dubějovice.
Občané i tento rok měli možnost zúčasnit se různých zájezdů s reklamou, zájezdů zemědělského družstva nebo jezdit dvakrát do roka za nákupem do Polska, kde zboží bylo lacinější než u nás.
Hasičský sbor v Sedmpánech měl tento rok 46 členů a připomněl si 90. výročí svého vzniku.
Již z počátku roku se vědělo, že se začne se stavbou nové kapličky, protože z rozpočtu obce bylo rozhodnuto uvolnit sto tisíc korun na zahájení stavby, nevědělo se však, jestli se seženou ostatní prostředky na dostavbu. Jinak by se dokončení muselo posunout.
Obecní veřejné prostory byly po celý rok udržovány, takže naše obec působila dobrým dojmem a řadila se mezi nejlépe upravené.
Stavba nové kapličky
O stavbě nové kapličky se hovořilo již několik let. Důvod k tomu byl ten, že v minulosti se téměř v každé vesnici tyto kapličky postavily, ale v Sedmpánech ne. Další důvod byl i ten, že mezi prodejnou a kulturákem byl složen stavební materiál, který by pokryl stavbu obvodového zdiva. Tento materiál tu byl složen osm let, byl převezen jako zbylý ze stavby nákupního střediska v Trhovém Štěpánově a bylo nebezpečí, že dalším skladováním bude znehodnocen. Z počátku roku byl dán i příslib na poskytnutí dotace na tuto stavbu, ovšem ještě koncem měsíce června byla dotace ohrožena a vypadalo to, že již poskytnuta nebude.
Z počátku měsíce července rozhodl starosta obce pan Josef Tomaides, že poskytne z
rozpočtu obce částku do sto tisíc korun, aby se začalo stavět. Tak se stalo 11. července , kdy byly vyhrabány základy. I když jsme na stavbu nebyli připraveni dalším stavebním materiálem, šla výstavba poměrně rychle. 27. července nám poskytl šest plných cihel (1860 kusů) jako sponzorský dar pan Josef Vilímovský z Trhového Štěpánova. Koncem měsíce července byla stavba vyzděna pod lešení. V srpnu bylo dokončeno zdivo včetně věže, včetně prkenného pobití, provedeny štukové omítky, pobit prkenný strop. 8. září přišli pracovníci pana Burdy z Dolních Kralovic k provedení měděné krytiny, žlabů a svodů vody. Kromě toho byl v září zhotoven kazetový strop, dokončena elektrická instalace, zazděny okna a dveře, které vyrobili truhláři ze Zdislavic včetně víka do věže a žaluzií ve věži. Byl instalován hromosvod a položena zámková dlažba kolem kapličky, dlažba uvnitř kaple a obíleny vnitřní omítky. V měsíci říjnu zbyly jen některé dokončovací práce jako nátěr venkovní omítky, podbity římsy, nátěry oken a dveří. Byl zavěšen zvonek, který byl elektricky ovládán a řízen, aby pravidelně zvonil v poledne a v šest hodin večer. Instalovaná svítidla byla přivezena z Prahy spolu s obrazem Panny Marie, soškou panny Marie a křížkem s Kristem. Do 18. října byl proveden celkový pořádek okolo kapličky a v celé obci. Na kapličce byl umístěn letopočet
 
1998.
Jak občané během těchto dnů pomáhali:
Filip Stanislav 221 hodin
Dvořák František 218 hodin
Blažek Milan 57 hodin
Kužel František 13 hodin
Setnička Vladimír 19 hodin
Holakovský Antonín 14 hodin
Vojta Miroslav 32 hodin
Vošický Vladislav 38 hodin
Holeček Miroslav 27 hodin
Béza Milan 40 hodin
Svoboda Josef 63 hodin
Kucharčík Jan 19 hodin
Ryšavý Antonín 26 hodin
Vošický Vladislav 33 hodin
Douba Karel 8 hodin
Filip Roman 11 hodin
Stavbu po o stránce zednické zajišťoval Filip Vladislav, který byl v této době v invalidním důchodu. Stavbu organizačně zajišťoval Dvořák František, který byl v této době ještě v trvalém pracovním poměru ve Vlašimi. Na stavbě dále pracoval Antonín Václavík z Trhového Štěpánova, který pokládal vnitřní dlažbu a provedl obílení vnitřních stěn. Pracovníci obecního úřadu pan Vopálka, Hřebík a Šamša provedli část omítek a podklad zámkové dlažby okolo kapličky.
Na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši 200 000 Kč. Celkový náklad činil včetně vybavení kolem 400 000 Kč. Obec Sedmpány a její věřící získali tuto pěknou kapličku, která svým umístěním na návsi působí dojmem jako by zde stála celá desetiletí.
Benedikce a předání kapličky
V neděli 18. října byla provedena slavnost a předání nové kapličky veřejnosti. Tento den dopoledne byla ještě brigáda na posledních úpravách v okolí kapličky. Odpolední hodiny patřily již samotné slavnosti. Od půl třetí vyhrávala na návsi hudba pana Nerada z Chlumu. Od třech hodin se začali scházet místní občané a přijížděli účastníci z okolí, kterých se sešlo společně s domácími okolo dvou set. Přijeli i hosté a to přednosta Okresního úřadu v Benešově pan Miroslav Rohel s manželkou, vedoucí odboru výstavby v Vlašimi pan Kout a starostové z okolních obcí. O půl čtvrté promluvil k shromážděným starosta obce Trhový Štěpánov pan Josef Tomaides, který po přivítání účastníků zhodnotil aktivity sedmpánských občanů při stavbě této krásné kapličky. Poté pan kanovník Josef Mošťan z keblovské farnosti provedl svěcení kapličky a sloužil při mši svaté za doprovodu varhan a pěveckého sboru ,,Sluníčko”. Po mši svaté si zúčastnění, kteří se nevešli dovnitř prohlédli kapličku.
Po slavnosti se přešlo do kulturního domu, kde bylo všem, kteří tam přišli podáno malé občerstvení. Podávaly se chlebíčky, které zhotovily členky lidové strany z Trhového Štěpánova, káva, pivo a pochopitelně posvícenské koláče. Přitom do večerních hodin hrála hudba. Za poměrně hezkého počasí to bylo pěkné odpoledne.
V pondělí 19. října vyšel v deníku Mladá fronta obsáhlý článek o této slavnosti, který zhodnotil i úsilí sedmpánských občanů. Další článek byl zveřejněn v deníku Benešovské listy.
Tímto Sedmpány získaly další stavbu, která bude po století připomínat rok 1998.
Činnost hasičů
Tento rok si hasiči připomněli devadesáté výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sedmpánech. Za tímto účelem byly na přístupových silnicích umístěny tabule, které toto výročí připomínaly a to již v měsíci lednu.
6.června se konala v Keblově okrsková soutěž požárních družstev, kde Sedmpány obsadily 2.místo.
7.června se náš sbor zúčastnil hašení požáru lesa u Panského mlýna v Trhovém Štěpánově.
20. června pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Sedmpánech k 90. výročí soutěž v požárním útoku na loukách u kravína. Soutěž začala ve 13. hodin a zúčasnilo se jí jedenáct sborů.
Celkové pořadí:
1) Zdislavice B, 2) Zdislavice A,3) Chmelná, 4) Sedmpány, 5) Hulice, 6) Malá Paseka, 7) Keblov, 8) Soutice, 9) Dubějovice, 10) Kuňovice, 11) Trhový Štěpánov
Pro děti byla rovněž připravena soutěž a různé cukrovinky. Byla připravena na speciální dráze jako malý požární útok. Po celé odpoledne vyhrávala hudba pana Jirky ze Zdislavic. Soutěž byla organizačně velmi dobře připravena, což potvrdila členka okresního sdružení Eva Vovsíková. ,,Chtěla bych místním hasičům poděkovat za pozvání a dík patří i všem organizátorům. Mohu říci, že to byla jedna z nejlépe připravených akcí v tomto roce. Příjemně mě překvapila vysoká disciplinovanost soutěžících a pořadatelů, ale i samotných diváků”. O soutěži byl zveřejněn článek v Benešovských listech 23. června.
27.června pořádalo okresní sdružení hasičů okresní kolo požárních družstev ve Vlašimi. Na tuto soutěž, která se konala od ranních hodinách, bylo pozváno 22 družstev, které se nejlépe umístily v okrskových soutěžích. Družstvo ze Sedmpán celkově obsadilo 5. místo.
22. srpna pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Zdislavicích soutěž o Pohár starosty. Této soutěže se zúčastnil i náš sbor, kde v poměrně silné konkurenci obsadil šesté místo.
18. září na návsi opékali místní hasiči prase, které zakoupili u Zemědělského družstva Trhový Štěpánov. Pojídání se za družné zábavy uskutečnilo v klubovně kulturního domu.
19. září odjeli sedmpánští hasiči na memoriál Františka Procházky do Divišova. Na této soutěži se jim požární útok nepovedl a skončili na 16. místě.
Ostatní události
17. ledna pořádalo zemědělské družstvo zájezd do Prahy na Vlachovku, kterého se zúčastnilo 10 lidí ze Sedmpán. Zdála zde dechová hudba ,,Formanka”..
2. února byl zahájen prodej v prodejně smíšeného zboží. Předtím byla prodejna několik týdnů uzavřena, protože paní Kuželová č.p.43, dlouholetá prodavačka déle již nechtěla prodávat z důvodu důchodového věku. Novým prodejcem se stal pan Pavel Dobrý č.p.29, který celý objekt napřed obílil a uspořádal podle svých představ. Pavel Dobrý byl na dobu jednoho roku osvobozen od placení nájmu obecnímu úřadu, poněvadž budova byla obecní.
6. února v pátek otevřel pan Pavel Dobrý hospodu, která byla součástí budovy prodejny. Hospoda zpočátku výborně prosperovala, protože byla otevřena pouze v pátek a v sobotu večer. Nebylo výjimkou, že tyto večery se zde sešlo až padesát lidí.
24. února odjíždí několik našich občanů na koncert dívčí dechovky ,,České buchty”, který byl
součástí jedné reklamní akce, kterou pořádali české firmy z České republiky, které dávaly touto cestou přednost před televizí reklamou.
4. března pořádalo Zemědělské družstvo Trhový Štěpánov zájezd do divadla do Prahy, kde i naši občané měli možnost sledovat představení ,,Někdo to rád horké”.
7. března pořádali sportovci z Vodáren ,,Želivka” v kulturním době v Sedmpánech taneční zábavu. Hrála zde hudební skupina ,,Extrém”. Jejich čistý výtěžek byl 16 000 Kč. Odevzdané nájemné do hasičské pokladny bylo 2 000 Kč.
26. března byl pro děti pořádán dětský karneval. Poněvadž tuto neděli bylo 15 stupňů tepla, byl kulturní dům plně obsazen. Dětem se rozdalo 150 zákusků. Hrála zde skupina pana Jirky ze Zdislavic, které se zaplatilo 1 700 Kč. Na vstupu se vybralo 1 300 Kč. Vstup byl vždy dobrovolný.
7. května pořádalo zemědělské družstvo další zájezd do pražského divadla na Vinohradech.
14. května uskutečnilo zemědělské družstvo v kulturním domě v Sedmpánech svoji hodnotící schůzi za rok 1997.
16. května se konala v kulturním domě další zábava sportovců z Vodáren. Hrála skupina ,,Minor Rock”.
18. května předvedla v místní hospodě firma Vinston z Brna sady nerezového nádobí s praktickými ukázkami. Občané si mohli toto nádobí ihned zakoupit nebo objednat.
20. května se naši důchodci zúčasnili zájezdu, které pro ně organizovalo zemědělské družstvo do Mariánských Lázní a kláštera Teplá.
25. května se naši občané opět zúčastnili dalšího reklamního zájezdu, kde po obědě, který byl vždy zdarma odjeli do německého Pasova.
29. května dodělala správa silnic a dálnic poklad rygolníků na izolaci podél č.p. 18 pana Bedřicha Belady, včetně laminátových patníků s odrazkami.
31. května odjeli věřící autobusem na posvátné místo ,,Svatá hora” u Příbrami. Zájezd byl organizován farností Keblov.
13. května se konala v kulturním domě další taneční zábava sportovců z vodáren. Hrála skupina ,,Extrém”. Výtěžek byl 10 300 Kč.
20. června se naši občané zúčastnili zájezdu zemědělského družstva do Rakouska. Byla to prohlídka rakouských klášterů.
11. července si manželé Vrzalovi z Hulic pronajali kulturní dům pro svatbu své dcery. Svatby se zúčasnilo 85 svatebních hostů.
25. července hraje skupina ,,Minor Rock'” další taneční zábavu sportovců z vodáren.
1. srpna oslavila padesáté narozeniny paní Věra Filipová č.p. 24. Oslava proběhla v kulturním
domě. Zúčastnilo se jí 35 příbuzných a známých. Vyhrávali tři muzikanti.
19. září skupina ,,Extrém” hraje další tancovačku pro sportovce z vodáren.
Volby do obecního zastupitelstva
13. listopadu se konaly pravidelné volby do místní správy. Naši občané volili v Trhovém Štěpánově, kam je odvezl přepravník zemědělského družstva, pokud nezvolili jiný dopravní prostředek.
Kdo jel přepravníkem byl při výstupu sledován televizní kamerou pro televizní pořad ,,Náš venkov”. Sedmpány měly ve volbách tři kandidáty do patnáctičlenného zastupitelstva. Byl to Vošický Vladislav č.p. 35, Marie Kuželová a Dvořák František. Systém voleb však umožnil dostat do zastupitelsva pouze Marii Kuželovou a Františka Dvořáka. Na ustanovující schůzi, kde poslanci složili slib, byla zvolena pětičlenná rada.
Členové rady: Tomaides Josef -Trhový Štěpánov, Lejček Jan-Trhový Štěpánov, Pokorný Karel-Trhový Štěpánov, Vošický Antonín- Dubějovice, Dvořák František- Sedmpány.
Starosta obce byl opět znovu zvolen Josef Tomaides, místostarosta Antonín Vošický z Dubějovic.
Svatby
12. prosince se oženil Milan Jeřábek.
13. prosince se na farmě Zemědělského družstva Sedmpány v době odchovně kuřat následkem výpadku elektrického proudu v noci udusilo 17 000 kuřat. Příčina nebyla vůbec vyřešena.
18. prosince se konala výroční valná hromada hasičského sboru.
1999
Tento rok měly Sedmpány 110 trvale bydlících obyvatel. Občané se mohli vidět 24. února v televizním programu ,,Náš venkov” a to jak přistupovali k volbám do obecního zastupitelstva v listopadu 1998. Několikrát v roce se obec objevila v denním tisku a to v souvislosti s novou kapličkou. V říjnovém vydání ,,Zpravodaj Štěpánovska” patřili naší obci celé dvě stránky doplněné fotografiemi kapličky a pštrosí farmy manželů Holadových.
V tomto roce se nadělalo poměrně dost práce, což přispělo i k celkovému vzhledu celé vesnice. Velkou výhodou bylo, že na veřejně prospěšné práce přidělil obecní úřad nezaměstnanou místní občanku Irenu Peroutkovou č.p. 40, která po dobu osmi měsíců v obci pracovala. Starala se o
pořádek na veřejných prostorách, prováděla různé nátěry a v případě nepříznivého počasí myla nábytek v kulturním domě.
Co se v obci udělalo
Skládka železného šrotu- Několik let chyběla v obci skládka na železný šrot a tak bylo rozhodnuto, že nová skládka bude zhotovena na neobdělávaném cípu pole za oplocením pod kravínem. Občané do současné doby vozili železný šrot do sousedních Dubějovic a nebo jej naházeli do kontejneru, což byla škoda, neboť za staré železo byla i nějaká koruna pro místní hasiče na jejich činnost. Travnatý cíp byl mechanizací srovnán, povezen odfrézovaným asfaltem z dálnice a uválen, takže od 12. dubna byla skládka funkční.
Nová vozovka k leteckému majáku
Do současné doby byl přístup k tomuto zařízení po bývalé obecní cestě do Kalné a potom po poli zemědělského družstva. Většinou se jezdilo jenom po poli. Investorem této akce bylo Řízení letového provozu- letiště Praha Ruzyně. Na základě stavebního povolení se se stavbou začalo 30. března a prováděly je vodní stavby Bohemia z Tábora. Byla skryta ornice, zhotoveno podloží ze zhutněné kamenné drti, na kterou byly položeny silniční panely. Vozovka byla dokončena 15. dubna a vyžádala si investici v částce půl druhého milionu.
Posílení elektrické sítě
Několik let se hovořilo o zahuštění elektrické sítě. Na tento záměr byl vypracován projekt, který využil pouze obecní pozemky, aby nevznikly další připomínky. Občané stejně s projektem nesouhlasili, zvlášť kvůli položení vysokonapěťového kabelu do asfaltové vozovky k majáku, kde se obávali, že bude dlouhou dobu neprůjezdná. Přesto byla stavba 29. března zahájena a jak se ukázalo, obavy z neprůjezdnosti se nepotvrdily. Stavbu prováděla firma Remont ze Sedlčan, která se touto činností úspěšně zabývala. Na lince vysokého napětí byl vyměněn a přezbrojen betonový sloup.
Další sloup byl vyměněn před Holadovým vjezdem. Na návsi vedle požární nádrže bylo postaveno potřebné trafo. Vše bylo propojeno zakryptovanými zemními kabely. Terén i asfalty byly dány do původního stavu. Celá stavba se průběžně dělala 4 měsíce a vyžádala náklad v částce jednoho milionu Kč. Investorem stavby v plné výši byly energetické závody.
Veřejné osvětlení
V uličce vedoucí k elektrickému majáku chybělo veřejné osvětlení. V minulosti se několik let hovořilo o tom, že osvětlení je třeba udělat, ale pořádně se nic nedělo. Vést elektrický kabel vrchem bylo velmi obtížné a tak se v letošním roce naskytla příležitost položit kabel do rýhy, která byla zhotovena pro posílení elektrické sítě, neboť rýha vedla zrovna po pravé straně. Provedení kabelu provedla firma Remont ze Sedlčan. Ostatní práce jako osazení kovových stožárů a montáž svítidel provedli pracovníci obecního úřadu. Umístěním třech světel do této uličky byl vyřešen několikaletý požadavek. Náklad činil 70 000 Kč.
Chodník kolem čísla popisného 20
V tomto prostoru vedla obecní kanalizace se dvěma komfortními rošty, které byly téměř jeden metr pod terénem a tudíž byly zaházeny zeminou. V případě velkého přívalu vody tyto šachty nesloužily vůbec svému účelu. Na tomto hlinitém povrchu rostly kopřivy téměř do poloviny vozovky, což kazilo vzhled na těchto místech. Tento problém byl vyřešen tak, že šachty s rošty byly nabetonovány do patřičné výše, odstraněna přebytečná zemina, osazeny silniční obrubníky a v šířce jednoho metru položena zámková dlažba. V tomto prostoru vznikl chodník dlouhý 32 metrů. Rozšířila se tím i vozovka křižovatky, která byla doasfaltována až k chodníku. Současně s touto akcí byl zhotoven chodníček k obecní studni, která je také v těchto místech. Na chodníček byla použita zámková dlažba, která zbyla od kapličky.
Hasičská zbrojnice
Ve zbrojnici byly dodělány okapové svody, provedeny veškeré nátěry včetně vrat. Venkovní omítky byly natřeny bílou fasádní barvou a nad vraty ve štítu umístěn hasičský znak s nápisem hasičská zbrojnice.
Požární nádrž
V prostoru nádrže byly vykáceny přerostlé a proschlé borovicové kleče, které v této době byly nepřístupným semeništěm kopřiv a plevelných stromů z náletu. Panely byly očištěny od lišejníků a z panelových spárů byla vytrhána veškerá tráva. Bylo sejmuto zrezivělé oplocení, natřeny sloupky, opraveny a natřeny zábranné řetězy, byla provedena oprava vrat a lísy včetně nátěru. Na nové oplocení bylo použito drátěné pletivo s umělohmotným povrchem.
Památník osvobození
Ani na tento památník nebylo v tomto roce zapomenuto. Byl opraven a oživen čelní taras, oživen pamětní kámen, sejmuto staré oplocení, které bylo nahrazeno novým dřevěných plůtkem, který vyrobila a namontovala truhlářská firma ze Zdislavic.
Kanalizační síť
Za účelem zachycení dešťové vody, byla kanalizační síť posílena o několik šachet a to tak, aby zachycovala dešťovou vodu tekoucí z polí. Dříve tato voda tekla vesnicí po silnici.
Svěcení nové kapličky 23. května
I když svěcení kapličky bylo stanoveno na neděli 23. května , předcházela mu celá řada starostí a práce. Z počátku roku byl na vrch věžičky umístěn pozlacený křížek. Dovnitř kapličky byl truhlářskou firmou ze Zdislavic zhotoven oltářní stůl se stupínkem. Na stěnách kapličky je umístěna celá křížová cesta, kterou věnovala paní Kliková z Prahy. Na oltářní stůl je třeba ušít předpisovou pokrývku, kterou z vlastních nákladů zhotovila a do kapličky věnovala paní Jana Svobodová z Prahy. Ambónek na knihy narychlo dělá a věnuje pan Petr Douba ze Sedmpán.
V obci se provádí úklid, náves je vzorně posečena a veškeré vozovky zameteny. V neděli od 9 hodin vyhrávala hudba pana Nerada, takže je vše připraveno. O půl desáté přijíždí pan kanovník z keblovské farnosti a přiváží světícího biskupa pražského Václava Malého. V deset hodin starosta obce vítá světícího biskupa a asi 150 účastníků, předává dárek obecního úřadu, velkou zasklenou fotografii sedmpánské kapličky a obrázek kostela v Trhovém Štěpánově. Osmiletá Andrea Bézová ze Sedmpán předává kytici květin. Následně pan biskup poděkoval a vešel do kapličky, provedl svěcení obětního stolu a za asistence kanovníka Josefa Moštana, zpěvního doprovodu keblovských zpěvaček a dětského souboru ,,Sluníčko” sloužil mši svatou.
Po skončení mše hudba hrála mariánské písně, potom přešla do místní hospody na občerstvení a několikahodinové pobavení místních občanů. Biskup odjel na oběd na keblovskou faru, kterého se zúčastnili i kněží z okolních farností. Oběd financovali sedmpánští věřící. Tato svatodušní neděle se touto událostí zapisuje do historie Sedmpán jako nezapomenutelná.
Činnost hasičského sboru
4. dubna o neděli velikonoční uspořádali hasiči dětský karneval. Program připravili a s dětmi provedli manželé Maršálkovi z benešovské taneční školy. Cena programu byla 2 500 Kč. Mezi děti bylo rozdáno 150 zákusků. Sál kulturního domu se v 15 hodin zcela zaplnil, takže karneval se vydařil. Obecní úřad přispěl částkou 1 000 Kč a zemědělské družstvo 500 Kč.
29. května se konala okrsková hasičská soutěž ve Zdislavicích, kde sedmpánští hasiči obsadili čtvrté místo.
19. června pořádal hasičský sbor Brzotice u příležitosti 90. výročí založení sboru soutěž v požárním útoku. Zde naši hasiči zvítězili a vyhráli sud piva.
26. červen byla ve Vlašimi okresní soutěž požárních družstev, která přinesla pro Sedmpány 4. místo.
28. srpna je pořádána ve Zdislavicích tradiční soutěž ,,O pohár starosty” a naši hasiči se umístili na šestém místě.
9. října odjeli hasiči na ,,Pohár starosty” do Bystřice, kde získali osmé místo.
23. října v 16 hodin se hasičský sbor zúčastnil námětového cvičení v Dubějovicích.
20. listopadu pořádal hasičský sbor v Sedmpánech taneční zábavu, kde hrála skupina ,,Extrém”. Na tuto zábavu přišlo málo lidí, takže výtěžek činil pouze 240 korun.
Mimo tyto akce hasiči stavěli tradiční máj, pořádali rybí hody a mikulášskou nadílku. Dále pomáhali při úklidu bahna, které zaplavilo část obce po průtrži mračen, která přišla 5. června.
Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo pořádalo tak jako každoročně řadu zájezdů do pražských divadel a na celostátní výstavu ,,Země živitelka” do Českých Budějovic.
16. června pořádalo zemědělské družstvo ve spolupráci s firmou Strom ,,Den Stromu”. Firma Strom byla dovozcem amerických traktorů John Deere a zemědělské techniky, která byla americkým výrobcem dodávána na náš trh. Jednalo se o předváděcí akci této techniky přímo na poli s porostem jetele. Byla to velká akce, která se konala na pozemku sousedícím s dálnicí po pravé straně silnice do Hulic. Předvádění se zúčastnilo asi dva tisíce lidí z České republiky. Každý dostal zdarma poukázky na dvě jídla a tři piva. Bylo se na co dívat, neboť kromě předváděcí techniky byly na poli prodejní stánky se zemědělskou tématikou z celé republiky, bylo předvedeno video a nejlepší dojnice zemědělského družstva.
O kulturní program se postarala country kapela s taneční skupinou, která vystoupila ve čtyřicet metrů dlouhé montované hale, kde u stolů mohlo sedět pět set lidí.
Tuto akci bylo možno nazvat jako vydařenou zemědělskou výstavu v menším měřítku. Ke škodě bylo, že odpolední program narušoval déšť, takže řada autobusů s účastníky předčasně odejela.
U příležitosti této akce byl proveden pořádek na sedmpánské farmě. Stavební skupina zemědělského družstva provedla opravu fasády starého kravína z roku 1959. Letopočet ve štítu byl obnoven, ale hvězda pod letopočtem byla odstraněna. Fasádní nátěr byl proveden bílou barvou.
Rovněž byla opravena družstevní váha a křížek před vjezdem do objektu.
Ostatní události
16. března oslavili manželé Holadovi č.p. 8 zlatou svatbu.
16. května Tomáš Kucharčík získal zlatou medaili na MS v ledním hokeji v Norsku.
3. června v noci přišla průtrž mračen, která odnesla ornici a brambory z pole po levé straně majáku, kde byly nasázeny brambory.
11. srpna bylo po poledni zatmění slunce, které přineslo značné setmění a ochlazení.
15. srpna o pouti se v místní kapličce o desáté hodině konala mše svatá, které se zúčastnilo asi padesát lidí.
2. září se úmyslně utopila u ,,Kupsáku” sedmpánská rodačka Věra Rovná, rozena Jenčíková č.p. 36 ve věku 62 let.
9. září zemřel náhle autor Sedmpánské polky a přítel naší obce Ada Doško z Českých Budějovic ve věku 62 let.
1. prosince byl rozsvícen vánoční stromek na návsi vedle kapličky.
V měsíci říjnu instaloval v naší obci Telekom dalších 11 telefonních stanic, takže převážná většina občanů měla telefon.
V roce 1999 nikdo nezemřel.
Narození
9. srpna se narodil Vojtěch Jeřábek
Závěrem roku se čekaly bouřlivé oslavy s přechodem na rok 2000. Byly obavy z velkého použití zábavné pyrotechniky. V Sedmpánech se oslava konala jak v klubovně kulturního domu, tak v hospodě. Půlnoční vyvrcholení nepřekročilo meze každoročního průměru. Nekonalo se ani selhání počítačů s přechodem na nový letopočet.
 
