Pamětní kniha okrašlovacího spolku Keblov

 

PAMĚTNÍ 
K  N  I  H  A

 

 

Frant. Lad. Rieger:

Co dědové zachovali, pilnou prací  rozmnožuj!

 

 

Pamětní kniha Okrašlovacího spolku v Keblově 1940

 

 

Okrašlovací spolek v Keblově

 

byl založen dne 27.ledna 1939 podle stanov spolků pro okrašlování a ochranu domoviny.

Snahu, projevující se u jednotlivých občanů, založiti Okrašlovací spolek, podařilo se uskutečniti až  po likvidaci dříve zde působících spolků. Kroužku divadelních ochotníků, Sportovního klubu a Sdružení republikánského dorostu.

 

Kroužek ochotníků působil v obci od roku 1925 a od této doby udržovala se stále jeho kulturní činnost. Spolek byl udržován a doplňován členy mladšími, neboť během času činnost u starších ochabovala. Bylo zřízeno jeviště a ještě do zrušení spolku r. 1939 byla ušetřena hotovost 1.059K, která dala základ udržovacímu fondu a vznikla 10% poplatkem hrubého příjmu z každého použití jeviště. Po zrušení Kroužku bylo jeviště předáno Okrašlovacímu spolku s podmínkou, že bude propůjčováno školním dětem a všem korporacím v obci za stejných podmínek. Hotovost byla uložena v místní kampeličce a je určena výhradně na zakoupení nového jeviště.

 

Sportovní klub byl založen r. 1930 přičiněním  Karla Bubeníka, který t.č. v Keblově působil. Spolek byl likvidován  pro nedostatek členů r. 1939. V roce založení Klubu bylo zřízeno hřiště, na které propůjčila obec pozemek na  parcele „ V Bejkovně: a které zakládající členové zdarma upravili. Na návsi byly zřízeny a udržovány dřevěné lavičky. Klub dal  také podnět k postavení památníku padlým vojínům ve světové válce. Byl zřízen r. 1933. Výdaje byly uhrazeny sbírkou milodarů, dary družstevního lihovaru a Kampeličky. Sportovní klub věnoval 1.000K, Ochotnický kroužek 200K.

Při zániku SK byla zbývající hotovost 1.140K věnována Okrašlovacímu spolku na zřízení nového jeviště. Jmenovaný spolek převzal celý inventář.

 

Sdružení republikánského dorostu bylo založeno r. 1937 a evidováno r. 1939 pro rozpuštění všech politických stran r. 1938. Zbylá hotovost 515K byla věnována OS na zakoupení kovových laviček.

Zakládajícími členy Okrašlovacího spolku stali se většinou členové vyjmenovaných zaniklých spolků, kterých se do obeslané schůze dostavilo 40 a všichni přistoupili za členy. Slíbili obětavě a nestranně  pracovati ve prospěch spolku.

Josef Vejvoda

František Vejvoda

Antonín Vošický

Rudolf Zdvořák

 

Okrašlovací činnost spolku během r. 1939:

V březnu bylo vysázeno 65 jilmů kolem hřiště „VBejkovně“. Stromky byly získány od místních hospodářů.

V dubnu bylo vysázeno 45 akátů na stráni obecního pozemku od rozcestí silnic k nádraží a Němčicům. Stromky byly  objednány od p. Mazánka v Jičíně. Z nich byly 2 akáty vysázeny vedle hřiště u hřbitovní zdi na návsi. 2 lipky byly zasazeny u hřbitovní zdi proti hospodářství u Vočadlů, 1 lipka do stromořadí  proti kostelnímu vchodu, 1 lipka proti obecnímu domku, 1 lipka do stromořadí pod školou.

V dubnu byly zakoupeny 4 lavičky na náves se železnými podstavci za 1.000K a postaveny na návsi mimo 5 dřevěných.

V květnu byl upraven násep kolem hřbitova, který sesouváním ohrožoval život památných lip a nikterak nepřispíval k ozdobě vnitřku  obce. Kámen na obezdění náspu dala obec. Obezdění provedli členové spolku zdarma a dobrovolně.

V květnu byly krásně kvetoucí aleje ovocných stromů k Němčicům a Mnichovicím zbaveny housenek. Slibovaly krásný užitek, ale vše poničila bouře a krupobití v červnu.

V listopadu byly lavičky opět uloženy.  V listopadu byla doplněna alej třešní k nádraží. Celkem bylo vysázeno 32 třešní, zakoupených v hasičské školce v Němčicích. V tomtéž měsíci bylo vysázeno 23 akátů na obecní pozemek „U kříže“ vedle silnice k Němčicům. Stromky byly zakoupeny v Jičíně od p. Mazánka.

V prosinci bylo obaleno 65 jilmů u hřiště proti ohlodání zvěří.

Bylo zhotoveno 100 kolíků ke stromkům.

Členky se střídaly v bezplatném a dobrovolném mytí sálu.

Další činnost spolku:

Během činného roku 1939 bylo pořádáno 9 tanečních zábav a sehráno s úspěchem 5 divadelních her.

Pro příští rok bylo objednáno 100 kusů okrasných stromků. Na výsadbu stromků byla získána podpora od místní Kampeličky 200K a od lihovaru 200K, na výsadbu ovocných stromů na jaře 1940, 1.000K od svazu Okrašlovacích spolků.

Zemědělské radě byla podána žádost o udělení podpory na sadovou úpravu návse.

V září přistoupili za členy: Josef Suk

Na schůzi byl zvolen správní výbor spolku:

Antonín Filip – předseda

Antonín Vít – místopředseda

Josef Charvát – jednatel

Jaroslav Setnička – pokladník

Marie Holadová – člen výboru

Marie Olišarová – člen výboru

Josef Žák

Božena Charvátová – ref. účtů

Stanislav Kubík – náhradník

Miluše Vošická – náhradník

Ladislav Málek – režisér

Antonín Navrátil – režisér

 

Ostatní členové:

Stanislav Březina                              Marie Filipová

Josef Holada                                        Blažena Holadová

František Charvát                             Božena Holadová

Josef Kovář                                          Miluše Hampejsková

Antonín Kovařík                              Karla Kovaříková

Josef Medek                                         Marie Málková

Václav Medek                                     Růžena Navrátilová

František Málek                                       Josefa Olišarová

Zdislav Málek                                    Marie Olišarová

Antonín Setnička                            Anna Srbová

Josef Vočadla                                     Marie Setničková

Ladislav Vočadla                              Zdeňka Tomkovičová

Jaroslav Vít                                        Eva Žáková

 

Josef Chocholouš a Karel Chládek, učitelé obecné školy v Keblově. Řídící učitel Josef Suk dobrovolně převzal funkci režiséra, kterou vedl s úspěchem až do svého přeložení.

Během správního roku byla svolána 1 ustavující, 3 členské a 4 výborové schůze. Všechny práce obstarali  členové spolku zdarma a ochotně pod heslem:

„Okrašlujte okolí svého domova!“

 

Činnost Okrašlovacího spolku byla všestranně a vždy  ochotně podporována obecním úřadem  za starosty Antonína Holady.

Iniciátorem všech podniků byl jednatel Josef Charvát, neúnavný a obětavý pracovním, jehož zásluhou význam spolku v obci stále vzrůstá.

 

Bohužel to je vše co tento spolek do své pamětní knihy napsal.