2000
Na Nový rok většina obyvatel ze Sedmpán navštívila v keblovském kostele mši svatou s vědomím, aby ten následný rok přinesl jen dobré události.
Povětrnostně tento rok nepřinesl nějaké velké výkyvy počasí. Z počátku ledna ležela asi patnácticentimetrová vrstva sněhu s nočními teplotami do -10 °C. Koncem ledna teplé a větrné počasí bylo příčinou roztání sněhu, takže do měsíce února přineslo teploty nad 10°C, tedy téměř jarní počasí. Sněhové přeháňky a vánice přišly ještě v měsíci březnu. Druhá polovina května přinesla letní teploty okolo 28 °C, což byla příčina příznivé sklizně sena.
Hasiči
5. března uspořádali hasiči dětský karneval v Kulturním domě v Sedmpánech. Karneval začal o půl druhé odpoledne. Hrála skupina pěti hudebníků pod vedením Pavla Jirky ze Zdislavic. Příspěvek od obecního úřadu činil 1 000 Kč a od zemědělského družstva 500 Kč. Pro děti bylo zajištěno 150 zákusků, pro dospělé jeden sud piva. Na dobrovolném vstupu se vybralo 1 554 Kč. Na této vydařené akci byl kulturák plně obsazen i přesto, že odpoledne byla několikrát sněhová vánice. Čistý výdělek byl 1 500 Kč.
24. dubna bylo Pondělí velikonoční. Tak jako každoročně děti obešly téměř všechny obydlené domy, aby si přednesenou říkankou odnesly malovaná vejce nebo jiné mlsky. Byla to tradice, kde se děti mezi sebou předháněly, kdo bude mít více zaplněný košík a přitom každého úměrně k jeho věku vyšlehaly upletenou pomlázkou. Občané na děti již čekali, proto měli vše připraveno a běda, kdyby se na některé stavení zapomnělo.
27. května se konala okrsková hasičská soutěž v Trhovém Štěpánově.
Pořadí: 1) Zdislavice A, 2) Zdislavice B, 3) Chmelná, 4) Zdislavice C, 5) Sedmpány.
17. června se konala okresní hasičská soutěž ve Vlašimi.
Pořadí:1) Zdislavice A, 2) Zdislavice B, 3) Zdislavice C, 4) Kondrac, 5) Sedmpány, 6) Bystřice B.
17. června oslavovala členka hasičského sboru a kmotra současné stříkačky Blanka Quaiserová z Prahy, současná majitelka č.p.37, své padesáté narozeniny. Podávalo se grilované uzené maso.
24. června se ženil Pavel Dobrý, narozený 19. ledna 1977, který se svou ženou Marcelou zůstal bydlet v Sedmpánech, kde si začal v domku svých rodičů budovat podkrovní byt.
13. srpna v době od 9 hodin do 19 hodin se uskutečnil dětský rybolov na požární nádrži. Na občerstvení dětem přispěl obecní úřad částkou pět set korun. Soutěžilo se o ceny v počtu nejvíce nachytaných ryb.
9. září se konal rybí den, při kterém se nachytané ryby večer pekly a pojídaly. Nechyběla ani rybí
polévka.
14. října se ženil člen hasičského sboru v Sedmpánech Petr Jeřábek č.p. 56.
14. října pořádali hasiči taneční zábavu, na které hrála hudební skupina BRIX z Kutné Hory.
5. prosince provedli hasiči mikulášskou nadílku obchůzkou po vesnici, kde dětem nadělovali mlsoty, které pro ně připravili rodiče. Mikuláš, čert i anděl vyžadovali od dětí příslušnost pro příští období.
Reklamní akce
Občané měli možnost účastnit se různých reklamních akcí, kde firmy prezentovaly své výrobky. Jednalo se především o nádobí, různé matrace a přikrývky, prostě prostředky pro zdravou výživu a zdravé tělo. Pro prezentaci výrobku bylo vyhrazeno určité časové pásmo, potom následoval oběd, po kterém měli účastníci možnost navštívit některý hrad nebo podnik v tomto místě, kde se přednáška konala. Občané využívali těchto zájezdů ne kvůli novým výrobkům, ale kvůli poznání kraje, kde byl cíl autobusového zájezdu. Tento rok navštívili třeba Pardubice, Opočno, Karlštejn, Mníšek pod Brdy a další místa v naší republice.
26. dubna se uskutečnila podobná reklamní akce i v Sedmpánech. Na základě osobních pozvánek ji provedla firma RUDH-PRAHA s.r.o. v pohostinství pana Dobrého od 20 hodin večer. Každý účastník dostal pohoštění a drobný dárek.
Úmrtí
22. února zemřel v benešovské nemocnici pan Antonín Rýva ve věku 87 let, který celý život pracoval v zemědělství nejprve řadu let jako soukromně hospodařící zemědělec. Jako zedník zanechal v každé chalupě nějakou tu zednickou práci. Nejvíce práce zanechal na prodejně a kulturáku. Byl i dobrým muzikantem. Jeho práce byla oceněna při smutečním projevu, který přednesl František Dvořák č.p. 25.
22. června zemřel Bedřich Belada v nedožitých 59 letech na rakovinu prostaty. Celý život pracoval v zemědělství jako traktorista. Byl dlouholetým členem hasičského sboru v Sedmpánech. Jeho život byl připomenut při poslední cestě na hřbitově v Keblově Františkem Dvořákem.
27. června zemřel Miroslav Vojta č.p. 26 let ve věku 67 roků. Jeho celoživotní zaměstnání bylo v Blanických Strojírnách, kde pracoval jako seřizovač. Předčasně odešel do důchodu a to do invalidního. Důvody byly zdravotní. Od roku 1964 byl členem hasičského sboru, kde pečlivě řadu let pracoval jako preventář. Jeho život rovněž připomněl František Dvořák na poslední cestě.
1. srpna zemřel náhle kanovník Josef Měšťan, farář keblovské farnosti v nedožitých 62 let. Pohřeb
se konal v Keblově 8. srpna v 10 hodin. V Keblově je rovněž pochován na starém hřbitově u vchodu.
Veřejně prospěšné práce
Od 1. dubna nastoupila na veřejně prospěšné práce paní Irena Peroutková, která byla na úřadu práce evidována jako nezaměstnaná a jediná možnost, jak ji zaměstnat, byl Obecní úřad v Trhovém Štěpánově, který využíval tyto pracovníky jak pro pořádek v Trhovém Štěpánově, tak v přidružených obcích. Část výdělku těchto pracovníků poskytoval úřad práce a část doplácela obec. Paní Peroutková se starala především o celkový pořádek, prováděla různé nátěry, starala se o odpadky.
Sečení veřejných prostor prováděla obec svými pracovníky z Trhového Štěpánova. Zametení silnic na návsi provedla údržba silnic a dálnic z bernartického střediska. Náročnější práce, jako zednické na obecním majetku provedli Stanislav Filip č.p. 24 a František Dvořák č.p. 25.
Zemědělské družstvo Trhový Štěpánov
31. ledna začalo zemědělské družstvo předělávat v odchovně brojlerů spodní halu a elektrické vytápění, což bylo poměrně drahé, na vytápění plynové. Do budoucna se uvažuje o hale vrchní.
28. dubna uspořádalo družstvo zájezd do hudebního divadla v Karlíně na představení ,,Anděl s ďáblem v těle”. I když vstupenka byla v ceně 180 Kč, družstevníci měli od družstva výhodné ceny.
14. června pořádalo družstvo společně s firmou STROM předvádění zemědělské techniky JOHN DEERE na polích U Rýzmburku.
Družstvo mělo k 30. červnu roku 2000 126 stálých zaměstnanců. Průměrná mzda ve družstvu byla 10 778 Kč. Průměrná mzda zemědělství v republice byla9 600 Kč a průměrná mzda v národním hospodářství 12 500 Kč. Obhospodařovaná výměra byla 2 730 hektarů.
Hektarové výnosy ze sklizně roku 2000:
-pšenice 46,5 centů
-ječmen ozimý 50
-ječmen jarní 36
-řepka 32,2
-mák 5,5
Realizační ceny výrobků:
-pšenice potravinářská 375 Kč za metrák
-pšenice krmná 330 Kč
-ječmen jarní 280 Kč
-ječmen ozimý 260 Kč
-řepka 600 Kč
-mák 35 až 45 korun za kilo
Stavy zvířat k 30. června 2000:
-dojnice 764 kusů
-ostatní skot 1 046 kusů
-prasnice 190 kusů
-ostatní prasata 1 820 kus
Průměrná denní dodávka mléka: 18 800 litrů
Průměrná denní dojivost: 26,38 litrů
Setkání důchodců družstva:
V roce 2000 se setkání důchodců začalo již po šestnácté od roku 1985.
I. setkání 17. července 1985-zájezd po zemědělských podnicích okresu a beseda s vedoucím družstva v jídelně v Trhovém Štěpánove.
II. setkání 18. a 24. června 1986- výlet po kulturních památkách.
III. setkání 31. května a 6. června 1988- zájezd do zemědělského muzea v Kačině u Kutné Hory, zámek v Hrádku u Nemanic se zastávkou v Chlumci nad Cidlinou.
IV. setkání 13. a15. Června 1989- výlet do Telče a na Červenou Lhotu. Večeře u Matoušků v Kondraci.
V. setkání 22.-24. května 1990-hrad Zvíkov a Svatá Hora u Příbrami. Večer u Matoušků v Kondraci
VI. setkání 14. a15. Května 1991- dopoledne zámek v Žlebech, Hlinsko a skanzen na Veselém kopci. Večer v družstevní jídelně.
VII. setkání 26.a 28. května 1992- zájezd do Liberce. Dopoledne botanická zahrada, odpoledne zámek Sychrov. Večeře v družstevní jídelně.
VIII. Setkání 22. a 23. září- rovněž v roce 1992 si členové prohlédli provozy družstva, zejména pak farmu v Trhovém Štěpánově. Byla to doba transformace a k tomu byla zaměřena beseda. Po besedě byla večeře.
IX. setkání 25. a 27. května 1993- výlet na zámek Orlík, oběd v hotelu Palcát v Táboře, prohlídka Tábora.
X. setkání 31. května a 2. června 1994- sklárna ve Včelničce u Kamenice nad Lipou. Odpoledne Jindřichův Hradec.
XI. setkání 30. května a 1. června 1995- výlet do Terezína,oběd ve Slaném. Po obědě Lidice, Lány, Křivoklát.
XII. Setkání 28. a 30. května 1996- výlet do Litomyšle. Odpoledne hřebčín v Kladrubech nad Labem, večeře v Jídelně.
XIII. Setkání 14. května 1997- výlet do Prahy, zahrady Pražského hradu, Holešovická tržnice, následovala jízda parníkem po Vltavě, večeře v Trhovém Štěpánově.
XIV. Setkání 20. května 1998-výlet do Mariánských lázní, odpoledne prohlídka kláštera Teplá.
XV. setkání 1. září 1999 zájezd na výstavu ,,Země živitelka” do Českých Budějovic, odpoledne zámek Hluboká nad Vltavou.
XVI. Setkání v roce 2000 se konalo opět v Trhovém Štěpánově.
Rok 2000 byl v celku normální. Občané opravovali svá obydlí, zatravňovali zahrádky, které dříve sloužily k pěstování zeleniny, protože pěstovat zeleninu se nevyplatilo.
Poslední den v roce se o půlnoci občané za zvuku petard a světelných efektů sešli na návsi, aby si popřáli pevné zdraví do roku 2001.
 
2001
Povětrnostní podmínky
Z počátku roku leželo asi 10 centimetrů sněhu, noční teploty se pohybovaly okolo mínus deseti stupňů. Velký příval sněhu přišel 21. února. Tento den se konala reklamní akce v Zastávce u Brna, kde po skončení akce účastníci odjeli do Tišnova, kde pro ně zahrála dechová hudba ,,Moravanka”. Za normálních podmínek by se patnáct občanů ze Sedmpán, kteří byli účastníky tohoto zájezdu vrátili ve večerních hodinách domů. Ovšem kvůli velkému přívalu sněhu a vánice musela být uzavřena dálnice, což oddálilo příjezd na druhý den dopoledne.
5. května odpoledne přišla průtrž mračen. Na polích podél leteckého majáku byla zaseta kukuřice. Velký příval z těchto polí odnesl ornici, která zanesla kanalizaci v cestě k majáku. Voda zaplavila i Svobodův dvůr a stodolou protékala na silnici. Druhý den po povodni pracovníci zemědělského
družstva a hasiči odklízeli náplavy bahna v cestě k majáku, která byla hasiči z Trhového Štěpánova umyta. Den poté přijela firma z Benešova, která se zabývala čištěním kanalizací a s velkými obtíži šedesát metrů zanesené kanalizace vyčistila. Velké nánosy bahna byly i v uličce před Janem Šmejkalem, která byla předtím připravena a očištěna pro asfaltaci.
Sčítání lidu
1. března proběhlo v České republice sčítání lidu, domů a bytů. Za tímto účelem byli předem jmenováni a proškoleni sčítací komisaři a revizoři, kteří lidem rozdali příslušné tiskopisy a jednotné černě píšící tužky určené pro vyplnění tiskopisů. Komisař měl občanům i poradit, jak tiskopisy vyplnit, aby do něho nepsali nesmysli. Sčítacím komisařem v Sedmpánech byl František Dvořák č.p. 25. Komisař měl i průkaz, který ho k této práci zmocňoval a byl povinen ho na požádání předložit. Správnost údajů od komisařů prověřoval revizor. Revizorem nad komisaři v obci byla Františka Pacovská- pracovnice obecního úřadu.
V Sedmpánech bylo vyplněno a odevzdáno 54 domovních listů, 41 bytových listů a 108 sčítacích listů osob. Z toho vyplývá, že Sedmpány měly k 1. březnu 2001 108 trvale žijících obyvatel.
Hasiči
Hasiči uspořádali 17. března od 13 hodin dětský karneval. Na karnevalu hrála hudba pana Nerada z Chlumu. Obecní úřad přispěl částkou tisíc korun a zemědělské družstvo částkou pět set korun. Obsazený kulturák potvrzoval vydařenou akci.
14.dubna byla uspořádána taneční zábava pro starší generaci. Hrála opět hudba pana Nerada z Chlumu. Na zábavu přišlo 84 lidí. Vstupné bylo stanoveno na 40 Kč. Zbytek ze zábavy byl 5 200 Kč.
28. ledna se konala taneční zábava tentokrát pro mládež. Hrála skupina BRIX z Kutné Hory. Vstupné bylo 80 Kč a účastníků 87. Zbytek z této zábavy byl 4 200 Kč.
2. června pořádali hasiči v Miřeticích okrskovou hasičskou soutěž, kde vyhráli hasiči ze Zdislavic. Naši hasiči obsadili 2. místo. Třetí skončili hasiči z Kuňovic.
11. června pořádala firma TOP MORAVA v hospodě v Sedmpánech od 20 hodin reklamní akci. Této předváděčky se zúčastnilo 29 občanů. Každý občan obdržel občerstvení v hodnotě 45 Kč. Protože se sešlo 12 manželských dvojic, obdrželi hasiči do své pokladny 960 Kč, tak to zaručovala smlouva mezi firmou a sborem dobrovolných hasičů.
16. června pořádá okresní hasičské sdružení ve Vlašimi okresní soutěž v požárním sportu. Zvítězili hasiči ze Zdislavic. Naši hasiči obdrželi 6. místo.
7. července si soutěží v požárním útoku hasiči z Keblova připomněli 90. výročí založení sboru v Keblově. Při této soutěži byla dost špatná organizace.
Výsledky soutěže:
1) Chmelná, 2) Zdislavice A, 3) Zdislavice B, 4) Rataje, 5) Sedmpány, 6) Dubějovice, 7)Keblov
Soutěže se zúčastnilo sedm hasičských sborů.
30. srpna se za krásného počasí konaly závody historických vozidel z roku 1955. Trať vedla z Trhového Štěpánova do Chvastovic a to přes Sedmpány. Po uzavření silnice projelo 35 vozidel. Naši hasiči zajišťovali pomocí vysílaček hladký průběh závodů a to až do 18 hodin.
5. prosince provedli hasiči mikulášskou nadílku obchůzkou po vesnici.
Vichřice
31. prosince se o půl páté odpoledne přihnala přes naší obec vichřice, která trvala pouhé tři minuty. Přesto její síla stačila vyvracet a lámat stromy. Stříbrný smrk na návsi, který sloužil o Vánocích jako nasvícený vánoční strom, byl doslova v polovině ustřižen. Pod Peroutkovou zahradou byl s kořeny vyvrácen starý topol. Podél stodoly u Setničků č.p.22 stály tři lípy, jejichž stáří se odhadovalo nejméně na dvě stě roků. Na jedné z těchto lip se ulomil kmen, který byl silný a dlouhý jako statný strom a spadl na střechu stodoly, kterou téměř zničil. Jak se ukázalo, lípa byla uvnitř značně vyhnilá. Zbylé dvě lípy neposkytovaly záruku, že by v případě opakovaného větru odolaly. Proto Vladimír Setnička požádal ochránce přírody z Vlašimi o povolení k pokácení. Ochránci nakonec povolení vydali, i když neradi. Kácení muselo být provedeno pomocí plošiny postupným odřezáváním. Tímto zmizeli tři nejstarší stromy v Sedmpánech.
Velký dětský den
Na 1.9. 2001 od 13 hodin pořádali místní hasiči v pořadí již druhý DĚTSKÝ DEN u požární nádrže na návsi. Zúčastnit se mohly všechny děti, které chtěly a ty nejmenší i s rodiči. Čekal je bohatý program, plno her a soutěže i mimořádná možnost zachytat si ryby, avšak bez možnosti si úlovek odnést. Co se však stalo. Tento den bylo velmi deštivé počasí, proto byl program přesunut do kulturního domu, kde bylo celé odpoledne velmi veselo. Děti se pěkně vyřádily.
Práce v obci
Od 1.4. nastoupila paní Irena Peroutková na veřejně prospěšné práce, kde pracovala do konce měsíce října.
17. května- čtvrtek
Za největší akci tohoto roku nutno považovat asfaltaci uliček na spodní části obce podél Šmejkalových a Hákových včetně vjezdů do domů. Tato akce si vyžádala finanční částku od obecního úřadu ve výši 180 000 Kč. Akce byla provedena za velmi pěkného a teplého počasí. Mimo to byly opraveny veškeré díry na ostatních obecních cestách uvnitř obce.
Tento rok byly oživeny nátěry na lavičkách, oplocení u pomníku, sloupky u požární nádrže, sloupky podél hřiště a vysázeny thuje u kapličky.
Společenská kronika
10. srpna se narodila Barbora Doubová.
Životní jubilea
13. března- Jiřina Prokopová č.p. 12-70 let
16. března- Božena Balková č.p. 60-55 let
18. července- Anna Holakovská č.p. 16- 75 let
17. prosince- Jaroslava Holečková- č.p. 1- 60 let
Navždy odešli
23. dubna- Božena Holadová č.p. 8. Zemřela po krátké nemoci ve věku 72 let. Celý život pracovala v zemědělství.
25. června Jiřina Balková č.p. 39. Zemřela po těžké nemoci ve věku 87let. Celý život pracovala v zemědělství.
5. června odešel na věčnost pan Bohumil Novotný, zástupce ředitele Základní školy v Trhovém Štěpánově. Narodil se 7. září 1921 v Sedmpánech č.p. 27. Obecní školu vychodil v Keblově, měšťanku v Trhovém Štěpánově. Učil na Obecné škole v Trhovém Štěpánově a od roku 1947 ve Střechově. Od roku 1963 do roku 1983 byl zástupcem ředitele v Trhovém Štěpánově. V roce 1983
odešel do důchodu. Zemřel ve věku 80 let. Vždy se hlásil k rodné obci a jejím občanům a to i jako dobrý muzikant a kapelník skupiny ,,NONET”.
29. července zemřela ve věku 80 let paní Božena Frajtová, která bydlela u své dcery Marie ve Zruči nad Sázavou. Předtím bydlela v Sedmpánech v č.p. 19. Zemřela náhle a poslední rozloučení měla v Keblově.
29. listopadu zemřela Hana Blažková č.p. 62 ve věku nedožitých 45 let. Byla to již druhá dcera, která zemřela manželům Jenčíkovým č.p.32. Pohřeb se konal ve čtvrtek 6. prosince za velmi deštivého počasí. Velké množství lidí zaplnilo keblovský kostel. V Keblově promluvil ke shromážděným František Dvořák ze Sedmpán.
Vážení pozůstalí, přátelé, smuteční hosté!
Pamětníci mi dají jistě za pravdu, že je osud k naší vesnici velmi krutý. Jako pruty nám láme mladé životy, někdy bere z mála a někdy starostlivým rodičům nenechá vůbec nic.
Dnes jsme se shromáždili, abychom se rozloučili na poslední cestě s naší mladou spoluobčankou, paní Hankou Blažkovou. Hanka, jak jsme jí všichni říkali, se narodila 28. února 1957. Po skončení školní docházky v Trhovém Štěpánově se v učebním oboru vyučila cukrářkou. Ve studiu pak pokračovala dálkově a to na Střední potravinářské škole v Pardubicích. Toto studium dokončila již jako vdaná žena. Připomeňme si shodný datum sňatku 29.11. 1975 a datum 29.11.2001. Převážná část její pracovní činnosti byla u Zemědělského družstva v Trhovém Štěpánově, kam nastoupila v roce 1980 a později pracovala jako účetní.
Protože byla pracovitá a svědomitá, kolektiv si ji oblíbil. Oblíbena byla i v širokém okolí, se kterým spolupracovala. Hanka ochotně pomáhala i v obci. Pomáhala hasičům při různých akcích. Nikdy práci neodmítla a když je někdo ochotný, tak za ním chodí neustále. Měla radost z nového obydlí a jako dobrá máma vychovala podle svých představ syna Martina.
Její životní elán začala kazit zákeřná nemoc, se kterou dlouhou dobu úspěšně bojovala. Vždyť před dvěma měsíci ještě chodila do práce. Bojovala, ale nezvítězila.
Vážení přátelé! Hanka odešla, bude chybět v rodině, bude chybět v obci,zůstane prázdné místo u stolu. Její památka bude však žít dál.
Za vykonanou práci, ochotu a pomoc v jejím krátkém životě ji jménem sedmpánských spoluobčanů, hasičů a zemědělského družstva děkuji.
Čest její památce.
Pobyt Milana Martínka č.p. 55 v USA
V roce 2000 navštívil Milan Martínek spolu se dvěma vysokoškolskými spolužáky Ameriku. Pobyl trval čtyři měsíce, kde si napřed museli vydělat nějaké peníze a potom se pustit do cestování. Cestování trvalo tři týdny, kde autem najeli 14 000 km, projeli 29 amerických států. Jejich prožitky z pobytu a cestování jsou zpracovány v dvacetistránkovém deníku, který je součástí této kroniky.
 
2002
Tento rok se vyznačoval velkými výkyvy počasí, které vyvrcholily v měsíci srpnu hojnými dešťovými srážkami, které měly za následek katastrofální povodně ve velké části naší republiky. Rozvodnily se řeky, nevydržely to hráze některých rybníků a tak voda zaplavila velké území, zaplavila vesnice a města. O této katastrofě se říkalo, že nemá v historii obdoby. Pro postižené se pořádaly sbírky a to jak materiálně, tak finančně. Naši hasiči v Sedmpánech poskytli finanční pomoc částkou jeden tisíc Kč hasičům v obci Dolní Bečkovice na okrese Nymburk.
Volby
Tento rok se ve dnech 14. a 15. června konaly volby do poslanecké sněmovny. 14. června od 14 hodin do 22 hodin a 15. června od 6 hodin do 14 hodin.
V republice zvítězila s 30% ČSSD, 24% získala ODS, 18,5% získala Komunistická strana Čecha a Moravy a 14% Koalice.
V Trhovém Štěpánově 1) ČSSD, 2) Koalice, 3) ODS
Volby do obecního zastupitelstva
1. listopadu a 2. listopadu se konaly volby do obecních zastupitelstev. V Trhovém Štěpánově se volilo patnáctičlenné zastupitelstvo. 607 voličů v obci rozhodlo svými hlasy takto:
Do zastupitelstva: 1)Jitka Musilová, 2) Miroslav Petrásek, 3) František Štika, 4) Miloslav Votruba, 5) Václav Nekvasil, 6) Jan Veselý, 7) Václav Kořínek, 8) Antonín Vošický, 9) František Boušek, 10) Josef Vilímovský, 11) Josef Tomaides, 12) Josef Korn, 13) Jan Průcha, 14) Lubomír Pazour, 15) František Dvořák. Na ustanovující schůzi byl do funkce starosty zvolen Josef Tomaides, který od voličů získal 440 hlasů. Místostarostou se stal Václav Nekvasil (313 hlasů). Do pětičlenné rady byli ještě zvoleni Antonín Vošický z Dubějovic (349 hlasů), Josef Korn (291 hlasů) a Jan Veselý (266 hlasů). V tomto složení bude zastupitelstvo pracovat další čtyři roky.
Hasiči
Hasiči dostali od obecního úřadu 4 kusy nových hadic v hodnotě 12 000 Kč.
3. března uspořádali pro děti dětský karneval, na kterém hrála hudba pana Nerada z Chlumu. Na tuto akci přispěl obecní úřad částkou 2000 Kč a zemědělské družstvo částkou 500 Kč. Byla to opět vydařená akce.
25. května se konala okrsková soutěž v Javorníku.
1) Zdislavice A, 2) Zdislavice B, 3) Chmelná, 4) Rataje
Naši hasiči obsadili osmé místo.
15. června v okresním kole hasičských družstev obsadili naši hasiči 19. místo.
5. prosince provedli hasiči mikulášskou nadílku s obchůzkou po vesnici.
Společenská kronika
24. dubna zemřela paní Anna Doubová č.p. 33 v nedožitých 90 letech.
1. června se vdávala Irena Dobrá č.p.29. Od rána na zahradě vyhrávala hudba. Oddavky měla ve Vlašimi a hostinu v jídelně Zemědělského družstva v Trhovém Štěpánově.
22. června se narodila Anna Dobrá č.p. 29.
Ostatní akce
22. května byl uspořádán zájezd za nákupy do Polska a to do Klotzka a Kudowa Zdroj.
25. května odjeli naši občané na výstavu Hobby do Českých Budějovic.
6. června zemědělské družstvo uskutečnilo hodnotící schůzi za rok 2001 v kulturním domě v Hulicích.
12. června uspořádalo zemědělské družstvo ve spolupráci s firmou Strom den Stromu na polích za hřbitovem, které se zúčastnilo téměř tři tisíce lidí. I tentokrát každý účastník dostal lístky na čtyři piva a dvě jídla. Podávala se klobása, uzená krkovice a párky. Počasí popřálo této akci.
7. září se konaly na požární nádrži v Sedmpánech rybářské závody a výlov nádrže sítí. Od 6 hodin ráno chytaly ryby hlavně děti. Obecní úřad jim na občerstvení přispěl částkou 1000 Kč. Večer se v kulturáku pekly ryby. Pro dobrou náladu hrál ha harmoniku Jan Rýva z Hulic a to do půl čtvrté do rána.
12. září uspořádalo zemědělské družstvo jako každý rok zájezd důchodců. Navštívili v Kutné Hoře továrnu na výrobu cigaret, dále pak skanzen v Kuřimi, v Poděbradech byl připraven oběd a prohlídka města. Večeře byla spojena s vedením družstva, které besedovalo s důchodci o chodu družstva. Večeře se konala v družstevní jídelně v Trhovém Štěpánově.
7. listopadu odjeli naši občané na předváděcí akci do Neustupova, kde firma ze Svitav nabízela
matrace a nádobí, které údajně zajišťovalo zdravou výživu. Lidé přes vysoké ceny těchto výrobků jako vždy nakupovali. Po skončení akce následovala dvě hodiny trvající taneční zábava.
22. října se konal podzimní zájezd za nákupy do Polska a to pět do Klodska a Kudowy Zdroje. Nakupovali se prací prostředky na prádlo, umělé květiny na dušičky. Autobus do Klodska přijížděl okolo osmé hodiny ranní, v poledne pak odjel do Kudowy Zdroje, kde se lecos dokoupilo, porovnaly se ceny a o půl třetí se jelo domů. Druhá zastávka byla pět kilometrů od hranic.
Co se v obci udělalo
Od 1. dubna nastoupila na veřejně prospěšné práce opět paní Irena Peroutková, která byla nezaměstnaná, takže udržovala pořádek v obci a starala se o kontejner.
V září byl proveden přívod do rybníka s čistou vodou z kanalizace od studní. V říjnu bylo zřízeno oplocení kolem kapličky.
V kapličce se během roku konalo několik mší a to od 18 hodin. Po skončení hodinové mše svaté se ženy společně s farářem přesunuli do hospody na společné posezení s občerstvením. Posezení trvalo někdy do desáté hodiny večerní. 8. prosince se toto posezení konalo ve sklepení kulturního domu, kde byla i vánoční výzdoba.
30. září byla uzavřena prodejna smíšeného zboží kvůli nemoci pana Dobrého, který se připravoval na operaci páteře. Protože nebyla náhrada za prodávajícího, zůstala prodejna uzavřena do konce roku.
Během roku zhotovila Štěpánka Bézová na svém rodinném domku novou barevnou fasádu (č.p. 25). Fasádu zhotovil i Miroslav Holeček č.p.1. Oba dostali příspěvek od obecního úřadu 5000 Kč. Na domku č.p. 13, který vlastnil pan Kuba a paní Zajíčková se dělalo hodně stavebních úprav. Milan Martínek pokračoval na stavbě rekreačního domku č.p.06.
Pštrosí farma v Sedmpánech
O této farmě napsala již v roce 2000 článek v příloze Zemědělských novin ,, Náš venkov” Dana Frantálová.
Vesnička Sedmpány u Trhového Štěpánova má sto dvacet obyvatel. Na každé dva lidi připadá jeden pštros. Na farmě je tu chová Ladislav Holada. Po dvorku za drátěným plotem pobíhá odrostlejší mládě, v teple upraveného bývalého chléva se tetelí ptáčáta, právě vyklubaná z vajec a vzadu za stodolou brání svůj revír ,,otec” početné rodiny, nádherný pštrosí kohout Ferda.
,,Učil jsem řadu let v autoškole. Pak jsem přešel na Benzinu do Střechova a začal se rozhlížet” říká Holada. Nejprve choval lišky, ale nedařilo se, tak se před čtyřmi roky rozhodl pro
pštrosy. ,,Věděl jsem o této možnosti od roku 1992 a je škoda, že jsem nezačal hned. Když jsem ale tentokrát o tom mluvil, každý mě považoval za nesvéprávného” říká.
Holada prodal rok staré auto a koupil tři chovné pštrosy- co kus to sto třicet dva tisíc korun. O Sedmpánech se rozneslo, že tu mají raritu.
Stojíme na dvorku před venkovským domkem, pštrosí drobotina je tři a půl měsíce stará. Ptačí zobáky se silně a s naprostou jistotou trefují do všeho co se leskne. Do prstenů, do knoflíků, trhají řetízek na ruce a drobnou náušnici.
,,Sežral mi ji” vyjeknu. ,,Oni to nežerou” chlácholí mě pan Holada. Ptákům je to lhostejné- usilují o další trofej. Z domku vychází starší paní. Rozhání zvířata a do misek sype granule. ,,Jaké to je vyměnit kachny a husy za pštrosy?'”ptám se. ,,Člověk si zvykne” odpoví maminka Holadová. ,, V létě krmíme vojtiškou a přidáváme granule s vitaminy” dodává. Ve stodole nad dvorkem jsou zvířata ,,jateční” tedy starší deseti měsíců.
Netroufnu si jít dál, nejméně dvoumetroví ptáci se nedívají přívětivě. Za dřevěnou ohradou na zahradě je Ferda a jeho dvě dámy. Pštrosí fešák je skutečně nádherný. Černé peří na křídlech připomíná skvostný klobouk, drobná pírka na těle jsou kudrnatá, krk má docela sametový. Těsně u mě zaduní rána, až uskočím. Pták vší silou kope do hrazení. ,,To byla výstraha” uklidňuje mě Holada ,,Minule prorazil plech”.. ,, Aby se chov vyplatil, musel bych mít ptáků kolem stovky” říká Holada, který prodává pštrosí maso do restaurací. ,,Lidi si ho objednají ze zvědavosti, maso je dobré a tak se vracení. Ze pštrosího masa se připravuje guláš, steak, zkoušeli jsme i klobásy a byly vynikající”. Chování pštrosů se ale nevyplatí. Restaurace berou jen pár kilo masa a za peří dostanete sedmdesát korun za kilo. Jedno pštrosí vejce vydá za čtyřiadvacet slepičích a Holada připouští, že si je někdy i usmaží.
Jateční pštros váží kolem sta kilogramů, ale je z něj pouze třicet kilo masa. Má jen kýtu, bifteky a steak, není obalený masem jako třeba kuře. Stehna má holá, přikrytá křídly. Když je teplo, natřese peří nahoru, v zimě se křídly přikryje až ke kolenům.
Desetiměsíční pštrosy oddělil Holada od ostatních nedávno. Nejsou choulostivé, chodili volně i po dvoře. V bývalém chlévě se hřejí čerstvě vylíhlá kuřata. Je jím týden, pod sebou mají koberec a lampy jim příbytek zahřívají na 25ºC.
Stará paní Holadová chodí po dvoře a brblá, že podnikání nejde, její syn to ví, ale končit se mu nechce. ,,Co získám, to zase vydám”říká. ,,Raději ani nepočítám, co už jsem už do toho dal” usmívá se.
 
2003
Rok začal deštivým počasím, takže 4. ledna se musely nánosy bahna na cestě od majáku celé dopoledne odklízet za pomocí techniky zemědělského družstva. Úklid prováděl pracovník družstva Stanislav Kubík se strojem Ostrůvek. Stejná situace nastala ještě několikrát během roku. Letní měsíce se vyznačovaly teplotami nad 30ºC.
Otevření prodejny smíšeného zboží a hospody
Po čtyři měsíce byla v Sedmpánech uzavřena prodejna. Z počátku roku převzal převzal od obce prodejnu pan Antonín Pipka z Keblova. Na nákup zboží mu obec půjčila 25 000 Kč, se splatností do dvou let. Pan Pipka prodejnu otevřel 6. ledna a každý účastník obdržel balíček kávy a přípitek.
Oficiální otevření hospody se konalo 24. ledna. Při otevření nechyběla živá hudba a to pan Rýva z Hulic a pak Touška ze Zruče. Hospoda byla plně obsazena,což znamená asi čtyřicet lidí, kteří se bavili do půl čtvrté do rána.
Hasiči
V sobotu 15. března uspořádali hasiči od 14 hodin dětský karneval. Byla to pět vydařená akce s velkou účastí. Na karnevalu hrála hudba pana Hrubanta z Malovid. Na tuto akci přispěl obecní úřad částkou 2000 Kč. Hudbě bylo placeno 1 200 Kč.
30. dubna provedli hasiči tradiční pálení čarodějnic a stavění máje.
17. května se konala okrsková soutěž hasičů ve Střechově.
Pořadí výsledků: 1) Chmelná, 2) Rataje, 3) Zdislavice A, 4) Zdislavice B, 5) Zdislavice C, 6) Kuňovice, 7) Miřetice, 8)Sedmpány, 10) Trhový Štěpánov, 12) Dubějovice
14. června se konala okresní soutěž v požárním sportu ve Vlašimi. Soutěž vyhráli hasiči ze Zdislavic před hasiči z Louňovic. Hasiči ze Sedmpán obsadili čtrnácté místo.
22. června. Tento den oslavil Sbor v Trhovém Štěpánově 120 let svého trvání. Při této příležitosti se mimo jiné konala v 8 hodin mše svatá a odpoledne hasičská soutěž o pohár starosty. Soutěž vyhrála Chmelná, pak následovaly dvě družstva Štěpánova u Skutče, čtvrté místo obsadily Rataje a páté místo Sedmpány.
6. a 12. července provedli hasiči sběr železného šrotu do kontejneru. Kontejner na požádání přistavili pracovníci sběrných surovin ze Zruče nad Sázavou, který v pondělí zase odvezli. Hasičský sbor tímto získal i finanční prostředky na svou činnost.
9. srpna se konala hasičská soutěž v Miřeticích. Soutěž vyhráli Zdislavice před Chmelnou.
Sedmpány se umístily na jedenáctém místě.
30. srpna byl pořádán dětský den. Byla to soutěž dětí v rybolovu na místní požární nádrži. Děti podle dosažených úlovků dostávaly ceny. Soutěž dotoval obecní úřad částkou 2000 Kč.
5. prosince provedli hasiči mikulášskou nadílku v Sedmpánech. V přestrojení se této akce zúčastnili Kužel František, Kužel David, Kuželová Dáša, Prokop Tomáš, Ryšavý Antonín.
10. prosince hořel u prodejny kontejner. K hoření došlo vždy potom, co někdo z občanů do něho vysypal žhavý popel, který většinou v noci zapálil hořlavé látky, takže došlo téměř k úplnému vyhoření. I když byl vždy uhašen, došlo k poškození nátěru.
Co se v obci udělalo
24. března byly poraženy ostatní dvě lípy na návsi vedle kapličky, které za silného větru kapličku ohrožovaly. Pokácení a rozřezání provedli ochránci přírody z Vlašimi pomocí vysouvací plošiny.
29. března bylo namontováno halogenové svítidlo, které nasvěcovalo kapličku v nočních hodinách.
1. dubna nastoupila na veřejně prospěšné práce paní Irena Peroutková, která po dobu duben až listopad udržovala pořádek v obci.
2. dubna provedli pracovníci údržby silnic úklid silnic po zimním období.
16. dubna byla provedena oprava silnice po bývalé železniční trati, kde po zimním období byly značné výtluky a to hlavně v katastrálním území Sedmpány. Oprava si vyžádala od obecního úřadu finanční částku 299 000 Kč.
10.-12. června bylo zhotoveno nástupiště před Beladovou zahradou pro školní autobus. Byla zde položena zámková dlažba.
V červnu byla zhotovena kanalizace v délce 25 metrů mezi č.p.1 a č.p. 43 z plastových trub o průměru 30centimetrů.
Během léta byla provedena oprava obecních pump na studních a oprava veřejného rozhlasu v obci. Během letních měsíců byla provedena údržba prodejny, nátěry oken, říms a okapových žlabů a svodů. Po opravě fasády byla fasáda natřena barvou ,,MISTRAL”. Tuto práci provedli místní občané Filip Stanislav a Dvořák František.
Rozměření lesů
Protože hranice lesů byly po dlouhodobém užívání zemědělským družstvem nejasné, proto bylo na požádání některých vlastníků provedeno rozměření. Lesy byly rozměřeny v měsíci říjnu a vlastníci se svými sousedy byli s hranicemi seznámeny 19. listopadu, když se v 9 hodin sešli u pivovaru. Postupně pak pracovník firmy GEOREAL s vytýčenou hranicí seznámil účastníky terénu,
kde byly osazeny plastové značky. Rozměření provedla firma GEOREAL z Benešova. Rozměření platil pozemkový úřad Benešov.
Hon na divočáky
29. listopadu byl v Sedmpánech proveden hon na divoká prasata, kterých bylo v této době mnoho. Hon provedlo myslivecké sdružení DIANA Keblov, které mělo pronajaté sedmpánské pozemky. Členy tohoto sdružení byli i Blažek Milan a jeho syn Martin. Po honu asi 30 myslivců posedělo v hospodě, kde bylo připraveno pohoštění.
Besídka pro důchodce
13. května pořádal Obecní úřad Trhový Štěpánov v jídelně zemědělského družstva besídku pro důchodce, kde se po kulturním pásmu dětí prodával řízek s bramborem, káva a zákusky. Důchodcům zahráli k poslechu i tanci tři muzikanti. Svoz byl zajištěn družstevní AVII. Ze Sedmpán se zúčastnil Filip Stanislav, Doubová Jindra, Doubová Božena, Vojtová Marie, Prokopová Jiřina, Holečková Jaroslava a Kuželová Jiřina.
Referendum o vstupu do Evropské unie
13. června se konalo celorepublikové referendum o vstupu. Místem, kde se konalo hlasování byl Obecní úřad v Trhovém Štěpánově. Svoz provedlo zemědělské družstvo.
Co se v obci událo v tomto roce
1. února se vdávala Štěpánka Lonská s Martinem Vondráčkem.
1.března slavil v kulturáku své padesáté narozeniny Pavel Dobrý. Oslavy se zúčastnilo asi padesát známých. Hudba- pan Rýva z Hulic a Hazmuka z Vlašimi.
14. března – tento den oslavily v hospodě místní ženy mezinárodní den žen. Účastnilo se 18 žen v době od 17 hodin do 23 hodin. Hrál Bohumil Vlasák na harmoniku. Pan Pipka ustrojil cikánský řízek.
21. dubna se asi patnáct dětí zúčastnilo velikonočního koledování. Byla to soutěž, kdo bude mít víc nakoledovaných vajec a mlsot.
16. května se občané zúčastnili zájezdu za nákupem do Polska, tržnice v Klodsku a Kudowa Zdroj.
25. května se uskutečnil zájezd na celostátní výstavu HOBBY v Českých Budějovicích.
30. srpna se konal zájezd na výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích.
24. října se konal opět zájezd za nákupem do Polska.
25. října vystoupily místní děti v kulturáku s kulturním programem, který si vymyslely. Program
trval hodinu a půl a všem, kteří se přišli podívat se líbil.
Ženy se domluvily, že každou středu budou chodit na buřty a to také dodržovaly.
Mše svaté v kapličce se konaly 29. května, 14. srpna, 9. září.
Během roku bylo několik předváděcích akcí v hospodě. Jednalo se většinou o nádobí. Občané chodili na tyto akce proto, že se tam podávalo jídlo.
Úmrtí
18. června zemřela paní Marie Martínková č.p. 34 ve věku 82 let.
27. září se konal pohřeb pana Josefa Brože, dlouholetého kapelníka hudby ,,Sázavanka”, který tuto kapelu převzal po sedmpánském rodákovi Bohumilu Novotném. Tato muzika se v Sedmpánech hodně nahrála. Zemřel ve věku 68 let a rozloučení bylo v Keblově. Kapelník pocházel z Němčic.
Akce zemědělského družstva pro občany
8. června se konala výroční valná hromada Zemědělského družstva Trhový Štěpánov, na které se hodnotily velice kladné výsledky.
11. června se konal Den stromu a to za hřištěm k Souticům. Byl to předváděcí den zemědělské techniky firmy JOHN DEERE. Tento den bylo 32ºC tepla a shlédlo jej hodně diváků.
24. září se konal zájezd důchodců zemědělského družstva. Odjezd ze Sedmpán byl v 6:45 hodin. Odjelo se do Třebíče. Navštívila se synagoga, basilika svatého Prokopa, muzeum na zámku a betlémy. V Kralicích muzeum tisku Kralické bible a kostel. Večeře byla v jídelně zemědělského družstva v 18 hodin. Účastnilo se 56 účastníků. Ze Sedmpán to byli: Douba Jaroslav, Doubová Jindra, Doubová Božena, Vojtová Marie, Kuželová Marie, Dvořák František, Dvořáková Marie, Sedláková Alena a Kuželová Jiřina.
2004
Tento rok se vyznačoval vstupem do Evropské unie a to 1. května. Tento rok se ještě konaly volby do krajských zastupitelstev (5.-6. listopadu).
Počasí
Lednové počasí přineslo poměrně velké množství sněhu a střídavě velké mrazy. 5. Ledna bylo 20 cm sněhu a -10ºC, 6. ledna přes den -11ºC. 7 ledna ráno -5ºC a 10 cm sněhu. 23. ledna ráno
-20ºC. 25. ledna ráno -20ºC. V měsíci únoru sice ještě padal sníh (14. února 20 cm), ale teploty přes den se pohybovaly okolo 10ºC nad nulou. Jinak to byl rok v celku průměrný. 23. října teploměr vystoupil ještě na 20ºC.
Hasiči
6. března uspořádali dětský karneval, kde hrál opět pan Hazmuka z Vlašimi. Sponzory byli: pan Pipka, obecní úřad, zemědělské družstvo a Staropramen.
22. května se zúčastnili hasičské okrskové soutěže v Ratajích, kde obsadili páté místo.
3. července ve 14 hodin za velmi teplého počasí pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Dubějovicích oslavu 90. výročí vzniku sboru. Při této příležitosti se konala hasičská soutěž, na které se náš sbor neumístil na předních místech, protože většina našich hasičů byla na dovolené.
14. srpna pořádali dětský den, soutěž v chytání ryb. Sponzorem byl obecní úřad s částkou 2000 Kč.
5. září provedli hasiči sběr železného šrotu do kontejneru, který byl 6. září sběrnými surovinami odvezen.
5. prosince byla provedena mikulášská nadílka.
Úmrtí
26. ledna zemřel Zdeněk Sedlák ve věku 66 let na srdeční infarkt. Rozloučení měl 30. ledna ve Zruči nad Sázavou.
19. února zemřel Karel Douba ve věku 68 let v benešovské nemocnici. Pohřeb se konal ve čtvrtek 26. února v Keblově. Hasiči měli pohoštění v keblovské hospodě.
15. září zemřela Marie Vojtová ve věku 66 let na rakovinu.
24. září zemřel Vladislav Vošický ve věku 65 let na srdeční selhání.
Svatby
24. dubna se ženil Martin Blažek.
7. srpna se vdávala Petra Dobrá. Hostinu měla v kulturáku a zúčastnilo se ji asi 85 hostů.
Mše svaté
16. března v 18 hodin v kapličce. Posezení s panem farářem v hospodě. Bylo zde asi 15 žen a jako občerstvení se podával kuřecí řízek.
25. května v 18 hodin- posezení po mši v hospodě.
5. října mše v 18 hodin.
7. prosince v 18 hodin mše a pak byl v hospodě připraven Katův šleh.
Narození
31. října se narodila Aneta Jeřábková.
Oslavy
7. srpna oslavil v hospodě 50. narozeniny pan Boris Snášel (40 přítomných)
14. září oslavil Miroslav Holeček 40. narozeniny a na oslavu griloval prase u kulturáku. Pozváni byli kamarádi.
Předváděcí akce v Sedmpánech
20. února v 10 hodin dopoledne předváděla paní z Prostějova titanové nádobí. Této akce se zúčastnilo 14 lidí.
20. února v 19 hodin předváděli nádobí manželé z Kutné Hory. Večerní akce se zúčastnilo 27 lidí. Hasiči za zprostředkování dostali do pokladny 960 Kč. Každý po skončení dostal večeři v ceně 65 Kč.
20. července manželé z Děčína předváděli vaření v páře. Účasnilo se 21 občanů a z toho 7 manželských párů. Za každý manželský pár dostávali hasiči 80 Kč, v tomto případě 500 Kč do pokladny. Manželé Peroutkovi si jednu soupravu zakoupili.
Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo zaznamenalo nejvyšší hektarový výnos v historii a to na sedmpánských pozemcích v Hruškách 102q po hektaru.
28. srpna uspořádalo zájezd na výstavu ,,Země živitelka” do Českých Budějovic.
15. září uskutečnilo družstvo opět zájezd pro důchodce. Tentokrát to bylo do Třeboně. Po příjezdu do Trhového Štěpánova následovala prohlídka farmy, seznámení s hospodářskými výsledky zemědělského družstva a dobrá večeře. Při každém zájezdu jezdilo méně důchodců, takže příště bude stačit jeden autobus.
Posvícenské heligonky
16. října o posvícení byla uspořádána soutěž heligonkářů. Tyto setkání se pořádaly různě po okrese a měly úspěch. U nás, že to bylo prvně, tak se jich zúčastnilo asi deset, ale přesto dokázali vyplnit celé odpoledne. Každý obdržel pěkný dárek a po skončení následoval tanec.
Co se v obci udělalo
8. dubna začal Jiří Lonský č.p.3 demolovat svůj dům, protože na samém místě začal následně stavět svůj nový dům.
Od 1. dubna nastoupila opět na veřejně prospěšné práce paní Irena Peroutková.
Během letních měsíců se provedla generální oprava vnitřních prostor v kulturáku. Provedlo se vymalování, nátěr oken a dveří. Vyměnily se záclony. Položila se nová dlažba do chodby. Opravila se střecha. Vchod byl nově označen ,,Kulturní dům SDH Sedmpány”. Práce provedli Filip Stanislav č.p.24 a Dvořák František č.p.25.
Krmení lesní zvěře
24. prosince odpoledne odešly všechny děti za doprovodu rodičů nakrmit lesní zvěř. Nesly seno, obilí, kaštany, naplnily krmelce a zase se vrátily domů.
31. prosince bylo v kulturáku rozloučení se starým rokem a za efektů petard přivítání roku dalšího.
 
2005
Počasí
Měsíce leden a únor se vyznačovaly velkým množstvím sněhu a dokonce se říkalo, že za posledních čtyřicet let tolik sněhu nebylo. Noční teploty nedovolily, aby sníh ubýval. Teprve v polovině března, kdy se teploty přes den pohybovaly okolo patnácti stupňů nad nulou, došlo k tání. 20. března sníh vymizel úplně.
2. května bylo naměřeno +30ºC, čímž byl překován 70 let starý rekord z roku 1934. Bylo poměrně pěkné léto, jinak rok nevybočil z normálu. Koncem listopadu začal padat sníh. 16. července o půl jedenácté večer přišel silný vítr, který ulámal téměř všechny švestky podél silnice k pivovaru.
Hasiči
8. ledna se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Sedmpánech. Účastnilo se ji 27 členů z celkového počtu čtyřiceti pěti členů. Závěrem valné hromady se podával guláš.
6. března hořel u prodejny kontejner, který přijeli hasit hasiči z Vlašimi.
19. března pořádali hasiči dětský karneval. Na karnevalu hrál pan Hazmuka z Vlašimi. Dětem se za soutěž rozdalo 150 zákusků. Soutěže vedla Štěpánka Bézová ze Sedmpán.
24. dubna hasiči zabudovali výklopný stojan na máj, takže nebude do budoucna třeba kopat
jámu, pouze se stojan odjistí, vymění máj, zvedne a znovu zajistí.
30. dubna se konalo tradiční pálení čarodějnic a stavění máje.
28. května proběhla v Dubějovicích okrsková soutěž. Tento den bylo 32ºC. Soutěž vyhráli Zdislavice. Na druhém místě se umístilo 2. družstvo ze Zdislavic. Třetí místo obsadili hasiči z Dubějovic a čtvrté místo patří hasičům ze Sedmpán.
16. července obsadili hasiči na hasičské soutěži ve Sněti 7. místo.
17. července byl proveden sběr železného šrotu do kontejneru.
27. srpna byl uskutečněn zájezd hasičů na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic. Vybíralo se padesát Kč na osobu. Ostatní náklady platili hasiči.
10. září se konal dětský den v rybolovu. Zvítězila mladá Hovorková.
24. září se konala taneční zábava. Hrála skupina ,,Škvýra”.
1. září se konala taneční zábava. Hrála skupina ,,Theatre”. Na této zábavě bylo 200 platících.
22. října se konala taneční zábava. Hrála skupina ,,Minor”.
28. října se konala taneční zábava. Hrála skupina ,,Theatre”.
26.listopadu se konala taneční zábava. Hrála skupina ,,Theatre”.
5. prosince provedli hasiči mikulášskou nadílku v obci.
26. prosince pořádali hasiči vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 13 hráčů, kteří obdrželi ceny od sponzorů. Obecní úřad přispěl částkou 1000 Kč.
Uzavření dálnice
2.června byla v 9 hodin uzavřena dálnice v obou směrech kvůli havarii na soutickém mostě. Doprava byla svedena po vedlejších silnicích, tedy i přes Sedmpány.
Předváděcí akce
9. února předvedla v hospodě firma TOP Moravia svoje novinky pro zdravou výživu. Na tuto akci přišlo 16 lidí.
27. října předvedla další firma výrobky pro zdravý spánek, tedy různé přikrývky.
Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo zvýšilo nájem z polí ze šest set korun na tisíc korun z hektaru.
5. dubna byla zajištěna na farmě v Trhovém Štěpánově u jedné krávy přítomnost bacilu nemoci
šílených krav BSE. Dle tohoto zjištění muselo družstvo nechat utratit 217 kusů dobytka.
3. června se konala výroční valná hromada zemědělského družstva, kde se hodnotily výsledky za rok 2004.
15. září pořádalo družstvo zájezd pro důchodce. Důchodci navštívili hvězdárnu v Ondřejově. Oběd byl v restauraci ,,U Zimů” v Benešově. Po obědě následovala prohlídka zámku Jemniště, prohlídka farmy v Trhovém Štěpánově a večeře v jídelně. Ze Sedmpán se zúčastnilo 10 důchodců.
Kaplička
Do kapličky byla umístěna socha Panny Marie a velký kříž, který přivezli 12. června čtyři jeptišky. 26. května se konala mše svatá. Další mše pouťová se konala 22. srpna. Na podzim byla kaplička oplocena novým železným plotem.
Společenská kronika
Navždy odešli:
12. února se konal pohřeb sedmpánské rodačky Boženy Slavíčkové rozené Havlíčkové. Zemřela ve věku 69 roků. Bydlela v Pavlovicích a pohřeb měla ve Vlašimi.
26. července zemřel chalupář z č.p.21 pan Boris Snášel ve věku 51 roků. Vzpomínkový večer na něj se konal na přání jeho manželky Aleny v hospodě dne 20. srpna.
16. listopadu zemřel pan Jaroslav Douba ve věku 68 let. Zemřel náhle a pohřeb se konal 25. listopadu. Protože byl dlouholetým členem hasičského sboru, zúčastnili se i hasiči. Na pohřbu promluvil starosta sboru František Dvořák.
Narození:
10. listopadu se narodila Terezie Dobrá č.p.29.
Svatby:
16. června se ženil Tomáš Holakovský.
Oslavy:
18. června oslavila v hospodě 55. narozeniny paní Blanka Quiaserová.
23. června oslavila v hospodě 60. narozeniny paní Jindra Doubová.
6. prosince byl rozsvícen vánoční strom.
24. prosince se konalo krmení zvěře v lese.
31. prosince se konalo rozloučení se starým rokem v kulturáku.
Co se v obci udělalo
Od 1. dubna nastoupila na veřejně prospěšné práce paní Irena Peroutková.
22. února dostaly Sedmpány plastové kontejnery na bílé sklo, barevné sklo a plastové láhve. Hodnota kontejnerů byla 34 000 Kč.
V létě bylo nainstalováno silniční zrcadlo na křižovatce u Holadových. Zrcadlo přispělo k bezpečnosti silničního provozu. U kapličky bylo zhotoveno nové oplocení. Oplocení zhotovil na
zakázku pan Kopecký z Trhového Štěpánova. Celková cena oplocení včetně osazení činila částku 120 000 Kč. U pomníku byl zhotoven nový chodník, opěrná hrana, nátěr oplocení a spárování tarasu. Byly provedeny nátěry hasičské zbrojnice. Byla provedena výměna 210 běžných metrů starých obrubníků za nové a silnější. Byl zhotoven chodník v délce 90 metrů od autobusové čekárny ke kaštanu. Při chodníku bylo uděláno odpočinkové plato, na které byly osazeny dvě parkové lavičky. Byly opraveny některé kanalizační šachty a provedeny nátěry obecního majetku. V obci byly udržovány veřejné plochy a živé ploty.
 
2006
Rok začal tuhou zimou, silnými mrazy a velkým množstvím sněhu. Tato zima vydržela do poloviny dubna. Během roku bylo poměrně teplo, takže v létě bylo devatenáct dní, kdy teploměr vystoupil přes 30°C. V podzimních měsících rostlo velké množství hub, hlavně pak pravých hříbků. Pro zemědělce byl rok příznivý, plodiny daly veliké výnosy. Ovoce se urodilo dost, které skončilo ve sběrnách, hlavně pak jablka.
Hasiči
7. ledna se konala valná hromada, které se zúčastnilo 28 členů. Došlo ke změně pokladníka, kde místo Vladimíra Martínka č.p.55 převzal tuto funkci jeho zeď Filip Vladimír č.p. rovněž 55. Mimo hasičských úkolů se usneslo, že se zakoupí nový pingpongový stůl.
4. března uspořádali hasiči dětský karneval. Byla to pěkná akce, na které zahrál dětem pan Hazmuka. Děti doprovázela programem Štěpánka Bézová Sedmpány č.p.25, učitelka v mateřské škole v Hulicích.
1.dubna uspořádali taneční zábavu pro mladé, na které hrála hudební skupina ,,Škvýra'” zúčasnilo asi 90 mladých.
16. dubna v 14 hodin se konal rodinný turnaj ve stolním tenise. V turnaji zvítězil 1) Béza Milan, 2)
Filip Vladimír, 3)Filipová Hana. Turnaj se konal na Hod boží velikonoční.
30. dubna byla tak zvaná železná neděle, sběr železného šrotu do kontejneru, který byl přistaven sběrnou ve Zruči. Sběru se zúčastnili hlavně Vošický Vl., Ryšavý Ant. a Holakovský Ant.
30. dubna postavili večer hasiči jako již tradičně máj.
8. května odjeli mladé rodiny s dětmi na společný výlet na Baník. Tento den byl státní svátek.
13. května byla další taneční zábava pro mladé. Kde hrála opět hudební skupina ,,Škvýra”.
21. května se konala příprava na okrskovou soutěž. Bylo to hasičské cvičení, které bylo tréninkem pro tuto soutěž, která se konala v Malovidech.
27. května se konala okrsková soutěž v Malovidech. Toto soutěž vyhráli naši hasiči. 1) Sedmpány, 2) Javorník, 3) Chmelná.
4. června hasičské cvičení, které bylo součásti přípravy na okresní soutěž.
10. června tentýž den se konala okresní soutěž, které se zúčastnily nejlepší sbory na okrese, kterých bylo v současné době asi 260. Naši hasiči v tomto okresním vývěru obsadili 8. místo. Od sedmého je dělila jedna vteřina.
10. června tentýž den, kdy se konala okresní soutěž, byla pořádána taneční zábava, kde v kulturáku hrála hudební skupina ,,Theatre”.
26. srpna pořádali hasiči zájezd do Českých Budějovic na celostátní výstavu ,,Země živitelka”.
9. září se konal dětský den v rybolovu na místní požární nádrži. Soutěžilo se o věcné ceny.
1) Ouaiser, 2) Hovorková.
14. října hořel místní kontejner, který byl záhy uhašen.
5. prosince se konala tradiční mikulášská nadílka. V přestrojení byly děvčata Beladová, jak se říkalo, byla vlastně jménem Filipová č.p. 18 a Vošická Lucie č.p.35
24. prosince na Štědrý den ve 13:30 hodin odešli děti a s nimi šli i rodiče krmit lesní zvěř. Celkem 26 účastníků odešlo do lesa ke krmelcům, aby zvěři na Vánoce přilepšili senem, jablky, mrkví a zrním.
26. prosince pořádali hasiči vánoční přebor ve stolním tenise. Soutěž byla opět o ceny.
Zvítězil: 1) Filip Vladislav, 2) Němec Marek, 3) Béza Michal, 4) Kužel Štěpán.
Co se v obci udělalo
Na bývalé soutické cestě dnes již v polích stojí Tůmův Kříž, léta neudržovaný a značně zahnutý. Kříž byl předem jeřábem srovnán a položen. Vedle kříže stojí dvě staré lípy, které jak byly sřezávány, tak větve zůstávaly na zemi. Větve byly spáleny a prostor upraven. Kříž byl natřen. Fasádní barvy bylo použito na podstavec a zlaté barvy na nátěr Krista. Na podstavci byl zčitelněn nápis: Věnováno ke cti a chvále boží od manželů Jana a Marie Hatašových ze Sedmpán roku 1898.
Jméno kameníka Čeněk kameníka Čeněk Brzoň Žampach.
Za Bartošovi byla vyřezána úvozová cesta a stráň. Skládkový prostor byl rozhrnut, upraven a opatřen varovnými tabulemi. Obecní lavičky byly opatřeny novými latěmi a nátěry. Příjezdová cesta k leteckému majáku za Drobníkovi byla vyčištěna včetně rygolu. Na pomníku před kulturákem byla zhotovena nová pamětní deska se jmény padlých a zemřelých následkem první světové války a umučených z druhé světové války v koncentračním táboře. Byl natřen křížek za vsí směrem k pivovaru včetně výřezu náletných křovin. Nátěr dostal i kříž u kravína a u pivovaru z roku 1839.
Na spodní části obce byl osazen opěrný sloup pro veřejné světlo, které bylo 9. října umístěno před domek manželů Šmejkalových. Z bývalé Janatových studánky byla udělána studna včetně stojanu. Byly zde opraveny kanalizační šachty, rozhrnuty hromady skládky, vyřezány nálety a tento prostor včetně jehličin upraven.
Byla natřena kaplička a Boží muka před Holadovi včetně letopočtu 1867 a iniciálů Jana Holady.
V rámci projektu ,, Obnova venkova” byla zhotovena replika kapličky na staré silnici ke Keblovu. Rovněž silnice, která byla 28 roků neudržována, byla vyřezána, vyčištěna včetně keblovské skládky. Ke kapličce byla navezena ornice a prostor osázen. Kapličku nechali postavit rovněž manželé Hatašovi údajně dříve než Tůmův kříž, pravděpodobně okolo roku 1895.
Během roku byly obnoveny nátěry na obecním majetku, vesnice byla po celý rok udržována, sekány veřejné prostory a stříhány živé ploty.
Společenská kronika
7. března zemřel pan František Burian ve věku 92 let. V Sedmpánech bydlel v čísle popisném 6. Poslední léta svého života prožil v domově důchodců v Onšově.
16. května zemřela paní Marie Nohová ve věku 87 let. Dříve bydlela v Sedmpánech v č.p. 50 společně se svým manželem. Po smrti manžela odešla do Prahy. Několik let chodila s poštou v Trhovém Štěpánově.
15. dubna v 19.30 byl promítnut v kulturáku dokument o Sedmpánech, který trval třičtvrtě hodiny. Kazetu vyrobil pan Roman Filip č.p.18 na základě starých fotografií. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit tuto kazetu.
25. března slavil v kulturáku své třicáté narozeniny Pavel Quaiser. V kulturáku se grilovalo prase.
6. května slavila v kulturáku své padesáté narozeniny paní Dobrá. Oslavy se zúčastnilo při hudbě a tanci třicet osob.
28. července se vdávala Jitka Ryšavá.
9. září se ženil Vladimír Setnička č.p.22.
9. prosince oslavil v kulturáku své padesáté narozeniny Antonín Ryšavý ze Sedmpán, který byl členem hasičského sboru, kde zastával funkci strojníka.
1. prosince byl rozsvícen vánoční strom s novým osvětlením.
31. prosince proběhlo rozloučení se starým rokem a na návsi přípitek za zvuku pyrotechniky a přivítání roku nového.
Kaplička mše
26. dubna se v kapličce konala v 19 hodin mše svatá. Po skončení odešly ženy do hospody na posezení s panem farářem. K večeři měly čínu s hranolkama.
29. srpna sloužil keblovský pan farář další mši. Po skončení se posezení konalo opět v hospodě.
26. září si prohlédl naši kapličku pan farář z Rakouska. Průvodkyní mu byla jeptiška, sestra keblovského faráře, která ovládala německý jazyk. Kaplička se mu líbila, takže chválou nešetřil. Při této návštěvě zašel k paní Jiřině Kuželové na oběd, kde opět vše pochválil, protože švestkové knedlíky prý v životě nejedl.
Zájezd důchodců
20. září tak jako každoročně pořádalo Zemědělské družstvo Trhový Štěpánov zájezd pro důchodce. Navštívilo se zahradnictví ,,Starkl” v Čáslavi. Následoval oběd ve Žlebech ( polévka, svíčková, pivo, káva, koláče). Odpoledne byla prohlídka farmy v Semtěži okres Chrudim, kde na jeden turnus odchovávali 150 tisíc brojlerů.
25. května se naši občané zúčastnili zájezdu za nákupem do Klodska a Kudowy Zdroje v Polsku.
3. listopadu se občané zúčastnili zájezdu do Mrákotína na okrese Jindřichův Hradec na reklamní předváděcí akci. Po předváděčce následovala prohlídka kláštera v Hradci a závodu Alma v Nové Bystřici. Tento den bylo dost sněhu.
Volby
2. a 3. června se konaly volby do poslanecké sněmovny.
20. a 21. října se konaly volby do obecního zastupitelstva a senátu. Do obecního zastupitelstva kandidovalo 87 kandidátů včetně Františka Kužela a Františka Dvořáka ze Sedmpán. Naši kandidáti se do 15 členného zastupitelstva nedostali takže do zastupitelstva byl kooptován František Dvořák. Starostou byl zvolen ing. Václav Nekvasil, místostarostou Josef Tomaides, oba z Trhového Štěpánova.
Zapsal František Dvořák
2007
Tento rok začal mírnou zimou téměř bez sněhu. 24. ledna sice napadlo asi 20 centimetrů sněhu, protože bylo v noci deset stupňů mrazu, několik dní vydržel. 18. ledna večer přišel silný vítr, který dosáhl síly orkánu. Kácel stromy, poškodil střechy, přerušil dodávku elektrického proudu. Byl označen jménem ,,Kyryl”. Na návsi před č.p.1 sčesnul stoletý kaštan.
Během jara a části léta nepršelo, takže vznikala obava o úrodu na polích. Obavy se nenaplnily a úroda byla v celku dobrá a srpnové deště prospěly i bramborám a začalo růst velké množství hub. Zima začala 11. listopadu na svatého Martina. Sníh, který napadl do Vánoc, nevydržel.
Co se v obci udělalo
Z počátku roku v lednu a únoru byl prořezán remízek za Doubovi č.p.9, prořezána zatáčka u pivovaru, vyřezání úvozu za Holadovi, výřez prostoru za Bartošem a to až k bývalé soutické cestě, kde byla zlikvidována divoká skládka a z jara upraven prostor u dubu, kam byla navezena hlína, zaseta tráva a zhotovena lavička. Byl vybetonován vjezd do rybníka na návsi, odvětrán štít na kulturáku větrací hadicí, nátěr fasády na kulturáku, zámková dlažba mezi prodejnou a kulturákem, dlažba u zbrojnice, kde byla rozšířena i vozovka. Na hasičskou zbrojnici byl umístěn svatý Florián, patron hasičů, kterého zhotovil sochař Antonín Bartoš, který vlastnil chalupu č.p. 27.
6. května se začalo s předělávkou hřiště na nohejbal. Patřičná plocha zeminy byla sejmuta a odvezena pod kravín na skládku. Do prohlubně byla navezena drť, která byla urovnána a na povrch byla naválena prosívka. Byly zabetonovány sloupky pro nohejbalovou síť, takže se už na tomto povrchu nechalo hrát.
26. dubna byl vyměněn transformátor k leteckému majáku. V letních měsících byla vyměněna buňka a osazena nová technologie pro navádění většího počtu letadel.
Ostatní události v obci
18. ledna v 16.30 byla v místní hospodě předváděcí akce firmy ADAMS z Moravských Budějovic ( hrnce).
23. února celý den nešel elektrický proud v důsledku výměny elektrických přípojek u Svobodů a u Snášelů.
5. dubna nastoupila paní Peroutková na veřejně prospěšné práce. V měsíci červenci přišly ještě dvě brigádnice a to Andrea Bézová a Naďa Prokopová.
24. dubna zametla údržba silnic a dálnic z Bernartic celou vesnici.
11. května se konal zájezd za nákupy do Polska.
19. května se konal zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic.
21. června odpoledne bylo23ºC, pak náhle průtrž mračen, kdy napršelo během krátké doby 20 litrů na metr čtvereční.
7. července Martina Volfová z Prahy předváděla u Svobodů plastové nádobí a získala objednávku za 15 000 Kč.
2. září se konala v kostele v Keblově poslední mše svatá s panem farářem Vojtěchem Novákem, který byl přeřazen na farnost do Rakovníka.
10. července byla pro malé využití odvezena veřejná telefonní stanice a autobusové čekárny a tak zaniklo číslo 317851148.
12. července uspořádalo Zemědělské družstvo družstvo Trhový Štěpánov zájezd pro důchodce do Lysé nad Labem na výstavu Kočky 2007. Dále se zajelo k prohlídce památek ve Staré Boleslavi. Zájezd byl ukončen besedou a večeří v jídelně zemědělského družstva.
Během měsíce července a srpna se celkem šestkrát uskutečnilo na návsi pod kulturákem opékání vuřtů, kterého se zúčastnilo průměrně 25 lidí, většinou ženy.
13. srpna v noci se ulomilo kus kaštanu, který byl z poloviny ulomen po vichřici 18. ledna. Kaštan byl 15. srpna odstraněn.
V měsíci srpnu provedli Holadovi výměnu střešní krytiny.
27. srpna začala výměna vodovodního potrubí ze studny na návsi pro občany Beladovi, Hovorkovi, Marušák, Kučerovi a Holadovi.
2. prosince byl rozsvícen vánoční strom.
10. prosince začal jezdit autobus do Sedmpán PRAHA-SNĚT, který po poledni končil v Trhovém Štěpánově.
24. prosince bylo do Sedmpán přivezeno Betlémské světlo.
Společenská kronika
5. února oslavila v hospodě paní Peroutková 50. narozeniny
6. dubna v kulturáku se konala vyhrávačka před svatbou Radka Holakovského.
9. dubna velikonoční pomlázka dětí.
14. dubna se oženil Radek Holakovský.
30. dubna pálení čarodějnic u majáku a stavění máje.
8. května svěcení kapličky na kopci a mše svatá v obecní kapličce, pohoštění v hospodě.
16. června se ženil Milan Martínek č.p. 55.
6. července se ženil Vít Kucharčík. Hostina se konala v kulturáku a účastnilo se jí asi 120 lidí
včetně hostů ze Slovenska. Opékaly se prasata. Oddavky měl ve Vlašimi u zříceniny hradu. Předem proběhlo zatahování, střílení a posezení v hospodě.
5. prosince tradiční mikulášskou nadílku provedli Béza Michal, Filip Vladislav a Holečková Nikola.
20. prosince se konala v kapličce mše svatá s novým farářem a posezení v hospodě.
Na podzim bylo zhotoveno 1000 pohlednic a 500 igelitových tašek ke 100. výročí hasičského sboru.
28. července oslavila paní Hovorková 70. narozeniny.
Hasiči
6. ledna se konala výroční valná hromada, kde byl přítomen starosta obce pan ing. Nekvasil
17. března uspořádali taneční zábavu, kde hrála hudební skupina ,,Škvýra”.
24. března ve 13 hodin se konal dětský karneval.
8. dubna uspořádali velikonoční turnaj ve stolním tenise. 1) Bézovi, 2) Filipovi, 3) Holečkovi. Hrálo 14 dvojic.
26. května se uskutečnila okrsková soutěž v Javorníce. 1) Zdislavice A, 2) Sedmpány, 3) Zdislavice B, 4) Kuňovice. Soutěže se uskutečnilo 16 družstev. Během roku získali hasiči 4 hadice B a dvě soutěžní proudnice.
9. června okresní soutěž ve Vlašimi. Zde byl náš sbor diskvalifikován za údajné šroubování koše pod vodou. Tímto způsobem místo šestého místa získali až místo 16.
16. června se konala hasičská soutěž v Souticích ke 105. výročí. 1) Javorník, 2) Soutice, 3) Sedmpány
30. června se konal nohejbalový turnaj na hřišti. Z osmi družstev vyhráli Kuželovi.
7. července v 18.15 vznikl požár stohu u Dubějovic. Ze dvou stohů jeden shořel. Hasiči ze Sedmpán, Dubějovic a Hulic do rána požářiště hlídali.
8. srpna hořel stoh slámy po levé straně k Hulicům. Hasiči ze Zruče, Vlašimi, Trhového Štěpánova a Sedmpán tento stoh hasili.
18. srpna se konala hasičská soutěž ve Strojeticích. 1) Křivsoudov, 2) Sedmpány, 3) Čechtice A.
8. září se konal dětský den v rybolovu. 1) Filip Vladislav, 2) Mikeš z Trhového Štěpánova.
6. října se konalo celodenní chytání a pečení ryb.
24. listopadu se do Sedmpán dostavili dva kominíci z Uhlířských Janovic, aby v rámci prevence na zimní období vyčistili komíny.
24. prosince provedli rodiče s dětmi krmení lesní zvěře.
26. prosince se konal v kulturáku tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise.
28. prosince se konala výroční valná hromada za rok 2007, které se zúčastnilo 36 členů a
místostarosta obce pan Josef Tomaides.
31. prosince provedli mladí výstup na Javornickou Hůru a o půlnoci za zvuků petard následovalo rozloučení se starém rokem.
11. února 2008 zapsal František Dvořák
 
2008
Rok začal velmi mírnou zimou, bez sněhu a také teploty byly téměř jarní. Sněhové přeháňky přišli až koncem měsíce března. 1. března přišla silná vichřice ,,Ema”, která nadělala značné škody v lesích a na obytných budovách, kde stahovala tašky a způsobila výpadek elektrického proudu.
20. března přišla sněhová vánice, která zapříčinila na dálnici D1 na stém kilometru hromadnou havárii, kde v obou směrech havarovalo přes sto aut a v dopravní zácpě bylo uvězněno údajně 20 000 lidí. Ve dnech 25. až 27. března napadlo poměrně hodně sněhu. 25. června v 19 hodin se přehnala další vichřice, která na návsi nadělala škodu i na ostatní výsadbě.
Zima se koncem roku krátkodobě přihlásila 22. listopadu, kdy napadlo asi 15 cm sněhu, který však za několik dní roztál, takže do vánočních svátků nevydržel.
Co se v obci udělalo
Prodejna a hospoda
Protože ke konci roku 2007 skončil svoji činnost v těchto prostorách pan Pipka z Keblova a nový provozovatel měl jiné představy o prodejně i hospodě, začalo se po inventuře, která se konala 8. ledna s rekonstrukcí vnitřní budovy a to podle představ nových provozovatelů a to manželů Lady a Petra Doubových. Během měsíce ledna a částečně i února se provedla veškerá vnitřní malba, výměna lina, obklady, osvětlení, sanitární prvky, vodárna, bojler, prostě všechno včetně potřebného vybavení. Celková částka finančních prostředků na tuto rekonstrukci činila 250 000 Kč. Prodejna byla slavnostně otevřena paní Ladou Doubovou 8. února v 9 hodin včetně malého občerstvení. Zúčastnil se i starosta obce ing. Václav Nekvasil i místostarosta Josef Tomaides.
7. března v pátek byla v 19 hodin slavnostně otevřena Petrem Doubou i hospoda. Protože při této příležitosti bývá i něco zadarmo, byla hospodě plně obsazena. V této době se zde točilo pivo ,,Staropramen”. Občané byli s prodejnou i hospodou velmi spokojeni. Ovšem během roku v měsíci říjnu došlo kvůli zdravotním důvodům prodavačky k výměně, takže tuto práci začali vykonávat
manželé Janáčkovi a to ke vší spokojenosti občanů s tím rozdílem, že se točilo pivo ,,Velkopopovický kozel”.
Přestavba sportoviště
19. ledna byly svařovány trubky pro oplocení a upevnění ochranných sítí. Materiál byl získán z vodáren Želivka, kde se likvidovalo staré topení. Svařování provedli hasiči v podniku Deltagaz v Trhovém Štěpánově.
11. dubna byly vyhrabány rýhy pro obrubníky.
22. dubna byly vyvrtány otvory pro sloupky.
26. dubna se osadily již některé sloupky na hřišti včetně starých obrubníků, které byly dříve při silnici, kam se osazovaly obrubníky nové. Staré se tak betonovaly při straně k Vobořilům.
3. května v sobotu byla brigáda na hřišti, které se zúčastnilo 20 lidí, kde byly dodělané ještě nějaké otvory pro sloupky, ale to ručně, protože hřiště stojí na demolici č.p.15 po Františku Peroutkovi.
8. května byla brigáda na hřišti, které se zúčastnilo 15 lidí, kde byly dosázeny zbývající nové obrubníky, kterých bylo celkem 60 kusů, byly čištěny sloupky a začal se provádět nátěr.
10. května byly sváženy vzpěry na sloupech pro sítě a dvířka pro případný únik míče.
Brigády pokračovaly ještě 24. a 31. května.
2. června se provedlo rovnání terénu pod hřištěm.
8. června a 14. května se hřiště oplotilo a natáhly se upravené sítě.
Veškeré práce se prováděly svépomocí, tedy zadarmo.
Ostatní
13. června byla instalována pamětní deska na hasičskou zbrojnici a instalováno nové světlo na vyměněný betonový sloup na zbrojnici.
27. června byly osazeny čtyři velké květináče včetně zásadby mezi prodejnou a kulturákem. Tentýž den nám byly přivezeny pamětní hrnečky se sedmpánskou kapličkou v počtu sto kusů, kterých se později ještě 36 nechalo přidělat.
10. července bylo instalováno zábradlí mezi prodejnou a kulturákem, které provedl pan Kopecký.
V měsíci září byly v obci umístěny dva odpadkové koše z vymývaných kamínků. Jeden byl umístěn u prodejny a druhý na hřišti.
Kaplička- mše
25. února v 18 hodin, účast 20 lidí, po mši občerstvení v hospodě, guláš, káva a pivo
14. dubna – pondělí v 18 hodin, účast 20 lidí, v hospodě guláš, káva, pivo
26. května- pondělí v 18 hodin, účast 22 občanů, v hospodě bramborový salát, sekaná, pivo, káva
28. června sobota v 9 hodin mše u příležitosti založení sboru dobrovolných hasičů
15. září- mše, které se zúčastnilo 19 občanů. Po mši občerstvení a pohoštění v hospodě.
Zájezd důchodců zemědělského družstva
14. května se uskutečnil zájezd důchodců Zemědělského družstva Trhový Štěpánov a to tentokrát do Českých Budějovic. Důchodci si prohlédli výrobu piva v pivovaru Budvar. Následoval oběd v masných krámech, následovala výstava HOBBY 2008 a navečer večeře a beseda s předsedou zemědělského družstva v jídelně družstva. Zájezdu se zúčastnilo 11 důchodců ze Sedmpán.
Různé změny
Do čísla popisného 53 se natrvalo nastěhovali manželé Janáčkovi, kteří se aktivně již tento rok začali podílet na činnosti obce. Holadovi č.p. 8 provedli výměnu krytiny na domě a provedli demolici sousedního stavení č.p. 45, postaveného v roce 1876, který byl jejich majetkem. Krytina byla vyměněna i na č.p. 37.
Úprava obce
4. března nastoupila na veřejně prospěšné práce paní Peroutková č.p. 40. Od května pracovali na úpravě obce Stanislav Filip a František Dvořák. O prázdninách přišli na brigádu Bézová Andrea a Prokopová Naďa.
Občanské sdružení kalňáci
23. února uspořádali kalňáci v kulturním domě v Sedmpánech společenský ples. Generálním partnerem byl pivovar Hubertus Kácov. Tohoto vydařeného plesu se zúčastnilo 120 lidí. Hrála hudba Oldřicha Hrubanta z Malovid. Doprava byla zajištěna ze Zruče nad Sázavou.
22. listopadu uspořádali rovněž v kulturním domě v Sedmpánech kateřinskou zábavu. Hrála opět hudba Triton pana Hrubanta. Každá Kateřina dostala malý dárek a deset vylosovaných bylo odměněno. Doprava byla zdarma a byla zajištěna z obcí Zruč, Nesměřice, Hulice, Kalná, Dubějovice, Keblov, Trhový Štěpánov.
Kulturní a společenské akce hasičů
15. března v sobotu uspořádali hasiči v kulturáku dětský karneval. Hrál zde pan Hazmuka z Vlašimi.
24. března v pondělí se konala tradiční velikonoční pomlázka pro děti a dospělé.
19. dubna- námětové cvičení v Souticích
30. duben- tradiční pálení čarodějnic a stavění máje
11. května- trénink na okrskovou soutěž do Hulic
17. května- okrsková soutěž v Hulicích, 1) Zdislavice A, 2) Sedmpány, 3) Dubějovice, 4) Zdislavice B
6. června- trénink na okresní soutěž ve Vlašimi.
7. června se konala okresní soutěž ve Vlašimi, které se zúčastnilo 20 hasičských sborů.
1) Louňovice, 2) Daměnice, 3) Lešany, 4) Bystřice, 5) Všechlapy, 6) Sedlec, 7) Radošovice, 8) Sedmpány, 9) Zdislavice
12. června- generální úklid ve Zbrojnici
22. června- 125 výročí založení sboru v Trhovém Štěpánově, 1) Štěpánov u Skutče A, 2) Štěpánov u Skutče B, 3) Nesměřice, 4) Rataje, 5) Sedmpány
28. června. 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Sedmpánech
Program: v 9 hodin mše svatá, projevy, průvod obcí, svěcení hřiště, věnec k pomníku padlých včetně hymny, svěcení svatého Floriána, odhalení pamětní desky, odchod na cvičiště, mažoretky, soutěž dětí, požární útok. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů a 2 družstva žen.
Ženy: 1) Čechtice, 2) Hulice
Muži: 1) Rataje, 2) Sedmpány A, 3) Sedmpány B
5. července -100. výročí hasičů v Hulicích
Požární útok: 1) Rataje, 2) Strojetice, 3) Sedmpány A, 4-5 místo Sedmpány B a Trhový Štěpánov
26. července- Pohár starosty v Ratajích. 1)Rataje A, 2) Rataje B, 3) Louňovice. Sedmpány skončili ze 27 sborů na 17. místě.
30. srpna- hasičská soutěž ve Sněti, 1) Loket, 2) Křivsoudov A, Křivsoudov B, 4) Dunice, 5) Sedmpány.
6. září- dětské odpoledne- soutěž v rybolovu, 1) Radim Douba, 2) Michal Béza, 3) Olišarová- Keblov
13. září- návštěva v Hranicích na Moravě u výrobce hasičských stříkaček pana Radka Vinckera
20. září se konal II. ročník turnaje v nohejbale. Zúčastnilo se osm družstev. Zvítězilo družstvo ve složení Kužel Stanislav, Radek Holakovský, Pavel Quaiser. Při turnaji se opékalo prase.
4. října se otevíralo nové sportoviště v Dubějovicích, kde se rovněž konal nohejbalový turnaj, kde zvítězili opět sedmpánští a to Kužel Stanislav, Radek Holakovský a Pavel Quaiser.
11. října pořádali hasiči taneční zábavu, na které hrála skupina Black Rosse. Na této zábavě vydělali hasiči 8 500 Kč.
29. listopadu pořádali hasiči další zábavu, kde opět hrála Black Rosse. Tentokrát byl výtěžek 7 700 Kč.
5 . prosince se konala mikulášská nadílka.
16. prosince byla přivezena nová stříkačka. Přivezl ji nám výrobce Radek Vincker z Hranic na Moravě. Stříkačka měla dle požadavku hasičů sportovní úpravu a její cena byla 158 270 Kč.
24. prosince odpoledne všichni mladí s dětmi šli na krmení lesní zvěře. Odešli asi již na čtrnáctý Štědrý den ke krmelcům na kopce.
31. prosince absolvovali mladí pochod na Javornickou Hůru a tento rok zakončili o půlnoci petardami.
Úmrtí
9. května zemřel ve věku 79 let Miroslav Jenčík (56 roků), byl členem Sboru dobrovolných hasičů v Sedmpánech, proto se hasiči zúčastnili pohřbu, který se konal 15. května v 15 hodin v Keblově.
Ostatní
16. srpna se hasiči zúčastnili vzpomínkové akce 100. výročí úmrtí spisovatele Václava Vlčka ve Střechově. Tento den celý pršelo.
Během letních měsíců se vždy ve středu navečer pod kulturákem opékaly vuřty. Opékání se
zúčastnily většinou ženy, které si při tom rády popovídaly. Účast byla od 15 do 25 občanů.
10. prosince si ženy udělaly posezení v místní hospodě.
14. prosince se nastěhoval Jan Landa do č.p. 21, které předtím zakoupil od paní Aleny Snášelové. Jan Landa měl předtím v pronájmu chatu pana Peroutky u pivovaru. Nájem trval 15 let.
Volby
Ve dnech 17. a 18. října se konaly volby do krajů a senátu. Do volební místnosti v Trhovém Štěpánově se dostavilo dvacet jedna voličů ze Sedmpán.
1. prosince byl v Sedmpánech rozsvícen vánoční strom.
Během tohoto roku byly Sedmpány několikrát v mediích (novinách) a to většinou u příležitosti 100. výročí hasičského sboru.
Výroční valná hromada hasičů
26. prosince se konala od 17 hodin veřejná výroční valná hromada hasičů. Účast byla velká. Téměř devadesát občanů přišlo do kulturáku. Podával se guláš a nakrájené uzené maso. Na této schůzi byl proveden křest nové stříkačky. Kmotrou stříkačky se stala paní Jiřina Kuželová. Hostem byl pan Josef Tomaides, místostarosta obce a pan Martínek z hasičského sboru Chmelná. Nové členy hasičského sboru (p. Landu, Janáčka a Sluku) představil velitel Láďa Vošický.
2009
Pojednání o povětrnostních podmínkách roku
Nový rok začal mrazíkem -6°C bez sněhu. Sníh napadl až 6. ledna a to asi 10 centimetrů. V první polovině začaly největší mrazy roku a to 9. ledna -18°C, 10. ledna -14°C, 12. ledna -15 °C a 13. ledna -12°C.
V únoru napadlo 30centimetrů poměrně mokrého sněhu a to 20. února a asi 10 centimetrů přibylo 23. února. Sníh postupně odtál. Další sníh napadl až 19. března, trochu ho přibylo 20. a 25. března, kdy byl ještě mráz.
Počátek měsíce dubna byl poměrně teplý a dokonce 10. dubna padl 132 roků starý rekord, kdy teploměr ukázal teplotu 23.3°C a několik dnů následovalo letní počasí.
2. srpna v 16 hodin přišla průtrž mračen, kdy za několik hodin spadlo 85 litrů vody na metr čtvereční, což Sedmpány nepamatují. Silnice se změnily v řeky, které zatopily i sklepy. Liják zatopil i dětský tábor u Strojetic, takže asi 80 dětí bylo evakuováno do našeho kulturního domu v Sedmpánech, kde zůstaly dva dny.
V měsíci říjnu, kdy ještě 7. října bylo 25°C tepla, napadlo 15. října 15 cm sněhu, který zůstal několik dní. V polovině prosince přišly první mrazíky a také napadl sníh. 19. prosince ráno byla teplota -10°C, 20. prosince ráno -15°C. Sníh do vánočních svátků roztál.
Co se v obci udělalo
Vesnice byla celoročně udržovaná, vysekány zelené plochy, ostříhány živé ploty, vyhrabáno listí a 28. dubna se zametla silnice.
27. června byly osazeny dveře z plastu v hospodě, tím byl umožněn vstup na zámkovou dlažbu, kde v letních měsících bylo posezení pod deštníkem.
10. srpna byla vykácena a vyčištěna strouha u kravína pro případ velkých dešťů, aby odvedla velkou vodu.
12. srpna byl zhotoven nový můstek u pivovaru, který umožnil bývalý vjezd do lesa stát se bezpečnějším.
2. září byly osazeny nové rošty na kanalizaci před Doubovi a síť pod panelem u kravína, která znemožnila lézt dětem do kanalizace.
30. září byla potažena cesta podél Kucharčíkových asfaltovým frézovaným povrchem, která byla 3. října uválena.
13. listopadu byl vstup do kulturáku podložen zámkovou dlažbou.
28. září byl instalován dětský kolotoč na hřišti. Instalaci provedli pracovníci z Brna.
22. října se provedla oprava oplocení u rybníka po autohavárii.
Kulturní, společenské a duchovní akce
4. ledna byla provedena tříkrálová sbírka, při které se vybralo 3 440 Kč.
19. ledna se konala mše svatá v místní kapličce, které se zúčastnilo 18 občanů.
13. února se v kulturáku konal ples farnosti Keblov, kde byla bohatá výzdoba z živých květů a bohatá tombola. Byla to velmi vydařená akce.
21. března pořádali hasiči dětský karneval.
28. března pořádalo sdružení ,,Kalňáci” v kulturáku II. společenský ples. Přítomno bylo 80 lidí.
13. dubna provedly děti i dospělý velikonoční pomlázku.
18. dubna pořádali hasiči taneční zábavu, kde hrála skupina Nesbend.
30. dubna se u majáku tradičně pálily čarodějnice a na návsi se stavěla máj.
15. května se konalo setkání důchodců v jídelně Zemědělského družstva Trhový Štěpánov.
8. května v 18 hodin se konala mše svatá, při které se konalo vysvěcení nové stříkačky. Potom se přešlo do hospody, kde byl připraven sud piva.
23. května se konala taneční zábava, kterou pořádali hasiči, kde hrála opět skupina Nesbend.
27. července se hasiči zúčastnili nohejbalového turnaje v Dubějovicích, kde obhajovali prvenství z minulého roku, ale skončili na druhém místě.
14. září- mše svatá, které se zúčastnilo 18 lidí.
28. listopadu byl rozsvícen vánoční strom s novým osvětlením, kde bylo 360 žároviček.
30. listopadu- mše svatá v 17 hodin s účastí 19 lidí.
5. prosince- mikulášská nadílka dětí, které byly ve vsi.
19. prosince zazpívaly místní ženy vesměs hasičky pod rozsvíceným vánočním stromem.
Předcházelo tomu hraní vánočních písní v místním rozhlase. Ženy v 18 hodin zpívaly známé koledy. Prodávalo se svařené víno.
24. prosince odešli všichni mladí s dětmi jako již tradičně nakrmit lesní zvěř ke krmelci na kopec.
31. prosince podnikli mladí výstup na Javornickou Hůru a večer slavili v hospodě Silvestra a současně přivítali Nový rok.
Ostatní
Během letních měsíců se každou středu v 18 hodin opékaly vuřty. 29. července se opékání zúčastnilo 28 lidí. Každý si do hospody došel pro chlazené pivo.
15. března a 21. listopadu prováděli kominíci z Uhlířských Janovic vymetání komínů.
5. června došlo v kravíně v Sedmpánech k hoření podestýlky. Rozšíření požáru zabránili hasiči z Vlašimi.
8. července byla umístěna skříňka na lípu vedle kapličky, ve které je umístěn ukřižovaný Ježíš Kristus.
3. prosince se v hospodě konala předváděcí akce z Jindřichova Hradce. Byly předvedeny matrace, polštáře a deky.
V tomto roce provedl Jiří Lonský č.p. 3 fasádu na svém novém rodinném domě. Fasáda byla žluté barvy s bíle orámovanými okny. Fasádu provedl na č.p. 41 rovněž František Anděl.
Přistěhování
Do čísla 21 se přistěhovala rodina Landova. Bylo to v měsíci červenci. V minulosti tento dům vlastnili manželé Babickovi, po jejich smrti ho koupil Antonín Toman pro svoje rodiče. Po smrti rodičů byl dům prodán manželům Snášelovým z Prahy. Po smrti Borise Snášela ho jeho manželka prodala Janu Landovi. V měsíci říjnu se do č.p. 32. natrvalo nastěhovali s dětmi manželé Červenkovi. Byl to dům, kde dříve bydleli Jenčíkovi.
Úmrtí
4. února zemřela Marie Jenčíková č.p. 32 ve věku 72 let.
21. června zemřela Marie Kuželová č.p. 73 let ( rakovina slinivky), která dříve asi 30 roků prodávala v Sedmpánech. Den předtím zemřela její sestra Božena Neužilová z Dubějovic ( 78 let).
Narození
23. prosince se narodila Eliška Dobrá č.p. 29, takže manželé Dobrovi měli třetí holčičku.
Hasiči
Ženy založily družstvo v požárním sportu. Byly to: Bézová Andrea, Bézová Štěpánka, Filipová Hana, Holečková Nikola, Holečková Zdeňka, Janáčková Vlaďka, Kuželová Dáša, Setničková Markéta, Svobodová Petra. Od samého začátku začaly trénovat.
8. května byla po mši svaté slavnostně posvěcena nová stříkačka s přáním, aby dobře sloužila.
Soutěže a akce v této sezoně
16. května se konala okrsková soutěž ve Zdislavicích. Muži soutěž vyhráli. Ženy obsadily druhé místo.
6. června ve Vlašimi na okresní soutěži skončili muži na šestém místě.
13. června se konalo 40. výročí hasičského sboru ve Stříteži. Muži i ženy obsadili prvá místa.
27. června pořádali hasiči nohejbalový turnaj na hřišti. Hosty zde byli i hasiči z Dobříšky. Ženy odjely na soutěž do Nesměřic, kde obsadily 5. místo.
7. srpna se konala 105. výročí hasičů v Mnichovicích. Ženy zde zvítězily a mužům nebyl pokus uznán.
25. července se konal pohár starosty v Ratajích. Muži obsadili 2. místo a ženy 5. místo.
2. srpna po průtrži mračen poskytli hasiči ubytování 80 dětem ze zatopeného dětského tábora u Strojetic. Děti byly ubytovány v kulturáku.
15. srpna se konalo 100. výročí hasičů ve Střechově. Muži skončili na třetím a čtvrtém místě, ženy zvítězily nad Keblovem.
22. srpna ve Zdislavicích se konala soutěž, která byla zařazena do benešovské ligy. Zde muži
obsadili třinácté místo a ženy páté místo.
5. září pořádali hasiči dětský den, soutěž o chytání ryb. Navečer odjeli někteří hasiči do Telče na noční exhibici hasičů Vysočiny.
12. září v sobotu odjelo 48 občanů na pozvání na exkursi letiště Praha Ruzyně. Při prohlídce letiště si naši hasiči prohlédli i hasičskou zbrojnici místních záchranářů, kde nám některou techniku i předvedli. Oběd byl zajištěn v Dejvicích, po kterém následovala volná prohlídka Prahy.
19. září jsme se na pozvání zúčastnili hasičské soutěže v Horce,kde muži obsadili sedmé místo a ženy místo páté.
25. dubna se hasiči zúčastnili zásahu u požáru lesa v Hulicích.
23. srpna se zúčastnili zásahu u požáru stohu v Souticích.
19. prosince předvedly místní hasičky v mrazivém počasí pěkné pásmo lidových koled u vánočního stromu u kapličky.
26. prosince se v kulturním domě konala výroční valná hromada, které se zúčastnilo 41 členů, kde byli přijati nový členové Michal Béza a Sluka mladší. Rok byl hodnocen jako velmi úspěšný.
 
2010
Rok začal poměrně mírnou zimou. Teploty se pohybovaly mírně pod nulou. Postupně však připadával sníh, který netál, takže se poměrně velká vrstva udržela téměř do konce března. Nejnižší teplota byla 27. ledna a to -18°C. Jaro bylo poměrně chladné a studené a provázel ho déšť. Přesto, že v roce bylo několik týdnů pěkné počasí, byl rok provázán přívalovými dešti, které způsobily velké záplavy, které nadělaly škody zemědělského družstvu na obilí, ale i místním obyvatelům na bramborách, z nichž velká část byla při sklizni nahnilá a postižena plísní. Rovněž lesní porosty byly podmáčeny, což mělo vliv i na růst hub, kterých nebylo tolik, jak v minulých letech.
Hasiči
Sedmpánským hasičům se tento rok splnilo jejich přání, získat devítimístný automobil (prodloužený) pro jejich potřebu jezdit po různých soutěžích. Automobil stál dvě stě tisíc korun a
naši členové Antonín Ryšavý a Vladislav Vošický pro něj dojeli do Německa a to 22. února do Kolína nad Rýnem. Vozidlo Citroen Jumper bylo červené barvy, mělo najeto 112 000 km. Doma byly vyměněny oleje a udělána povrchová úprava spodku. Minulé vozidlo, které vlastnil požární sbor v Sedmpánech a to ARO, bylo prodáno do Valašské Dolanky-okres Vsetín za 13 000 Kč.
6. března pořádali hasiči dětský karneval, který byl poměrně dobře dětmi obsazen. Bylo to také poprvé, co na karnevalu nehrála živá hudba, pouze hudba reprodukovaná.
27. března se konala ve Struhařově okresní konference hasičů, které se zúčastnil za náš sbor Antonín Ryšavý.
3. dubna se konalo v Keblově námětové cvičení okrsku Trhový Štěpánov, jehož součástí byly i testy. Náš sbor zvítězil, neboť ze dvaceti možných bodů měl osmnáct dobře.
30. dubna provedli hasiči pálení čarodějnic a stavění máje.
22. května byla uspořádána v Sedmpánech okrsková soutěž na lukách:
Výsledky muži: 1) Sedmpány, 2) Javorník, 3) Chmelná
Výsledky ženy: 1) Hulice, 2) Sedmpány, 3) Keblov
12. června se konalo ve Vlašimi okresní kolo, kde náš sbor po překážkách a štafetě byl na čtvrtém místě, ovšem při útoku nám pokus nebyl uznán, takže jsme skončili až na místě dvanáctém.
26. června se konal nohejbalový turnaj v Sedmpánech. Tento turnaj vyhráli domácí hasiči ve složení Sluka starší, Holakovský Radek, Quaiser Pavel.
26. června- na nesměřických slavnostech, které byly opět ve znamení hasičů bylo pořadí:
Muži: Dálkovice A, 2) Sedmpány, 3) Nesměřice, Ženy: 1) Zruč A, 2) Sedmpány, 3) Hulice A
3. července na nohejbalovém turnaji v Dubějovicích zvítězili naši: Kužel Stanislav, Holakovský Radek, Quaiser Pavel
3. července- pohár starosty v Čechticích
Výsledky muži: PPS: 1) Sedmpány, 2) Dalovy, 3) Třebešice, 4) Rataje, 5) Třemošnice, PS 12: 1) Zdislavice, 2) Sedmpány, 3) Rataje, 4)Onšov, Čechtice, PS12: 1) Čechtice, 2) Divišov, 3) Sedmpány, 4) Hulice, Mnichovice, 5) Křivsoudov
7. srpna se konal pohár starosty v Mnichovicích. Tento den bylo celý den deštivé počasí. Muži: 1) Sedmpány, 2) Javorník, Ženy: 1) Sedmpány, 2) Mnichovice
21. srpna se konala ve Zdislavicích benešovská liga. Naši hasiči zde obsadili páté místo a hasičky
skončily na místě sedmém.
1. září se konal pohár starosty v Horce. Kde naši muži obsadili desáté místo a ženy byly osmé. Tento večer odjela část část mužů shlédnout noční exhibici hasičů z Telče.
11. září se konala benešovská liga ve Všechlapech. Zde startovali pouze naši muži a obsadili jedenácté místo.
25. září se uskutečnil pohár hasičů a záchranářů v Trhovém Štěpánově.
Výsledky muži: 1) Sedmpány, 2) Zdislavice, 3) Rataje
Výsledky ženy: 1) Hulice B, 2) Hulice A, 3) Sedmpány. Naši muži kromě velkého putovního poháru získali ještě pět hadic v hodnotě asi 12 000 Kč.
2. října se za velmi pěkného počasí konal dětský rybářský den. Zvítězil Michal Béza ( 9 ryb), za ním skončil Ondřej Blažek ( 3 ryby). Po skončení se opékaly ryby.
16. října pořádali místní hasiči v kulturním domě v Sedmpánech diskotéku.
27. listopadu byla pořádána další diskotéka.
18. prosince- členky hasičského sboru v Sedmpánech v 17 hodin navečer zazpívaly opět u vánočního stromu u kapličky téměř hodinové pásmo vánočních koled, které doprovodily děti svými tanečky. Každý účastník dostal malý dárek s upomínkou na tento den. Pro zahřátí na návsi hořely tři vatry a podávalo se svařené víno, kterého se vypilo asi 25 litrů.
24. prosince již tradičně v odpoledních hodinách odešli sedmpánští na kopce ke krmelci nakrmit lesní zvěř. U krmelce je jich sešlo třicet. Něco se u toho vypilo pro zahřátí a zazpívala se i nějaká koleda. Byla to každoroční taková zdravotní procházka před štědrovečerní večeří.
Do hasičské činnosti nutno přičíst i velikonoční turnaj ve stolním tenise, který se konal v neděli 4. dubna v místním kulturáku. Na turnaji bylo 30 přihlášených. Výsledky: 1) Michal Béza, Filip Vladislav mladší, 2) Filip Vladislav starší, Filipová Hana, 3) Béza Milan, Bézová Štěpánka.
Rok 2010 ukončili hasiči různě, někdo odjel na hory, někdo šel do hospody a někdo byl doma. Upustilo se od výstupu na Javornickou Hůru, poněvadž zařízení na ,,Pekle” bylo uzavřeno, přesto však se příchod nového roku oslavil petardami.
Ostatní kulturní a společenské akce
9. ledna byla provedena v Sedmpánech Tříkrálová sbírka, při které bylo vybráno 3 700 Kč.
22. ledna byl v Sedmpánech uspořádán farní ples. Byla to uzavřená společnost 120 účastníků. Vstup byl 170 Kč. Sál byl vyzdoben živými květy. Výtěžek 30 000 Kč byl věnován na opravu kostela ve Sněti.
5. dubna děti provedli velikonoční pomlázku po vesnici.
Opékání vuřtů na návsi
Od jara do podzimu se každou středu opékaly na návsi vuřty. Po každé se sešlo víc jak dvacet občanů, převážně žen. Kdo měl nějaký svátek nebo narozeniny, přinesl láhev nějakého alkoholu, takže se i zazpívalo. V jednom případě zahrál pan Bohumil Vlasák z Kalné na harmoniku.
8. září pro nepříznivé počasí na opékání jsme navštívili městkou knihovnu v Trhovém Štěpánově, kde pro nás bylo připraveno i občerstvení.
30. srpna po mši svaté bylo slavnostně posvěceno hasičské auto. Potom následovalo občerstvení v hospodě.
21. srpna se konal na hřišti další nohejbalový turnaj, ve kterém zvítězili zvítězili hráči z Prahy z Bohnic.
21. května se konala besídka pro důchodce a to v jídelně zemědělského družstva od 17-22 hodin. Toto setkání financoval Městský úřad v Trhovém Štěpánově. Bylo zde občerstvení s hudbou. Každý účastník dostal malý dárek. Doprava pro důchodce byla zajištěna.
Prodejna Sedmpány
V měsíci květnu ukončila paní Janáčková prodej v místní prodejně. Nebylo jasné, jestli se někdo přihlásí. Nakonec jsme dostaly 3 nabídky. Zvítězila ta nejlepší a to od Vietnamců, kteří rychle vybavili prodejnu zbožím a prodej zahájili 4. června. O týden později, 11. června otevřeli i hospodu. V prodejně zůstala 28letá Vietnamka, která měla otevřeno od rána od 7 hodin do 21 hodin večer a to včetně sobot a neděl. Rovněž hospoda byla otevřena denně a otevírací doba byla prodloužena podle potřeby. Denně čerstvé pečivo, bohatý sortiment zboží, milá obsluha, to vše nesloužilo jen místním občanům,ale i občanům u okolních vesnic.
Volby do městského zastupitelstva
Ve dnech 15. a 16. října se konaly celostátní volby do obecních zastupitelstev. Volební obvod, pro nás byl v Trhovém Štěpánově. Kandidátku za Sedmpány sestavili místní hasiči, kteří museli mít podporu 94 podpisů od voličů. Voleb se zúčastnilo 73 procent voličů ze Sedmpán, což bylo nejvíce z celého obvodu. Do zastupitelstva se dostali ze Sedmpán dva kandidáti a to: Kužel František č.p. 63- opravář zemědělských strojů a Dvořák František č.p.25- důchodce. V čele 15 členného zastupitelstva stanul po ustanovující schůzi ing. Václav Nekvasil jako starosta a Josef Korn jako místostarosta. Členové rady Mgr. Stanislav Kužel, ing. Karel Pokorný a ing. Michal Voigt.
Co se v obci udělalo
Obec byla od dubna do konce listopadu udržována v pořádku. Veřejné plochy byly během těchto měsíců neustále sečeny. Tuto údržbu prováděl Stanislav Filip a Dvořák František.
Hřiště- Na hřišti hasiči zhotovili tři nové lavičky a udělali vrata, aby se hřiště nechalo zavírat. Na hřišti byl postaven domeček na nářadí.
Náves- Na návsi byly postaveny dvě informační tabule. Jedna pod autobusovou čekárnou, druhá u lípy před prodejnou. V parku byl zhotoven masivní stůl s lavicemi pro opékání vuřtů.
Osvětlení- Před paní Prokopovou č.p. 12 bylo nainstalováno nové osvětlení.
Kulturní dům- Do kulturního domu byla instalována nová kamna na dřevo, která nahradila stará kamna, která šla do stěn. Náves měla u kapličky starou proschlou lípu a rovněž suchou borovici, které byly 8. března z plošiny odstraněny. V letních měsících pracovali u obce čtyři brigádníci, kteří provedli veškeré nátěry.
Společenská kronika
26. května zemřela ve věku nedožitých 93 let paní Anna Peroutková č.p. 40 (pivovar).
7. srpna se ženil David Kucharčík č.p. 28.
11. srpna zemřel Milan Blažek v nedožitých 57 letech.

Kronika Sedmpán 2011

 

Životní jubilea:

 

Jiřina Prokopová               13.03.1931               80 let

Božena Balková                 19.03.1946               65 let

Jiřina Kuželová                   23.04.1931              80 let

Irena Dobrá                          6.05.1956               55 let

Jiří Balek                             26.05.1946               65 let

Jan Kucharčík                       4.06.1946               65 let

Anežka Jeřábková             24.08.1951                60 let

Vladimír Setnička              19.09.1951               60 let

Antonín Ryšavý                 13.12.1956                55 let

Jaroslava Holečková         17.12.1941               70 let

RnDr. Jaroslav Drobník     20.12.1929               82 let

 

 

Navždy odešli:

 

Božena Kamarýtová         24.02.2011 ve věku 90let

Anna Holakovská              13.04.2011 ve věku 84let

Vladimír Setnička              25.11.2011 ve věku 60let

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 

Noc z 25. na 26. března 2011 se stala rozhodující pro vyplnění údajů na sčítacích arších. Poprvé bylo jednotně v celé EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.

 

Demografické údaje za rok 2010 – obce Sedmpány

 

Žen        54

Mužů     51

Celkem 105 obyvatel

 

Nejvýznamnější dokončení investiční akce v roce 2011

 

Vysoké oplocení hřiště v Sedmpánech

 

 

 

 

Počasí v roce 2011 v Sedmpánech

 

                                 Leden                          Únor                             Březen                   Duben  

Nejstudenější      4.1.   -15C/ -7C           24.2.  -19C/ -5C        7.3.  -9C/0C         4.4. +7C/+7C

Den

 

 

Nejteplejší           14.1.  +6C/ +8C          6.2.  +5C/+7C         31.3.  +3C/+18C   23.4.+11C/+23C

Den

 

 

                             Květen                    Červen                    Červenec                     Srpen

Nejstudenější    3.5. +5C/+4C       1.6. +14C/+16C      15.7. +15C/+19C         27.8. +19C/+16C

Den

 

Nejteplejší       26.5.+18C/25C      22.6. +18C/+30C   13.7.+18C/+28C           24.8.+20C/+31C

Den

 

 

 

                                Září                           Říjen                      Listopad                     Prosinec

Nejstudenější      14.9. +16C/17C      19.10.+7C/+7C     15.11 -5C/+4C         20.12. -2C/+1C

Den

 

Nejteplejší          11.9. +13C/+29C     6.10.+14C/+20C    1.11. +2C/+13C        4.12.+6C/+10C

Den

 

 

Od 14.1. do 17.1.2011 nastala velká obleva, někteří obyvatelé Sedmpán měli vodu ve sklepích.

Nejteplejší den v roce byl 24.8.2011  +20C/+31C.

Podle meterologů v roce 2011 byl nejsušší listopad za posledních 206 let.

První sněhová přeháňka nastala 7.12.2011.

Na Štědrý den byla teplota ráno +4C, odpoledne +6C, zataženo, večer déšť.

 

Jak se žilo v Sedmpánech v roce 2011:

 

     Jednou větou by se dalo říct, že docela dobře. K tomu nutno dodat nám přispívá dobře fungující prodejna a zrovna tak i hospoda. Dále je to kulturní dům, kde se konají různá

setkání a oslavy, protože v současné době se oslavuje pomalu všechno. Je to i hasičská

zbrojnice, která se pro naše hasiče stala druhým domovem a tomu odpovídají jejich výsledky. Protože jiný spolek v Sedmpánech není, činí členská základna víc jak 60 členů,

což je 60% veškeré populace.  Buďme rádi za to, že tuto veškerou vybavenost máme,

že se v letech 1977-1982 nečekalo na to kdo nám co přijde udělat. Sami si občané sháněli finanční prostředky a stavební materiál z různých demolic a svépomocí tyto budovy

postavili. Přitom po dobu šesti let nehleděli na to, jestli je sobota, neděle, velikonoční svátky,

jestli je deset hodin večer nebo deset stupňů mrazu.

 

Akce v roce 2011:

08.01. – Výroční hasičská schůze

05.03. – Dětský karneval

08.03. – Ženy seniorky oslavily v hospodě MDŽ

12.03. – 16 členů SDH odjelo lyžovat do Alp

15.03. – Paní Jiřina Prokopová slavila v hospodě se seniorkami 80.narozeniny

18.03. – Taneční zábava „Proměny“

09.04. – Námětové okrskové cvičení hasičů

19.04. – Návštěva muzea Štěpánovska, večeře s harmonikou v hotelu Rabbit (senioři)

23.04 – Velká obecní brigáda

26.04. – Oslavila v hospodě kmotra naší stříkačky PS 12sport paní Jiřina Kuželová

               80.narozeniny

30.04. – Pálení čarodejnic, stavění máje

06.05. – Senioři se zúčastnili setkání důchodců v jídelně ZD Trhový Štěpánov

08.06. – Návštěva muzea v Souticích s večeří a harmonikou

28.10. – Zájezd na Peklo Zdislavice s večeří a harmonikou

Od 24.5. do 6.10. se každou středu opékaly na návsi buřty

15.10. - Dětské závody v chytání ryb

29.10. – Brigáda v lese

05.11. – Poslední výstřik (grilování prasete)

12.11. – Taneční zábava „Proměny“

10.12. – Výroční valná hromada

17.12. – Vánoční zpívání na návsi u vánočního stromu (svařák, dárečky)

24.12. – Krmení lesní zvěře (25 osob ze Sedmpán a 10 osob z Keblova)

31.12. – Rozloučení s rokem 2011 v kulturním domě

 

Účast hasičů na soutěžích a jiných akcích:

 

 28.05. Okrsková soutěž Miřetice

11.06. Oslava 100 let SDH Dálkovice

18.06. Oslava 100 let SDH Keblov

25.06. Pohár starosty Zruče nad Sázavou

25.06. Nohejbalový turnaj Sedmpány

03.07. Pohár starosty Čechtic

23.07. Pohár starosty Rataj

23.07. Noční soutěž v Jankově – beneliga

Na požádání policie ČR hledání ztraceného houbaře 2.8.2011

06.08. Beneliga v Načeradci

20.08. Beneliga Zdislavice

20.08. Nohejbalový turnaj Sedmpány (14 týmů)

27.08. Pohár starosty Horka

03.09. Beneliga Bystřice

03.09. Noční soutěž v Telči

10.09. Den hasičů a záchranářů v Trhovém Štěpánově

24.09. Beneliga Všechlapy

24.09. Noční soutěž v Humpolci

01.10. Taktické cvičení hasičů okrsku

 

Ceny základních potravin a jiného zboží

 

        Název                            Množství                Cena 2008                Cena 2011

 

Chléb obyčejný                        1,5kg                        26.00                        27.00

Houska                                       1 kus                          2.60                         3.00

Rohlík                                         1 kus                          1.80                         1.90

Mléko polotučné                      1 litr                         16.90                       12.90

Máslo                                          ¼ kg                         24.50                       33.00

Cukr krystal                                1 kg                         20.50                        27.20

Olej stolní                                   1 litr                        35.90                        39.50

Brambory                                   1 kg                          12.50                         6.00

Rum- tuzemák                          ½ litr                         89.90                      109.00

Kuře mražené                            1 kg                          52.50                        62.00

Šunka                                          1 kg                        159.00                      170.00

 

Zemřel prezident Václav Havel:

 

     Narozen 5.10.1936 Praha, zemřel v neděli 18.12.2011 dopoledne na Hrádečku u Trutnova. Rakev byla vystavena v tzv. Křižovatce – odsvěceném kostele sv. Anny v Praze od 19. do 21.12., potom byla převezena do Vladislavského sálu na Pražském hradě. Pohřeb se konal

23.12.2011 v chrámu sv. Víta v Praze na Hradčanech.

     V České republice byl od 21. do 23. prosince třídenní státní smutek. Rozloučení v kruhu

Rodiny proběhlo v pražském strašnickém krematoriu.

 

KRONIKA SEDMPÁN 2012

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA:

Irena Peroutková               3.02.1957                     55 let

Antonín Holakovský    14.02.1952                  60 let

Libuše Holakovská       10.04.1952                  60 let

Jiřina Kuželová             23.04.1931                   81 let

Vladimír Prokop          11.05.1957                   55 let

Jan Šmejkal                  22.05.1947                   65 let

Marie Vošická               4.06. 1942                   70 let

Alena Sedláková         23.10. 1942                   70 let

Ladislav Holada          15.01. 1922                    90 let

 

Narodil se:

 

Miroslav Dobrý          13.02.2012   Rodiče Irena Dobrá a Miroslav Červeňák

 

NAVŽDY ODEŠLI:

 

František Anděl                  22.03.2012 ve věku 71let

RNDr. Jaroslav Drobník    30.08. 2012 ve věku 82let

 

ZLATOU SVATBU OSLAVILI:

Manželé Dvořákovi, Sedmpány č.p. 25         sňatek uzavřen   28.04. 1962

 

Demografické údaje k 31.12.2012

 

Celkem obyvatel 97

 

Sedmpány byly až do roku 1975 samostatnou vesnicí s vlastní samosprávou. Podívejme se pro zajímavost, kolik v Sedmpánech bydlelo lidí a v kolika domech.

 

ROK 1975          311 OBYVATEL        49 DOMŮ

ROK 2012            97 OBYVATEL        55 DOMŮ

 

Nejvýznamnější dokončení investiční akce v roce 2012

 

Zřízení  poplachové sirény svépomocí

Rozšíření veřejného osvětlení svépomocí

 

 

Počasí v roce 2012 v Sedmpánech

 

 

                                 Leden                          Únor                             Březen                   Duben  

Nejstudenější      27.1.   -10C/ -1C           12.2.  -24C/ -8C        6.3.  -1C/+3C         8.4. +1C/+3C

Den                                   

 

 

Nejteplejší            2.1.  +7C/ +9C          24.2.  +5C/+11C         18.3.  +2C/+18C   29.4.+19C/+28C

Den

 

 

                             Květen                    Červen                    Červenec                     Srpen

Nejstudenější   13.5. +6C/+11C       5.6. +14C/+12C      22.7. +12C/+14C        31.8. +15C/+16C

Den

 

Nejteplejší       11.5.+17C/+30C      30.6. +21C/+33C    1.7.+21C/+34C           22.8.+19C/+31C

Den

 

 

 

                                Září                           Říjen                      Listopad                     Prosinec

Nejstudenější      13.9. +11C/+12C      29.10.+1C/+2C     30.11 +1C/+3C         12.12. -9C/-7C

Den

 

Nejteplejší          8.9. +18C/+26C     4.10.+17C/+20C    3.11. +7C/+15C       24.12.+11C/+14C

Den

 

Od 1. do 6.2.2012 byly holomrazy bez sněhové pokrývky. Souvislé období teplot pod bodem mrazu od 1. do 13. února.

 

 

 

3.5.2012- příval vody po večerní bouřce podemlel trať mezi Zručí nad Sázavou a Ledčí nad

Sázavou, vlaky tam dočasně nahradily autobusy. Prudký déšť způsobil probléma i na dálnici D1, na jejímž 61. kilometru ve směru na Brno se večer sesula půda. Asi před 16. hodinou krátce padaly kroupy o průměru 10 mm, poté napršelo 5 mm. Obloha byla zatažená, večer

Napršelo 13 mm srážek, dohromady 18 mm.

 

V Česku naměřili nejvyšší teplotu v historii: 40,4 °C

 

     V České republice začaly v pondělí 20.8.2012 v souvislosti s extrémně vysokými teplotami

Padat rekordy. V Dobřichovicích v okrese Praha-západ se teplota vyšplhala až na 40,4 °C.

 

Na Štědrý den padaly teplotní rekordy

 

     V neděli 23.12. 2012 napadl sníh 2cm, ale v průběhu dopoledne začalo pršet a napršelo

21 mm srážek. Na Štědrý den ráno vystoupila teplota na +11°C, odpoledne na +14°C, což

Je nejteplejší Štědrý den za mnoho let vůbec.

 

Akce v roce 2012

3. března 2012 se konal dětský karneval, kde účinkovala a celým karnevalem provázela děti Hanka Pavelková z Vlašimi.

8. března 2012 se připravilo pro ženy MDŽ.

7. dubna – brigáda na návsi (řezání dřeva).

7. července – promítání v kulturním domě (Roman Filip, Keblov „Jak se žije v Sedmpánech“)

18. srpna – rybářské závody

27. října – divadlo z Načeradce „Darmošlapky“

3. listopadu – poslední výstřik

15. prosince – vánoční zpívání u kapličky se svařákem

 

Od 9. května 2012 do konce října se každý vždy ve středu mohl zúčastnit opékání buřtů.

Od 13. května se také každý mohl zúčastnit Mše svaté v naší kapličce a to vždy po 14 dnech.

Z počátku roku byly prvně aktualizovány naše webové stránky, díky nim nás poznali nejen

na Vysočině, ale i na celé Moravě. Díky webovým stránkám se nám ozvali potomci vladyky

Mlýnka, který žil v Sedmpánech na přelomu 14 a 15 století. Sedmpánští občané nechali za vladyku Mlýnka sloužit zádušní mši svatou. Konala se 23. července 2012 od 18.00hod v místní kapli

Nanebevzetí Panny Marie. Sloužil ji keblovský farář P. Mgr. Roman Maximilián Rylko, O. Praem.

Současní potomci významného vladyky Mlýnka ze Sedmpán, zejména pan Dušan Mlýnek z Rajhradu

u Brna, kontaktovali druhého místopředsedu SDH Sedmpány Romana Filipa po shlédnutí jejich

internetových stránek. Ve svém dopise píše o tom, že jeho otec se věnoval sestavováním rodokmenu Mlýnků více než 10 let. Tento rod se rozrostl na více než 600 osob, z něhož polovina žije v USA.

 

SDH Sedmpány – požární sport 2012

 

 

DATUM

SOUTĚŽ

UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA

 12.5.

 Okrsek Trhový Štěpánov

 1. místo - muži

1. místo -  ženy

 -

9.6.

 Beneliga Jankov

 21. místo - muži

čas  28,24s

6.6.

 120. výročí Soutice

 1. místo - muži

1. místo - ženy

 netradiční PÚ 

23.6.

 O pohár starosty obce Rataje

3. místo - muži PS8

3. místo - muži PS12

2. místo - ženy PS12

čas 34,34s

čas 21,47s

čas 25,40s

 30.6.

 Beneliga Jiřetice

 5.místo - muži

2. místo - rozstřel 2B

čas 18,85s

čas 15,75s 

 6.7.

O pohár starosty Čechtice

 

1. místo M "A" - PS8

4. místo M"B" - PS8

3. místo Ž - PS12

1.místo M"A" - PS12

8.místo M"B" - PS12 

 

čas 26,69s

čas 30,66s

čas 31,11s

čas 17,12s

čas 22,91s

 14.7.

 

Beneliga Chářovice

 

5.místo - muži

N - rozstřel 2B 

čas 19,70s

14.7.

O pohár starosty Javorník

3.místo - ženy 

čas 25,86s 

21.7.

Chlumský pohár

2.místo - ženy

čas 25,0s

28.7.

Beneliga Daměnice

11.místo - muži 

 čas 17,05s

4.8.

Pohárová soutěž Strojetice

10.místo - muži

1.místo - ženy

-

11.8.

Beneliga Načeradec

20.místo - muži 

 čas 29,04s

25.8.

Beneliga Zdislavice

 10. místo - muži

N - ženy

čas 27,56s

(nástřikové terče)

1.9.

Beneliga Bystřice

7. místo - muži 

 čas 19,11s

1.9.

Noční soutěž v Telči

 31. místo - muži

 čas 21,33s

15.9.

Den hasičů a záchranářů Trhový Štěpánov

1. místo - muži "A"

2. místo - muži "B"

1. místo - ženy 

čas 15,47s

čas 18,45s

čas 27,09s 

15.9.

O pohár starosty města Humpolec (noční)

2. místo - muži 

 čas 18,67s

 22.9.

Beneliga Všechlapy

15. místo - muži 

 čas 22,14s

20.10.

Zakončení Beneligy 2012

celkově 10. místo 

 

Co se dělo v České republice

Leden 2012: Papež Benedikt XVI. jmenoval arcibiskupa pražského Dominika Duku kardinálem.

 

Únor 2012: Sněmovna přijala zákon o jedné větě: „Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“

 

Duben 2012: Proti vládě demonstrovalo v Praze 100 tisíc lidí. Svolali je odboráři.

 

Srpen 2012: Novou nejvyšší budovou České republiky se stal mrakodrap AZ Toner v Brně. Měří 86,1 metrů.

 

Říjen 2012: Pražské ruzyňské letiště bylo oficiálně přejmenováno na Letiště Václava Havla Praha.

 

Kronika Sedmpán 2013

 

 

Životní jubilea:

 

Ladislav Holada                   15.01.1923             90let

Jiřina Prokopová                 13.03.1931             82let

Pavel Dobrý                         26.02.1953             60let

Jiřina Kuželová                    23.04.1931             82let

Vladimír Martínek              12.05.1943            70let

Věra Filipová                       27.07.1948             65let

Dvořák František                  9.08.1938              75let

Marie Kucharčíková           29.08.1948             65let

 

 

Sňatek uzavřeli:

 

Miroslav Jakoubek Hulice a Dagmar Kuželová Sedmpány dne 1.6.2013

Tomáš Prokop Sedmpány a Kateřina Kalvachová Chvalov u Ústí nad Labem dne 26.10.2013

 

 

Navždy odešli:

 

Antonín Peroutka               12.04.2013 ve věku 62let

Jiří Balek                               11.07.2013 ve věku 67let

 

 

Nejvýznamnější dokončené akce 2013:

 

Modernizace sociálního zařízení v Kulturním domě v Sedmpánech – 321.698,- Kč

 

 

Počasí v roce 2013

 

Počasí 27.7. 2013 a v noci na 28.7. 2013 naměřili meteorologové nejvyšší teplotu.

Teploměr ve stínu ukázal 37,5°C. Extremním nedělním teplotám pak nasvědčovala i noc,

která byla na většině českého území tropická. Meteorologové doporučovali, aby se lidé

během neděle nezdržovavali příliš dlouho na přímém slunci, nosili pokrývku hlavy

a dodržovali pitný režim vzhledem k náročnosti veder pro lidský organismus.

 

Teplý prosinec

Teplotně nadnormální ve srovnání s daty z let 1961 až 1990 byl rovněž prosinec. Z dosud

dostupných stanic zjištěna odchylka od normálu od +1,1 do +4,5°C

 

 

Povodně červen 2013

 

Českou republiku, zejména Čechy, postihly opět povodně. Zasáhly na 700 vesnic a škody

se vyšplhají na několik miliard korun.

Štěpánovský potok se u hotelu RABBIT rozlil tak, že silnice směrem na Chlum nebyla průjezdná.

 

 

Tříkrálová sbírba 2013 v oblasti Charity Vlašim

Sbírka v Sedmpánech, která patří do farnosti Keblov, bylo vybráno 3.462,- Kč

 

 

Historicky první přímá volba prezidenta České republiky

 

Poprvé v historii České republiky (ale též Československé republiky) se konaly první přímé volby hlavy státu. Od roku 1920 byl prezident volen poslanci  (a senátory) Poslanecké sněmovny a Senátu (ač se názvy těchto komor jmenovaly v předchozích letech jinak).

První kolo přímé volby se konalo 11. a 12. ledna 2013, druhé kolo 25. a 26. ledna 2013.

                   Prezidentem České republiky na období 2013 – 2018 se stal

                                                  Ing. Miloš  Z e m a n, CSc.

 

 

 

 

 

SDH Sedmpány – požární sport 2013

 

DATUM

SOUTĚŽ

UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA

 11.5.

Noční soutěž ve Sloupu

5. místo - muži 

čas 19,72s 

8.6. 

Beneliga - Střezimíř 

 6. místo - muži

čas 19,76s 

22.6.

Beneliga - Jankov (noční)

20. místo - muži

čas 33,14s

29.6.

O pohár starosty obce Rataje

2. místo - muži PS 8
2. místo - muži PS 12
3. místo - ženy PS 12

čas 31,06s
čas 20,43s
-

29.6.

THL Tučapy (noční)

8. místo - muži

čas 18,76s

5.7.

O pohár starosty Čechtice

2. místo - M "A" PS12

5. místo - M "A" PS8

10. místo - M"B"PS12

8. místo - M "B" PS8

6. místo - Ž - PS12

6. místo - Ž - PS 8

čas 16,63s

čas 28,72s

čas 30,93s

čas 30,15s

čas 30,93s

čas 29,26s

6.7.

Beneliga - Daměnice

N - muži

N

2.8.

Chlumský pohár (noční)

4. místo - muži

3. místo - ženy

čas 19,66s

čas 26,56s

3.8.

Beneliga - Malovice

9. místo - muži

čas 20,28s

10.8.

Beneliga - Načeradec

N - muži

N

10.8.

90. výročí Kladruby

N - muži 

2. místo - ženy PS 8

5. místo - ženy PS12

N

čas 38,10s

čas 28,24s

24.8.

Beneliga - Zdislavice

7. místo - muži

čas 19,31s

31.8.

PL Žirovnice (noční)

3. místo - muži

čas LP 17,96s
      PP 19,19s

7.9.

Beneliga - Bystřice

N - muži

N

7.9.

Den hasičů a záchranářů Trhový Štěpánov

8. místo - muži

 9. místo - ženy

čas 26,34s

 

14.9.

Noční soutěž v Telči

20. místo - muži

čas 20,26s

28.9.

Beneliga - Všechlapy

3. místo - muži

čas 17,65s

14.12.

Vánoční kapr Prosetín
(okr. Chrudim)

4. místo - muži

čas 18,10s

 

 

Akce v roce 2013:

2. března –  Zpěvačky zpívají v Kulturním domě v Hulicích

8. března –  Oslava MDŽ

9. března –  Dětský karneval

31. března – Zpěvačky na večeři v Lokti „U Vlka“

30. dubna – Stavění májky

25. kětna – V amfiteátru na Konopišti se vyhlašuje Miss hasička Středočeského kraje.

                     Byla přihlášena Andrea Bézová, nar. 22.8.1991 ze Sedmpán. Z 26 finalistek

                     se umístila na pátém místě.

23. června –         Zpěvačky zpívají na „Vítání léta“ v Trhovém Štěpánově

17. srpna -  Setkání rodáků a 625. výročí od založení obce

7. září –  Rybářský den v Sedmpánech

9. října – Poznávací zájezd sedmpánských seniorů po stopách bývalého koryta řeky Želivky  

26.října – Divadlo „Přemyslův pád“

30. listopadu – Zpěvačky zpívají koledy na vánočním jarmarku v Kondraci a též den

                           večer zpívají koledy v Keblově

7. prosince – Zpěvačky zpívají koledy v Hulicích před Včelým světem

8. prosince – Zpěvačky zpívají koledy v kostele sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově

10. prosince - Zpěvačky zpívají u kapličky „Česko zpívá koledy“

21. prosince – Zpěvačky zpívají koledy u kapličky v Sedmpánech

24. prosince – Krmení lesní zvěře

 

 

 

Potomci šlechtice Mlýnka v Sedmpánech

 

17. srpna 2015 se oslavilo výročí 625. výročí od založení obce. V nástinu programu bylo

po 25 letech pozvat rodáky a současně potomky vladyky Mlýnka, získat obecní symboly

v podobě znaku a vlajky, které by byly při této akci posvěceny.

Symboly na vlajce a erbu jsou totožné. Na vlajku a znak byly zpracovány tři návrhy, ze kterých byl vybrán na veřejné schůzi v Sedmpánech jeden, který bude provázet budoucnost

naší vesnice. Na praporu i znaku obce je na zeleném štítě čelně stříbrná, zlatě zdobená

přilba s červenostříbrnými přikrývadly a točenicí, klenotem sedm zlatých vějířovitě rozlože-

ných obilných klasů, krajní tři s odkloněným listem. Přilba jako typická součást výzbroje

rytíře, odkazuje na termín „pán“, který je součástí jména obce. Číslovku sedm zastupuje

sedm obilných klasů, které zároveň ukazují na zemědělskou obec s úrodnými poli. Zelená

je barvou venkova, zemědělství, přírody a lesů. Červeno-stříbrná přikrývadla mají barvu

odvozenou od erbu českých králů a symbolizují královské svobodníky, kterých bylo svého

času ve vsi 22.

Doprovodný program byl vytvořen během roku. Za krásného letního počasí v sobotu

17. srpna 2013 kolem 14. hodiny přijíždí především 14 potomků vladyky Mlýnka,

hasičská vysokozdvižná plošina, kočár tažený koňmi a stará garda ze sousedních Dubějovic

v dobových uniformách a se starou stříkačkou. Je jasné, že bude z čeho vybírat. Před

patnáctou hodinou mariánskými písněmi svolává hudební skupina 5x Zavřel všechny

na slavnostní mši svatou, kterou i doprovází.  Po mši se řadí průvod v čele s našimi hasiči

s vlajkou a věncem k pomníku padlým, za nimi hasiči z Dubějovic v zářivých uniformách,

hudba, naše zpěvačky mávajícími modrými šátky a přidávají se ostatní.

Po příchodu před kulturní dům je položen věnec k památníku za zvuku nejznámější

vlastenecké písně Čechy mé. Následuje odhalení pamětní desky na kulturním domě

panem Dušanem Mlýnkem z Moravy. Po zvuku fanfár P. Mgr. Roman Rylko O. Praem.

z Keblova světí pamětní desku, obecní znak a žehná obci. Za zvuku české státní hymny

zavěšuje vlajkonoš vlajku do věšáku.

V 18.00 hod naše zpěvačky zazpívaly písně k tomuto výročí. Po úvodní písni zazněla

píseň „Morava, krásná zem“, což připomnělo ke zpěvu účastníky roku Mlýnků z Moravy.

Také zazněla Sedmpánská polka a další písně.

Následně Dušan a Ladislav Mlýnkovi představili svůj rokokmen nejen u nás v Česku, ale

i v USA. Darem nám předali ručně malovaný rokokmen, velkou kopii stížnostního listu

proti upálení M.J.Husa, jeho český překlad a fotokopii pečeti vladyky Mlýnka ze Sedmpán.

I když se nám nepodaří o jejich rodu získat další údaje, v každém případě jsme získali nové přátele k vzájemné komunikaci. Akce pokračovala taneční zábavou. Byla to vydařená akce, na kterou byla slyšet chvála ze všech stran. Poděkování patří naší mladé generaci, která převzala budoucnost Sedmpán do svých rukou.

 

Kronika Sedmpán 2014

 

Životní jubilea:

Kuželová Marie              3. 03. 1964     50 let

Janáček Petr                16. 06. 1964     50 let

Holeček Miroslav        23.08. 1964      50 let

Kužel Jaroslav                8.04.  1959      55 let

Kužel František              1. 05. 1959      55 let

Alena Prokopová         13. 11. 1959     55 let

Marie Lonská                25. 08. 1959     55 let

Alena Setničková            6. 05. 1954     60 let

František Martínek       21. 12. 1954   60 let

Stanislav Filip                 18. 02. 1939   75 let

Božena Doubová           18. 09. 1934   80 let

 

Nejstarší ženy Sedmpán:

 

Jiřina Prokopová            13. 03. 1931   83 let

Jiřina Kuželová               23. 04. 1931   83 let

 

Nejstarší muž Sedmpán:

Ladislav Holada                 91 let

 

Navždy odešli:

 

27. ledna 2014         Silvie Vošická ve věku 41 let

15. října 2014           František Dvořák ve věku 76 let

29. listopadu 2014  Marie Kucharčíková ve věku 66 let

 

Sňatek uzavřeli:

 

Naďa Prokopová, Sedmpány a Stanislav Kapusta, Vlašim dne 28. června 2014

Jiří Lonský, Sedmpány a Jitka Vacíková, Bolina dne 22. listopadu 2014

 

Narození nového občánka:

 

Stanislav Kapusta – 7. září 2014

 

Demografické údaje k 1. 01. 2014

 

Celkem 91 obyvatel

 

 

Nejvýznamnější dokončení investiční akce v roce 2014

 

Modernizace sociálního zařízení v kult. domě   321.698 Kč

Oprava střechy kulturního domu                         326.020 Kč

Autobusová čekárna                                                 80.000  Kč

Vrata u rybníka v Sedmpánech                                15.700 Kč

 

 

Počasí v roce 2014 v Sedmpánech

 

Rok 2014 byl nejteplejší za posledních 54 let, tedy v celé historii měření průměrné

teploty pro území Česka. Nezvykle teplé počasí v březnu způsobilo, že koncem tohoto

měsíce kvetly trnky a jiné keře, které rozkvétají obvykle začátkem května.

Jen dva měsíce, květen a srpen, byly chladnější, než by odpovídalo dlouhodobému

průměru. Nepříznivé a deštivé počasí bylo v poslední dekádě května 2014. Déšť

nezpůsobil žádné škody, protože byl vcelku mírný.

 

Akce v roce 2014

 

8. července – sedmpánští chlapi odstranili starou plechovou čekárnu a přestěhovali do zadní

části parku, kde bude sloužit jako bouda na dřevo.

V měsíci červenci vybudovala firma Tomáše Ryšavého z Hulic novou střešní krytinu na

kulturním domě. Taktéž se vybudoval nový komín na této budově, což bylo potřeba.

25. července byla umístěna nová vrata u rybníka na návsi a 13. srpna zedníci z Trhového

Štěpánova vybudovali podlážku pod novou čekárnu z betonového plata se zámkovou

dlažbou, byla usazena nová čekárna v Sedmpánech vyrobena panem Duškem z Dubějovic.

 

 

Kulturní akce v Sedmpánech

 

25. ledna pořádají dubějovičtí hasiči ples v našem kulturním domě

1. března proběhl dětský karneval

8. března se pro ženy vytvořil příjemný podvečer v kulturním domě k oslavě MDŽ.

Sedmpánské zpěvačky se postaraly o velkolepou zábavu pro místní ženy.

22. března sedmpánské zpěvačky si vyrobily velikánskou plavební loď z kartonu

 a s písní „Už vyplová loď John B.“ připluly do hulického sálu na námořnický

ples kalňáků, kde se umístily na stupních vítězů.

19. dubna přijelo do Sedmpán pražské divadlo Jaroslava Urbana a zahrálo divadelní

představení „Bedna u Slavkova“.

30. dubna prvně nastoupily do parku doopravdické čarodějnice a provedly pořádný čarodějnický rej s písničkami. Naše zpěvačky si pozvali i štěpánovští hasiči na náměstí

v Trhovém Štěpánově, kde předvedly svůj čarodějnický šarm a zpěv.

3. května na prostranství před kulturním domem se uskutečnila hasičská soutěž

„ O nejrychlejší zadek“.

17. května si nás získal svou besedou poutník Petr Hirsch, který ušel pěšky pouť ze Dvora

Králové až do Jeruzaléma v Izraeli a to za každého počasí, celkem 16 090 km.

Od 21. května se místní ženy sešly poprvé při pečení vuřtů na návsi v parku. Dohodly se, že přátelské posezení u ohně se bude konat, tak jako každoročně, každou středu.

22. června byly sedmpánské zpěvačky pozvány na vítání léta do Trhového Štěpánova, kde potěšily svým repertoárem publikum na náměstí.

18. července sedmpánské zpěvačky měly přátelskou akci v Keblově v doprovodu harmoniky

Františka Martínka ze Sedlice.

16. srpna jsme v obci  Sedmpány věnovali pietní vzpomínku při příležitosti  stého výročí od vypuknutí

I. světové války. V místní kapličce se konala za padlé mše svatá  a pan František Dvořák pronesl projev, v němž připomněl dopad I. světové války na osudy lidí v obci Sedmpány.

Na památku padlých byl položen věnec za zvuků národní hymny. V kulturním domě

zazpívaly sedmpánské zpěvačky, lidé si mohli vylosovat štěstí z pouti a také proběhla

soutěž o nejlepší pouťový koláč.

23. srpna se na našem hřišti uskutečnil nohejbalový turnaj

13. září občané si vyjeli do Telče, kde proběhly hasičské závody, kterých se zúčastnilo také družstvo sedmpánských mužů.

1. listopadu při akci „Poslední výstřik“ hasiči zrekapitulovali svoji sezónu.

5. prosince sedmpánské zpěvačky si nenechaly ujít „Mikuláškou nadílku“ pro děti, ale došly navštívit i starší ročníky.

Letošní rok sedmpánské zpěvačky v prosinci zpívaly při rozsvícení stromečku v Keblově,

na jarmarku v Kondraci, v kostele v Trhovém Štěpánově, v kostele v Mnichovicích a poslední

vystoupení v Sedmpánech 20. prosince.

 

Volby 2014

2. října 2014 ženy ze Sedmpán provedly obchůzku domů „Jak správně volit“, vše se občanům podrobně vysvětlilo, což jsme za pár dní ocenili všichni.

 

17. října 2014 ve večerních hodinách proběhly výsledky voleb:

Do Zastupitelstva města Trhový Štěpánov se dostali tří občané ze Sedmpán, což v dlouhodobé historii se stalo neuvěřitelné.

Na 1. místě se umístil František Kužel.

Na 2. místě František Dvořák, kterého po smrti nahradil Antonín Holakovský.

Na 3. místě Štěpánka Bézová.

Starostou města se zaslouženě stal Josef Korn z Trhového Štěpánova. Na funkci místostarosty byli navrženi: Bc. Štěpánka Bézová a Ing. Karel Pokorný.

Bc. Štěpánka Bézová získala 10 hlasů, Ing. Karel Pokorný 5 hlasů.

Štěpánka Bézová se stala úplným nováčkem v komunální politice.

 

„Každý z nás je v této naší obci absolutně výjimečný a má zde své místo a poslání. Proto rozdávejte radost a úsměv, pomáhejme si navzájem a udělejte druhé šťastnými. To je naše poslání. Štěstí nikdy nepřijde tam, kde nejsou lidé vděčni za to, co již mají“

Bohužel po smrti kronikáře p.Dvořáka se někam zatoulali rok 2015

 Kronika obce Sedmpán 2016.pdf

Kronika Sedmpán 2017.pdf

Kronika obce Sedmpány  2018.pdf

Kronika_Sedmpány_2019_fina l.pdf